BÀI GIẢNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG CĂN BẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng máy tính và mạng căn bản":

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 06 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 06 1

Bài giảng 12: Bảo mật mạng

Tham khảo:
Chương 6: “Computer Networking – A topdown approach”
Kurose Ross, 5th ed., Addison Wesley, 2010.

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 12 Chương 6: Bảo mật mạng
© 2011 2

47 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 3:

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 3:

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 3 Ninh Xuân Hương Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 3 Ninh Xuân Hương Lớp MAC (Lớp con điều khiển truy cập môi trường do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm lớp MAC, vấn đề cấp phát kênh truyền, giao thức CSMACD, giới thiệu các tiêu chuẩn IEEE 802.x, giới thiệu về Bridge, Switch. Mời các bạn tham khảo.

69 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 1

Tầng truyền tải sv Tầng mạng

 tầng mạng: kênh liên lạc Ví dụ tương đồng – chủ
luận lý giữa các máy gia đình:
 tầng truyền tải: kênh liên 12 đứa trẻ gửi thư cho 12
lạc luận lý giữa các tiến đứa
trình  tiến trình = đứa trẻ
 phụ thuộc vào, củng cố các  thông điệp ứd = thư
dịch vụ tầng mạng trong phong bì

 máy tính = nhà
 giao thức truyền tải =
Ann và Bill
 giao thức mạng = dịch
vụ bưu điện

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 1 Chương 3: Tầng truyền tải
© 2011 6
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 3

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 3

Chương 4: Tầng Mạng

 4.1 Giới thiệu  4.4 Các giải thuật định
 4.2 Bên trong bộ định tuyến
tuyến là gì?  Trạng thái liên kết
 4.3 IP: Internet Protocol  Véctơ Khoảng cách
 Định tuyến phân cấp
 Định dạng gói tin
 Đánh địa chỉ IPv4  4.5 Định tuyến trong
 ICMP Internet
 IPv6  RIP
 OSPF
 BGP

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 3 Chương 4: Tầng Mạng
© 2011 3
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 3

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 3

Cấu trúc P2P thuần túy

 máy chủ không luôn luôn
mở
 nhiều máy đầu cuối khác
nhau giao tiếp trực tiếp với
nhau
 các bên kết nối không liên
tục và thay đổi địa chỉ IP
 Ba chủ đề:
peerpeer
 Phân phối tệp tin
 Tìm kiếm thông tin
 Tình huống nghiên cứu:
Skype

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 3 Chương 2: Tầng ứng dụng
© 2011 4
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

hương 3: Mục lục

 3.1 Các dịch vụ tầngtruyền
tải  3.4 Sự truyền tải hướng
 3.2 Sự dồn và tách kết nối : TCP

 3.3 Sự truyền tải không kết  cấu trúc đoạn tin
nối: UDP  truyền tải dự liệu tin cậy
 kiểm soát lưu lượng
 quản lý kết nối

 3.5 Các nguyên lý của
kiểm soát tắc nghẽn
 3.6 Kiểm soát tắc nghẽn
trong TCP

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 2 Chương 3: Tầng Truyền Tải
© 2011 3
Xem thêm

45 Đọc thêm

Bài giảng mạng máy tính 05 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 05 1

Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu

Mục tiêu:
Hiểu rõ các nguyên tắc đằng sau các dịch vụ tầng
liên kết dữ liệu:
 phát hiện và sửa lỗi
chia sẻ một kênh truyền quảng bá: đa truy cập
đánh địa chỉ tầng liên kết
truyền tải dữ liệu tin cậy, kiểm soát lưu lượng

Hiện thực của công nghệ phổ biến ở tầng liên kết
dữ liệu

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 1 Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu
© 2011 3
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 01 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 01 2

Bốn nguyên nhân của sự trễ gói tin

 1. Xử lý tại node mạng:  2. Hàng đợi :

 Kiểm tra lỗi  Phải chờ khi cổng ra đang
 Xác định cổng ra bận
 Phụ thuộc vào mức độ tắc
nghẽn của bộ định tuyến

truyền tải
A
lan truyền

B
xử lý
xếp hàng

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 2 – Chương 1: Giới thiệu
© 2011 4
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 1

Tạo ra một ứng dụng mạng

ứng dụng
truyền tải
mạng
Viết chương trình liên kết
vật lý

 Chạy trên những hệ thống khác
nhau
 Liên lạc thông qua mạng
 Ví dụ: phần mềm máy chủ web
giao tiếp với phần mềm trình
duyệt web

Không cần thiết viết phần mềm cho
các thiết bị mạng ứng dụng
truyền tải
mạng
 Thiết bị mạng không chạy liên kết
vật lý ứng dụng
những ứng dụng dành cho người truyền tải
mạng
dùng liên kết
vật lý

 Phần mềm trên các thiết bị
mạng được chuyên biệt hóa cao

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 3 Chương 2: Tầng ứng dụng
© 2011 5
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

Bộ nhớ đệm (BNĐ) Web (máy chủ đại diện
proxy server)

Mục đích: đáp ứng yêu cầu của người dùng mà không cần máy chủ
gốc
 thiết lập trình duyệt: truy máy chủ
gốc
cập web qua bộ nhớ đệm
 trình duyệt gửi toàn bột truy Máy chủ
vấn HTTP tới máy chủ đại đại diện
diện khách

 đối tượng có trong bnđ:
bnđ gửi trả đối tượng
 ngoài ra, bnđ sẽ truy vấn
đối tượng từ máy chủ gốc,
sau đó gửi lại cho người
dùng, đồng thời lưu lại khách
trong bnđ máy chủ
gốc

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 2 Chương 2: Tầng ứng dụng
© 2011 4
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 2

ICMP: Giao thức thông điệp kiểm soát Internet

 sử dụng bởi máy tính và bđt để liên
lạc thông tin tầngmạng Loại Mã Chú giải
 báo cáo lỗi: máy, mạng, cổng, 0 0 phản hồi echo (ping)
giao thức không liên lạc được 3 0 mạng đích ko liên lạc được
 yêu cầuphản hồi gói echo (sử 3 1 máy đích ko liên lạc được
dụng bởi ping) 3 2 gthức đích ko liên lạc được
3 3 cổng đích ko liên lạc được
 nằm ở tầng “trên” IP: 3 6 mạng đích không biết
 thđiệp ICMP được mang trong 3 7 máy đích không biết
gói tin IP 4 0 giảm tốc độ nguồn (kstn –
 thông điệp ICMP: loại, mã cùng với không dùng)
8 byte đầu của gói tin IP mà gây ra 8 0 truy vấn echo (ping)
lỗi 9 0 quảng bá tuyến đường
10 0 tìm tuyến đường
11 0 TTL hết hạn
12 0 mào đầu IP bị lỗi

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 3 Chương 4: Tầng Mạng
© 2011 4
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 4 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương
Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 4: Lớp network (Lớp mạng) do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn để cùng tìm hiểu các kiến thức: Các vấn đề thiết kế lớp network, giới thiệu về định tuyến, các vấn đề liên mạng, lớp network trên mạng TCPIP, giới thiệu IPv6.

81 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 5 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương
Bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 5: Lớp Transport (Lớp giao vận) cung cấp cho người học 3 nội dung cơ bản về lớp Transport bao gồm: Các vấn đề thiết kế lớp transport, lớp transport trên mạng TCPIP, giới thiệu giao diện lập trình mạng socket. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

40 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (năm 20142015) ĐHSPKT

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (NĂM 20142015) ĐHSPKT

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (năm 20142015) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đề thi này có 2 phần: Phần trắc nghiệm: 12 câu. Phần tự luận: 3 câu bài tập.
Thể loại:Ngành Công nghệ thông tin An ninh Bảo mật mạng

5 Đọc thêm

Bài giảng mạng máy tính 04 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 1

ầng mạng

ứng dụng
 truyền đoạn dữ liệu từ máy truyền tải
mạng
gửi tới máy nhận liên kết dl
vật lý

mạng mạng
 máy gửi đóng gói đoạn thành liên kết dl liên kết dl
mạng vật lý vật lý
gói tin liên kết dl
vật lý mạng mạng

liên kết dl liên kết dl
 máy nhận, phát gói tin lên vật lý vật lý
tầng vận chuyển mạng mạng
liên kết dl liên kết dl
vật lý vật lý
 giao thức tầng mạng nằm mạng
liên kết dl
trong mọi máy, BĐT vật lý ứng dụng

mạng truyền tải
 BĐT kiểm tra trường mào đầu liên kết dl mạng mạng
vật lý liên kết dl
mạng liên kết dl
trong mọi gói IP đi qua nó liên kết dl vật lý vật lý

vật lý

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍN
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH

Giao thức và dịch vụ tầng truyền tải  Cung cấp một kênh liên lạc luận lý ứng dụng truyền tải giữa các tiến trình ứng dụng trên mạng liên kết dl những máy khác nhau vật lý  Các giao thức truyền tải chạy trên các máy đầu cuối  Phía gửi: chia thông điệp của ứng dụng thành những đoạn (segment), đẩy xuống tầng mạng  Phía nhận: ráp lại các đoạn thành thông điệp hoàn chỉnh, đẩy lên ứng dụng truyền tải tầng ứng dụng mạng liên kết dl  các giao thức tầng truyền tải vật lý  Internet: TCP và UDP Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Ôn tập © 2011 5
Xem thêm

43 Đọc thêm

Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 2 ĐH Kinh tế TP.HCM

BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: BÀI 2 ĐH KINH TẾ TP.HCM

Bài giảng môn Thương mại điện tử Bài 2: Internet và Web Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử trình bày các nội dung: Kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và thương mại điện tử; các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại và gửi nhận email, các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị(locate) và kiểm tra (verify) trạng thái các máy tính trên m��..

68 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SỬ DỤNG MẠNG LAN

BÀI GIẢNG SỬ DỤNG MẠNG LAN

Bài giảng sử dụng mạng LAN (ôn thi tin học công chức, thi chứng chỉ tin học): Mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các mô hình mạng, địa chỉ IP, tên miền, chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN, phương tiện truyền thông...

14 Đọc thêm

Tài liệu an ninh mạng

TÀI LIỆU AN NINH MẠNG

An ninh mạng, giáo trình an ninh mạng căn bản mạng máy tính an m ninh mạng máy tính c ơ bản, dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng công nghệ thông tin, tài liệu an ninh mạng hay nhất dành cho sinh viên các trường

204 Đọc thêm