BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bản sắc dân tộc trong nền KT mở":

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

hoá thiếu bản sắc . Hoặc phục hồi tất cả kể cả những cáI lạc hậu , lỗi thờitrong quá khứ , không còn thích hợp trong xã hội mới ...Chơng II: Tại sao phải đa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộctrong thời kỳ nền kinh tế mở .I /. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiêntiến , đậm đà bản sắc dân tộc .1. Điều kiện xã hội :Thực trạng đời sống văn hoá nớc ta hiện nay không phải là vấn đề dễ đánhgiá . Có ngời quá bi quan với tình hình cho là trong khi đời sống kinh tế cókhá lên từ đổi mới đến nay thì đời sống tinh thần lại sa sút nh cha bao giờ có .Ngợc lại , có ngời quá lạc quan cho mọi sự đều tốt đẹp , những hiện tợng tiêucực là tự nhiên và không đáng kể . Thật ra , bức tranh không chỉ có một màu ,hoặc toàn tối hoặc toàn sáng .Trớc hết , cần khẳng định đời sống văn hoá xã hội ta so với thời kỳ trớc cóbớc tiến bộ rõ rệt . Điều dễ thấy là tính năng động xã hội - kinh tế và tính tíchcực công dân đợc khơi dậy và phát huy thay cho tâm lý thụ động , ỷ lại trongcơ chế cũ . Bầu không khí dân chủ , cởi mở trong xã hội tăng lên . Mặt bằngdân trí đợc nâng cao , sở trờng , năng lực cá nhân con ngời đợc khuyến khích ,tôn trọng . Những nét mới nổi bật ấy trong đời sống đợc phản ánh qua hoạtđộng khởi sắc , phong phú , đa dạng trên các lĩnh vực báo chí , xuất bản , phátthanh , truyền hình , giáo dục , văn học , nghệ thuật , v.v... Trong sự phongphú , đa dạng và bộn bề của đời sống và hoạt động văn hoá , chủ nghĩa Mác Lênin , t tởng Hồ Chí Minh đợc Đảng ta vận dụng và phát triển sáng tạo vẫnlà nền tảng t tởng và kim chỉ nam bảo đảm cho xã hội phát triển đúng hớng .Kinh tế thị trờng và mở cửa với bên ngoài làm sống động nền kinh tế và cáchoạt động xã hội , phát triển giao lu hàng hoá , du lịch và các sản phẩm vănhoá , giúp nhân dân ta mở rộng chân trời hiểu biết và kến thức tiếp nhận từbốn phơng . Các mặt trái của kinh tế thị trờng và mở cửa , dù tác động dữdội , đã không thể ngăn nổi nhân dân ta duy trì và phát triển truyền thống tốtđẹp , nh thấy tõ nhất vaò những dịp kỷ niệm lớn , hớng về cội nguồn , về cáchmạng và kháng chiến , tởng nhớ các anh hùng dân tộc , đền ơn đáp nghĩa
Xem thêm

26 Đọc thêm

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

trống mõ bì bõm , ca hát lu bù ... . Trong vốn cổ dân tộc , chúng ta giữ lấy vàphát huy những di sản nào , từ bỏ những di sản nào , điều đó không thể khôngđặt ra khi nói về những giá trị truyền thống . Sự cân nhắc và lựa chọn ấy thểhiện quá trình tự ý thức dân tộc , quá trình tự nhận thức , tự khám phá về mìnhxuất phát xuất phát từ tầm cao mới của lịch sử , là quá trình gạn đục khơitrong và là sự tiếp nối dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc trong thế giớihiện đại . Với ý nghĩa đó , phát huy và bảo vệ bản sắc dân tộc của văn hoá đòihỏi sự phát triển , sự sáng tạo không ngừng . Mệnh đề đậm đà bản sắc dântộc đó không thể tách rời mệnh đề văn hóa tiên tiến và ngợc lại .* Trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trờng mở rộng giao lu quốc tếlại càng phải nhấn mạnh yêu cầu ra sức kế thừa và phát huy bản sắc văn hoádân tộc . Đó không chỉ là ý thức trách nhiệm , mà còn là niềm tự hào , tự tôndân tộc , bởi Nớc Đại Việt ta từ trớc , Vốn xng nền văn hiến đã lâu .Những đặc trng nổi bật nhất của văn hóa Việt Nam là chủ nghĩa yêu nớc , yêulao động , lòng nhân ái , vị tha và tính cộng đồng . Những giá trị truyền thốngđó đã từng là nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp dựng nớc và giữ nớc .Ngày nay , bớc vào thời kỳ công nghiệp hoá , hiện đại hoá , những truyềnthống ấy vẫn đang là những đòi hỏi cần phải có đối với mọi ngời . Không phảibất cứ dân tộc nào trên hành tinh này cũng có đợc may mắn kế thừa nhữngtruyền thống và bản lĩnh văn hoá nh vậy . Dân tộc Việt Nam có truyền thống16tự tôn nhng không tự cao , tự đại ; càng không đóng cửa để tự ngắm tự cô lậpmình .Cũng nh suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc , từ khiĐảng ta ra đời , phần lớn thời gian là phải lãnh đạo nhân dân tiến hành chiếntranh chống xâm lợc , bảo vệ nền độc lập dân tộc . Thế nhng , chúng ta chabao giờ chủ trơng một thái độ bài ngoại về văn hoá , kể cả với nền văn hóa
Xem thêm

39 Đọc thêm

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỚI

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỚI

truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc cần được suy xét để tránh những sailệch.Với lẽ đó chúng tôi nghĩ công tác xây dựng “nền văn hoá tiên tiến đậmđà bản sắc dân tộc” phải được đổi mới về nhiều mặt từ Trung ương đến cơ sởmột cách toàn diện nhằm tạo lập và nâng nhận thức về nhiều lĩnh vực cho cánbộ và nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ biết kế thừa và phát triển trên cơ sởchọn lọc những tinh hoa truyền thống dân tộc và văn hóa nhân loại. Bởi lẽ, kếthừa là một quy luật hoạt động của văn hoá xuất phát từ quy luật biện chứngcủa triết học. Văn hóa muốn phát triển đòi hỏi phải tiếp nhận những tinh hoacủa dân tộc và nhân loại. Văn hoá bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất vàgiá trị tinh thần mà con người sáng tạo ra nhằm mục tiêu phục vụ con người.Bản sắc dân tộc của văn hoá là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diệnmạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh của mỗi nền văn hoá, là dấu hiệu cơbản để phân biệt nền văn hoá dân tộc này với văn hoá dân tộc khác. Bản sắcdân tộc của văn hoá được thể hiện tập trung trong truyền thống văn hoá dântộc. Đối với Việt Nam "đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lự, tự cườngdân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình làng xã - Tổ quốc. Lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đứctính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dịtrong lối sống…"(Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá VIII ). Bảnsắc dân tộc của văn hoá Việt Nam là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết cácthế hệ tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc. Bản sắc văn hoá dân tộc vừa đượccoi là bộ "Căn cước" vừa được coi là "bộ gien" di truyền của văn hoá dântộc. Bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc của văn hoá là yêu cầu khách quan,là mục tiêu của việc xây dựng nền văn hoáViệt Nam. "Làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình,từng người, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giátrị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, tăngsức đề kháng chống văn hoá đồi truỵ, độc hại. Nâng cao tính văn hoá trongmọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân"(Văn kiệnĐại hội X của Đảng ). Xây dựng, bảo vệ nền văn hoá tiên tiến, đậm đậm đà
Xem thêm

32 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại mà Người còn là một nhà văn hoá lỗi lạc, một danh nhân văn hoá thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá mới Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nói riêng là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vẫn luôn là một điểm tựa tinh thần vững chắc. Đồng thời, với sức sống mãnh liệt, tự nó, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá đã và đang trở thành một bộ phận của nền văn hoá Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) đánh dấu một bước phát triển trong tư duy của Đảng ta về văn hóa và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói riêng, và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, Đảng ta đã xây dựng phương châm, giải pháp nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.I.Mở đầuCùng với việc phát triển kinh tế, chính trị xã hội thì văn hóa là vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xây dựng phát triển đất nước. Được coi là bước đi hàng đầu trong giai đoạn phát triển, văn hóa đã chứng tỏ vai trò của mình trong hội nhập kinh tế. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những bản sắc văn hóa riêng. Và trên thực tế, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác người ta thường nhắc tới văn hóa. Bởi những giá trị truyền thống được hun đúc từ lâu đời đã góp phần tạo nên nền văn hóa riêng của mỗi quốc gia và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy
Xem thêm

24 Đọc thêm

tiểu luận cao học Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước

TIỂU LUẬN CAO HỌC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển. Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn bản sắc của dân tọc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Văn hoá Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ, dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình, chẳng những không bị đồng hoá, mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc, lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhân lên sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đi vào thế kỷ XXI. Công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc ta, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong nền kinh tế mở như nước ta hiện nay luôn luôn có sự trao đổi giao lưu với thế giới trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hoá. Chúng ta không thể tránh khỏi việc du nhập những phong tục tập quán của các nước, các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta quên đi truyền thống của dân tộc mình, việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở là hết sức cần thiết. Điều đó giúp chúng ta hoà nhập chứ không hoà tan, không bị mất đi cái gốc của mình. Chúng ta một mặt tiếp thu những nét tinh hoa trong văn hoá của các nước, một mặt giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc để làm cho đời sống tinh thần của chúng ta ngày càng phong phú hơn.
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở”

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ”

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình, chẳng những không bị đồng hoá, mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải phóng cho ta.
Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự lãnh đạo của Đảng , là nhân lên sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn , thử thách , xây dựng và phát triển kinh tế xã hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI .

Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước , xây dựng chủ nghĩa xã hội , thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng văn minh” , đòi hỏi chúng ta phảI xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội .

Đảng và Nhà nước ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế mở ,hội nhập với Thế giới . Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại biến chuyển nhanh chóng , đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá , sự hội nhập khu vực và thế giới với một tốc độ rất nhanh , từ đó nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn hoá . Trong khi chú trọng giữ gìn , phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế , tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại . Nền văn của chúng ta sẽ đa dạng hơn , phong phú hơn , tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành mạnh của văn hoá thế giới .
Xem thêm

43 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l¬ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đấu tranh dựng nư¬ớc và giữ nư¬ớc. Đại hội lần thứ VII (tháng 6 năm 1991) của Đảng Cộng sản đã thông qua Cư¬ơng lĩnh xây dựng đất n¬ước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó Cương lĩnh đã xác định nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc tr¬ưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nh¬ư vậy, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển ,tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.Vận dụng những quan điểm lãnh đạo của Đảng, ngày nay, mỗi doanh nghiệp đều tạo dựng cho mình một nét văn hóa riêng, tạo nên bản sắc của doanh nghiệp. Văn hóa kinh doanh tự nó là một nhu cầu của văn minh thị trường và là đòi hỏi của sự phát triển. Xây dựng văn hóa kinh doanh vừa là mục tiêu vừa là thách thực lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong xu hướng phát triển, gia nhập WTO và toàn cầu hóa hiện nay. Xây dựng một nền văn hóa kinh doanh Việt Nam tiên tiến chính là nội dung, biện pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng, củng cố lại nội tại, tạo tư thế mới làm tiền đề và điểm tựa cho việc hội nhập của mỗi doanh nghiệp
Xem thêm

48 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngườiĐỀ 07. Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nayĐỀ 08. Lý luận thực tiễn và sự vận dụng của chủ nghĩa Mác về con người vào quá trình đổi mới ở VNĐỀ 09. Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VNĐỀ 10. Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN ĐỀ 01. Tiểu luận về bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mởMỤC LỤCA. Đặt vấn đề B . Giải quyết vấn đề Chương I. Quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .I . Bản sắc văn hoá dân tộc là gì ? II . Bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở Chương II: Tại sao phải đưa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .I . Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .II . Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc . Chương III : Bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của đất nước.I . Vai trò của bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế thị trường II . Phát huy nội lực văn hóa trong quá trình phát triển . III . Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc . Chương IV : Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển .I . Một số giải pháp trước mắt để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .II . Biện pháp khắc phục những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá xã hội của đất nước.C. Kết thúc vấn đề A. Đặt vấn đề Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam . Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá , mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải phóng cho ta . Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự lãnh đạo của Đảng , là nhân lên sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn , thử thách , xây dựng và phát triển kinh tế xã hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI . Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước , xây dựng chủ nghĩa xã hội , thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng văn minh” , đòi hỏi chúng ta phảI xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội . Đảng và Nhà nước ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế mở ,hội nhập với Thế giới . Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại biến chuyển nhanh chóng , đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá , sự hội nhập khu vực và thế giới với một tốc độ rất nhanh , từ đó nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn hoá . Trong khi chú trọng giữ gìn , phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế , tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới .......................
Xem thêm

213 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG TẢN VĂN Y PHƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG TẢN VĂN Y PHƯƠNG

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1 Toàn cầu hóa cùng với quá trình giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới đã làm cho văn hóa nhân loại càng phong phú, sinh động. Trong quá trình này, các nền văn hóa bổ sung, tiếp nhận và làm giàu cho nhau dẫn đến sự phát triển và biến đổi không ngừng. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang đặt ra những vấn đề cần thiết hơn bao giờ hết. Việc quan tâm hàng đầu trong thời điểm này là vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng kế thừa di sản văn hóa của cha ông, kết hợp học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại với phương châm “hòa nhập không hòa tan”. Là một lĩnh vực tinh tế của văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng có mối quan hệ chặt chẽ với văn hóa. Nghiên cứu văn hóa trong mối quan hệ với văn chương đang trở thành một hướng đi mới trong việc khám phá cái hay, cái đẹp của văn chương.
1.2 Cùng đội ngũ nhà văn các dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Triều Ân, Vi Hồng, Nông Minh Châu, Lò Ngân Sủn, Cao Duy Sơn, Lâm Tiến… luôn ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của mình, Hứa Vĩnh Sước – Y Phương là một trong số những nhà thơ như vậy. Người trai Tày sinh ra và lớn lên ở làng Hiếu Lễ, dưới chân núi Bo Păn ở gần biên giới Việt – Trung, thuộc huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) nổi lên như một gương mặt thơ tiêu biểu, xuất sắc, một phong cách riêng, độc đáo cho vùng văn hóa dân tộc miền núi vừa đậm đà bản sắc “người đồng mình”, vừa rộng mở giao hòa với vùng văn hóa rộng lớn để hợp lưu thành con sông văn chương Việt Nam.
Là một trong những cây bút tiêu biểu của dân tộc Tày, cầm bút từ những năm chiến tranh lửa đạn khốc liệt cho tới bây giờ, Y Phương vẫn miệt mài trên từng con chữ, lao động sáng tạo không ngừng để hôm nay là “ông chủ” sở hữu một “gia tài” không nhỏ văn chương gồm thơ và tản văn. Các tác phẩm của anh đã góp phần đưa văn học của các dân tộc thiểu số đến gần hơn với độc giả và trở thành một bộ phận không thể thiếu đóng góp vào thành tựu chung của nền văn học Việt Nam hiện đại.
Là nhà thơ dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Bằng, Y Phương luôn cháy bỏng một khát khao đem đến cho bạn đọc một cái nhìn chân xác nhất về cảnh sắc thiên nhiên và con người quê hương anh, cũng như cuộc sống và con người của đồng bào Tày ở Cao Bằng nói chung và vùng quê Trùng Khánh nói riêng. Chính vì vậy, đọc tác phẩm nào của anh, độc giả sẽ cảm nhận được chất “miền núi” thấm sâu và lan tỏa trên từng con chữ, câu văn.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Suy nghĩ về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ biện nay

SUY NGHĨ VỀ HIỆN TƯỢNG TIẾP NHẬN VĂN HOÁ NGOẠI LAI CỦA GIỚI TRẺ BIỆN NAY

Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình Hượu viết con người hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên mình. Bài làm Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình Hượu viết con người hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên mình. Anh chị trình bàv suy nghĩ của mình vẽ hiện tượng, tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay. Vượt hành trình gian nan để đổ về đại dương, dòng sông luôn khởi nguồn từ đất liền, chảy qua bao vùng miền để hoà vào biển lớn. Dòng sông văn hóa Việt Nam cũng khởi nguổn từ quá khứ 4000 năm lịch sử, chảy trong thời gian qua các miền văn hoá kế thừa và sáng tạo kết tụ lại thành những giá trị văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hoá các giá trị hoá bên ngoài"- quan điểm đó của Trần Đình Hượu đã đặt ra trong lòng độc giả những trăn trở, đặc biệt trong hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay. Văn hoá Việt Nam hình thành sớm, xuất hiện từ những ngày công xã nguyên thuỷ, phát triển qua nền văn minh lúa nước, hình thành những nền hình văn hoá dân gian từ sự chạm khắc của miền truyền thuyết, ca dao, cổ tích với những tập tục ăn trầu, búi tóc từ thủa cổ xưa: "Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi Đất nước có trong cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc Tóc mẹ thì bới sau đầu...." Và cùng với sự ra đời của nhà nước quân chủ chuyên chế xã hội phong kiến đã mang đến cho nền văn hoá Việt nam những dấu ân đặc sắc mang đậm tính chất Á Đông. Người Việt Nam có quyền tự hào về vốn văn hoá đậm đà thuần Việt cả trong những lĩnh vực Văn học, nghệ thuật, kiên trúc, hội họa, điêu khắc... Với nền văn học dân gian phong phú thể loại (truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, thơ nôm, sử thi...) mà đỉnh cao là thể thơ lục bát vẫn được sử dụng đên ngày nay. Kiến trúc Việt Nam với những mái đình cổ kính, thấp thoáng ẩn hiện dưới những gốc đa, sau những rặng tre xanh, giếng nước, sân đình... Các làn điệu dân ca như ca trù, quan họ, cải lương. những nghệ thuật hội hoạ dân gian Đông Hồ.... có thể coi là những thành quả đã có làm cơ sở xây dựng một nền văn hoá phong phú đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Nhưng "con đường hình thành bản sắc dân tộc đâu chi trông cậy vào khả năng tạo tác "tức là sáng tác, kế thừa và phát huy những gì đã có mà còn "trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên ngoài". Phải chăng, hành trình phát triển văn hoá từ sông ra biển chính là sự đồng hành của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá - cũng chính là khả năng đôgng biến và chiếm lĩnh những giá trị văn hoá bên ngoài? Khả năng lĩnh và đồng hoá phải chăng là khả năng tiếp thu hội nhập nhiều nền hoá, khả năng đón nhận những ảnh hưởng của nền văn minh văn hoá lớn, khả năng tiếp thu chủ động, biến những cái ngoại lai thành cái của mình và có sàng lọc. Do bối cảnh của lịch sử với bao thăng trầm, trước những dòng chú lưu về văn hoá ồ ạt theo con đường cai trị của phong kiến thực dân xâm nhập vào văn hoá Việt Nam một cách có hệ thống thì việc "chiếm lĩnh" và" đồng hóa" để ko bị chiếm lĩnh và đồng hoá lại là vô cùng cần thiết, nó quyết định tới sự tổn tại riêng rẽ của một nền Văn hoá Việt không thể hoà lẫn. "Truyện Kiều" của Nguyễn Du cũng là một cách tiếp thu có chọn lọc những giá trị của văn Trung Hoa từ "Kim Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân để trở thành đỉnh cao của văn học dân tộc, sự chuyển thể từ thể loại truyện sang truyện thơ (Nôm) là một sự đồng hóa hết sức sáng tạo và tích cực của đại thi hào Nguyễn Du. Các thể thơ nôm đường luật cũng là hệ quả của quá trình tiếp nhận và lĩnh hội có chọn lọc như thế. Kiến trúc văn hoá đình chùa ảnh hường từ phật giáo từ Trung Quốc hay Ấn Độ nhưng vẫn mang dáng vẻ kiên trúc Việt Nam cũng là một minh chứng diệu kì cho khả nàng "chiếm lĩnh" và "đồng hoá" những giá trị Văn hoá bên ngoài. Cùng với sự đổi thay của lịch sử, bước sang kỉ nguyên hội nhập với bao thay đổi của nến kinh tế thị trường, trước ngưỡng cửa của sự xâm nhập văn hoá với quy mô toàn cầu thì nhận định của Giáo sư Trần Đình Hượu đặt ra bao suy tư cho giới trẻ về trách nhiệm của bản thân trong thời đại mới. Trước dòng chảy xâm nhập ào ạt của nền văn hoá ngoại lai từ các nền văn minh trên thế giới, một bộ phận thanh niên Việt Nam đã biết nắm bắt lấy thời cơ, phát triển nền văn hoá dân tộc vốn đã giàu đẹp ngày càng văn minh và tiến bộ hơn. Sự tiếp thu có hệ thống các hệ tư tưởng văn hoá tây phương với những phong cách nghệ thuật thơ văn của Pháp, Italia, Anh, hay Đức, các công trình kiến trúc đậm dấu ấn cổ điển hay hiện đại của những quốc gia này cũng được tiếp thu và thiết kế bài bản. Chính sự năng động và sáng tạo đó đã góp phần làm ăn minh hơn, giàu có hơn cho bản sắc văn hoá Việt Nam, tạo nên sự phôi trộn hài hoà giữa cũ và mới, cổ điển và hiện đại, truyền thống và cách tân. Sự giao lưu và tiếp biến được coi là "nguồn gen tiến hoá" cho sự phát triển của văn hoá dân tộc trong giai đoạn giao lưu và hội nhập. Nền văn hoá Internet, văn hoá Online, văn hoá Game, hay sự thay đổi của trào lưu thời trang trên thế giới góp phần lột xác hình ảnh đất nước Việt Nam vốn vẫn được biết đến là nền văn hoá nông nghiệp với hình ảnh "con trâu đi trước cái cày theo sau". Đế làm được điều đó, không chi đòi hỏi người thanh niên Việt Nam phải năng động, sáng tạo biết nắm bắt du nhập một cách có chọn lọc mà còn đặt ra vấn đề bảo tồn những nét văn hoá truyền thống cũ, hoà nhập nhưng không hòa tan đó cũng là một thách thức đầy khó khăn, là những chướng ngại vật trong hành trình dòng chảy tiếp biến, hội nhập. Bởi bên cạnh những cá nhân, tập thể tích cực cùng tồn tại không ít những thanh niên sống thiếu lí tưởng, không có mục đích rõ ràng, du nhập văn hoá một cách tràn lan, máy móc, cả những nền văn hoá vốn không mang nhiều giá trị nhân văn thẩm mĩ chỉ đê thoả mãn nhịp sống gấp, sống sành điệu của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Đó là bộ phận biểu hiện lối sông ngoại lai mất gốc, xa rời văn hoá truyền thống dân tộc, hòa tan một cách hoàn toàn trong dòng lũ hội nhập mà tự đánh mất chính mình. Một số khác lại có tư tưởng bảo thủ, không chiếm lĩnh, đồng hoá văn hóa ngoại lai, chỉ khư khư chăm chút cho cái vốn văn hoá xưa của dân tộc, không chịu du nhập, đổi mới, Bất giác,ở họ gợi lên hình ảnh về biển Chết, suốt đời chi khư khư khép mình, ko nhận nước từ bất kì dòng chảy nào nên chưa có sự sống của các loài sinh vật lại nghèo nàn đến thế, co thê nói, cả 2 điều trên đều có ảnh hưởng tiêu cực, là bước cản trở trên con đường xây dựng một  nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân đòi hỏi mỗi thanh niên của thời đại mới cần có thái độ và nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, xác định lập trường tư tưởng vững vàng, để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt thiếu sót của văn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế có thái độ tôn trọng đúng mực và chiếm lĩnh đồng hoá hiệu quả văn hoá ngoại lai. Điều đó là một ẩn số chỉ được giải quyết bằng bất đăng thức hành động của mỗi con người. Có một câu hỏi khá phổ biến khi ta đặt chân lên xứ người. "Bạn đến đâu". Hãy tự hào trả lời 2 tiếng "Việt Nam" và giới thiệu cho họ về đất nước hình chữ s - khi bạn đã tự tin về nền văn hoá đậm đà bản sắc của mình! Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ý thức xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh
Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên, các vị anh hùng.

Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ.

8 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để Việt Nam có những điều kiện cần thiết phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta giao lưu văn hoá với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong hội nhập kinh tế phải tích cực, chủ động, có nguyên tắc nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tạo cơ sở để thực hiện mục tiêu “SỚM trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI). Trong giao lưu văn hoá, quan điểm của chúng ta là hòa nhập nhưng không hòa tan, thực hiện mục tiêu xây dựng “nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Xem thêm

127 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo đã kế thừa nhiều thành tựu văn hóa của nhân loại và để lại những giá trị riêng có của nó. Phật giáo có những đóng góp làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của không ít các quốc gia, dân tộc nơi nó du nhập. Ở Việt Nam, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử; đã hoà nhập vào nếp sống, suy nghĩ của bao thế hệ người dân. Trong suốt tiến trình lịch sử ấy, điều không thể phủ nhận được rằng, Phật giáo là một trong những thành tố quan trọng góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa Việt Nam. Phật giáo đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nó tác động, ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý, tình cảm, lối sống, ứng xử, phong tục tập quán… trong đó có những ảnh hưởng khá đậm nét và góp phần hình thành những giá trị, chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam.
Xem thêm

94 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM)

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM)

MỞ ĐẦU

Phong tục tập quán lễ hội là một bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hoá xã hội, nó gắn bó mật thiết, sâu sắc với mọi tầng lớp người trong xã hội. Nước ta với nền văn minh lúa nước rất đặc trưng thì phong tục, tập quán, tín ngưỡng đã trở thành một bộ phận trong đời sống tinh thần. Hàng ngàn năm xưa, từ thời nguyên thuỷ đã hình thành nên các phong tục tập quán đó và phát triển đến ngày nay và chúng ta có thể khẳng định rằng không một gia đình người Việt nào lại không có bàn thờ cúng Tổ tiên, không một làng xã nào lại không có một ngôi đình, đền, miếu thờ các vị Hoàng Làng, các anh hùng dân tộc hay thờ Mẫu.
Nước Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em với 54 phong tục tập quán riêng, mang sắc thái riêng biệt mà không nơi nào giống nơi nào nhưng vẫn thống nhất một phong tục Việt như: tục cưới hỏi của người Mường, người Thái, các kiêng kị dân gian hay mỗi nơi có những lễ hội vào các dịp khác nhau trong năm.
Cứ đời này qua đời khác, các tín ngưỡng phong tục trở thành mảng sinh hoạt tinh thần không thể thiếu trong đời sống người Việt. Những giá trị tinh thần này đã khẳng định một bản sắc và sự trường tồn của văn hoá Việt trong văn hoá thế giới.
Ngày nay, với xu thế hội nhập thế giới, văn hoá Việt được tiếp cận với nhiều nền văn hoá ở các châu lục, các quốc gia trên thế giới, chúng ta có cơ hội giao lưu với các nền văn hoá tiến bộ từ đó sẽ phát huy những bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra các vấn đề về bảo vệ nền văn hoá truyền thống, giữ gìn và tôn tạo thêm bản sắc văn hoá của đất nước để phát huy những phong tục hay và loại bỏ những hủ tục trong dân gian từ bao đời nay.
Tín ngường thờ Mẫu là một tín ngưỡng quan trọng trong đời sống người Việt: “Tháng tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ”. Nền văn minh lúa nước rất coi trọng bàn tay khéo léo của người phụ nữ, và từ xa xưa người mẹ đã trở thành thân thuộc nhất với con người. Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự tôn vinh thờ phụng gắn với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ như trời, đất, mưa, gió….ngoài ra còn thờ phụng những vị nữ anh hùng dân tộc (về giai đoạn sau này).
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 55

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN ĐỀ SỐ 55

I. trắc nghiệm 1. Khái niệm văn bản nhật dụng chủ yếu đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản chứ không phải là một khái niệm thể loại. Hãy chọn Đúng hoặc Sai cho nhận định trên. A. Đúng                                               B. Sai 2. Nối tên văn bản ở cột A với phương thức biểu đạt ở cột B để có được kết luận chính xác nhất về hình thức của mỗi một văn bản nhật dụng. A                                          B Đấu tranh cho một thế giới hoà bình               Tự sự và miêu tả Ôn dịch, thuốc lá                                             Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm Ca Huế trên sông Hương                                 Thuyết minh và miêu tả Cuộc chia tay của những con búp bê              Nghị luận và biểu cảm 3. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh nhận định : “Khi học văn bản nhật dụng, nhất thiết phải liên hệ với………………………”. 4. Trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”, cốt lõi của phong cách Hồ Chí Minh là gì ? Hãy chọn đáp án đúng nhất. A. Vẻ đẹp của sự hiểu biết sâu rộng. B. Vẻ đẹp của lối sống giản dị, thanh đạm. C. Vẻ đẹp văn hoá với sự kết hợp hài hoà giữa tinh hoa văn hoá dân tộc và tinh  hoa văn hoá nhân loại. D. Vẻ đẹp của một lối sống hiện đại. II. tự luận Em có suy nghĩ gì về ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của thế hệ  trẻ Việt Nam ? Đáp án đề số 1 I. trắc nghiệm Câu 1 : A Câu 2 : A                                                                        B Đấu tranh cho 1 thế giới hoà bình                    Nghị luận và biểu cảm Ôn dịch, thuốc lá                                               Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm Ca Huế trên sông Hương                                   Thuyết minh và miêu tả Cuộc chia tay của những con búp bê                Tự sự và miêu tả Câu 3 : Thực tiễn cuộc sống Câu 4 : C II. tự luận Dàn bài Mở bài: Đất nước đang trong quá trình hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề quan trọng, ý thức của thanh thiếu niên Việt Nam trong vấn đề này là điều rất đáng quan tâm suy nghĩ. Thân bài: 1. ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của thanh thiếu niên Việt Nam được biểu hiện ở nhiều phương diện : cách sống, lối sống, quan niệm, suy nghĩ, ở hoạt động, nói năng, ăn mặc, ứng xử…. Qua những biểu hiện trên, có thể thấy rõ ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của thanh thiếu niên Việt Nam là như thế nào ? 2. Xem xét nguyên nhân của vấn đề này phải nhìn ở cả 2 mặt : khách quan và chủ quan. Khách quan là sự tác động của môi trường sống, của bối cảnh thời đại. Chủ quan là bản thân sự vận động trong tư duy của đối tượng : các thanh niên, thiếu niên đã quan tâm, suy nghĩ ở mức độ nào về vấn đề này. 3. Với một ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc như vậy, thanh thiếu niên Việt Nam đang tác động như thế nào đến bộ mặt văn hoá dân tộc, đang để lại một kết quả ra sao cho tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra sôi động. 4. Xã hội, gia đình, bản thân mỗi thanh niên, thiếu niên nên làm gì để góp phần khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Kết bài: Bản sắc văn hoá là cái riêng của mỗi dân tộc. Giữ gìn cái riêng đó là trách nhiệm của mỗi công dân, trong đó có phần quan trọng của thế hệ trẻ. Bài viết tham khảo Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là một tư tưởng luôn được đề cao trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sôi động hiện nay, đây lại càng là vấn đề quan trọng. ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của thế hệ trẻ, một lực lượng đông đảo và hùng hậu đang là điều được quan tâm đặc biệt của xã hội. Hơn bất kì ai, thanh niên, thiếu niên là những đối tượng bén nhạy nhất với các yếu tố văn hoá. Nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là thành viên của thế hệ 8X, 9X người ta thấy biểu hiện một ý thức đối với bản sắc văn hoá dân tộc. Thế hệ trẻ bây giờ nhanh nhạy hơn, năng động hơn, hiện đại hơn, đó là dấu hiệu đáng mừng, bởi nó chứng tỏ tuổi trẻ Việt Nam luôn nắm bắt và theo kịp những yêu cầu của thời đại. Thế nhưng, hãy quan sát kĩ một chút, chúng ta sẽ thấy trong cái năng động, hiện đại đó còn có rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Đầu tiên là từ những cái dễ thấy nhất như đi đứng, nói năng, ăn mặc, phục trang. Xu hướng chung của giới trẻ là bắt chước, học theo phim nước ngoài, theo các diễn viên, các ca sĩ nổi tiếng. Những mái tóc nhuộm nhiều màu, những bộ quần áo cộc cỡn, lạ mắt, những cử chỉ đầy kiểu cách, những câu nói lẫn lộn Tiếng Anh, Tiếng Việt… đó là biểu hiện của một thứ văn hoá đua đòi phù phiếm. Sự chân phương, giản dị mà lịch lãm, trang nhã vốn là biểu hiện truyền thống của người Việt Nam đã không được nhiều bạn trẻ quan tâm, để ý. Chạy theo những hình thức như vậy cũng là biểu hiện của việc quay lưng lại với bản sắc văn hoá dân tộc. ở một chiều sâu khó thấy hơn là quan niệm, cách nghĩ, lối sống. Rất nhiều thanh, thiếu niên Việt Nam không nắm được lịch sử dân tộc dù đã được học rất nhiều, trong khi đó lại thuộc lòng vanh vách tiểu sử, đời tư của các diễn viên, ca sĩ ; không biết, không hiểu và không quan tâm tới các lễ hội dân gian vốn là sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời của nhân dân trong khi rất sành về “chát”, về ca nhạc, cà phê. Ngày lễ, tết họ đến nhà thờ hoặc vào chùa hái lộc nhưng không biết bàn thờ gia tiên đã có những gì. Họ coi sự cần cù, chăm chỉ là biểu hiện của sự cũ kĩ, lạc hậu… Tất cả đều là biểu hiện của một sự thiếu ý thức trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Tiếp xúc với nhiều công dân trẻ tuổi, người ta thấy dấu ấn của bản sắc văn hoá Việt Nam  là rất mờ nhạt, mà đậm nét lại là một thứ văn hoá ngoại lại hỗn tạp. Đó là một thực trạng đang khá phổ biến hiện nay. Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Về phía khách quan, đó chính là tác động của môi trường sống, của bối cảnh thời đại. Thời đại đất nước mở cửa giao lưu, hội nhập với thế giới cho nên văn hoá bên ngoài theo đó mà tràn vào Việt Nam. Đâu đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một thứ văn hoá mới, hiện đại và đầy quyến rũ. Trong một không gian chung như vậy, những nét văn hoá cổ truyền của người Việt dường như đang có nguy cơ trở nên yếu thế. Về chủ quan, thế hệ trẻ ngày nay ít quan tâm để ý đến vấn đề bản sắc văn hoá. Họ thiếu ý thức giữ gìn, bởi thực chất là họ không hiểu được bản sắc văn hoá dân tộc là gì và cũng không cần hiểu. Những công dân trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam nhưng lại không giống một người dân nước Việt. Họ có bề rộng nhưng thiếu chiều sâu, chiều sâu của một tâm hồn Việt, một tính cách Việt. Văn hoá dân tộc là cội rễ bền vững của tâm hồn mỗi con người, không lớn lên và bám chắc vào cội rễ đó, mỗi con người chỉ còn là một cá nhân lạc loài giữa cộng đồng của mình. Đó là hậu quả đầu tiên dành cho chính mỗi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Và hãy tưởng tượng, nếu thế hệ hôm nay quên đi bản sắc văn hoá dân tộc mình thì trong một tương lai không xa chúng ta sẽ còn lại gì ? và những thế hệ tiếp nối sau này sẽ ra sao ? Bản sắc văn hoá là linh hồn, là gương mặt riêng của mỗi dân tộc, là yếu tố quan trọng để khẳng định vị thế của dân tộc đó ở giữa cộng đồng thế giới. Đánh mất bản sắc riêng trong nền văn hoá của mình là đánh mất quá khứ, mất lịch sử, mất cội nguồn và chúng ta chỉ còn là một con số không ở giữa nhân loại. Thế hệ trẻ là những người nắm giữ tương lai của đất nước, bởi vậy, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là một điều vô cùng cần thiết. Vậy thì cần làm gì để thực hiện được điều đó. Trước hết, là phải từ sự tự giác ý thức của mỗi người. Mỗi thanh niên, thiếu niên phải thực sự thấy được giá trị của văn hoá dân tộc – những giá trị được chắt lọc và đúc kết từ ngàn đời, được gìn giữ, kế thừa qua bao thăng trầm của lịch sử, đã và đang ăn sâu trong máu thịt của mỗi người dân để dù có đi đâu, sống ở nơi nào, con người đó vẫn luôn là người dân nước Việt. Gia đình, cộng đồng xã hội cũng phải chung sức, chung lòng để tô đậm thêm nữa những giá trị văn hoá đó trong sự trà trộn phức tạp của những luồng văn hoá khác. Mặt khác, cũng cần phải thấy rằng, giữ gìn ở đây không có nghĩa là khư khư ôm lấy cái đã có. Cần phải kế thừa phát huy nhưng đồng thời cũng phải phát triển nó lên bằng cách kết hợp có lựa chọn với những yếu tố văn hoá mới tích cực. Từ đó hình thành một nền văn hoá Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại, đa dạng, vừa thống nhất, đảm bảo được yêu cầu “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong một thời đại mới. Thực hiện điều này là trọng trách, là nghĩa vụ của mỗi công dân, của mỗi thanh, thiếu niên hôm nay. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là đóng góp có ý nghĩa đầu tiên cho đất nước mà mỗi thanh thiếu niên có thể làm và hãy làm bắt đầu từ việc điều chỉnh, uốn nắn chính những hành vi, ý thức của bản thân mình.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP môn BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

Câu 1: Bản sắc văn hóa và những đặc trưng cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trả lời:
Bản sắc văn hóa là tổng thể các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc được hình thành, tồn tại và phát triển suốt quá trình lịch sử lâu đời của đất nước, với các giá trị mang tính bền vững, trường tốn, trừu tượng và tiềm ẩn.
Nói đến bản sắc văn hóa của Việt Nam tức là nói đến giá trị gốc cốt lõi hạt nhân trong văn hóa của dân tộc được thể hiện trong cuộc sống của người Việt.
Những đặc trưng cơ bản của Bản sắc văn hóa Việt Nam:
• Sống quần tụ và có tình nghĩa: Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh. Người Việt cùng cộng đồng 54 dân tộc có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp. Và từ lâu đời, có những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tưởng giáo lý khác nhau của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp truyền đạt của ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn học , nghệ thuật.
• Bản sắc không ngẫu nhiên mà hình thành, nó là kết quả tất yếu của con người với môi trường tự nhiên. Bản sắc văn hóa Việt Nam gắn liền với các đặc thù của mình. Xét về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở gọc tận cùng của phía Đông Nam nên thuộc loại hình văn hóa nông nghiệp điển hình. Trong cách ứng sử với môi trường tự nhiên, nghề trồng lúa nước buộc người dân phải sống định cư, canh tác. Do đó, có ý thức tôn trọng và ước mong sống hòa bình với thiên nhiên. Về mặt tình cảm cộng đồng, con người nông nghiệp với lối sống trọng tình, trọng nghĩa, dẫn tới các biểu hiện trọng đức, trọng văn, trọng phụ nữ. Do lối sống định cư lâu dài, gắn bó nên ý thức coi trọng cộng đồng luôn được đề cao. Tuy nhiên, mặt trái của lối sống sinh hoạt là sự tùy tiện trong cuộc sống.
Xem thêm

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÁNH ĐẠO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 1998 2013

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÁNH ĐẠO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 1998 2013

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa VIII Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống (bác học và dân gian), văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể” 33, tr. 63. Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng xác định: “Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”
Xem thêm

102 Đọc thêm

Hoạt động xuất bản với việc xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta đã xác định, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội mới mà chúng ta xây dựng. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng quan hệ quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa, lối sống của nhân dân nước ta đã có những biến đổi đáng kể. Mức sống của nhân dân được cải thiện đã tạo điều kiện để phát triển các nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đã củng cố lòng tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các giá trị mới được hình thành, góp phần làm đa dạng và phong phú lối sống của các tầng lớp nhân dân. Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho các cá nhân, các nhóm xã hội năng động, cởi mở và giàu khả năng thích nghi với biến đổi của môi trường trong nước và quốc tế. Giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng cũng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp thu các giá trị tốt đẹp trong lối sống của các dân tộc khác để bổ sung cho mình
Xem thêm

36 Đọc thêm

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY

DẪN LUẬN
1. Lí do chọn đề tài
Văn hóa là một phạm trù riêng mang bản sắc của một dân tộc. Văn hóa Việt Nam là âm hưởng mang bản sắc của cả dân tộc Việt Nam được hình thành và hoàn thiện qua hàng ngàn năm lịch sử lâu dài của các thế hệ cha anh thời dựng nước và giữ nước. Do vậy nguyên cứu về văn hóa là cách để chúng ta học hỏi và tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc và lưu giữ tuyên truyền bản sắc dân tộc. Trong đó, giai đoạn nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có nhiều tác động đến văn hóa Việt Nam cần tìm hiểu để học hỏi và đánh giá những bài học để lại, hiểu rõ sâu sắc hơn tình hình đời sống văn hóa thời bấy giờ và cả hệ quả tác động đến đời sống ngày hôm nay.
2. Mục đích của đề tài
Văn hóa là hồn cốt của một dân tộc. Vậy nên việc nghiên cứu văn hóa trong bối cảnh nền kinh tế thị trường trở nên quan trọng và cấp thiết. Nó có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội như: Chính trị, kinh tế, khoa học…
3. Ý nghĩa của đề tài
Việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng giúp trang bị năng lực phản tư văn hóa, có tác dụng lớn trong giáo dục và bồi dưỡng nhân cách con người; đặc biệt quan trọng nghiên cứu đã giúp lý giải khuynh hướng lựa chọn, cách ứng xử, cách hành động, triết lý sống của con người Việt Nam, cũng như hiểu rõ hơn đường lối và nghị quyết của Đảng. Cũng cố niềm tin đối với Đảng của dân tộc Việt Nam.


4. Phương pháp nguyên cứu.
Văn hóa là một hệ thống những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành và hoàn thiện tích lũy qua hoạt động lao động thực tiễn trong suốt quá trình lịch sử của mình. Do đó để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam giai đoạn nên kinh tế thị trường cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phân tích, đánh giá, so sánh đối chiếu kết hợp phương pháp luận…
Xem thêm

18 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

rộng kiến thức; mặt khác thông qua các HĐGDNGLL người học nâng cao tầmhiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn về xã hội, gắn kiến thức đã học với thực tếtrong cuộc sống, tăng cường phát triển trí lực, thể lực, rèn luyện kỹ năng sốngvà tính thẩm mỹ. Đây là con đường dẫn dắt các em từng bước đến với nền vănhóa, xã hội của dân tộcnền văn hóa văn minh của nhân loại, học tập nhữngcái hay, cái đẹp mà thế giới và dân tộc đã để lại.Thứ hai: Với những đặc điểm riêng biệt về tâm lý, về xã hội của tuổi họctrò, việc tổ chức các HĐGDNGLL là dịp tạo cho các em có cơ hội tham gia cáchoạt động thực tiễn để có thêm những hiểu biết, tích luỹ được kinh nghiệmgiao tiếp, giàu thêm vốn sống cho mình, mở được một tầm nhìn thực tế.Thứ ba: HĐGDNGLL nếu tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, thamgia lễ hội ở địa phương, văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc và chăm sócđài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ... thì càng có ý nghĩa quan trọng trong việcgiáo dục thế hệ trẻ về tình cảm, đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớngười trồng cây”, “lòng tự hào dân tộc”. Từ đó giúp các em có ý thức gìn giữ,bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có ý thức phấn đấutrở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần hình thành nhân cáchmới con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và thích ứng với xu thế hộinhập quốc tế hiện nay.Tuy nhiên, trong thực tế, công tác quản lý quá trình giáo dục ở trườngTHPT mới chỉ tập trung vào dạy và học các môn chính khoá; mảngHĐGDNGLL chưa được chú trọng, quan tâm đầu tư thích đáng cả về kế hoạch,nguồn lực, kinh phí; nội dung, hình thức tổ chức còn đơn điệu; HS chưa tíchcực, chủ động tham gia... Vì thế chưa phát huy được tác dụng củaHĐGDNGLL trong việc hình thành, phát triển nhân cách toàn diện cho HS vàgóp phần vào việc thực hiện các mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lựcvà bồi dưỡng nhân tài” của đất nước.Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ
Xem thêm

14 Đọc thêm