LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 100 PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 100 PPT":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 100 ppt

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 100 PPT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 100 : Preparation date : 6 /3/2011 Unit 12 : Lesson : writing I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to write about hobbies . - By the end of the lesson, the students are able to express themselves in writing. II. Lexical items : -pen pal -issue -give out -exchange III. Structures : - My stamp collection began when I was an 11 – year – old boy. - What a pleasant thing to look at my beautiful stamps! IV- Teaching aids: - textbook - handouts - Sheets of paper - chalk and board V- Techniques : - writing-based VI- Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Games: Jigsaw reading - Prepare cards of parts of a writing
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 12 - Period 100 ppsx

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 12 - PERIOD 100 PPSX

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 100 : Preparation date : 6 /3/2008 Unit 12 : Lesson : writing I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to write about hobbies . - By the end of the lesson, the students are able to express themselves in writing. II. Lexical items : -pen pal -issue -give out -exchange III. Structures : - My stamp collection began when I was an 11 – year – old boy. - What a pleasant thing to look at my beautiful stamps! IV- Teaching aids: - textbook - handouts - Sheets of paper - chalk and board V- Techniques : - writing-based VI- Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Games: Jigsaw reading - Prepare cards of parts of a writing about a person’s hobby ( textbook, p.168- Appendix) - Put SS into groups of five -Hand the cards out to the groups. ( Ask SS to close all their textbooks before carrying out this task. ) -Within groups ,SS read out the text on their cards to the
Xem thêm

5 Đọc thêm

100 TOEIC Preparation Tests Part 11 docx

100 TOEIC PREPARATION TESTS PART 11 DOCX

100. advanced-100TOEIC tests / Incomplete Sentences / Advanced level # 100 (Answer Keys)Internal Communications A1 According to the Government Communication Network (GCN), a plan for internal communications should beintegrated into every communication strategy.answer: (b) integratedA2 Winning the support of internal stakeholders can be as important as reaching key external audiences, and willbe vital to the success of your communication programme.answer: (c) stakeholdersA3 Internal communications need exactly the same kind of analysis and strategy as external communications:there will be distinct audience groups who should be segmented, and the same processes of informationcollection and insight generation apply to internal as to external groups.answer: (b) segmentedA4 Far from being the poor relative of external communication, internal communication performs a crucial rolewithin government.answer: (c) relativeA5 By engaging staff with the departmental vision and values so that they can apply them in their day-to-daywork, it creates a culture that does two things: it improves policy delivery and it increases the chance ofmeeting departmental objectives.answer: (b) engagingA6 Organisations that have a strong communications function frequently outperform those that don't; privatesector companies that communicate effectively have a 19.4 per cent higher market premium than companiesthat do not.answer: (a) outperformA7 As with external communications, it is not enough to have a tactical approach; every department should havean internal communications strategy that is developed, implemented and monitored according to industry bestpractice and the needs of staff.answer: (a) bestA8 Printed or online surveys might be your first port of call when it comes to understanding communication needswithin your department.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Intermarket Technical Analysis - Trading Strategies Part 6 pdf

INTERMARKET TECHNICAL ANALYSIS TRADING STRATEGIES PART 6 PDF

overlay charts. Traditional technical analysis, including support and resistance levels,trendlines, moving averages, and the like, can be applied directly to the ratio lines.These ratio lines will often provide early warnings that the relationship between thetwo markets in question is changing.Figures 12.1 to 12.3 compare the CRB Index to Treasury bonds during the five-year period from the end of 1985 to the beginning of 1990. All of the figures aredivided into two charts. The upper charts provide an overlay comparison of the CRBIndex to Treasury bonds. The bottom chart in each figure is a relative ratio chart ofthe CRB Index divided by Treasury bond futures prices. As explained in Chapter11, the relative ratio indicator is a ratio of any two entities over a selected period oftime with a starting value of 100. By utilizing a starting value of 100, it is possible tomeasure relative percentage performance on a more objective basis.Figure 12.1 shows the entire five-year period. The ratio chart on the bottom wasdropping sharply as 1986 began. A disinflationary period such as that of the early1980s will be characterized by falling commodity prices and rising bond prices.Hence, the result will be a falling CRB/bond ratio. When the ratio is falling, as wasthe case until 1986 and again from the middle of 1988 to the middle of 1989, inflationis moderating and bond prices will outperform commodities. When the ratio is rising(from the 1986 low to the 1988 peak and again at the end of 1989), inflation pressuresare building, and commodities will outperform bonds. As a rule, a rising CRB/bondratio also means higher interest rates.The trendlines applied to the ratio chart in Figure 12.1 show how well this type ofchart lends itself to traditional chart analysis. Trendlines can be used for longer-rangetrend analysis (see the down trendline break at the 1986 bottom and the breaking ofthe two-year up trendline at the start of 1989). Trendline analysis can also be utilizedover shorter time periods, such as the up trendline break in the fall of 1987 and thebreaking of the down trendline in the spring of 1988.The real message of this chart, however, lies in the simple recognition that thereare periods of time when bonds are the better place to be, and there are times whencommodities are the preferred choice. During the entire five-year period shown in
Xem thêm

19 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến LơngI. Vài nét sơ lợc về quá trình hình thành và phát triển, chứcnăng nhiệm vụ của cảng khuyến lơng. 1. Quá trình hình thành và phát triển của cảng Khuyến Lơng. Cùng với việc ra đời phơng thức vận tải mới - vận tải biển pha sông. BộGTVT đã có quyết định số 2030/TCCB-TL, ngày 11/10/1985, thành lập CảngKhuyến Lơng - là cảng sông ở khu vực Hà Nội, chuyên phục vụ xếp dỡ hàng chođội tàu pha sâng biển. Cảng có trụ sở đặt tại xã Trần Phú huyện Thanh Trì - HàNội. Diện tích mặt bằng xây dựng cảng là 11 ha. Vào thời điểm năm 1985 BộGTVT có quyết định ngừng khai thác bến Phà Khuyến Lơng chuyển khu đất bờnam bến phà vào mặt băằng xây dựng Cảng Khuyến Lơng, bao gồm khu cầu tầng,bãi chứa hàng, khu kho và khu nhà làm việc. Cơ sở lán trại đợc xây dựng từ trớcnăm 1975 của đơn vị đảm bảo giao thông 208 chuyển giao cho Cảng khai thácquản lý. Nguồn vốn kinh doanh: 6.431 triệu. Trong đó: Vốn lu động: 137 triệu. Vốn ngân sách cấp 17 triệu. Vốn tự bổ sung: 120 triệu. Vốn cố định: 6.294 triệu. Vốn ngân sách: 6040 triệu. Vốn tự bổ sung: 254 triệuTrải qua 15 năm hình thành và phát triển, cảng đã nhiều lần thay đổi cơ cấutổ chức và đạt đợc nhiều thành tích đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nớcnói chung và ngành vận tải nói riêng. Đến ngày 27/4/1992 Cảng đợc Bộ quyết định bổ sung nhiệm vụ cho cảngtrc thuộc Xí nghiệp liên hiệp vận tải biển pha sông hạch toán kinh tế độc lập trớcXí nghiệp liên hợp đợc thành lập tại quyết định số 2030QĐ/TCCB-LĐ ngày11/10/1985 của Bộ giao thông vận tải ngoài những nhiệm vụ đợc giao, đợc phép tổ
Xem thêm

17 Đọc thêm

Khu bảo tồn biển Hòn Mun: Đã được san hô bao phủ! pot

KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN MUN ĐÃ ĐƯỢC SAN HÔ BAO PHỦ

Khu bảo tồn biển Hòn Mun: Đã được san hô bao phủ! Sau 4 năm triển khai dự án thí điểm Khu bảo tồn biển Hòn Mun (tỉnh Khánh Hòa), tình Hòn Mun trạng san hô bị huỷ diệt, đánh bắt cá bằng chất nổ, chất hóa học đã giảm đáng kể, góp phần giữ ổn định môi trường sinh thái trong khu bảo tồn. Từ 10-11/6, tại hội nghị tổng kết dự án thí điểm Khu bảo tồn biển Hòn Mun (tỉnh Khánh Hòa), ban quản lý dự án cho biết đã lắp đặt 100

5 Đọc thêm

CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ LIÊN KẾTTRONG PHÂN TỬ VÀ VẬT RĂN

CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ LIÊN KẾTTRONG PHÂN TỬ VÀ VẬT RĂN

()9Hình 1.6Theo nguyên lí Pauli, mỗi trạng thái ứng với k có thể chứa tối đa 2 electron có spinngược nhau. Vì vậy ở 0 K, các trạng thái có k nằm trong hình cầu Fermi có bán kính kFđều bị chiếm. Bán kính kF liên hệ với tổng số electron hoá trị N như sau:4 3π k F 2( L / 2π )3 = N . Từ đó, ta có kF = (3π 2 ρ )1/ 3 = (9π / 4)1/ 3 / rs với ρ=N/L3 là mật3độ khí electron và rs là bán kính hình cầu chứa trung bình một electron ở bên trong.Năng lượng Fermi EF = h2k F2 / 2m . Giá trị của EF tính theo biểu thức này là 3,2 ; 7,1và 11,6 eV cho Na, Mg và Al, gần với các giá trị thực nghiệm là 2,8; 7,6 và 11,8 eV.Mật độ trạng thái là Z (E ) = (2m /h2 )3/2 (L3 /2π 2 )E1/2 . Ta thấy vì sao nhiệt dungđiện tử lại không phù hợp với kết quả cổ điển. Theo nguyên lí Pauli, electron chỉ có thểbị kích thích lên các trạng thái còn trống. Do đó, chỉ những electron nằm trong khoảngkT xung quanh EF là thu năng lượng do nhiệt. Số electron này chiếm tỉ lệ kT/EF của32tổng số electron. Do đó, nhiệt dung khí electron là CV ≈ (T / TF ) kN vì EF= kTF (nếutính chính xác, ta có thừa số π2 /3 đứng ở trước). Với kim loại thường, như Mg hay Al,nhiệt độ Fermi cỡ 100 000 K, nên nhiệt dung ở nhiệt độ phòng rất nhỏ so với nhiệtdung tính theo lí thuyết cổ điển.
Xem thêm

12 Đọc thêm

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT TEBUCONAZOLE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT TEBUCONAZOLE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

chuẩn (4.2.2.7), hòa tan và định mức đến vạch bằng axetone (4.2.2.3).CHÚ THÍCH: Chất chuẩn chuẩn bảo quản trong tủ lạnh phải được đưa về nhiệt độ phòng trướckhi cân.4.2.3. Dụng cụ, thiết bịSử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau:4.2.3.1. Bình định mức, dung tích 10; 100 ml.4.2.3.2. Pipet, dung tích 1;10 ml4.2.3.3. Xylanh bơm mẫu, dung tích 10 µl, chia vạch đến 1 µl.4.2.3.4. Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,0001 g.4.2.3.5. Màng lọc, có cỡ lỗ 0,45 µm.4.2.3.6. Đĩa bay hơi.4.2.3.7. Máy sấy chân không.4.2.3.8. Thiết bị sắc ký khí, được trang bị như sau:- detector ion hóa ngọn lửa (FID);- injector chia dòng và không chia dòng;- cột mao quản ZB-50, có chiều dài 30 m, đường kính trong 0,32 mm, chiều dày pha tĩnh 0,25 µmhoặc loại tương đương;- bộ bơm mẫu tự động hoặc bơm mẫu bằng tay;- Máy tích phân kế hoặc máy vi tính.4.2.3.9. Máy lắc siêu âm4.2.4. Cách tiến hành4.2.4.1. Chuẩn bị mẫuMẫu cần được làm đồng nhất trước khi cân: đối với mẫu dạng lỏng phải lắc đều, nếu bị đông đặcdo nhiệt độ thấp cần được làm tan chảy ở nhiệt độ thích hợp; đối với mẫu dạng bột, hạt phảiđược trộn đều.4.2.4.2. Chuẩn bị dung dịch mẫu thửDùng cân phân tích (4.2.3.4) cân mẫu thử có chứa khoảng 0,12 g hoạt chất tebuconazole vàobình định mức 100 ml (4.2.3.1), dùng pipet (4.2.3.2) thêm chính xác 10 ml dung dịch nội chuẩn(4.2.2.7), định mức đến vạch bằng axetone (4.2.2.3), đặt vào máy lắc siêu âm (4.2.3.9) trong 10min để hòa tan mẫu. Lọc dung dịch qua màng lọc 0,45 µm (4.2.3.5) trước khi bơm vào máy (nếu
Xem thêm

Đọc thêm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 29 ppt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 29 PPT

3. X là muối, Y là xeton. 4. X là ancol, Y là muối của axit không no. Số trường hợp thỏa mãn là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 7: Thủy phân 109,44g mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được m gam Ag kết tủa. Giá trị của m là: A. 69,12 gam B. 110,592 gam C. 138,24 gam D. 82,944 gam Câu 8: Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là: A. 506,78gam B. 312,56 gam C. 539,68gam D. 496,68gam Câu 9:
Xem thêm

9 Đọc thêm

65130 CROSSWORD ON NUMBERS

65130 CROSSWORD ON NUMBERS

17. 2x9=?18. 100:10=? 19. 39:3=?23. 25-11=?20. 45+45=? 21. 101-31=? 22. 20+5+11=?24. 19-12=?---

1 Đọc thêm

Đạo hàm - vi phân 2 pot

ĐẠO HÀM - VI PHÂN 2 POT

0dx)TCTR(d0dx)TCTR(d0dxd0dxd2222Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com30MỘT SỐ ỨNG DỤNG•Ví dụ: Một công ty độc quyền, phòng kinh doanh cungcấp thông tin:Định phí: FC = 600Biến phí: VC = 1/8 x2+ 6xHàm cầu: x = -7/8 P + 100Hãy tìm sản lượng để doanh nghiệp đạt lợi nhuận tốt

15 Đọc thêm

giáo trình kế toán quốc tế phần 5 pptx

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHẦN 5 PPTX

Ngày 2.1: Thuê một văn phòng trả trước hai tháng tiền thuê $800 Ngày 3.1: Đặt mua vật dụng mỹ thuật $1,800 và vật dụng văn phòng $800 Ngày 4.1: Mua thiết bị mỹ thuật đã trả tiền $4,200 Ngày 5.1: Mua thiết bị văn phòng giá $3,000 đã trả $1,500 còn nợ người bán $1,500. Ngày 6.1: Mua chịu vật dụng mỹ thuật $1,800 và vât dụng văn phòng &800 Ngày 8.1: Trả $480 cho chi phí bảo hiểm 1 năm, có hiệu lực từ tháng 1 Ngày 9.1 Trả $1,000 trong tổng số nợ về vật dụng mua chịu Ngày 10.1 Thực hiện một dịch vụ quảng cáo cho khách hàng đã hoàn thành, nhận được tiền công $1,400 Ngày 12.1 Trả lương 2 tuần cho thư ký $600 Ngày 15.1 Nhận trước $1,000 tiền công về một dịch vụ mỹ thuật sẽ thực hiện cho khách hàng Ngày 19.1 Hoàn thành một dịch vụ quảng cáo cho khách hàng đã lập hoá đơn $2,800 nhưng chưa thu được tiền. Ngày 25.1 Jones Murphy rút $1.400 từ tổ chức để chi tiêu cho cá nhân. Ngày 26.1 Trả lương 2 tuần cho thư ký $600 Ngày 29.1 Nhận và thanh toán hoá đơn tiện ích $100 Ngày 30.1 Nhận nhưng chưa thanh toán hoá đơn điện thoại $70 57 Yêu cầu: Phản ánh các nghiệp vụ trên vào sổ nhật ký chung, sau đó chuyển vào sổ cái của từng tài khoản có liên quan 2.3.5 Bút toán điều chỉnh trong kế toán Mỹ Vào cuối kỳ kế toán, trước khi lập các báo cáo kế toán và xác định kết quả kinh doanh, kế toán thực hiện các bút toán điều chỉnh nhằm xác định đúng doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ để từ đó tính toán được các chỉ tiêu kết quả chính xác. Các bút toán điều chỉnh chủ yếu trong kế toán Mỹ bao gồm: a) Điều chỉnh các khoản chi phí trả trước
Xem thêm

14 Đọc thêm

Thảo Luận Xác Suất Thống Kê

Thảo Luận Xác Suất Thống Kê

Khi nghiên cứu nhóm 11 đã chọn ngẫu nhiên ra mẫu 100 bạn sinh viên của trường để tiến hành nghiên cứu để đưa ra kết luận chung cho toàn bộ sinh viên đại học Thương Mại với mức ý nghĩa 5%. Đây là một nghiên cứu nhỏ nhưng nó cũng có tính ứng dụng cao.

Đọc thêm

Kỹ Thuật trồng hoa lily cắt cành

KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY CẮT CÀNH

Chất lợng nội tại là khâu mấu chốt bằng mắt thờng không thể đánh giá đ-ợc. Nó quyết định bởi điều kiện sản xuất, xử lý sau thu hoạch, đóng gói vậnchuyển củ giống của các công ty, đơn vị có thực lực lớn mạnh có uy tín, thờngđảm bảo chất lợng.III. Xây dựng cơ bảnCác tỉnh phía nam đặc biệt là vùng Hoa Nam mùa hè nắng nóng, mùađông xuân ấm áp, là nơi có điều kiện thiên nhiên trồng hoa lyli rất tốt, có thểtrồng ngoài trời, trồng trong vờn có che nắng, trong nhà nilon lớn trong nhà ấm.Trồng ngoài trời: trồng từ tháng 2 đến tháng 4, vào cuối thu đầuđông(tháng 11- 12) lúc này nhiệt độ ban đêm ở Quảng Châu dần dần ổn địnhtrên 100C, nhiệt độ ban ngày từ 20-250C, ánh sáng đầy đủ, cờng độ ánh sángthích hợp, tơng đối phù hợp với sinh trởng của lyli, xong cần chú ý trồng ngoàitrời rủi ro lớn, gió mạnh, sơng và bệnh muội tro tác hại rất nghiêm trọngTrồng trong v ờn che nắng: ánh sáng trực xạ kéo dài ngày làm cho nụ gãy,màu sắc hoa không đều, ra những hoa dị dạng, ảnh hởng xấu đến chất lợng hoa,làm vờn có mái che nắng là thiết kế tối thiểu nhất và tơng đối đợc ứng dụng rộngrãi ở phía nam. Với các giống khác nhau mức độ che nắng khác nhau. Giốnglilium formolongi yêu cầu che nắng ít, các giống khác yêu cầu cao hơn.Trồng trong nhà nilon lớn: Có tác dụng điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, chenắng, che ma, là thiết kế lý tởng với trồng lyli cắt cành, đợc áp dụng rộng rãi vàovụ đông xuân. ở các tỉnh phía bắc thiết kế, lắp đặt nhà trồng hoa phức tạp hơn,cao cấp hơn và tốn kém hơn phía nam nhiều, nhà kính, nhà ấm bằng ánh sángmặt trời, nhà nilon 2 lớp đợc sử dụng nhiều nhất. (hình tr33-34)IV. Chuẩn bị đất trồngHiện nay có rất nhiều kiểu trồng: trồng ngoài trời trồng trong nhà có máiche nắng, che ma, trong nhà ấm ở Trung Quốc tuyệt đại đa số là trồng ngoài
Xem thêm

10 Đọc thêm

11 thủ thuật giúp bạn khắc phục lỗi full disk 100%

11 THỦ THUẬT GIÚP BẠN KHẮC PHỤC LỖI FULL DISK 100%

Manager, rồi Disable phần mềm mà bạn thấy không cần thiết (lưu ý không Disable Driver của hệ thống nhé). 11. Windows Update Tải các bản vá lỗi của Mircosoft để sửa lỗi cho Windows của bạn. Theo: quantrimang.com

22 Đọc thêm

Tài liệu 100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Phần 11 ppt

TÀI LIỆU 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT - PHẦN 11 PPT

100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Phần 11 Chúng ta đều biết rằng hình ảnh công ty sẽ gia tăng cùng với cường độ của các hoạt động PR. Hơn tất cả, hoạt động này sẽ tập trung mọi biện pháp nhằm đưa tin tức về công ty bạn ra toàn thế giới. Và công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng để hoàn thành điều này đó là các thông cáo báo chí. PHẦN 11 - QUẢNG BÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BẠN 51. Tổ chức sự kiện. Việc tổ chức các sự kiện khác nhau liên quan, hay thậm chí không liên quan, đến hoạt động kinh doanh của bạn sẽ là cách thức tuyệt vời để quảng bá tiếng tăm cho công ty. Khái niệm sự kiện có thể bao gồm lễ khai trương, cắt băng khánh thành, lễ kỷ niệm, buổi hội thảo với sự tham gia của các khách hàng mời quan trọng như chính trị gia, nhân vật nổi tiếng Một khi bạn quyết định sẽ tổ chức một sự kiện, bạn nên lưu ý mấy điểm sau đây để những đồng tiền bạn bỏ ra sẽ không lãng phí. - Để cho thị trường mục tiêu của bạn biết rõ về sự kiện bạn sắp tổ chức. Trước tiên, bạn có thể công bố sự kiện thông qua các bản tin dành cho nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Sau đó, bạn hãy dán các quảng cáo sự kiện ngay tại địa điểm kinh doanh, in trong các đơn đặt hàng hay tại bất kỳ buổi hội thảo nào bạn tham dự để chắc chắn rằng sự kiện sẽ được mọi người biết đến. - Nếu bạn có một vị khách mời quan trọng, một nhân vật nổi tiếng, bạn hãy soạn một bản thông báo riêng biệt để công bố sự xuất hiện của nhân vật đó. - Hãy mời đại diện của các phương tiện truyền thông tham gia vào sự kiện đó bằng những giấy mời viết tay. Cũng như một bữa tiệc, bạn chỉ mời những ai mà bạn muốn họ tham dự. Hãy gửi giấy mời tới đại diện báo chí, truyền hình, khách hàng, bạn bè và người thân.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử Đại học môn Vật lý 2010 (10)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2010 10

u A cos 10 t= π + π. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 7 cm và BM = 8 cm. Dao động của phần tử vật chất tại M có biên độ làA. 0. B. 2A. C. A 2. D. A2.Câu 39: Điện áp ở trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 4 kV và công suất truyền đi 200 kW thì hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau thêm 480 kW.h. Để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2,5% điện năng truyền đi thì cần phải thay đổi điện áp ở trạm phát đến giá trị nào? Coi công suất truyền đi ở trạm phát điện không đổi.A. 16 kV. B. 0,5 kV. C. 4 kV. D. 8 kV.Câu 40: Biểu thức của điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó là 0u U cos100 t= π; 0i I cos(100 t )6π= π +. Trong nửa chu kỳ đầu tiên, khi u = 03U
Xem thêm

6 Đọc thêm

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: LẠNH LÙNG NHƯ BUFFET

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: LẠNH LÙNG NHƯ BUFFET

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Lạnh lùng như Buffet Warren Buffett sinh năm 1931 ở một thị trấn nhỏ tên là Ohama. Gia đình ông có mối quan tâm lớn đến thị trường chứng khoán. Ông học được bài học lớn đầu tiên về đầu tư chứng khoán vào năm 11 tuổi khi “gà” cho người chị của mình đầu tư toàn bộ “tài sản” riêng (100 đôla) mua 3 cổ phiếu (với giá 38 đôla/cổ phiếu) của một công ty nhỏ. Giá cổ phiếu công ty này sau đó tụt giảm mạnh và người chị đã rất lo sợ, muốn bán ngay để gỡ gạc lại chút vốn còm, trong nỗi ân hận nghe lời đứa trẻ xui dại. May thay, giá cổ phiếu đó đã tăng trở lại và cậu bé đã vội bán với giá 40 đôla/cổ phiếu, thu lãi được chút đỉnh cho người chị sau khi trừ phí giao dịch. Điều làm ông bực mình nhất là giá cổ phiếu đó còn tăng lên đến 100 đôla sau một thời gian ngắn. Đứa trẻ Buffett đã phải chịu thua áp lực của khách hàng, nhưng cậu ta cũng học được một bài học có giá trị từ đây. Khi đã thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, Buffett hiếm khi nói cho khách hàng biết ông đang làm gì với tiền của họ bởi vì điều này chỉ làm họ lo lắng thêm - và chỉ ngăn cản ông đưa ra những quyết định lạnh lùng, tỉnh táo để tăng thêm lợi nhuận cho họ.Ở tuổi thanh niên, đang học tại Đại học Pennsylvania, Buffett đã tích góp đủ tiền để đầu tư mua đất tại Nebraska. Tư tưởng thích kiếm tiền từ thuở bé đã làm ông không dừng ở đây. Ông đã liên hệ để trao đổi ý tưởng với và xin làm việc cho Benjamin Graham, lúc đó đang điều hành một doanh nghiệp đầu tư 4 người, có lẽ là “tiệm đầu tư” đầu tiên cho đến lúc đó.Graham là người khởi xướng cho khái niệm tìm kiếm các giá trị ẩn tàng. Ông chú mục vào 2 chỉ tiêu chính: tỷ trọng hàng tồn kho trên doanh thu và tỷ trọng nợ trên vốn góp cổ đông. Graham từ chối đầu tư vào các công ty có nợ nhiều hơn vốn cổ đông. Ông cũng tin rằng có thể tìm ra những công ty mà giá trị ròng của nó không phản ánh qua giá trị cổ phiếu. Buffett hấp thu những tư tưởng này của Graham, cũng như của Phillip Fisher - một nhà đầu tư rất thành công. Ông này quan tâm đến trình độ quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện qua các tài khoản và tỷ lệ tồn kho. Fisher có một
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN QUÁN ĂN

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN QUÁN ĂN

Quán ăn chúng tôi chuyên phục vụ các món ăn gia đình. Đủ các món ăn.- Các món ăn gia đình- Các món ăn tiệc, hội nghị Khách hàng:Cá nhân, các gia đình có thu nhập ổn định có nhu cầu đi ăn ngoài.Các doanh nghiệp Chủ sở hữu : 1.Nguyễn Phạm Ngọc Phú Địa chỉ: 361/14/20B bến Bình Đông Phường 15, Quận 8 Chuyên môn: ngành quản trị kinh doanh 2. Dư Hồng Anh Địa chỉ: 67/8/9 Nguyễn Quý Yêm Phường An Lạc, Quận Bình TânChuyên môn: ngành quản trị kinh doanhSố lượng việc làm sẽ tạo ra: 11Vốn khởi sự doanh nghiệpVốn đầu tư: 100 triệuVốn lưu động: 100 triệuTổng: 200 triệuNguồn vốnTiết kiệm của bản thân: 50 triệuCộng sự góp : 50 triệuVay của gia đình : 100 triệuVay ngân hàng: 3Ý TƯỞNG KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNGMô tả ý tưởng kinh doanhQua quá trình tìm hiểu thị trường, xác định được nhu cầu của các bà nội trợ về bữa ăn gia đình hàng ngày, nhiều bà nội trợ gặp khó khăn trong việc chọn lựa các món ăn hàng ngày.
Xem thêm

13 Đọc thêm