QUẢN LÝ IN ẤN TRONG MẠNG NỘI BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quản lý in ấn trong mạng nội bộ":

Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội

8 Đọc thêm

Xây dựng mạng nội bộ trong công ty

XÂY DỰNG MẠNG NỘI BỘ TRONG CÔNG TY

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin như hiện nay, Mạng máy tính không còn là một khái niệm xa lạ , mơ hồ đối với nhiều người. Đây là một lĩnh vực của CNTT có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng lớn. Trong khuôn khổ môn học : “ Mạng máy tính” mà chúng em được học vừa qua. Trong bài cáo này chúng em xin trình bày một số hiểu biết về hai vấn đề sau:Vấn đề 1: Xây dựng một mạng để so sánh hai giao thức định tuyến RIP và OSPF.Vấn đề 2:Xây dựng một mạng nội bộ trong công ty. Có mạng nội bộ, mạng công khai ở các phòng marketing, manage và sale, mỗi phòng đều có VLANS khác nhau.Cấu hình Access ListCấu hình NAT, dynamic NAT và PAT cho mạng trên.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Thiết kế triển khai mạng nội bộ khoa CNTT trường đại học Công Nghiệp Hà Nội

THIẾT KẾ TRIỂN KHAI MẠNG NỘI BỘ KHOA CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

1.Khảo sátXây dựng hệ thống mạng nội bộ khoa CNTT (gồm các tầng 6 7 8 9) với mục đích làm văn phòng làm việc và họp ban cho các cán bộ giảng viên ở tầng 6; phục vụ cho sinh viên thực hành tại các tầng 7,, 8,, 9 nhà A1. Lắp đặt hệ thống mạng làm sao để cho dễ quản lý,, dễ nâng cấp và hạn chế sự cố tới mức thấp nhất,, đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao,, đó là cả một vấn đề đòi hỏi người thiết kế phải hết sức chú ý.a.Cấu trúc địa lýTòa nhà A1 có chiều dài là 30m và rộng 22m. Sau khi đo đạc kích thước chúng em có được kết quả như sau:
Xem thêm

76 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thƣơng mại
(NHTM) nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong quản trị kinh doanh và quản trị
rủi ro, đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ ba theo thông lệ quốc tế nhằm kiểm tra, đánh
giá, giám sát tính hữu hiệu, phù hợp, đầy đủ của hệ thống Kiểm soát nội bộ. Kiểm toán
nội bộ đã đƣợc áp dụng tại nhiều NHTM ở các nƣớc phát triển và đang phát triển trên
thế giới, trở thành nội dung yêu cầu cốt lõi của Basel II. Sự ra đời và phát triển của
kiểm toán nội bộ chính là do nhu cầu tất yếu khách quan để tăng cƣờng quản trị, giám
sát trong bối cảnh kinh tế, xã hội...biến động mạnh mẽ và khó lƣờng.
Ở Việt Nam, hệ thống NHTM sau thời kỳ phát triển nhanh cả về quy mô và
số lƣợng đã bộc lộ nhiều vấn đề về tăng trƣởng nóng, mức độ rủi ro cao trong khi
tính minh bạch về hoạt động kinh doanh và các vấn đề sở hữu đã và đang gây ra
những tác động tiêu cực không nhỏ đến sự ổn định và tăng trƣởng của nền kinh tế
đất nƣớc. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do công tác kiểm toán nội bộ tại
các NHTM chƣa đƣợc tổ chức một cách hiệu quả, chƣa đảm bảo những nguyên tắc
và yêu cầu chung trong quá trình vận hành.
Là một NHTM có quy mô lớn nhất cả nƣớc về mạng lƣới hoạt động, tổng tài
sản và nguồn vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
(Agribank) đã để xảy ra nhiều vấn đề thiếu minh bạch và kém hiệu quả, thậm chí
còn có một số sai phạm nghiêm trọng và việc xử lý phải đƣợc thực hiện bằng pháp
luật. Trƣớc tình hình đó, Ngân hàng nhà nƣớc đã quyết định tái cơ cấu Agribank
giai đoạn 2013-2015 nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, mạng lƣới, nhân sự, nâng cao
chất lƣợng quản trị, điều hành, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên, đổi mới các
sản phẩm dịch vụ. Đây cũng là giai đoạn mà kiểm toán nội bộ Agribank dần đƣợc
hoàn thiện. Tuy nhiên các vụ sai phạm, tổn thất mới vẫn tiếp tục diễn ra trong thời
gian vừa qua khiến ngƣời ta phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của bộ phận Kiểm toán
nội bộ với vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng ngăn chặn, phát hiện rủi ro. Từ vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm toán, đến nội dung, phƣơng pháp, quy trình kiểm
toán, chất lƣợng nguồn nhân lực vẫn bộc lộ nhiều bất cập và chƣa đáp ứng đƣợc các
thông lệ quốc tế khiến kiểm toán nội bộ ít đóng góp đƣợc cho sự phát triển an toàn,
lành mạnh của đơn vị, thậm chí vai trò của kiểm toán nội bộ chƣa đƣợc các cán bộ
cho đến lãnh đạo Ngân hàng nhận thức đầy đủ, sâu trong thực tiễn hoạt động kinh
doanh của mình.
Ngoài ra, cho đến nay, tuy khoa học Kiểm toán nội bộ nói chung đã phát triển
khá rộng, nhƣng chuyên sâu cho những ngành kinh tế đặc thù nhƣ ngân hàng còn hạn
chế, cần thiết có thêm các nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu sắc về nội dung.
Với những lý do trên đây, việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán nội
bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” là việc làm cần
thiết, không những có ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn góp phần giải quyết những
yêu cầu đặt ra trong thực tế để hoàn thiện hơn nữa hoạt động kiểm toán nội bộ trong
các NHTM Việt Nam nói chung và Agribank nói riêng.
Xem thêm

203 Đọc thêm

THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG DOANH NGHIỆP

THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG DOANH NGHIỆP

- Công ty có một Website ở bên ngoài và thuê hosting bên ngoài để quản lý Web và cơsở dữ liệu của công ty.- Quy mô của công ty nhỏ lên hiện tại chưa cần Server Firewall.- Công ty hiện đang sử dụng hai đường truyền Internet của Viettel và VDC.- Tủ RACK đặt ở Phòng Kế Toán tầng 2 chứa tất cả các thiết bị mạng bao gồm: 1Modem FTTH, 1 Modem ADSL, 1 Virgo Draytek 3300, 1 Switch L3 3560, 1 Switch L22960, 1 Server domain, 1 Server Tobo NAS TS-809, 1 bộ lưu trữ điện UPS 10k.3.3 Mô hình mạngMạng được thiết kế thành 3 lớp:Việc thi công và triển khai mạng tuân theo mô hình chuẩn, cụ thể là phân chia theocác lớp sau đây:Core Layer: Đây là lớp hạt nhân của mạng bao gồm các thiết bị Switch tốc độ caohỗ trợ các cổng 10/100/1000 cho các kết nối các đoạn LAN có khoảng cách gần và có thểhỗ trợ trong trường hợp kết nối mạng với khoảng cách xa hơn dùng cáp quang. Lớp nàycó chức năng kết nối đến WAN Layer, Distribution Layer, Server Farm Segment và cácngười dùng tại khu vực này. Thiết bị có thể được phân chia thành nhiều VLAN cho từngSegment khác nhau, việc trao đổi giữa các Segment này được thực hiện thông qua cơ chếchuyển mạch lớp 3 (khi có yêu cầu). Việc phân VLAN và sử dụng Access List trên Layer3 Switch này cho phép các quản trị mạng có khả năng điều khiển truy cập đến các tàinguyên cho từng User hay một nhóm User một cách an toàn như hạn chế đối với cácUser từ một địa chỉ IP hay một Subnet nhất định mới có khả năng truy cập vào một sốServer nào đó cũng như đến các tài nguyên khác trên mạng. Ngoài ra việc phân chiaVLAN còn làm giảm broadcast trên mạng, cho phép quản lý, theo dõi, xử lý sự cố mộtcách dễ dàng.Distribution Layer: là lớp trung gian giữa hai lớp Access Layer và Backone Layer.Tại đây kết nối tập trung cho các khu vực phòng ban khác nhau trong cùng một phạm vivật lý, kết nối từ lớp này lên lớp Core Layer sử dụng các kết nối tốc độ cao 1000 Mbps.24
Xem thêm

57 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CHECKPOINT TRONG VIỆC GIÁM SÁT AN NINH MẠNG DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CHECKPOINT TRONG VIỆC GIÁM SÁT AN NINH MẠNG DOANH NGHIỆP

kinh doanh cụ thể. Và khi có nhu cầu, các blades bổ sung có thể được kích hoạt để mở rộng an ninhcho cấu hình sẵn có bên trong cùng một cơ sở phần cứng.Những lợi ích chính của Kiến trúc Check Point Software Blade+Tính linh hoạt - Cung cấp một mức độ an ninh phù hợp với mức độ đầu tư+Khả năng điều khiển – Cho phép triển khai nhanh các dịch vụ an ninh. Tăng cường hiệu suấtlàm việc thông qua quản trị blade tập trung.+An Ninh Toàn diện – Cung cấp mức độ an ninh phù hợp, trên tất cả các điểm thực thi, và toànbộ các lớp mạng.+Tổng giá thành sở hữu (TCO) thấp – Bảo vệ sự đầu tư thông qua củng cố và sử dụng hạ tầngphần cứng đang có.+Năng suất đảm bảo – Cho phép dự phòng tài nguyên nhằm bảo đảm các mức độ dịch vụ.Security Gateway Software Blades+Firewall -Trường lửa được thử thách nhất bảo vệ cho hơn 200 ứng dụng, giao thức và dịch vụvới tính năng công nghệ kiểm soát thích ứng và thông minh nhất.+IPsec VPN – kết nối an toàn cho văn phòng và người dùng cuối thông qua VPN Site-to-Siteđược quản lý truy cập từ xa mềm dẻo.+IPS – Giải pháp phòng chống xâm nhập IPS tích hợp hiệu năng cao nhất với tầm bao phủ cácnguy cơ tốt nhất+Web Security – Bảo vệ tiên tiến cho toàn bộ môi trường Web đặc trưng bởi sự bảo vệ mạnhnhất chống lại các tấn công tràn bộ đệm.+URL Filtering – Bộ lọc Web thuộc hạng tốt nhất bao phủ hơn 20 triệu URLs, bảo vệ ngườidùng và doanh nghiệp bằng cách cấm truy cập tới các trang Web nguy hiểm.+Antivirus & Anti-Malware – Bảo vệ diệt virus hàng đầu bao gồm phân tích virus heuristic,ngăn chặn virus, sâu và các malware khác tại cổng.+Anti-Spam & Email Security – Bảo vệ đa hướng cho hạ tầng thư tín, ngăn chặn spam, bảo vệcác servers và hạn chế tấn công qua email.+Advanced Networking – Bổ sung định tuyến động, hỗ trợ multicast và Quality of Service(QOS) cho các cổng an ninh.+Acceleration & Clustering – Công nghệ được cấp bằng SecureXL và ClusterXL cung cấp sựkiểm soát packet nhanh như chớp, tính sẵn sàng cao và cân bằng tải.
Xem thêm

49 Đọc thêm

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng.Xác định được vai trò của giáo dục, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4 – 2001) về giáo dục và đào tạo đã đề ra mục tiêu trong những năm đầu thế kỉ XXI mà nghành giáo dục đào tạo phải đạt được như sau: “...Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường, lớp và hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa”. Phát huy tinh thần độc lập, suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy, Thực hiện giáo dục cho mọi người”, “ Cả nước trở thành một xã hội học tập.Kiểm tra nội bộ trường học có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đối với chất lượng giáo dục Tiểu học nói riêng. Là một khâu quan trọng của công tác quản lý ở trường Tiểu học và có quan hệ trực tiếp đến giáo viên, học sinh, cán bộ, nhân viên của Trường.Kiểm tra nội bộ trường học là một khâu quan trọng cần được tiến hành thường xuyên ở mọi giai đoạn trong quá trình quản lý của người hiệu trưởng nhằm phát hiện những sai sót, để kịp thời đưa ra những đánh giá và điều chỉnh. Những năm gần đây, công tác kiểm tra nội bộ tại các trường ở các cấp học đã được quan tâm rất nhiều và công tác kiểm tra nội bộ trường học cũng có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, giáo dục đòi hỏi cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình mới, từ đó kéo theo sự thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra nội bộ trường học để đáp ứng những thay đổi đó. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Quang Trung đã dành được nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Cùng đội ngũ các thầy cô giáo nhiệt huyết, tận tâm và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Công tác kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học Quang Trung cũng được tiến hành hàng năm và có kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tiến hành kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học Quang Trung vẫn tồn tại hạn chế nhất định như: Công tác chuẩn bị kiểm tra nội bộ trường học còn nhiều thiếu sót, phương pháp tiến hành kiểm tra nội bộ trường học còn chưa phù hợp, công tác chỉ đạo của hiệu trưởng còn chưa sát sao, ý thức về tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra nội bộ trong tập thể cán bộ, giáo viên còn chưa cao. Xuất phát từ những lý do trên, em mạnh dạn chọn lựa đề tài nghiên cứu “Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội”.
Xem thêm

63 Đọc thêm

De tai 7 hviz HTTPS traffic aggregation and visualization for

DE TAI 7 HVIZ HTTPS TRAFFIC AGGREGATION AND VISUALIZATION FOR

Dấu vết mạng là một trong những nguồn dữ liệu đầy đủ nhất cho điều tra pháp chứng của các sự cố bảo mật máy tính như lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng hoặc rò rỉ dữ liệu
Bằng cách quan sát lưu lượng mạng giữa mạng nội bộ và bên ngoài, một điều tra viên thường có thể tái tạo lại toàn bộ chuỗi sự kiện của lỗ hổng bảo mật máy tính, giúp hiểu được nguyên nhân gốc rễ của sự cố và xác định các bên chịu trách nhiệm. Đặc biệt, việc điều tra các lưu lượng HTTP đang ngày càng trở nên quan trọng trong pháp chứng kỹ thuật số như HTTP đã trở thành giao thức chính trong mạng công ty cho khách hàng phổ biến hiện nay dựa trên giao tiếp http , có thể thúc đẩy các truy cập phổ biến cho các trang Web ngay cả ở các địa điểm nơi truy cập Internet với chính sách nghiêm ngặt khác .
Xem thêm

11 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trên thế giới, khái niệm kiểm soát nội bộ ra đời đã lâu và đặc biệt phát-2-Trong một doanh nghiệp bất kỳ, sự xung đột giữa lợi ích chung và lợiích riêng luôn luôn tồn tại. Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ khôngcó qui đònh để hướng người lao động hành động không vì lợi ích riêng của mìnhmà làm tổn hại để lợi ích chung của toàn doanh nghiệp.triển khi đạo luật Sarbanes-Oxley của Mỹ ra đời năm 2002. Hiện nay với kênhthông tin rộng rãi, khái niệm kiểm soát nội bộ cũng không còn xa lạ đối với cácdoanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên xu hướng toàn cầu hóa đang phát triểnmạnh mẽ, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trước tình hình này,các nhà quản lý doanh nghiệp rất cần phải quan tâm tới hiệu quả hoạt động củadoanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ là một công cụ quản lý hữu hiệu giúpcác cấp lãnh đạo có thể biết được sự kém hiệu quả xảy ra ở những khâu cụ thểvà những nguyên nhân của nó. Họ cũng có thể xác đònh rõ ràng trách nhiệmthuộc về ai.Theo các báo chí hiện nay, đa số các sự thua lỗ, tham nhũng trong cácdoanh nghiệp tại Việt Nam đều có nguyên nhân là sự quản lý yếu kém, hệthống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo. Các doanh nghiệp muốn tồn tại vững mạnhtrong môi trường cạnh tranh như hiện nay thì phải có một hệ thống quản lý hiệuquả. Theo ông Chris Freund, Tổng giám đốc, Quỹ Đầu tư Mekong Capital: “Khiđầu tư vào các công ty tư nhân, chúng tôi cho rằng vấn đề lớn nhất về quản tròdoanh nghiệp là tính minh bạch thấp của công ty này. Cụ thể là phần lớn hệthống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của các công ty chưa được pháttriển, điều này khiến cho các cổ đông khó nắm được chính xác tình hình tàichính của công ty.” (1). Hơn nữa để thu hút vốn đầu tư trong tình hình kinh tếhiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ dựa vào kết quả kinh doanh trênbáo cáo tài chính đã được kiểm toán, mà chính bản thân doanh nghiệp phải
Xem thêm

47 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ DỊCH VỤ DNS

CHUYÊN ĐỀ DỊCH VỤ DNS

Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một lĩnh vực mũi nhọn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với công nghệ sinh học và năng lượng mới,công nghệ thông tin (CNTT) vừa là công cụ, vừa là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Có thể nói trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dùng chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CDroom….Do đó hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay các công ty, trường học. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức hay các công ty, trường học có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong các tổ chức, nhà trường hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao. Một điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trị mạng phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty, tổ chức hay nhà trường đó dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty.Đối với khu kí túc xá sinh viên trường T36, việc xây dựng mạng nội bộ không chỉ cần thiết cho việc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa sinh viên, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo phòng mà còn cần đảm bảo tính bảo mật thông tin yêu cầu, đặc thù công tác của lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng mạng khu kí túc xá cần đáp ứng cho số lượng lớn hàng nghìn sinh viên của trường T36. Như vậy việc nhớ địa chỉ IP đối với các thiết bị, người dùng cuối, hay quản trị mạng lúc này là một vấn đề không hề nhỏ. Để khắc phục tình trạng này, ta cần triển khai dịch vụ DNS để ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.Vì thế đề tài “Nghiên cứu và triển khai dịch vụ DNS trên mạng nội bộ khu kí túc xá trường T36” được tiến hành nhằm góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trong quản trị mạng, bảo vệ an ninh, an toàn dữ liệu nội bộ, góp phần làm thay đổi nội dung, phương pháp, phương thức dạy và học, đồng thời cũng từng bước làm thay đổi phương thức đào tạo và quản lý học viên trong trường Đại học kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân. Các hệ thống này thực sự đã mang lại hiệu quả trong đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường đã áp dụng.
Xem thêm

31 Đọc thêm

BAO CAO TOT NGHIEP XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

BAO CAO TOT NGHIEP XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

Báo cáo tốt nghiệp: Với sự phát triển không ngừng của hệ thống mạng máy tính rộng khắp toàn cầu, việc sử dụng các dịch vụ trao đổi qua mạng không còn mấy xa lạ đối với các bạn sinh viên nữa. Website nói chung và dịch vụ forum nói riêng là một trong những dịch vụ khá phổ biến. Hệ thống trao đổi thông tin trực tuyến là một phương tiện trợ giúp hữu hiệu cho con người nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Hàng ngày có vô số cuộc trao đổi được gởi trên mạng, nhờ dịch vụ này các sinh viên có thể trao đổi thông tin học tập với nhau một cách nhanh chóng, tiện ích, và có tính chất kinh tế.
Ngày nay Diễn đàn trên Web được ứng dụng rất nhiều nơi, ví dụ trong một trường học, diễn đàn sẽ giúp đỡ các học sinh, sinh viên trao đổi thảo luận với nhau qua mạng, hay trong mạng nội bộ của một cơ quan...
Xuất phát từ lợi ích mà diễn đàn đem lại, với mong muốn tạo ra một ứng dụng trên mạng, giúp mọi người trao đổi thông tin với nhau nên em chọn đề tài: “Xây dựng diễn đàn học tập cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình”.
Xem thêm

62 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NH

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NH

- Hội đồng thành viên gồm 3 người bầu ra 1 chủ tịch hội đồng thành viên duynhất.- Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, phụ trách điều hànhchung và trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước hội đồngquản trị cũng như trước pháp luật.- Phòng kinh doanh: Có chức năng lập các kế hoạch kinh doanh và triển khaithực hiện; thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phânphối; thực hiện hoạt động bán hàng tới các khách hàng nhằm mang lại doanh thu chodoanh nghiệp. Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất, phân phối…nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.- Phòng marketing: có chức năng định hướng chiến lược các hoạt độngmarketing của công ty, xây dựng chiến lược và các hoạt động marketing cụ thể, phơihợp với bộ phận kinh doanh trong việc sáng tạo và phát triển các vật phẩm quảng cáotại các showroom và lên các chương trình khuyến mãi- Phòng kế toán: Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện các công việc ghi chép, tínhtoán và phản ánh các số liệu về việc sử dụng các tài sản trong công ty cũng như việchạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm đó, trình bày báo cáo tài chínhcuối năm.- Phòng kỹ thuật vật tư: Có nhiệm vụ tìm nguồn hàng, mua và kiểm tra hàng hoá,vận chuyển và tháo lắp hàng hóa trên showroom cũng như đến nơi yêu cầu của kháchhàng. Bảo trì và bảo hành sản phẩm cho khách, quản lý hàng hoá dự trữ trong kho.441.4.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cơ sở vật chất, mạnglưới hoạt động và phương hướng phát triển trong thời gian tới1.4.1.Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Xem thêm

19 Đọc thêm

KIEM SOAT NOI BO TRONG BAN HANG

KIEM SOAT NOI BO TRONG BAN HANG

Kiểm soát nội bộ là một bộ phận quan trọng giúp nhà quản lý kiểm tra , giám sát được hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó kiểm tra, giám sát qui trình bán hàng thu tiền là nội dung quan trọng của nhà quản lý doanh nghiệp.

10 Đọc thêm

Đồ Án Thiết Kế Mạng WAN.

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠNG WAN.

Đồ án thiết kế mạng mang tính chất tham khảo theo công ty nơi thực tập.
Trong đồ án có sử dụng hệ thống tường lửa ISA 2006 để kết nối WAN đơn giản bằng VPN và sử dụng mail Deamon nội bộ lấy tên miền theo tên công ty.
Tài liệu còn kèm theo file thuyết trình Power point với hiệu ứng hay.

67 Đọc thêm

Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở trường ĐHY HN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NỘI BỘ Ở TRƯỜNG ĐHY HN

MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Hệ thống giáo dục quốc dân gồm rất nhiều cơ sở giáo dục khác nhau với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau và hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục nói chung, trường đại học nói riêng cũng rất đa dạng, phức tạp. Do đó, quản lý giáo dục ở cấp độ nào cũng phải kiểm tra thường xuyên để đánh giá, điều chỉnh, giúp đỡ, phòng ngừa; từ đó đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn. Như vậy, kiểm tra là chức năng không thể thiếu trong quản lý giáo dục.
Để giúp các chủ thể quản lý giáo dục thực hiện chức năng kiểm tra, các tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục đã ra đời.
Thanh tra giáo dục hiện nay bao gồm các hoạt động: thanh tra nhà nước về giáo dục với hai loại hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; ngoài ra còn có thanh tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.
Hoạt động thanh tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 113, Luật giáo dục 23; Điều 70 Luật giáo dục đại học 24; Thông tư số 512012TTBGDĐT ngày 18122012 của Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 3; Điều 27, Nghị định 422013NĐCP ngày 09052013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 8; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Như vậy, về mặt pháp lý, cùng với việc trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm ngày càng nhiều cho các cơ sở giáo dục đại học đã cho thấy: Để tăng cường hiệu lực quản lý của các trường, cần phải thành lập tổ chức thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học.
Trường Đại học Y Hà Nội, với lịch sử hơn 100 năm, đã đào tạo một số lượng lớn cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm học 2013 – 2014, số sinh viên, học viên đang theo học ở Trường đã vượt qua mốc 10.000 người.
Thực hiện các quy định của Bộ GDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, ngày 06042012, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Ban Thanh tra Giáo dục trực thuộc Trường và ngày 22012014, đổi tên Ban Thanh tra Giáo dục thành Phòng Thanh tra.
Là một tổ chức mới trong Trường, hoạt động của Phòng Thanh tra gặp nhiều khó khăn. Qua thời gian làm việc ở Phòng và đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường bạn, chúng tôi nhận thấy: Sự chỉ đạo của Hiệu trưởng chính là yếu tố đầu tiên, quyết định đến chất lượng của hoạt động thanh tra nội bộ vì về bản chất, thanh tra nội bộ đại diện cho quyền lực kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, phụ thuộc vào ý chí của người thủ trưởng.
Cho đến nay, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở các trường đại học nói chung.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở Trường Đại học Y Hà Nội” để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp.
Xem thêm

91 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CNTT KHẢO SÁT PHẦN CỨNG TỔNG ĐÀI VÀ LẬP TRINH CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁCH SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CNTT KHẢO SÁT PHẦN CỨNG TỔNG ĐÀI VÀ LẬP TRINH CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁCH SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI

Trong thời kỳ đất nước đi lên, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xã hội phải luôn trang bị cho mình một đội ngũ các nhà khoa học trẻ, năng động, sáng tạo… mà lực lượng nòng cốt là thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên và khoa học công nghệ là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đổi mới đất nước.
Khi xã hội càng phát triển, nhu cầu về tin tức , thông tin liên lạc…là rất quan trọng. Vì vậy ta cần phải nâng cao thông tin liên để nhanh chóng hội nhập với các nước phát triển trên thế giới.
Với tình hình hiện tại trong nước thì việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để phục vụ cho những nhu cầu mà xã hội đặt ra là điều tất yếu, không tránh khỏi và càng phải được phát huy mạnh mẽ.
Trước tình hình đó, chúng em chọn đề tài tốt nghiệp với nội dung : “khảo sát phần cứng tổng đài và lập trinh các dịch vụ và cách sử dụng tổng đài ” được ra đời nhằm góp phần tập hợp lại những kiến thức mà mình đã học ở trong trường và trong thực tế, qua đây cũng giúp em tích lũy được một phần kinh nghiệm trong việc tự mình nghiên cứu, tìm hiểu một mô hình mạng viễn thông nội bộ , phục vụ vừa đủ nhu cầu của người sử dụng…, nâng cao nhu cầu thông tin liên lạc trong nước, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến mạng viễn thông nội bộ.
Xem thêm

120 Đọc thêm

Slide Tìm hiểu firewall trong Windows 8

SLIDE TÌM HIỂU FIREWALL TRONG WINDOWS 8

Fivewall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống lại sự truy cập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ cũng như hạn chế sự xâm nhập vào hệ thống của một số thông tin khác không mong muốn.
Internet FireWall là một tập hợp thiết bị (bao gồm phần cứng và phần mềm) được đặt giữa mạng của một tổ chức, một công ty, hay một quốc gia (Intranet) và Internet.

14 Đọc thêm

BÁO CÁO VỀ IDS/IPS VÀ SNORT

BÁO CÁO VỀ IDS/IPS VÀ SNORT

Hệ thống phát hiện xâm nhập – IDS là một hệ thống giám sát lưu lượng mạng nhằm phát hiện hiện tượng bất thường, các hoạt động trái xâm nhập phép và hệ thống. IDS có thể phân biệt được những tấn công từ bên trong (nội bộ) hay tấn công từ bên ngoài (từ các tin tặc).
IDS phát hiện dựa trên các dấu hiệu đặc biệt về các nguy cơ đã biết (giống như cách các phần mềm diệt virus dựa vào các dấu hiệu đặc biệt để phát hiện và diệt virus) hay dựa trên so sánh lưu thông mạng hiện tại với baseline (thông số đo đạt chuẩn của hệ thống có thể chấp nhận được ngay tại thời điểm hiện tại) để tìm ra các dấu hiệu khác thường.
Xem thêm

42 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Các mức bảo vệ của một hệ thống thông tin1, Quyền truy nhập: Đây là lớp bảo vệ trong nhất, nhằm kiểm soát truy nhập tài nguyên mạng và quyền hạn sử dụng tài nguyên đó. Cụ thể việc quản lí được tiến hành ở mức truy nhập File (đọc, ghi, xoá, sửa…) do người quản lí mạng thiết lập.2, Đăng kí và mật khẩu: Phương pháp này không mấy hiệu quả đối với những người hiểu bíêt về hệ thống của ta nhưng ưu điểm của nó là đơn giản.3, Mã hoá dữ liệu: Biến đổi dữ liệu từ dạng nhận thức được sang dạng không nhận thức được theo một quy cách nào đó.4, Bảo vệ vật lý: Nhằm ngăn chặn các truy cập vật lý bất hợp pháp vào hệ thống.5, Tường lửa: Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn từ xa cho các mạng nội bộ, đây là phương thức bảo vệ cho mạng cục bộ (Intranet), ngăn chặn các xâm nhập trái phép, lọc bỏ các gói tin không muốn nhận ( gửi) vì một lý do nào đó.
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

-1.40018.60015.0003.600130.000135.000-5.000Qua bảng trên ta thấy, chi phí của chi nhánh Delta tăng 3.600 USD (từ15.000USD/tháng lên 18.600USD/tháng) vì chi phí bộ phận bảo dưỡng tăng thêm10.000USD do phải cung cấp dịch vụ thêm cho Delta. Theo đó, 3 chi nhánh khácgiảm được chi phí: Able giảm 4.300 USD, Baker giảm 2.900 USD, Carter giảm1.400 USD. Việc giảm chi phí của 3 chi nhánh do Delta đã hỗ trợ các chi nhánhmột phần nguồn lực của mình. Việc tốn thêm chi phí 10.000 USD là chi phí biếnđổi, nó tăng thêm hoặc giảm đi phụ thuộc trực tiếp vào số giờ cung cấp dịch vụ củabộ phận bảo dưỡng.Câu 2:Hãy đưa ra các giải pháp khác cho việc tính phí dịch vụ bảo dưỡng trongnội bộ của công ty mà có thể làm tăng động lực của quản lý trong việc sử dụngdịch vụ của bộ phận này (giải thích và chứng minh bằng các tác động tới các khíacạnh của quản lý công ty)?Như đã đề cập ở trên thì việc phân bổ chi phí thực hiện theo phương pháphạch toán chi phí truyền thống, vì vậy nó có những mặt hạn chế như đã nêu.Giải pháp có thể đưa ra để tăng động lực của quản lý trong việc sử dụng dịchvụ của bộ phận này là thực hiện hạch toán chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC). Tứclà phải xác định được các hoạt động tạo ra chi phí ở bộ phận bảo dưỡng, các chiphí phát sinh trong kỳ phải được tập hợp và phân bổ cho từng hoạt động theo mứctiêu hao chi phí thích hợp, căn cứ vào mức độ tham gia của từng hoạt động vào quá4
Xem thêm

5 Đọc thêm