NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH TRỒNG TRỌT HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp thích ứng":

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÂY TRỒNG VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY, TỈNH TUYÊN QUANG

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÂY TRỒNG VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY, TỈNH TUYÊN QUANG

Nghiên cứu này đánh những tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cây trồng và đề xuất giải pháp thích ứng nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp của vùng lưu vực sông Phó Đáy, tỉnh Tuyên Quang.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI BỔ SUNG VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI BỔ SUNG VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài viết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đến cống dưới đê vùng triều và đề xuất cách tính toán sự gia tăng của các yếu tố khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp phù hợp cho các cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó, lựa chọn, tính toán thiết kế và xác định, phân tích sự biến động về chi phí đầu tư cho một số cống dưới đê điển hình cho vùng nghiên cứu.
Xem thêm

Đọc thêm

GIỚI, NGHÈO ĐÓI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GIỚI, NGHÈO ĐÓI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ các nghiên cứu lý thuyết về giới, nghèo đói và biến đổi khí hậu trên thế giới đưa ra các vấn đề cần phải đi sâu nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cũng được đề cập đến trong bài viết.

Đọc thêm

Biến đổi khí hậu và giải pháp cho ngành nông nghiệp Campuchia

Biến đổi khí hậu và giải pháp cho ngành nông nghiệp Campuchia

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giải pháp thích ứng đối với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp Campuchia. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP

Môn học Biến đổi khí hậu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, nguyên nhân, tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực trong đó có tài nguyên thiên nhiên, các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, vai trò của quản lý tài nguyên thiên nhiên trong giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Từ đó học viên có khả năng phân tích đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.
Xem thêm

Đọc thêm

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN – TRƯỜNG HỢP ĐÔ THỊ QUẢNG YÊN

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN – TRƯỜNG HỢP ĐÔ THỊ QUẢNG YÊN

Bài viết nghiên cứu đô thị hóa trong mối tương quan với biến đổi khí hậu tại Quảng Yên; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hội và môi trường; thích ứng của các cơ chế quản lý đô thị ven biển; thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương thức quản lý đô thị ven biển.

Đọc thêm

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

Bài viết trình bày xu thế và kịch bản biến đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long; tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian gần đây; các giải pháp thích ứng.

Đọc thêm

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

Bài viết trình bày xu thế và kịch bản biến đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long; tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian gần đây; các giải pháp thích ứng.

Đọc thêm

AN SINH XÃ HỘI VÀ CÁC TRỢ GIÚP ĐỘT XUẤT TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

AN SINH XÃ HỘI VÀ CÁC TRỢ GIÚP ĐỘT XUẤT TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài viết trình bày vai trò của chính sách an sinh xã hội trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến công tác trợ giúp đột xuất; giải pháp phối hợp việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội kết hợp với thích ứng biến đổi khí hậu.

Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở TỈNH AN GIANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở TỈNH AN GIANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNMỞ ĐẦU11, Đặt vấn đề12, Mục tiêu nghiên cứu của đề tài33, Đề xuất phương pháp nghiên cứu34, Tóm tắt nội dung4CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH AN GIANG51.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên, khí hậu51.1.1 Vị trí địa lý51.1.2 Đặc điểm địa hình61.1.3 Đặc điểm khí hậu, thời tiết61.1.3 Đặc điểm thủy văn, thủy triều và nguồn nước91.2 Các nguồn tài nguyên101.2.1 Tài nguyên nước101.2.2 Tài nguyên đất111.2.3 Tài nguyên rừng121.2.4 Tài nguyên khoáng sản121.2.5 Tài nguyên nhân văn131.3 Hiện trạng môi trường tỉnh An Giang14CHƯƠNG II: BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀNH THỦY SẢN TỈNH AN GIANG162.1 Một số khái niệm162.1.1 Khái niệm về Biến đổi khí hậu162.1.2 Khái niệm về Nước biển dâng182.1.3 Khái niệm về Thủy sản182.2 Biểu hiện của biến đổi khí hậu tỉnh An Giang192.3 Kịch bản biến đổi khí hậu ở An Giang212.3.1. Nhiệt độ212.3.2. Lượng mưa242.3.3. Mực nước biển dâng302.4 Tình hình phát triển ngành thủy sản332.4.1 Hiện trạng phát triển ngành thủy sản332.4.2 Định hướng phát triển ngành thủy sản35CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ363.1 Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, đề xuất giải pháp ứng phó363.1.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ và biến đổi lượng mưa363.1.2 Nuôi trồng thủy sản483.1.3 Nguồn lợi thủy sản và nghề cá493.1.4 Bệnh thủy sản513.2 Giải pháp ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu523.2.1. Các giải pháp kỹ thuật523.2.2. Các giải pháp chính sách54KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ55KẾT LUẬN55KIẾN NGHỊ56PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI BỔ SUNG VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI BỔ SUNG VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài viết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đến cống dưới đê vùng triều và đề xuất cách tính toán sự gia tăng của các yếu tố khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp phù hợp cho các cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó, lựa chọn, tính toán thiết kế và xác định, phân tích sự biến động về chi phí đầu tư cho một số cống dưới đê điển hình cho vùng nghiên cứu.
Xem thêm

Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI


4. Kết luận
Tóm lại, ngoài các hoạt động và sáng kiến thích ứng với BĐKH đã và đang áp dụng tại địa phương trong việc sử dụng các cây trồng thích ứng với điều kiện BĐKH, các kỹ thuật trong trồng trọt và các hoạt động hỗ trợ khác của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn (Bảng 2), đề tài đã phân tích và đề xuất thêm việc áp dụng mới hoặc tiếp tục mở rộng áp dụng 05 mô hình có tiềm năng khác trong việc thích ứng với BĐKH, gồm: (1) Mô hình nông – lâm kết hợp trên đất dốc; (2) Mô hình VAC, VACR và VAC-Biogas; (3) Mô hình trồng xen và các kỹ thuật che phủ đất; (4) Hệ thống canh tác lúa cải tiến; và (5) Cơ cấu cây trồng thích ứng với BĐKH. Hướng nghiên cứu tương lai cần tập trung vào các khía cạnh sau: (1) Đánh giá tổng thể về mối tương quan đa chiều giữa BĐKH và tài nguyên (đất, nước), năng lượng, an ninh lương thực, nguồn lực, chính sách, và sinh kế người dân,… ở cấp tỉnh, cấp tiểu vùng và cấp vùng nhằm cung cấp các minh chứng cho hoạch định chính sách và chiến lược thích ứng BĐKH. Đồng thời, là minh chứng giúp thay đổi nhận thức cho cộng đồng; (2) Phân tích và xác định các giải pháp và mô hình sản xuất thích ứng BĐKH có hiệu quả, và xây dựng các cơ chế học tập chuyển hóa cộng đồng trong việc duy trì và nhân rộng các mô hình.
Xem thêm

6 Đọc thêm

nghien cuu tac dong cua bien doi khi hau va xay dung mo hinh thich ung o vung trung thap tinh thua thien hue

nghien cuu tac dong cua bien doi khi hau va xay dung mo hinh thich ung o vung trung thap tinh thua thien hue


gieo trồng rau theo kiểu “ mô hình vườn treo ” đã được triển khai xây dựng thí điểm tại 04 hộ gia đình của hai xã vùng trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế: xã Quảng Thành và xã Hương Phong.
Trong 05 tháng thực hiện mô hình, tại khu vực triển khai đã trải qua một trận lụt (tháng 11/2010 Dương lịch) với mực nước từ 50-60 cm, mô hình vẫn không bị ảnh hưởng gì và vẫn có thể canh tác bình thường với chất lượng rau khá tốt và cho thu nhập cao hơn gấp 3-4 lần so với những vụ khác trong năm (vụ không ngập) do tại thời điểm đó, rau khan hiếm nên giá tăng cao. Ngoài mục tiêu chống ngập thì mô hình còn có tác dụng điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, ngăn mưa lớn trực tiếp, hạn chế sâu bệnh... nên việc canh tác không còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan như thời tiết khí hậu và chất lượng rau được nâng lên, ít mất thời gian chăm sóc, giàn được sử dụng quanh năm.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN; ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Keywords: Khoa học môi trường; Biến đổi khí hậu; Vùng ven biển; Nghệ An
Content
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài đề cập đến đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một địa phương cụ thể (tỉnh Nghệ An), đối tượng bị tác động cụ thể và đề xuất giải pháp ứng phó. Nghệ An là một trong những tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, là một trong số những địa phương "nhạy cảm" nhất với Biến đổi khí hậu của Việt Nam. Nghệ An cũng là nơi chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và mức độ khốc liệt ngày càng cao như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, úng hạn và xâm nhập mặn. Đặc biệt, vùng cát ven biển là nơi dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, nhiệt độ tăng, cường độ các loại thiên tai ngày càng mạnh hơn. Việc cung cấp thêm thông tin nhằm hoạch định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương, giúp tìm ra những biện pháp ứng phó phù hợp là rất cần thiết. Do đó, chúng tôi đã chọn đề tài “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An; Đề xuất giải pháp ứng phó” . Đây là nghiên cứu có ý nghĩa, mang tính thiết thực đối với các nhà quản lý tại địa phương. Nghiên cứu tại Nghệ An cũng là những đề xuất ban đầu làm tiền đề để ứng dụng nghiên cứu cho các địa phương khác trong cả nước.
Xem thêm

9 Đọc thêm

KHÓA LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

- Đánh giá được thực trạng sinh kế của người dân tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và tác động của biến đổi khí hậu; - Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH[r]

79 Đọc thêm

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết trình bày biến đổi khí hậu với đồng bằng Sông Cửu Long; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bài viết trình bày biến đổi khí hậu với đồng bằng Sông Cửu Long; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc thêm

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa nước ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa nước ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa nước ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, một huyện trọng điểm của tỉnh về sản xuất lúa nước. Thông qua các số liệu thống kê và điều tra nghiên cứu thấy rằng, địa phương đã và đang bị tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu.

Đọc thêm

Cùng chủ đề