BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bản sắc dân tộc trong nền KT mở":

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

hoá thiếu bản sắc . Hoặc phục hồi tất cả kể cả những cáI lạc hậu , lỗi thờitrong quá khứ , không còn thích hợp trong xã hội mới ...Chơng II: Tại sao phải đa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộctrong thời kỳ nền kinh tế mở .I /. Tính tất yếu của việc xây dựng <[r]

26 Đọc thêm

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KT MỞ

trống mõ bì bõm , ca hát lu bù ... . Trong vốn cổ dân tộc , chúng ta giữ lấy vàphát huy những di sản nào , từ bỏ những di sản nào , điều đó không thể khôngđặt ra khi nói về những giá trị truyền thống . Sự cân nhắc và lựa chọn ấy thểhiện quá trình tự ý thức dân tộc , quá trình tự[r]

39 Đọc thêm

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỚI

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỚI

truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc cần được suy xét để tránh những sailệch.Với lẽ đó chúng tôi nghĩ công tác xây dựng “nền văn hoá tiên tiến đậmđà bản sắc dân tộc” phải được đổi mới về nhiều mặt từ Trung ương đến cơ sởmột cách toàn diện nhằm tạo lập và nâng nhận[r]

32 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG, NẾP SỐNG TRONG HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại mà Người còn là một nhà văn hoá[r]

24 Đọc thêm

tiểu luận cao học Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước

TIỂU LUẬN CAO HỌC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển. Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn bản sắc của dân tọc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn[r]

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở”

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ”

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường t[r]

43 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l¬ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách tro[r]

48 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngư[r]

213 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG TẢN VĂN Y PHƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG TẢN VĂN Y PHƯƠNG

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1 Toàn cầu hóa cùng với quá trình giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới đã làm cho văn hóa nhân loại càng phong phú, sinh động. Trong quá trình này, các nền văn hóa bổ sung, tiếp nhận và làm giàu cho nhau dẫn đến sự phát triển và biến đổi không ngừng. Trong[r]

116 Đọc thêm

Suy nghĩ về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ biện nay

SUY NGHĨ VỀ HIỆN TƯỢNG TIẾP NHẬN VĂN HOÁ NGOẠI LAI CỦA GIỚI TRẺ BIỆN NAY

Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình Hượu viết con người hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên mình. Bài làm Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trầ[r]

2 Đọc thêm

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ý thức xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh
Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên, các vị anh hùng.

Ý thức vì dân, thương d[r]

8 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để Việt Nam có những điều kiện cần thiết phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta giao lưu văn hoá với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong hội nhập kinh tế phải tích[r]

127 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo đã kế thừa nhiều thành tựu văn hóa của nhân loại và để lại những giá trị riêng có của nó. Phật giáo có những đóng góp làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của không ít các quốc gia, dân tộc nơi nó du nhập. Ở Việt Nam,[r]

94 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM)

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM)

MỞ ĐẦU

Phong tục tập quán lễ hội là một bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hoá xã hội, nó gắn bó mật thiết, sâu sắc với mọi tầng lớp người trong xã hội. Nước ta với nền văn minh lúa nước rất đặc trưng thì phong tục, tập quán, tín ngưỡng đã trở thành một bộ phận trong đời sống tinh thần. Hàng ngàn[r]

11 Đọc thêm

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 55

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN ĐỀ SỐ 55

I. trắc nghiệm 1. Khái niệm văn bản nhật dụng chủ yếu đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản chứ không phải là một khái niệm thể loại. Hãy chọn Đúng hoặc Sai cho nhận định trên. A. Đúng           [r]

3 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP môn BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

Câu 1: Bản sắc văn hóa và những đặc trưng cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trả lời:
Bản sắc văn hóa là tổng thể các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc được hình thành, tồn tại và phát triển suốt quá trình lịch sử lâu đời của đất nước, với các giá trị mang tính bền vững, trường tốn, trừu tượn[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÁNH ĐẠO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 1998 2013

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÁNH ĐẠO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 1998 2013

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa VIII Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá.[r]

102 Đọc thêm

Hoạt động xuất bản với việc xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn h[r]

36 Đọc thêm

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY

DẪN LUẬN
1. Lí do chọn đề tài
Văn hóa là một phạm trù riêng mang bản sắc của một dân tộc. Văn hóa Việt Nam là âm hưởng mang bản sắc của cả dân tộc Việt Nam được hình thành và hoàn thiện qua hàng ngàn năm lịch sử lâu dài của các thế hệ cha anh thời dựng nước và giữ nước. Do vậy nguyên cứu về văn hóa[r]

18 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

rộng kiến thức; mặt khác thông qua các HĐGDNGLL người học nâng cao tầmhiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn về xã hội, gắn kiến thức đã học với thực tếtrong cuộc sống, tăng cường phát triển trí lực, thể lực, rèn luyện kỹ năng sốngvà tính thẩm mỹ. Đây là con đường dẫn dắt các em từng bước đến với nền<[r]

14 Đọc thêm