KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 5512/BGDĐT-GDTRH NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA BỘ GDĐT)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 thá...":

Báo cáo KTKĐCL.Thanh

BÁO CÁO KTKĐCL.THANH


7880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 12/2009/TT- BGD ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học; Công văn 115/BGD ĐT[r]

5 Đọc thêm

Văn 9 Tuần 19 20 (91-100)

VĂN 9 TUẦN 19 20 (91-100)

- Căn cứ vào “Công văn 3280/BGD ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT, ngày 27 tháng 8 năm 2020 để xây dựng chủ đề tích hợp văn bản - làm văn tr[r]

54 Đọc thêm

huong dan thi hoc ky 2

HUONG DAN THI HOC KY 2

Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn cho GV trong t[r]

4 Đọc thêm

THAM LUẬN DMKTĐG MÔN TOÁN TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

THAM LUẬN DMKTĐG MÔN TOÁN TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

Đơn vị: Trường THCS Đông Phú I.ĐẶT VẤN ĐỀ.
Thực hiện công văn số 1381/SGD&ĐT-GDTrH ngày 7 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc Sở GD&ĐT và CV số 65/PGD&ĐT-KH ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Phòng GD&

4 Đọc thêm

Phân công hướng dẫn tập sự

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TẬP SỰ


Số: ../ĐQ-HT Ba Lòng, ngày 5 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phân công giáo viên hướng dẫn tập sự
- Căn cứ Điều lệ Trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&[r]

4 Đọc thêm

Phan phoi chuong trinh Am nhac THCS

PHAN PHOI CHUONG TRINH AM NHAC THCS

GV cần tham khảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc, cấp THCS Kèm theo Công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT để nắm thêm những nội dung khác có [r]

9 Đọc thêm

QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM

QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-THVK, ngày 21/10/2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Kim)
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, ch[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Công văn chỉ đạo cuộc thi STKT thanh thiếu niên

TÀI LIỆU CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CUỘC THI STKT THANH THIẾU NIÊN


UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 481 /CV-PGD&ĐT
V/v đôn đốc công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh, thiếu niên,

2 Đọc thêm

Trien khai CT ban tru chuong trinh SEQAP

TRIEN KHAI CT BAN TRU CHUONG TRINH SEQAP

Thực hiện công văn số 3399/SGDĐT-GDTH ngày 18/11/2010 của Sở GD-ĐT Bình Phước về việc triển khai công tác bán trú tại các trường tiểu học tham gia Chương trình SEQAP dạy học cả ngày, năm[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Công văn chỉ đạo cuộc thi STKT thanh thiếu niên

TÀI LIỆU CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CUỘC THI STKT THANH THIẾU NIÊN


UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 48 /CV-PGD&ĐT
V/v đôn đốc công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh, thiếu niên,

2 Đọc thêm

QUYET DINH Ve viec thanh lap Ban chi dao Xaydung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc Namhoc 20122013

QUYET DINH VE VIEC THANH LAP BAN CHI DAO XAYDUNG TRUONG HOC THAN THIEN HOC SINH TICH CUC NAMHOC 20122013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn [r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Công văn chỉ đạo cuộc thi STKT thanh thiếu niên

BÀI SOẠN CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CUỘC THI STKT THANH THIẾU NIÊN


UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 481 /CV-PGD&ĐT
V/v đôn đốc công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh, thiếu niên,

2 Đọc thêm

Tài liệu Công văn chỉ đạo cuộc thi STKT thanh thiếu niên

TÀI LIỆU CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CUỘC THI STKT THANH THIẾU NIÊN


UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 48 /CV-PGD&ĐT
V/v đôn đốc công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh, thiếu niên,

2 Đọc thêm

phân phôi môn ki thuật

PHÂN PHÔI MÔN KI THUẬT

TRANG 1 CHƯƠNG TRÌNH THỦ CÔNG, KĨ THUẬT TIỂU HỌC Lớp 1, 2, 3: Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lớp 4 & 5: Theo công văn số [r]

4 Đọc thêm

phân phối chương trình kĩ thuật thủ công tiểu học 2014

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KĨ THUẬT THỦ CÔNG TIỂU HỌC 2014


CHƯƠNG TRÌNH THỦ CÔNG – KỸ THUẬT TIỂU HỌC
(Lớp 1, 2, 3: Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 4 & 5: Theo công văn số 8323/BGD&ĐT-GDTH ngày 0[r]

3 Đọc thêm

Bài giảng Công văn chỉ đạo cuộc thi STKT thanh thiếu niên

BÀI GIẢNG CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CUỘC THI STKT THANH THIẾU NIÊN


UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 481 /CV-PGD&ĐT
V/v đôn đốc công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh, thiếu niên,

2 Đọc thêm

CHUẨN KT_KN

CHUẨN KT KN


Một số hướng dẫn của công văn 6631/BGDĐT-GDTrH
1. Khi sử dụng SGK để chuẩn bị kế hoạch bài giảng (giáo án), giáo viên cần căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình môn học, xác định trọng tâm kiến thức, kỹ năng để thiết kế bài giảng phù hợp với khả năng[r]

16 Đọc thêm

CÔNG VĂN ĐIỀU CHỈNH CÔNG VĂN SỐ 152 NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2010

CÔNG VĂN ĐIỀU CHỈNH CÔNG VĂN SỐ 152 NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2010

III. Nội dung hội thảo:
- Báo cáo đề dẫn của Phòng GD&ĐT. - Tham luận của các báo cáo viên.
- Thảo luận đóng góp ý kiến cho các tham luận, thống nhất ý kiến tham luận. - Kết luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện.

1 Đọc thêm

Giam tai lop 4

GIAM TAI LOP 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

9 Đọc thêm

Huong dan dieu chinh noi dung day hoc GDPT

HUONG DAN DIEU CHINH NOI DUNG DAY HOC GDPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

7 Đọc thêm