CÁC THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Các thuật toán trong toán rời rạc.doc":

CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH TRONG CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHÂN TÁN

CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH TRONG CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHÂN TÁN

hơn một lần có thể xảy ra. Xét một ví dụ khác là hệ thống báo ñiểmthi ñại học. Tại mỗi thời ñiểm, có rất nhiều thí sinh cùng truy cập vàoCSDL ñiểm ñể xem kết quả thi của mình. Vì vậy truy cập của các thísinh trong trường hợp này là truy cập chỉ ñọc; chúng không làm thayñổi dữ liệu. Như vậy, ñối với các truy cập chỉ ñọc thì càng có nhiềuthao tác thực hiện ñồng thời càng tốt, vì vậy sẽ tiết kiệm ñược thờigian. Ngược lại, với các truy cập có làm thay ñổi giá trị của dữ liệu,thì cần kiểm soát các truy cập này. Cách an toàn nhất là yêu cầu cáctruy cập ñó thực hiện một cách tuần tự. Nhưng làm như vậy, hiệunăng của hệ thống sẽ kém. Trên thực tế, một giao dịch có thể baogồm nhiều thao tác, có thể ñọc xen kẻ với ghi. Do ñó, bài toán ñặt ralà, ñể tăng hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống, cần ñưa ra các phươngpháp cho phép thực hiện các thao tác ñồng thời nhưng vẫn ñảm bảoñược tính toàn vẹn và tính nhất quán của dữ liệu, trong khi vẫn ngănFooter Page 3 of 126.-2-Header Page 4 of 126.cản ñược các thao tác tương tranh có khả năng phá hủy tính toàn vẹnvà tính nhất quán của dữ liệu. Muốn vậy, cần phải nghiên cứu quảnlý các giao dịch và ñiều khiển tương tranh. Có nhiều thuật toán ñiềukhiển tương tranh ñược ñề xuất. Trong ñó, có những thuật toán ñãñược cài ñặt trong các hệ CSDL thực tế, nhưng cũng có nhiều thuậttoán chưa triển khai cài ñặt trên bất cứ một hệ CSDL nào. Riêng ởViệt Nam, chưa có nhiều các công trình liên quan ñến vấn ñề này màchủ yếu là các tài liệu biên dịch từ các công trình của các tác giảnước ngoài. Do vậy, việc nghiên cứu ñề tài này là cần thiết ñể hiểu rõ
Xem thêm

26 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC

sẽ gửi số tiền điện tử này về nhà băng để chuyển vào tài khoản của họ. Tuy nhiên nếutiền điện tử do chính nhà băng tạo ra và phát hành cho từng ngƣời sử dụng thì nhà băngcó thể tạo ra cơ sở dữ liệu để lƣu trữ các thông tin cụ thể là phát đồng tiền số nào chongƣời sử dụng nào. Những thông tin này nếu có thể đem kết hợp với „sổ sách‟ của cáccửa hàng thì hoàn toàn có thể truy ra đƣợc ngƣời sử dụng đã dùng đồng tiền đó để muagì, nghĩa là đồng tiền không phải là vô danh nhƣ là tiền mặt thông thƣờng (tất nhiênlàm đƣợc điều này phải có sự “thông đồng” của hai bên là nhà băng và bên bán hàng;điều này có thể xảy ra khi bên bán hàng là các siêu thị lớn, muốn tìm cách nắm đƣợcthói quen mua bán của từng ngƣời mua). Chính vì thế đồng tiền này phải đƣợc tạo ratrên cơ sở phối hợp của ngƣời rút tiền (withdrawer) và nhà băng sao cho cuối cùng nhàbăng có ký lên mà không thể biết đƣợc đồng tiền - con số đó cụ thể là gì. Rõ ràng đâychính là ứng dụng điển hình của chữ ký mù (blind signature).Ví dụ 4.6: một ví dụ đơn giản thể hiện một cách xây dựng và ứng dụng của blindsignature trong hệ tiền mặt điện tử (e-cash):Hệ chữ ký dựa trên tính khó của phép lấy căn bậc ba theo modul đồng dƣ N khikhông biết PTTSNT của N. Alice khi muốn đƣa nhà băng ký lên một văn bản x nào đó,1Hiện nay trong các phƣơng pháp thanh toán đang thịnh hành trên Internet, phƣơngpháp lập hồ sơ thanh toán (billing) hay sử dụng thẻ tín dụng (credit card), các công ty bánhàng hay credit card hoàn toàn có thể theo dõi đƣợc bạn thích mua loại hàng gì, đó là mộtdạng thông tin có ích cho họ, có thể bán lại cho các đối tƣợng quan tâm. Đây rõ ràng là điềumà khách hàng không mong muốn. Hệ tiền mặt điện tử nếu xây dựng thành công sẽ giúpđảm bảo tuyệt đối tính riêng tƣ (privacy) cho khách hàng khi tham gia thƣơng mại điển tự,tƣơng tự nhƣ mua bán bằng tiền mặt ngoài đời thƣờng.14sẽ sử dụng một nhân tử (bí mật) : đáng nhẽ đƣa thẳng cho nhà băng giá trị băm h(x)
Xem thêm

16 Đọc thêm

Xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt

XÁC ĐỊNH QUY LUẬT BIÊN PHI TUYẾN VÀ XÁC ĐỊNH NGUỒN TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án giới thiệu bài toán xác định quy luật biên phi tuyến trong quá trình truyền nhiệt nhiều chiều từ quan sát trên biên và bài toán xác định nguồn của phương trình với các hệ số truyền nhiệt phụ thuộc thời gian từ quan sát khác nhau.

2. Với bài toán xác định quy luật biên phi tuyến:

- Sử dụng điều kiện quan sát tích phân biên hoặc quan sát một phần biên thay cho quan sát điểm.

- Chứng minh lý thuyết bằng phương pháp biến phân cho bài toán nhiều chiều; Áp dụng được cho nhiều bài toán khác nhau.

- Rời rạc bài toán biến phân và thử nghiệm trên máy tính; Tính toán trên máy tính nhanh do áp dụng phương pháp phần tử biên rời rạc tích phân trên biên đưa bài toán hai chiều về bài toán một chiều.

3. Với bài toán xác định nguồn:

- Sử dụng quan sát tích phân để xác định nguồn.

- Nghiên cứu bài toán xác định thành phần của nguồn trong trường hợp nhiều chiều với hệ số phụ thuộc thời gian bằng phương pháp biến phân.

- Rời rạc bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp sai phân phân rã, chỉnh hóa và thử nghiệm trên máy tính.

- Thuật toán hữu hiệu do sử dụng phương pháp sai phân phân rã đưa bài toán nhiều chiều về các bài toán một chiều và phương pháp gradient liên hợp.KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể ứng dụng trong các ngành khoa học khác về vấn đề xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt, quá trình khuyếch tán.

* Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

+ Nghiên cứu phương pháp giải số bài toán xác định quy luật trao đổi nhiệt phi tuyến từ quan sát một phần biên và phương pháp giải số bài toán xác định hệ số truyền nhiệt từ quan sát tích phân. Nghiên cứu bài toán cho phương trình phức tạp hơn.

+ Nghiên cứu bài toán xác định nguồn cho quá trình truyền nhiệt phi tuyến, nghiên cứu bài toán xác định nguồn điểm.
Xem thêm

108 Đọc thêm

CƠ SỞ GRÖBNER TRONG VÀNH ĐA THỨC

CƠ SỞ GRÖBNER TRONG VÀNH ĐA THỨC

Chương 2. CƠSỞ GRöBNERChương này chủ yếu giải quyết bài toán đặt ra trên vành đa thức nhiều biến. Đểcó khái niệm cơ sở Gröbner, ta cần nghiên cứu ideal đơn thức, ideal khởi đầu. Sau khicó khái niệm cơ sở Gröbner, ta sẽ tìm hiểu vai trò của nó trong việc xác định phần tửcủa một ideal. Từ đó, ta có thuật toán tìm cơ sở Gröbner để giải quyết hoàn toàn bàitoán đặt ra.§1: IDEAL ĐƠN THỨCTrong các lớp ideal của vành đa thức nhiều biến, có một lớp ideal rất quan trọng làideal đơn thức, là cơ sở giúp ta đưa ra các khái niệm ideal khởi đầu hay cơ sở Gröbnerđược trình bày trong các mục sau.Định nghĩa 2.1.1: Ideal I được gọi là ideal đơn thức nếu nó sinh bởi các đơn thức.=INhư vậy một ideal đơn thức có dạngx a ; a ∈ A ,trong đó A ⊆  n . Chú ý rằngtrong định nghĩa này không yêu cầu tập A hữu hạn. Tuy nhiên các kết quả sau đây chota các thông tin chính xác hơn về số phần tử của tập sinh của nó.1. Tập sinh của ideal đơn thứcNghiên cứu một đơn thức thì dễ dàng và đơn giản hơn đa thức. Chẳng hạn, xét quan hệchia hết của hai đa thức ta cần làm phép chia đa thức, đối với đơn thức ta chỉ cần xétsố mũ của các biến và giữa hai đa thức có thể không tồn tại ướcchung lớn nhất nhưngđối với đơn thức thì luôn có ước chung lớn nhất. Cụ thể ta có:
Xem thêm

20 Đọc thêm

TOÁN TẬP HỢP VÀ LOGIC DÀNH CHO NGÀNH TIỂU HỌC

TOÁN TẬP HỢP VÀ LOGIC DÀNH CHO NGÀNH TIỂU HỌC

Toán Tập hợp và logic dành cho ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

53 Đọc thêm

KIỂM TOÁN BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

KIỂM TOÁN BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Kiểm toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

100 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP CHO KHỐI KINH TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TOÁN CAO CẤP CHO KHỐI KINH TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Toán cao cấp cho khối kinh tế dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

128 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG TỔ HỢP

MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG TỔ HỢP

MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG TỔ HỢP.Chuyên ngành toán tổ hợp là một bộ phận quan trọng, hấp dẫn và lí thú của Toán học nói chung và toán rời rạc nói riêng. Nội dung của toán tổ hợp phong phú và được ứng dụng nhiều trong thực tế đời sống. Trong toán sơ cấp, tổ hợp cũng xuất hiện trong rất nhiều bài toán với độ khó rất cao. Tổ hợp có vị trí đặc biệt trong toán học không chỉ như là những đối tượng để nghiên cứu mà còn đóng vai trò như một công cụ đắc lực của các mô hình rời rạc của giải tích, đại số, hình học...
Xem thêm

24 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC PHẦN 2 GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC PHẦN 2 GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

74 Đọc thêm

Tiểu luận tìm cây phủ chiều ngang

TIỂU LUẬN TÌM CÂY PHỦ CHIỀU NGANG

Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu và có nhiều ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin. Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị được đề xuất vào những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sỹ: Leonhard Euler. Chính ông là người đã sử dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về 7 cái cầu ở thành phố Konigberg.Lý thuyết đồ thị có rất nhiều bài toán được ứng dụng có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Một trong những bài toán đó chính là bài toán tìm cây phủ của đồ thị.Để ứng dụng phần lý thuyết đã học về Toán ứng dụng vào trong đề tài của tiểu luận, em trình bày hai vấn đề :Thuật toán tìm cây phủ của đồ thị theo chiều ngang.Áp dụng thuật toán trên cho đồ thị không liên thông.
Xem thêm

21 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT S_DES GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ AN TOÀN CHO ẨN TRONG ẢNH

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT S_DES GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ AN TOÀN CHO ẨN TRONG ẢNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH v
LỜI CẢM ƠN vi
LỜI NÓI ĐẦU vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ẨN MÃ 1
1.1. Giới thiệu chung về ẩn mã 1
1.2. Khái niệm ẩn mã 3
1.3. Một số thuật ngữ cơ bản trong ẩn mã 3
1.4. Mô hình ẩn mã 3
1.5. Một số kỹ thuật ẩn mã cơ bản 4
1.5.1. Ẩn mã trong ảnh 4
1.5.2. Ẩn mã trong âm thanh 5
1.5.3. Ẩn mã trong video 5
1.5.4. Ẩn mã trong tệp văn bản 6
1.5.5. Ẩn mã trong giao thức 6
1.6. Ẩn mã và mật mã 6
1.7. Một số ứng dụng của ẩn mã trong thực tế 7
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ẨN MÃ TRONG ẢNH 8
2.1. Các định dạng ảnh thường dùng để ẩn mã 8
2.1.1. Định dạng ảnh JPEG 8
2.1.2. Định dạng ảnh TIFF 9
2.1.3. Định dạng ảnh PNG 10
2.1.4. Định dạng ảnh GIF 11
2.1.5. Định dạng ảnh BITMAP 14
2.2. Một số kỹ thuật ẩn mã trong ảnh trên miền không gian 17
2.2.1. Phương pháp ẩn mã bằng thay thế bit có trọng số thấp nhất (LSB) 17
2.2.2. Phương pháp vi phân điểm ảnh (PVD) 18
2.2.3. Phương pháp vi phân đa điểm ảnh (MPD) 20
2.3. Một số kỹ thuật ẩn mã trong ảnh trên miền tần số 21
2.3.1. Kỹ thuật biến đổi Fourier rời rạc (DFT) 22
2.3.2. Kỹ thuật biến đổi trực giao Cosine rời rạc (DCT) 25
2.3.3. Kỹ thuật biến đổi sóng nhỏ rời rạc (DWT) 27
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ LƯỢC ĐỒ GIÚP TĂNG ĐỘ AN TOÀN CHO ẨN MÃ TRONG ẢNH DÙNG SDES 31
3.1. Giới thiệu mô hình kết hợp ẩn mã và mật mã 31
3.2. Giới thiệu thuật toán SDES 33
3.3. Lược đồ ẩn mã trong ảnh dùng S_DES 41
3.3.1. Sơ đồ tổng quan quá trình nhúng và trích xuất thông điệp kết hợp mã hóa S_DES 41
3.3.2. Lược đồ chi tiết ứng dụng mật mã kết hợp ẩn mã trong ảnh sử dụng kỹ thuật LSB và bài toán logarit rời rạc 42
3.3.2.1. Logarit rời rạc 42
3.3.2.2. Mô hình sinh dãy số ngẫu nhiên sử dụng bài toán logarit rời rạc 42
3.3.2.3. Lược đồ chi tiết thể hiện quá trình nhúng và trích xuất thông điệp của ứng dụng 44
3.3.2.4. Đánh giá độ an toàn của ứng dụng 46
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC NGHIỆM. 47
4.1. Nền tảng ứng dụng và ngôn ngữ lập trình 47
4.2. Giao diện chương trình 47
4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 50
4.3.1. Tập dữ liệu thử nghiệm 50
4.3.2. Đo độ đánh giá PSNR 51
4.3.3. Kết quả kiểm tra PSNR 52
KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt Giải từ Mô tả
BMP BITMAP
DCT Discrete Cosine TransformTransformation Biến đổi Cosine rời rạc
DFT Discrete Fourier Transformation Biến đổi Fourier rời rạc
DWT Discrete Wavelet Transformation Hiệu chỉnh hệ số sóng nhỏ
GIF Graphics Interchange Format
HAS Human Auditory System Hệ thống thính giác của con người
IP Initial Permutation Hoán vị đầu vào
JPEG Joint Photographic Experts Group
LSB Least Significant Bit Bit có trọng số thấp nhất
MPD MultiPixel Differencing Vi phân đa điểm ảnh
PNG Portable Network Graphics
PVD Pixel Value Differencing Phương pháp vi phân điểm ảnh
SDES Simplified Data Encryption Standard
SW Simple permitation Function Hàm hoán vị đơn giản để chuyển mạch
TIFF Tag Image File Format

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Chi tiết các khối byte của header tệp bitmap 14
Bảng 2.2 Chi tiết khối byte thông tin tệp bitmap 15
Bảng 2.3 Ví dụ ẩn giấu chữ A (mã ASCII là 65 hay 01000001) vào trong 8 byte của file gốc. 17
Bảng 4.1 Bảng đánh giá PSNR 52
Bảng 4.2 Bảng số pixel bị thay đổi 52

Xem thêm

70 Đọc thêm

Tìm hiểu và nghiên cứu về”công nghệ ADSL

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU VỀ”CÔNG NGHỆ ADSL

MỤC LỤCCHƯƠNG I4TỔNG QUAN VỀ ADSL41.1 Đặc Điểm ADSL41.2.Tốc Độ ADSL51.3. Dãy Tần Số Họat Động Của ADSL81.4.Truyền dẫn ADSL9CHƯƠNG II12KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU122.1 Mã hóa đường truyền đa kênh :122.2 Mã hóa âm tần rời rạc DMT (Dicrete Multitone Modulation) :152.3 Điều chế pha biên độ không sóng mang CAP (Carrierless Amplitude)172.4 Các phương pháp truyền dẫn song công:202.4.1 Phương pháp FDM (Frequency Division Multiplex : ghép kênh phân chia theo tần số):212.4.2Phương pháp triệt tiếng vọng EC (Echo Cancellation):242.5các thuật toán chính trong mã hóa và giải mã262.5.1 mã kiểm tra crc: (mã kiểm tra dư chu kỳ)262.5.2 ngẫu nhiên hoá (scrambler)282.5.3 fec (forward error coding):302.5.4 phương pháp chèn:332.5.5 Điều biến đa kênh rời rạc DMT :372.6 điều biến biên độ cầu phương (qam) :50CHƯƠNG III52CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ADSL52CHƯƠNG IV70TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ADSL VÀ ỨNG DỤNG TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY704.1 Tình hình phát triển ADSL tại Việt Nam704.1.1. Sự ra đời của kỹ thuật ADSL tại Việt Nam704.1.2. Công nghệ ADSL tại Việt Nam704.1.3 Tìm hiểu cách thanh toán cước phí thuê bao ADSL734.1.4 DSLAM Một số cổng DSLAM tại Hà Nội744.2. Thách thức với các nhà cung cấp dịch vụ ADSL tại Việt Nam754.2.1. Cung vượt quá cầu754.2.2.Chất lượng đường dây764.2.3. Hướng giải quyết của các nhà cung cấp dịch vụ ADSL76KẾT LUẬN:79
Xem thêm

78 Đọc thêm

TOÁN RỜI RẠC 0 INTRO

TOÁN RỜI RẠC 0 INTRO

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKhoa Công nghệ thông tin 1Toán rời rạc 1Giới thiệuNgô Xuân BáchVai trò của toán rời rạc trong CNTTLà lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đóng vai trò quan trọngtrong nhiều lĩnh vực khác của CNTTooooTrí tuệ nhân tạoThuật toánLý thuyết tối ưu…Là môn học cơ sở trong ngành CNTT, nền tảng của nhiềumôn học kháco

8 Đọc thêm

TOÁN RỜI RẠC ĐH QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

TOÁN RỜI RẠC ĐH QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

tính.Toán rời rạcChương 0: Giới thiệu6Grand ChallengesLogic: 1900: Mọi tiên đề số học là nhất quán?→ 1931: Điều này là không thể? Xác thực hình thức trong phát biểu logic→ Hệ thống thông minh, hệ thống tự động.Toán rời rạcChương 0: Giới thiệu7Grand ChallengesWorld War II & Cold War : Mật mã và Phá khóa mật mã:→ Mã hóa (Cryptography).→ Khoa học Máy tính mang tính lý thuyết.Quản lý kinh tế:

18 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC

thủ đô của Hoa Kỳ" là các mệnh đề đúng. Còn các câu xác định "3*4 = 10" và "Torontolà thủ đô của Canada" là các mệnh đề sai.Như vậy, một mệnh đề có thể là mệnh đề đúng hoặc mệnh đề sai. Hay nói cách khác,một mệnh đề chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 giá trị là đúng hoặc là sai.Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.Ví dụ 2: Xét các câu phát biểu sau. Hôm nay là thứ mấy ?. Một số thực âm không phải là số chính phương. Hãy đọc kỹ đọan này.x+1=2.x+y=zCâu "Hôm nay là thứ mấy ? " không là mệnh đề vì nó chỉ là một câu hỏi không có giátrị đúng, sai. Câu "Một số âm không phải là số chính phương" có chân trị là đúng nếuxét trên tập họp số thực R nhưng lại có chân trị sai khi xét trên tập họp số phức. Câu"x+1=2" và câu "x+y=z" không phải là mệnh đề vì chúng chẳng đúng cũng chẳng saibởi các biến trong những câu đó chưa được gán cho một giá trị cụ thể nào.3/78Giá trị đúng, sai của một mệnh đề được gọi là chân trị của mệnh đề đó. Chân trị củamệnh đề đúng ký hiệu là T (true), chân trị của mệnh đề sai ký hiệu là F (false).Bảng chân trị của mệnh đề bao gồm các trường hợp đúng, sai có thể xảy ra của mệnh đềđó.Mục đích của các họat động khoa học là phân biệt các mệnh đề để xác định chân trị củanó. Sự xác định chân trị này dựa vào thực nghiệm và lý luận. Lý luận ở đây là xác địnhchân trị của mệnh đề bằng cách kết hợp các mệnh đề mà ta đã biết chân trị. Các luật lệchế ngự cách kết hợp mang tính chính xác của phép toán đại số. Vì thế, chúng ta cần nóiđến "Đại số mệnh đề".Các phép tính mệnh đề
Xem thêm

80 Đọc thêm

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

Chuyên đề chuyển động cơ học có nhiều dạng toán hay; áp dụng nhiều kiến thức về toán học. Các em cũng đã làm quen với 1 số dạng toán chuyển động cơ học ở cấp tiểu học; cũng như trong môn Toán xong còn rời rạc; chưa có phân loại; chưa có các dạng toán cụ thể nào. Đây cũng là nội dung thường hay nằm trong nội dung thi HSG các cấp… Chính vì 1 số lý do trên nên tôi chọn chuyên đề này để trình bày. Thời lượng bồi dưỡng học sinh theo chuyên đề này:Số buổi bồi dưỡng: 6 buổi ( mỗi dạng toán 1 buổi) tương ứng 18 tiết;
Xem thêm

46 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG TOÁN HỌC BẬC THCS

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG TOÁN HỌC BẬC THCS

Đối với học sinh bậc THCS môn Toán được coi là một môn khoa học tự nhiên thuộc dạng khó, vì môn toán rất đa dạng và phong phú cả nội dung lẫn hình thức, đề giải được bài toán, ngoài việc nắm vững các kiến thức cần phải có phương pháp suy nghĩ khoa học cùng với những kinh nghiệm cá nhân tích lũy được qua quá trình học tập, rèn luyện. Trong môn Toán ở trường THCS có rất nhiều bài toán chưa có hoặc không có thuật toán để giải, một trong số đó là các bài toán thực tế, đối với dạng toán này giáo viên phải cố gắng hướng dẫn học sinh cách suy nghĩ, tìm tòi lời giải
Xem thêm

15 Đọc thêm

Thành phần , phần cứng , phần mềm của máy điều khiển số

THÀNH PHẦN , PHẦN CỨNG , PHẦN MỀM CỦA MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

1) Thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển NC và CNC
Hệ thống đk NC và CNC có hai thành phần cơ bản đó là cụm đk máy và cụm dẫn động động cơ . Cụm đk máy được hình thành trên cơ sở thiết bị điều khiển điện tử ,thiết bị vào ra và thiết bị số . Hệ CNC được thiết kế theo mục đích riêng , nhiệm vụ của nó là hình thành thuật toán theo trình tự nhất định , trình tự đó là cơ sở cho hệ NC và CNC . Các thuật toán này được thực hiện trên cơ sở phần cứng và phần mềm của MCU các thuật toán của hệ NC được hình trên cơ sở mạch điện tử . Hệ CNC thuật toán được thực hiện nhờ phần mềm được lưu trữ trong cụm đk . Cụm dẫn động gồm có động cơ , phần tự đk , khuếch đại công suất và các sensor phản hồi tốc độ trục chính , vị trí và tốc độ chạy dao . Cụm dẫn động còn phải kể đến hệ truyền động cơ khí vitme đai ốc bi , bộ truyền đai răng hoặc hộp tốc độ chuyển động chạy dao . Tốc độ trục chính được chia ra làm hai dải , dải tốc độ thấp và dải tốc độ cao
2) Chức năng của cụm đk MCU
Vào số liệu : chức năng này bao gồm vào và lưu trữ số liệu , đó là số liệu mô tả đường chuyển động dụng cụ và điều khiển gc sản phẩm
Sử lý số liệu : cấu trrúc chương trình được đưa vào cụm MCU tại đây nó được mã hoá thành số nhị phân sau đó được lưu trữ vào bộ nhớ đệm các số liệu này được xử lý tại cụm sử lý trung tâm , tính toán xác định vị trí , lượng chạy dao , hiệu chỉnh chiều dài và đường kính dụng cụ cũng như các số liệu rời rạc yêu cầu như điều khiển đóng ngắt hệ thống bôi trơn , làm mát chi tiết và các thiết bị đk cổng I O đảm bảo trình tự truyền tín hiệu giữa máy công cụ và cụm đk
Số liệu ra : số liệu đưa ra của MCU là tín hiệu vị trí và lượgn chạy dao , các tín hiệu này được gửi tới mạch secvô để sinh ra tín hiệu đk động cơ . Trong cụm dẫn động động cơ luôn bố trí mạch khuyếch đại vì tín hiệu đưa vào cụm động cơ rất nhỏ không đủ công suất để động cơ hoạt động
Ghép nối vào ra : Các tín hiệu rời rạc yêu cầu từ số liệu vào như điều chỉnh trục chính đóng mở động cơ làm mát bôi trơn , dừng khẩn cấp dừng chu trình và các tín hiệu khác từ máy công cụ gửi bởi hệ CNC sơ đồ như hình vẽ
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TOÁN TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TOÁN TIN HỌC

 Toán Tin học là cơ sở lý thuyết để biểu diễn và nghiên cứu các đối tượng rời
rạc, đó cũng là loại đối tượng đặc thù mà máy tính số có khả năng lưu trữ và xử lý một
cách tốt nhất. Toán Tin học là cơ sở toán học để mô hình hoá, hình thức hoá các hệ
thống thông tin dựa trên máy tính một cách đúng đắn và hiệu quả. Môn học Toán Tin Học cung cấp nội dung cơ bản của Toán rời rạc cho sinh
viên như Logic hình thức (logic mệnh đề và logic vị từ bậc nhất), Ánh xạ và quan hệ,
Lý thuyết đếm, Đại số Boole, Lý thuyết đồ thị, Máy Turing và Số học phục vụ trong
việc mã hóa thông tin.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BAI DICH BAI BAO MÔ HÌNH HÓA MÔ PHỎNG: MÔ PHỎNG THỜI GIAN THỰC HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN LIÊN KẾT VỚI NHAU

BAI DICH BAI BAO MÔ HÌNH HÓA MÔ PHỎNG: MÔ PHỎNG THỜI GIAN THỰC HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN LIÊN KẾT VỚI NHAU

Tóm tắt: Bài báo này trình bày mô phỏng thời gian thực để phân tích hành vi rời rạc của bộ điều khiển cho hệ thống điện liên kết với nhau. Một hệ thống điện năng kết nối hai khu vực bao gồm các nhà máy điện không đồng nhất với các liên kết truyền EHVAC như kết nối được xem xét để điều tra. Các thủy điện và nhà máy điện hạt nhân bao gồm các khu vực 1 và khu vực 2tương ứng. Trong bài báo này các chiến lược điều khiển mới cho bộ điều khiển kỹ thuật số đang được phát triển tùy thuộc vào thời gian lấy mẫu để kiểm tra bộ điều khiển trong môi trường mô phỏng thời gian thực và không biến đổi các điều khiển vào một thời gian thực điều khiển nguyên mẫu, được sử dụng để thử nghiệm các thuật toán trong điều kiện làm việc thực tế.
Xem thêm

15 Đọc thêm