BÀI 37: MÁC VÀ ĂNG-GHEN.SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 37: MÁC VÀ ĂNG-GHEN.SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC":

Bài giảng Chủ nghĩa Xã hội khoa học

BÀI GIẢNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ
nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát
và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen
đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa
xã hội kh[r]

238 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

Câu 1.Chủ ĩa Mác Lênin là?A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen.B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin.C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin.D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ ĩa.Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t[r]

46 Đọc thêm

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tư tưởng về cách mạng vo sản cà chuyên chính vô sản trong tuyên ngôn của đảng cộng sản và ý nghĩa của nó đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TƯ TƯỞNG VỀ CÁCH MẠNG VO SẢN CÀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

1. Lý do chọn đề tài
Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản đến nay là kết quả của sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, để thực hiện được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằ[r]

25 Đọc thêm

Phân tích bài Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các Mác

PHÂN TÍCH BÀI BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

Bài 1: Cũng như Các MÁc . Phri-đích Ăng-ghen ( 1820 - 1895 ), người Đức , là lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới . Mác và Ăng ghen là 2 người bạn thân thiết cùng sát cánh bên nhau trong vệc thiết lập một hệ thống lý luận sâu sắc về triết học , kinh tế , lịch sửa, văn học và nghệ thuật[r]

3 Đọc thêm

Định hướng trả lời các vấn đề ôn tập môn nguyên lý mác lênin 1

ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MÁC LÊNIN 1

1. Những điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác
Gợi ý:
Thứ nhất: Điều kiện về kinh tế xã hội
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX
PTSX TBCN phát triển > Mâu thuẫn trong lòng CNTB diễn ra ngày càng gay gắt...
Phong trào công nhân nổ ra mạnh mẽ nhưng lần lư[r]

1 Đọc thêm

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO BÒ

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO BÒ

sinh lý tiêu hoá, khoa học dinh dưỡng hay những vấn ñề về kỹ thuật sản xuấtthức ăn và nuôi dưỡng cụ thể trong chăn nuôi bò ở các chương tiếp theo. Sựhiểu biết ñúng ñắn về sinh thái dinh dưỡng là rất cần thiết cho việc hoạchñịnh chiến lược phát triển một nền nông nghiệp bền vững, trong ñó có việcquyế[r]

297 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức tôn giáo, hoạt động tôn giáo và tổ chức tôn giáo, mà sự tồn tại phát triển của nó là do sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào trong đâu óc con người.Tôn giáo học mácxít: Là khoa học nghiên cứu về tôn giáo trên lập trường quan đ[r]

24 Đọc thêm

24 VẤN ĐỀ ÔN THI CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (ĐH NGÂN HÀNG TP HCM)

24 VẤN ĐỀ ÔN THI CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (ĐH NGÂN HÀNG TP HCM)

đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin phan 2×ôn thi chủ nghĩa mác lênin×chủ nghĩa mác lê nin×chủ nghĩa mac lê nin× chủ nghĩa mác lê nin×ôn thi chủ nghĩa mác×

Từ khóa
chuyên đề ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa họcchủ nghĩa mác lê nin bàn về vấn đề dân tộc và giai cấpchủ nghĩa[r]

34 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Xã hội học là gì? Đối tượng nghiên cứu và mối quan hệ giữa xã hội học với các ngành khoa học khác? 3
1.1. Xã hội học là gì? 3
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học 3
1.3. Mối quan hệ của xã hội học với các khoa học khác? 4
2. Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học 5
2.1. Cơ cấu của xã hộ[r]

50 Đọc thêm

Những Nguyên Lý cơ bản của CN MAC LENIN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MAC LENIN

Giáo tình những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê Nin. Bao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa họcThực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các[r]

175 Đọc thêm

luận văn Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên hà nội hiện nay

LUẬN VĂN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC GIÁO DỤC CHÚNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam1.1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống Ngay từ thời cổ đại, gắn liền với triết học, con người đã có[r]

95 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

LỜI MỞ ĐẦU

Triết học từ xa xưa đã được coi là khoa học về trí tuệ. Nó được xem là một bộ môn tổng hợp bao gồm mọi sự hiểu biết của con người về thế giới. Có những hiểu biết có tính chất chung khái quát. Có những hiểu biết có tính chất cụ thể về những lĩnh vực riêng mà ngày nay ta gọi là toán, l[r]

14 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CÁC KIỂU VẦN

BÀI GIẢNG CÁC KIỂU VẦN

* Tất cả các phụ âm và nguyên âm(trừ ă,â vànguyên âm đôi)* Các chữ ghi âm theo thứ tự bảng chữ cái a,b,c…b/ Học kiểu vần có âm đệm và âm chính, H nắm*Nguyên âm tròn môi và nguyên âm khôngtròn môi: H tự phân loại qua quan sát T phátâm.Nguyên âm tròn môi: o,ô,u.Nguyên âm không tròn môi:*[r]

15 Đọc thêm

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

I. Lý do chọn đề tài
Triết học là môn khoa học có lịch sử lâu đời và có rất nhiều đóng góp cho kho tàng tri thức nhân loại. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tra[r]

21 Đọc thêm

Vận dụng nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác Lênin trong dạy học môn Chính trị phần triết học tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung Ương II Thành phố Hải Phòng

VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN TRONG DẠY HỌC MÔN CHÍNH TRỊ PHẦN TRIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG II THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Nguyên lý về sự phát triển không phải là một đề tài mới lạ, ngược lại đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà triết học, những học giả nổi tiếng có tâm huyết với triết học. Có thể điểm qua một vài công trình nghiên cứu như sau:
Giáo trình triết học Mác Lênin N[r]

118 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THỨC ĂN VẬT NUÔI

BÀI GIẢNG THỨC ĂN VẬT NUÔI

Kiểm tra bài cũ? Chọn phối là gì ? Em hãy lấy ví dụ về chọnphối cùng giống và chọn phối khác giống ?- Chọn ghép đôi con đực với con cái để cho sinhsản gọi là chọn phối.- Có hai phương pháp chọn phối :+ Chọn phối cùng giống : là chọn ghép con đựcvới con cái trong cùng một giống nhằm tăng sốlượ[r]

21 Đọc thêm

C mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848

C mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848

A. Lời nói đầu
Quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong đó giai đoạn 1844 – 1848 là giai đoạn hình thành những nguyên lí cơ bản của triết học Mác, thể hiện qua hàng loạt tác phẩm như “Bản thảo kinh tế_ triế[r]

Đọc thêm

tiểu luận cao học mác LÊNIN mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÁC LÊNIN MÁC VÀ PH ĂNGGHEN TRÌNH BÀY NHỮNG NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ GIAI ĐOẠN 1844 1848

A. Lời nói đầu
Quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong đó giai đoạn 1844 – 1848 là giai đoạn hình thành những nguyên lí cơ bản của triết học Mác, thể hiện qua hàng loạt tác phẩm như “Bản thảo kinh tế_ triế[r]

30 Đọc thêm

Tiểu luận triết học Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng vào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. Tính cấp thiết của đề tài
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ[r]

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CON NGƯỜI, YẾU TỐ HỢP THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI TRONG TÁC PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA A G AFANAXEP Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ

TIỂU LUẬN CON NGƯỜI, YẾU TỐ HỢP THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI TRONG TÁC PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA A G AFANAXEP Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ

Trong lịch sử phát triển của tâm lý học từ trước tới nay,“con người” luôn được xem là đối tượng tranh cãi của các nhà tư tưởng, các trường phái tâm lý học. Xét tới cùng thì vấn đề con người đã được xác định, bản chất con người và vai trò của con người trong xã hội được làm rõ trong học thuyết khoa h[r]

13 Đọc thêm