PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG ĐỂ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng để vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền...":

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và xác định mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG TỪ ĐÓ RÚT RA Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢN THÂN VỚI GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI

Mục lục
Lời mở đầu
Nội dung
• I. Các khái niệm
• II. Mối quan hệ biện chứng
• III. Ý nghĩa phương pháp luận
• IV. Liên hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội
Kết luận.

Tài liệu tham khảo:
• Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, Bộ giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản[r]

10 Đọc thêm

Xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Nước ta là một nước nghèo và lạc hậu do trải qua một thời gian khá dài dưới triều đại phong kiến, lại bị chiến tranh tàn phá làm cho nền kinh tế nước ta vô cùng kiệt quệ, lạc hậu. Do đó sau khi giành được độc lập Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập[r]

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

LỜI MỞ ĐẦUTừ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, việc nghiên cứu học thuyết kinh tế trở nên rất cần thiết không những đối với các nhà quản lý kinh tế nói riêng, mà còn cần thiết cho những động nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Nhìn lại lịch[r]

40 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI VA VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO HỌC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI VA VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, làm rõ hơn nhiều vấn đề lý luận và thựctiễn của công cuộc đổi mới và xây dựng CNXH Việt Nam.Có thể thấy rõnhững nội dung đổi mới quan trọng và chủ yếu cả về nhận thức, tư duy lýluận và cả về lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn suốt 20 năm qua.Trước[r]

34 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC

Câu hỏi triết học mác:
Câu 1:vấn đề cơ bản của triết học là gì?tại sao
Câu 2:vai trò của ý thức đối với hoạt động thực tiễn của con người?
Câu 3:trình bày ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí mối liên hệ phổ biến?cho ví dụ
Câu 4: trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng,cho ví[r]

22 Đọc thêm

Phân tích thực trạng kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng trong phân phối ở Việt Nam trong thời gian qua

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT HỢP GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG TRONG PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

Theo lý thuyết truyền thống, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, đặc biệt là hướng tới phân phối thu nhập bình đẳng hơn có thể mâu thuẫn với mục tiêu đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn và có tăng trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, có nhiều lý do cho thấy sự phân phối thu nhập bình đẳng hơn ở[r]

86 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ tái cơ cấu NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH THANH hóa HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

Công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Chính vì vậy, để đáp ứng những đòi hỏi nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh[r]

95 Đọc thêm

Đề cương kinh tế chính trị

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1: Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Học Chính Trị
Câu 2 : Tái Sản Xuất Xã Hội Là Gì ?
Câu 3 : Hàng Hóa Và Thuộc Tính Của Hàng Hóa? Tính Chất Hai Mặt Của Lao Động Sản Xuất Hàng Hóa ?Phân Biệt Lao Động Xã Hội – Lao Động Tư Nhân , Lao Động Giản Đơn – Lao Động Phức Tạp ?
Câu 4: Trình Bày Nội Dung Yê[r]

11 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

Giáo trình quản lý kinh tế

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ

BÀI 1
VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
1. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Cở sở khoa học của việc xác lập vai trò của nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị tr[r]

84 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển không thể không sản xuất ra
của cải vật chất mà trình độ phát triển của nó được biểu hiện chính bởi
phương thức sản xuất trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Từ khi con người
mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm phương thức[r]

28 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH
MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Một tr[r]

16 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

Trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, cũng như đối với việc nâng cao đời sống của nhân dân. Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, ngày 1941946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việt Nam là nước sống về nông nghiệp. Nền kinh t[r]

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TIỂU LUẬN CAO HỌC, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

LỜI NÓI ĐẦU
Sau năm 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan lieu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước t[r]

24 Đọc thêm

Lý luận giá trị thặng dư của các mác trong thời đại hiện nay sự vận dụng lý luận này trong phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng ta

LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA CÁC MÁC TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN NÀY TRONG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN, CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA

Kể từ khi học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng dư như: những cuộc “khủng hoảng giẫy chết” của Chủ nghĩa tư bản thế giới đầu thế kỷ XX;[r]

15 Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

Câu 1: Vận dụng lý luận về quyền lực Ctrị và thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay để phân tích và chứng minh : quyền lực Ctrị trong chủ nghĩa XH là thuộc về nhân dân lao động ?Câu 2: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về mối quan hệ Ctrị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập t[r]

14 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đâ[r]

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT KINH TẾ THUONG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT KINH TẾ THUONG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

và thế giới". Nghị quyết trung ương 4 khóa VIII đã nêu nguyên tắc hội nhập quốc tếlà "tích cực và chủ động thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế" và nhấn mạnhnhiệm vụ "chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ, luật pháp, và nhất làcác sản phẩm mà chúng ta có khả năng cạnh[r]

28 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế[r]

102 Đọc thêm

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU TRIẾT PHẦN 2
Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH).
Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa d[r]

45 Đọc thêm