HƯỚNG DẪN KẾT NỐI HAI MÁY TÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hướng dẫn kết nối hai máy tính":

Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi casio FX 500es

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO FX 500ES

Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es. Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es.Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es.Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es.Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es.Hướng dẫn sử dụng các tính năng tiện ích của máy tính bỏ túi casio fx500Es.

55 Đọc thêm

BẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNET

BẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNET

BẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNETBẢO VỆ MÁY TÍNH KHỎI VI RÚT KHI KẾT NỐI INTERNET

35 Đọc thêm

Nhận dạng số qua camera kết nối với máy tính

NHẬN DẠNG SỐ QUA CAMERA KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

Nhận dạng số qua camera kết nối với máy tính

50 Đọc thêm

Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẬT LÍ 12 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm kết nối với máy tính trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
Xem thêm

146 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX 500VN PLUS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX 500VN PLUS

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio fx 500vn plus
Xem thêm

136 Đọc thêm

CÁCH KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI TIVI

CÁCH KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI TIVI

Cách kết nối laptop với tivi bằng cổng HDMICông ty bạn đang cần trình chiếu tài liệu cho một cuộc họp hoặc gia đìnhbạn muốn xem phim trực tuyến qua màn hình tivi nhưng chiếc tivi đó lạikhông vào được internet. Không thành vấn đề. Bạn chỉ cần thêm 1 chiếclaptop có thể truy cập được mạng và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cáchnối laptop đó với tivi thông qua cổng HDMI.1. HDMI là gì?HDMI (High Definition Multimedia Interface) là chuẩn kết nối chất lượng nhấthiện nay giữa thiết bị nguồn (laptop, điện thoại...) sang thiết bị phát (tivi, máychiếu...). Có thể nói, nhờ vào HDMI thì không chỉ có nội dung hình ảnh mà "đikèm" đó nội dung âm thanh cũng được truyền tải nhanh chóng.2. Cách kết nối Laptop với tivi thông qua cổng HDMI:Trước khi bắt đầu kết nối, bạn hãy trang bị cho mình một laptop và tivi có hỗtrợ cổng HDMI. Đi kèm với thiết bị nguồn và thiết bị phát thì cáp HDMI cũngvô cùng quan trọng cho kết nối này. Cáp HDMI có thể mua được ở các hànglinh kiện điện tử hoặc những trung tâm chuyên về điện tử công nghệ.Bước 1: Nối 1 đầu HDMI với cổng HDMI trên laptop. Sau đó, nối tiếp đầuHDMI còn lại vào cổng HDMI của tivi. Chú ý khoảng cách đặt laptop và tiviphụ thuộc vào chiều dài của dây cáp HDMI.Nối đầu HDMI với cổng HDMI trên laptopVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíNối tiếp đầu HDMI còn lại vào tiviBước 2: Sử dụng điều khiển bấm nút nguồn vào của tivi. Sau đó, chọn vàodòng lệnh HDMI (lúc này dòng lệnh này sẽ xuất hiện thêm một lệnh ngõ vào).Bước 3: Chờ đợi tivi và laptop kết nối. Nếu đợi khoảng 15s không thấy tín hiệunhận cáp. Bạn hãy bấm vào tổ hợp phím Windows + P trên laptop, sau đó chọnvào Duplicate để ghép nối.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC 9 HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC 9 HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

b) Định kỳ cài hệ điều hành máy tính sau 6 tháng.c) Cài đặt chương trình duyệt Virus máy tính và thường xuyên sử dụng chương trình đểquét và diệt virus đã lây nhiễm vào máy tính. Tạo thói quen sao lưu dữ liệu định kỳ.d) Thường xuyên vệ sinh các bộ phận lắp bên trong máy tính.Đáp án: c.Câu 2: Khi em nhận được thư điện tử có tệp đính kèm, em nên xử lí như thế nào? Chọncách xử lí an toàn nhất.A. Trước khi mở tệp đính kèm, kiểm tra có đúng nguồn gốc không.B. Mở tệp đính kèm và lưu tệp đó vào máy tính của mình.C. Mở tệp đính kèm và xóa tệp đó ngay nếu nhận thấy tệp bị nhiễm virus.D.Mở tệp đính kèm và quét virus khi thấy tệp bị nhiễm virus.Đáp án: ACâu 3: Em nên làm gì nếu phát hiện ra máy tính của mình bị nhiễm virus.A.Sử dụng phần mềm diệt virus để quét máy tính.B. Gửi thư điện tử thông báo cho các bạn để họ đề phòng.C. Không mở máy vi tính để sử dụng.D.Không làm gì hết.Đáp án: ACâu 4: Những thao tác hay sự cố nào dưới đây có thể dẫn đến việc mất mát hay hỏng thôngtin trong máy tính của em:A. Mất kết nối mạng trong khi đang truy cập internet;B. Nghe nhạc bằng máy tính trong khi đang soạn thảo;C. Tắt màn hình máy tính trong khi máy tính vẫn hoạt động;D. Quên lưu kết quả trước khi thoát khỏi chương trình đang làm việc.Đáp án: CCâu 5: Vì sao việc mở các tệp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?A. Vì các tệp đính kèm thư điện tử thường là nguồn lây nhiễm của virus máy tính.B. Vì khi mở tệp đính kèm phải trả thêm tiền dịch vụ.C. Vì tệp đính kèm có dung lượng lớn nên đĩa cứng không chứa được.-6-
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính vàInternet phần 1• Các khái niệm cơ bản:Hệ thống mạng máy tính: các máy tính được kết nối với nhau qua cáp mạng hoặc quahệ thống không dây, trong hệ thống có các modem kết nối mạng, để kết nối nhiều máyhơn thì người ta sử dụng switch (Giúp mở rộng mạng).Ví dụ Mô hình mạng LAN cơ bản: gồm 4 máy tính, 1 switch chia cổng, 1 modem kết nốimạngTìm hiểu dịch vụ web cơ bảnWorld Wide Web (WWW) – Dịch vụ giúp duyệt web, đọc tin tức trên các trang web.. (Vídụ trình duyệt web: Netscape, IE, firefox, opera, coccoc, chome)Email,File Transfer Protocol (FTP) – Dịch vụ giúp chuyền file dữ liệu từ máy tính cá nhân lênhost hay lên server đặt ở đâu đó (Ở Mỹ hay Sinapore…)HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tin client/server dùng choWWW (Dùng cho việc truy cập vào internet)Vd: http://huongdanit.net ta truy cập đến địa chỉ website huongdanit.net(Bản chất địa chỉ website là địa chỉ ip tĩnh)URL là gì:http://huongdanit.net/index.html (Url sẽ chỉ rõ đích danh 1 trang con nào đó vídụ index.html)1 địa chỉ website gồm có những thành phần :Phân biệt:Trang web tĩnh:là trang web không kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó chỉ có những file dữ liệubằng chữ, hoặc hình ảnh người ta lưu vào. (Web không liên quan đến cơ sở dữ liệu –
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về bảo mật mạng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ BẢO MẬT MẠNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1. Khái niệm
Về cơ bản, một mạng máy tính là một nhóm máy tính nối nhau với nhau theo một
số cách sao cho người ta có thể chia sẻ thông tin và thiết bị. Các máy tính có thể
kết nối trong cùng một phòng, một tòa nhà, một thành phố, hay quanh thế giới.
Qui mô một mạng máy tính có tính mở, có thể chỉ bao gồm hai máy tính, nhưng
cũng có thể là hàng triệu chiếc.
Nếu nối hai máy tính ở nhà, ta đã tạo ra một mạng. Tất cả máy tính trong một
trường học hay thư viện hoặc công ty được nối với nhau tạo thành mạng lớn hơn.
Mạng máy tính lớn nhất thế giới là Internet, có hàng triệu máy tính trên khắp toàn
cầu được nối với nhau, và số máy tính kết nối vào mạng Internet ngày càng gia
tăng nhanh chóng theo tốc độ phát triển của các mạng viễn thông và ki ến thức về
tin học của cộng đồng dân cư.
Xem thêm

202 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

hương 3: Mục lục

 3.1 Các dịch vụ tầngtruyền
tải  3.4 Sự truyền tải hướng
 3.2 Sự dồn và tách kết nối : TCP

 3.3 Sự truyền tải không kết  cấu trúc đoạn tin
nối: UDP  truyền tải dự liệu tin cậy
 kiểm soát lưu lượng
 quản lý kết nối

 3.5 Các nguyên lý của
kiểm soát tắc nghẽn
 3.6 Kiểm soát tắc nghẽn
trong TCP

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 2 Chương 3: Tầng Truyền Tải
© 2011 3
Xem thêm

45 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRTUALBOX ĐỂ TẠO MÁY ẢO CHẠY WINDOWS 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRTUALBOX ĐỂ TẠO MÁY ẢO CHẠY WINDOWS 7

Sau khi tải về VirtualBox xong, ta tiến hành quá trình cài đặt.Sau khi cài đặt, bạn hãy khởi động lại máy tính. Đợi máy tính khởi động lại xong, bạn tiến hành kích hoạt sửdụng phần mềm. Tại giao diện đầu tiên, bạn tạo máy ảo bằng cách nhấn chọn Machine > NewCửa sổ thiết lập đầu tiên xuất hiện, bạn hãy điền tên và lựa chọn thông tin về hệ điều hành mà mình sẽ càiđặtTiếp theo là thiết lập bộ nhớ RAM cho máy ảo. Thông số thiết lập mặc định nhỏ nhất là 512MB, tuy nhiêntheo người viết thì thiết lập an toàn nhất cho máy ảo sử dụng Windows 7 thì 2GB là được nhất.Tới cửa sổ kế tiếp, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập ổ đĩa dành cho máy ảo. Bạn sẽ có 3 lựa chọn cho thiết lậpnày, tuy nhiên tốt nhất là bạn hãy lựa chọn ‘Create a virtual hard drive now' để tạo riêng cho máy ảo 1 ổ đĩariêng biệt để sử dụng.Trong tùy chọn thiết lập mới ổ đĩa, bạn sẽ có thêm các tùy chọn định dạng của ổ đĩa, tùy chọn VDI là tốt nhấtcho mục đích của chúng ta.Tại bước kế tiếp, bạn hãy lựa chọn ‘Fixed size' cho thiết lập cố định hiệu suất của HDD khi sử dụng VirtualBox.Cửa sổ kế đến là thiết lập không gian lưu trữ cho ổ đĩa ảo. Với Windows 7 thì yêu cầu tối thiểu cho không gianổ đĩa là 25GB, tuy nhiên chúng ta nên thiết lập là 30GB cho ‘thoải mái'.Thế là xong các bước thiết lập cho một máy ảo.Tuy nhiên, bạn đừng vui mừng vội vì chúng ta còn cần thiết lập thêm một số tùy chỉnh cho máy ảo. Bây giờbạn hãy truy cập vào Machine > Settings
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI 40 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

BÀI 40 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: Bài 40. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:0,71; 0,03; 0,216; 0,811; 0,0012; 0,000315. Hướng dẫn giải:Học sinh tự làm.

1 Đọc thêm

Báo cáo bài tập lớn tìm hiểu về card đồ họa.

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN TÌM HIỂU VỀ CARD ĐỒ HỌA.

1. Card đồ họa là gì: card đồ họa (VGA: Video Graphics Adaptor hay Video Graphics Card ) còn được gọi là bo mạch đồ họa, thiết bị đồ họa… là thiết bị có nhiệm vụ xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính, thông qua kết nối với màn hình(CRT hay LCD..) để hiển thị hình ảnh cho người sử dụng giao tiếp. được với máy tính.Bất kỳ máy tính nào cũng đều phải có card màn hình. Tên gọi phổ thông của nó là VGA( còn được hiểu là 1 chuẩn kết nối phổ thông: Analog hay DSub 15pin). Có nhiều cách phân biệt màn hình như theo dạng vật lý , theo chip xử lý(GPU), theo cách giao tiếp với bo mạch chủ(Mainboard) như PCI,AGP,PCI Express …
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

Câu 1: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:
A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.
B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.
C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.
D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 2: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net B. huan120397gmail.com
C. http:www.mail.google.com C. Tất cả các địa chỉ trên.

Câu 3: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:
A. Modem ADSL B. Chuột
C. Máy in D. Tất cả các thiết bị trên
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ FTP VÀ CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN SERVER 212

TÌM HIỂU VỀ FTP VÀ CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN SERVER 212

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là Giao thức truyền tập tin) thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCPIP (chẳng hạn như Internet mạng ngoại bộ hoặc Intranet mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy chủ v.v. Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hoặc trình khách FTP. Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP. Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCPIP, xử lý tập tin trên một máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính khác, dùng giao thức FTP). Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trình khách và trình chủ FTP, và phần đông các trình ứng dụng này cho phép người dùng được lấy tự do, không mất tiền.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tài liệu Công Nghệ Internet tiếng Việt

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ INTERNET TIẾNG VIỆT

Internet là sự kết nối giữa các mạng với nhau. Trong mạng này, mỗi máy tính được nhận ra bởi một địa chỉ duy nhất trên toàn cầu mà được biết đến với tên gọi là địa chỉ IP. Một DNS của một máy tính đặc biệt được sử dụng để cung cấp tên cho địa chỉ IP để mà từ đó người sử dụng có thể xác định vị trí của một máy tính bởi một tên.

179 Đọc thêm

3 việc làm đơn giản để không mắc bệnh tim

3 VIỆC LÀM ĐƠN GIẢN ĐỂ KHÔNG MẮC BỆNH TIM

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Hãy làm theo những lời khuyên dưới đây để bảo vệ trái tim của bạn: Ngắt tất cả các loại kết nối Liên tục kết nối với điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng khiến sức khỏe của bạn bị báo động 24/7. Sự kích thích này có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trang stress mãng tính, những căng thẳng liên quan tới huyết áp và tăng nguy cơ bệnh tim. Bởi vậy, các chuyên gia y tế khuyên rằng, hãy ngắt mọi kết nối 30 phút mỗi ngày vào dành thời gian đó để làm điều gì có lợi cho sức khỏe của họ”.   Liên tục kết nối với điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng khiến sức khỏe của bạn bị báo động 24/7 (Ảnh minh họa) Đừng lạm dụng Vitamin Mọi người thường tin tưởng rằng các loại vitamin tổng hợp tốt cho tim, song họ không biết rằng, vitamin nhóm B trong đó là nguyên nhân dẫn tới bệnh tim, trong khi việc bổ sung canxi gây tăng nguy cơ đau tim. Thay vì Vitamin, hãy để cơ thể của bạn nận các chất dinh dưỡng từ một chế độ ăn uống tốt. Dừng việc ngáy 1/5 người trưởng thành bị mắc Hội chứng ngưng thở khi ngủ, một rối loạn dẫn tới ngáy to và bệnh cao huyết áp. Hãy tới bác sĩ ngay nếu như việc ngáy phá vỡ giấc ngủ của bạn, hoặc bạn luôn thức dậy một cách mệt mỏi. Việc điều trị bệnh Hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể giúp bạn tăng tốc độ trao đổi chất và giảm cân đáng kể.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 38 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

BÀI 38 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: Bài 38. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 5,4; 7,2; 9,5; 31; 68. Hướng dẫn giải: Học sinh tự làm.

1 Đọc thêm

TIET 1 2 BAI 1 TỪ MÁY TÍNH ĐẾNMẠNG MÁY TÍNH

TIET 1 2 BAI 1 TỪ MÁY TÍNH ĐẾNMẠNG MÁY TÍNH

Tiết 1

Ngày soạn: 06112015.
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9A, sĩ số HS: , HSV: ......................................
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9B, sĩ số HS: , HSV: ......................................
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9C, sĩ số HS: , HSV: ......................................

1. Mục tiêu.
a) Về kiến thức.
Giúp HS hiểu vì sao cần mạng máy tính.
Biết khái niệm mạng máy tính là gì.
Các thành phần của mạng: Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.
b) Về kỹ năng: HS vận dụng để vào mạng
c) Về thái độ.
HS hứng thú với bài học, học tập vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.
2. Chuẩn bị của Gv và Hs
a) Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, bài tập.
b) Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ. Xem bài mới trước khi lên lớp.
3. Phương pháp giảng dạy:Giảng giải, thuyết trình, vấn đáp, thực hành,...
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp (1’)
Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số học sinh.
Phân nhóm thực hành.
b) Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện.
Giới thiệu bài: (1’)
Ở các lớp dưới các em đã được học một số phần mềm ứng dụng như: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hàng ngày, các em thường hay trao đổi với bạn bè bằng cách Chat và gửi Email, các em có bao giờ thắc mắc là tại sao người ta lại có thể làm được như vậy không. Muốn biết câu trả lời thì các em sẽ hiểu rõ hơn trong chương trình lớp 9, bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là bài 1 của chương 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.
c) Dạy nội dung bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Vì sao cần mạng máy tính: (10’) 1. Vì sao cần mạng máy tính:


Mạng máy tính giúp giải quyết các vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng

Ngày nay máy tính có thể giúp ta thực hiện nhiều công việc như soạn thảo văn bản, hỗ trợ tính toán, lập trình để giải các bài toán, các phần mềm phục vụ học tập, giải trí.
Tuy nhiên, người ta vẫn cần có mạng vì những mục đích gì?


Vì sao cần mạng máy tính?

Giáo viên nhận xét, bổ sung.
Học sinh lắng nghe và ghi chép.
Phát biểu ý kiến xây dựng bài.

Mạng máy tính giúp giải quyết các vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng
Hoạt động 2: Khái niệm mạng máy tính (15’) 2. Khái niệm mạng máy tính:
a. Mạng máy tính là gì?
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng, …
Các kiểu kết nối
Kết nối kiểu hình sao.
Kết nối kiểu đường thẳng
Kết nối kiểu vòng.

b. Các thành phần của mạng:
Thiết bị đầu cuối: máy tính, máy in, … kết nối với nhau tạo thành mạng.
Môi trường truyền dẫn: cho phép tín hiệu được truyền qua đó như: dây dẫn, sóng điện từ, …
Các thiết bị kết nối mạng: vỉ mạng, hub, bộ chuyển mạch, …
Giao thức truyền thông: (Protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin trên mạng.
Khi máy tính ra đời và càng ngày làm được nhiều việc hơn thì nhu cầu trao đổi và xử lí thông tin cũng tăng dần và việc kết nối mạng là một tất yếu.
Hướng dẫn HS đọc SGK và tìm hiểu khái niệm
Mạng máy tính là gì?
Các kiểu kết nối cơ bản của mạng máy tính?Quan sát hình, hãy trình bày các thành phần của mạng?
Học sinh lắng nghe và ghi chép.Đọc sách giáo khoa, thảo luận và trả lời câu hỏi.


Quan sát hình ảnh minh hoạ.
Các kiểu kết nối
Kết nối kiểu hình sao.
Kết nối kiểu đường thẳng
Kết nối kiểu vòng.
Quan sát hình ảnh minh hoạ.

Hoạt động 3: Phân loại mạng máy tính (12’) 3. Phân loại mạng máy tính
a) Mạng có dây và Mạng không dây

Mạng có dây: sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn.

Mạng không dây sử dụng môi trường truyền dẫn không dây (sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại).
Thực hiện kết nối ở mọi thời điểm, mọi nơi trong phạm vi mạng.

b) Mạng cục bộ và Mạng diện rộng:
Mạng cục bộ (LAN): phạm vi hẹp như văn phòng, toà nhà, trường học, công ty, …
Mạng diện rộng (WAN): phạm vi rộng như tỉnh, quốc gia, toàn cầu. Thông thường mạng WAN là tập hợp các mạng LAN.

Mô hình mạng WAN
Có nhiều tiêu chí để phân loại mạng: theo môi trường truyền thông, theo góc độ phân bố địa lý, theo chức năng.
? Cần bao nhiêu máy tính để kết nối thành 1 mạng? Khoảng cách giữa các máy là bao nhiêu?

Mô hình mạng LAN
Phòng CNTT ở trường ta là một mạng LAN. Kết nối nhiều mạng cục bộ gọi là mạngWAN (Bộ, Sở, kết nối mạng của nhiều trường, nhiều Sở …)
Lắng nghe và ghi chép nội dung bài học.

Các nhóm thảo luận và trả lời:
2 máy trở lên
Xa bao nhiêu cũng được
Lắng nghe và ghi nhớ.

d) Củng cố luyện tập: (5’)
1. mạng máy tính là gì? Ích lợi của mạng máy tính là gì?
2. mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?
3. tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và WAN? Mạng máy tính và ích lợi của mạng máy tính.
Các thành phần cơ bản
phân loại mạng máy tính.

e) Hướng dẫn Hs tự học ở nhà: (1’)
Các em về nhà học bài, đọc trước bài học “Từ máy tính đến máy tính” để tiết học hôm sau học tốt hơn.
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy
Xem thêm

25 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp Tổng quan về mạng máy tính, mạng Lan

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG LAN

Chúng ta đã và đang sống trong thời kỳ phát triển nhanh chóng và sôi động của công nghệ tin học, cũng như tất cả các sản phẩm trí tuệ của con người, máy tính càng trở nên mạnh mẽ hơn, dễ sử dụng hơn, hiệu quả cao hơn.
Dần dần các máy tính đơn lẻ được kết nối với nhau thành mạng máy tính và ngày nay đã trở thành không thể thiếu của hầu như bất kỳ tổ chức nào. Mạng máy tính cho phép người sử dụng liên lạc với nhau, chia sẻ thông tin, chia sẻ tài nguyên, cộng tác và kết hợp sức mạnh. Quy mô mạng máy tính không còn tính bằng đường biên giới, nó đã vượt qua khuôn khổ một quốc gia riêng lẻ, cùng với hàng loạt dịch vụ, đã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu thông tin của con người ở mọi lúc, mọi phương diện.
Chính vì vậy những vấn đề về tin học viễn thông nói chung và mạng máy tính nói riêng sẽ trở thành kiến thức phổ thông, em cũng như các bạn khác ham hiểu biết về mạng máy tính. Vì vậy trong phần đồ án này, em xin trình bày tổng quan về mạng máy tính mạng LAN.
Do giới hạn của bản báo cáo và trình độ của người thực hiện còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, em mong được sự thông cảm và chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp cho em được hoàn thiện hơn nữa.
Sau cùng em xin phép được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Thống Nhất đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp này.
Xem thêm

65 Đọc thêm