CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

điện tử trong ngành ngân hàng, chưa có sự chấp nhận đồng bộ giao dịch đi ện tử,chứng từ điện tử giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (nh ư T ổng c ụcThuế, Tổng cục Hải quan,…).Gần đây, để đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng ti ền m ặt, Chínhphủ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xây d ựng ph ương ánmiễn giảm thuế và phí cho những trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng. Song,vấn đề đặt ra là nên miễn giảm những loại thuế nào và giảm bao nhiêu đ ể c ảngười tiêu dùng và doanh nghiệp được hưởng lợi khi giao dịch qua thẻ ATM.Hệ thống pháp lý bảo vệ thông tin cá nhân vẫn còn thi ếu nh ững quy đ ịnh,chế tài cụ thể về bảo vệ đối tượng sử dụng thương mại điện tử. Thực tế hi ện nay,có những website bán hàng trực tuyến khá uy tín và ho ạt đ ộng mua bán trên m ạngcũng khá phát triển nhưng vẫn chỉ mang tính tự phát, manh mún do ch ưa có nh ữngchế tài để xử lý đối với các hành vi gian lận khi tham gia th ương m ại đi ện t ử, khimua bán hàng hóa qua mạng, nên khi xảy ra tranh chấp, gian l ận, ng ười mua làngười phải chịu thiệt.- Thứ ba, những hạn chế của các sản phẩm dịch vụ được cung cấp.Thực tế cho thấy, đầu tư một máy ATM hiện quá tốn kém mà phí bù đ ắp l ạiquá ít. Đơn cử, với mỗi chiếc máy ATM, ngoài chi phí lắp đ ặt, duy trì thi ết b ị, thuêđịa điểm thuận lợi, chi phí an ninh… và số tiền nạp trong máy, ngân hàng ph ải d ựtrữ một lượng vốn tiếp với tổng số tiền lên tới 500 tri ệu đồng/máy. Số ti ền nàysau khi nhân với tổng số máy ATM sẽ là không nhỏ và đây l ại là s ố v ốn không sinhlời cho ngân hàng, vì thế, có thể gây khó khăn cho v ốn l ưu đ ộng c ủa ngân hàng, đ ặcbiệt trong những thời điểm ngân hàng đang “khát v ốn”. Chính vì lý do này, nhi ều chinhánh hiện không dám nhận tri ển khai Auto-bank mà l ại tr ả v ề trung tâm th ẻ c ủangân hàng.- Thứ tư, những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.Hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán phát tri ển ch ưađồng bộ, mới tập trung các đô thị, chưa vươn đến các vùng nông thôn, mi ền núi,hệ thống POS chưa phát triển và thiếu hệ thống chuy ển mạch, dịch v ụ cho hệthống ATM còn nghèo nàn, vẫn chủ yếu là để rút ti ền mặt. S ố l ượng máy ATM tuy
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

Ngh ị lu ận xã h ội V ăn hóa c ủa ng ườidùng facebook hi ện nayĐịnh hướng trả lời :1. Giải thích khái niệm:Facebook là mạng xã hội có tính chất kết nối rộng rãi, là trang mạng cánhân, có thể chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẻ toàn cầu.2. Bàn luận về văn hóa dùng Facebook hiện nay+Ý kiến trên nhấn mạnh mặt tiêu cực trong văn hóa facebook hiệnnay: Chính sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội này đã khiến cho nhiềuchuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo đã mang đến những hậu quả khônlường. Những phát ngôn gây sốc, những bức hình phản cảm, những lờicười cợt thái quá… đã khiến cho không ít người bị tổn thương nghiêmtrọng.+ Chứng minh : Chứng minh bằng cách nêu ra ví dụ về hậu quả khônlường của facebook-Đã có thời điểm cư dân mạng chưa hết sửng sốt về hành động của mộtcô gái trẻ tạo dáng chụp hình trên bia mộ Liệt sĩ thì không lâu sau đó,hình ảnh một chàng trai ngồi trên tượng đài Thái Tổ chụp ảnh đượcđăng tải trên facebook đã thể hiện sự thiếu ý thức và vô văn hóa trầmtrọng.– Các bạn trẻ giờ đây quá thờ ơ, coi việc gây sốc, gây cười, gây chú ý đểtạo nên những fan, những hội phát cuồng vì trao lưu này, trao lưu nọ. Sựnhảm nhí và lối sống như vậy dù ít dù nhiều cũng phản ánh một thựctrạng: có lẽ các bạn trẻ quá phóng thoáng trong suy nghĩ, xem nhữngtrang mạng xã hội như trò giải trí, mua vui tầm thường mà chưa đi vàokhai thác những mặt tích cực của nó.4. Bài học rút ra:Là người dùng facebook có văn hóa, cần phải:–
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

Đi ều ki ện kh ắt khe để làm sumochuyên nghi ệpCác võ s ĩ sumo ph ải tr ải qua các bài sát h ạch vô cùng kh ắt khe và có ch ếđộ ăn đặc bi ệt để t ăngcân m ới có th ểthi đấu trong môn võ truy ền th ống và là ni ềm t ựhào c ủa Nh ật B ản. Sumo là m ộtmôn võ c ổtruy ền c ủa Nh ật B ản, xu ất hi ện cách đâ y kho ảng 1.500 n ăm và được x ếp vào hàngnh ững môn võ có l ịch s ửlâu đời nh ất th ếgi ới. Võ sumo là ni ềm t ựhào c ủa th ểthao Nh ật B ản, làbi ểu t ượn g v ăn hóa tinh th ần c ủa ng ười Nh ật. Các võ s ĩ sumo mu ốn thành tài ph ải luy ện t ập r ấtkh ắc nghi ệt. Đi ều ki ện để được gia nh ập lò luy ện sumo r ất kh ắt khe. Các sumo ph ải là nam, đã t ốtnghi ệp trung h ọc c ơs , tu ổi nh ập môn mu ộn nh ất là 23, chi ều cao t ối thi ểu là 1,67 m, cân n ặng t ốithi ểu là 67 kg.Sau khi trải qua các kỳ sát hạch về sức khỏe bao gồm thị lực, độ bền, tốc độ chạy… các võ sinhđược nhận sẽ bắt đầu tập luyện, ăn uống theo chế độ của sumo để tăng trọng lượng. Thời gian tậpluyện mỗi ngày của các võ sinh bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó họ m ới ăn bữa sáng.Sau khi ngủ trưa, đến chiều, các võ sinh có thời gian thư giãn theo sở thích riêng, như xem TV, đọcsách. Ngủ sau khi ăn no là cách để các võ sĩ tăng cân nhanh. Bởi bên cạnh chiến thuật thì cân n ặngcó vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của võ sĩ sumo trong các tr ận thi đấu.Sau khi kết thúc các khóa đào tạo, họ trở thành các võ sĩ sumo và lần l ượt được x ếp vào các cấpbậc khác nhau trong giới, tùy theo năng lực, thành tích và kinh nghi ệm thi đấu. C ụ thể gồm 6 cấp:Yokozuna, Ozeki, Sekiwate, Komusubi, Maegashira và Jyuryo. Mỗi cấp bậc lại có quy định về trangphục và kiểu búi tóc không giống nhau. Từ đẳng cấp Jonidan trở xuống, các võ sĩ mặc trang phụctruyền thống Yukata và dép Geta. Đẳng cấp cao hơn (Makushita và Sandanme) h ọ có th ể mặc thêm1 chiếc áo khoác ngắn trang trí theo kiểu truyền thống bên ngoài áo Yukata và mang dép Zori.Những võ sĩ đã được công nhận là Sekitori thì mặc áo choàng bằng lụa và họ cũng búi tóc theo ki ểutrau chuốt hơn, có tên là Oicho.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QHMT 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QHMT 2016

MÔN: QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG Mục lục 1: Khái niệm, nguyên tắc và các kiểu quy hoạch môi trường 1 2: Vị trí của quy hoạch môi trường trong khuôn khổ pháp lý. 2 3. Khái niệm sinh quyển, hệ thống năng lượng trong sinh quyển? 3 4. Tuần hoàn các nguyên tố hóa học 4 5: Mục tiêu quy hoạch môi trường, các cấp độ của QHMT? 6 6. Phương pháp chủ yếu trong QHMT? 7 7. Quy trình quy hoạch 10 8. Quản lý quy hoạch 12 9. Các vấn đề môi trường khi quy hoạch 13 10. Phát triển bền vững trong QHMT? 15 11. Các thông tin số liệu cần thiết sử dụng trực tiếp cho công tác QHMT? 16 12. Quan hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 18 13. Nội dung quy hoạch môi trường (nêu và phân tích các nội dung của QHMT). 18 14. Cơ sở pháp lý của QHMT ở Việt Nam 19 15. Đặc điểm của QHMT 19 16. Xác định quan điểm và mục tiêu QHMT, Phương pháp xác định mục tiêu QHMT? 20 17. Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện QHMT 21 18: Khái niệm quy hoạch sử dụng đất, nội dung quy hoạch sử dụng đất? 23 19. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất? 24 20. Phân loại quy hoạch sử dụng đất? Mục tiêu của quy hoạch sử dụng đất? 24 21. Các phương pháp phân tích tính thích hợp của đất? Các bước thực hiện của các phương pháp? Ưu nhược điểm của các phương pháp phân tích tính thích hợp của đất? 25 22. Khái niệm khu vực nhạy cảm môi trường? Quy trình quản lý các khu vực nhạy cảm của môi trương? 26 23. Nguyên tắc chung của quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm? Quy hoạch môi trường cho phòng ngừa ô nhiễm cần quan tâm đến những yếu tố nào? 27 24. Quy hoạch quản lý chất lượng nước? 28 25. Quy hoạch quản lý chất lượng không khí? 29 26. Khai niêm tồn dư? Tác động của YTTD tới môi trường và con người? VD? 29 27. Các dạng tác nhân tồn dư? 30 1: Khái niệm, nguyên tắc và các kiểu quy hoạch môi trường Quy ho¹ch lµ sù tÝch hîp gi÷a c¸c kiÕn thøc khoa häc vµ kü thuËt, t¹o nªn nh÷ng sù lùa chän ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c ph­¬ng ¸n cho t­¬ng lai. Quy ho¹ch nh­ so¹n th¶o mét tËp hîp c¸c ch­¬ng tr×nh liªn quan, ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu nhÊt ®Þnh. Nã bao gåm viÖc ®Þnh ra mét nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt, thiÕt lËp c¸c môc tiªu quy ho¹ch, x¸c ®Þnh c¸c gi¶ thiÕt mµ quy ho¹ch cÇn dùa vµo, t×m kiÕm vµ ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p hµnh ®éng cã thÓ thay thÕ vµ lùa chän hµnh ®éng cô thÓ ®Ó thùc hiÖn (Compton, 1993). GS. Lê Thạc Cán (1994) sử dụng thuật ngữ Lập kế hoạch hóa môitrường là việc lập kế hoạch, trong đó các mục tiêu phát triển KTXH được xemxét một cách tổng hợp với các mục tiêu môi trường, nhằm đảm bảo khả năng thực tế cho việc thực hiện PTBV Phùng Chí Sỹ (2003) “ Quy hoạch môi trường là quá trình sử dụng các hệ thống kiến thức khoa học để xây dựng các chính sách và biện pháp thực hi ện tốt nhất trong khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, cải thi ện và bảo vệ môi trường theo không gian và thời gian được xác định làm cơ sở cho các quyết định về phát triển khu vực, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững”. Mặc dù có nhiều cách diễn giải khác nhau về QHMT, nhưng trong những nghiên cứu ứng dụng của nhiều nước trên thế giới v ẫn có nhiều điểm chung là trong QHMT phải xem xét các yếu tố tài nguyên và môi trường, các mục tiêu phát triển phải gắn với mục tiêu BVMT. Nguyên tắc 1. Xác định rõ các đối tượng và mục tiêu cho QHMT 2. Tiến hành đồng thời QHPTKT XH ( nghiên cứu toàn bộ vấn đề môi trường trong quá trình PTKTXH) 3. Xác định về quy mô về không gian và thời gian QH xác định phạm vi không gian rộng, hẹp Xác định rõ khoảng thời gian QH phù hợp với quy mô không gian 4. QHMT được thực hiện trên quan điểm hệ thống MT là một hệ thống phức tạp Khi nghiên cứu cần phân tích các tác động, ảnh hưởng tới bên trong... 5. QHMT phải được thông qua ĐTM Tiến hành ĐTM, tác động của dự án Đánh giá chất lượng môi trường Đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp và kịp thời
Xem thêm

32 Đọc thêm

YATAI V ĂN HÓA ẨM TH ỰC ĐƯỜ N G PH ỐỞNH ẬT B ẢN

YATAI V ĂN HÓA ẨM TH ỰC ĐƯỜ N G PH ỐỞNH ẬT B ẢN

Yatai v ăn hóa ẩm th ực đườ n g ph ốởNh ật B ảnNh ưb ất c ứm ột qu ốc gia châu Á nào, Nh ật B ản c ũng có v ăn hóa ẩm th ực đườn g ph ốđa d ạngnh ưng v ẫn gi ữđược nh ững nét tinh túy, đặc tr ưng nh ất ch ứkhông d ễdàng b ị hòa tan nh ưt ại nhi ềuqu ốc gia khác. Nói t ới món ăn Nh ật là c ảm ột s ựtinh túy, t ỉ m ỉ… mà hi ếm qu ốc gia nào có được .Các món ăn Nh ật B ản đều tuân theo quy t ắc "tam ng ũ": ng ũv ị, ng ũs ắc, ng ũpháp. Ng ũv ị bao g ồm:ng ọt, chua, cay, đắn g, m ặn. Ng ũs ắc có: tr ắng, vàng, đỏ, xanh, đe n. Ng ũpháp là: s ống, ninh,n ướn g, chiên và h ấp. So v ới nh ững n ước khác, cách n ấu n ướn g c ủa ng ười Nh ật h ầu nh ưkhông s ửd ụng đến gia v ị. Thay vào đó , ng ười ta t ập trung vào các h ươn g v ị tinh khi ết c ủa các thành ph ầnmón ăn : cá, rong bi ển, rau, g ạo và đậu nành.Đối với du khách hay người dân Nhật thì những món ăn bày bán trên phố cũng vô cùng tuy ệt v ờibởi chúng luôn tươi ngon và được nấu chín. Do không có chỗ để nên hầu hết nh ững loại đồ ăn nàyđều được xiên trên que tre hay được đựng trong những chiếc nón giấy xinh xắn. Những quầy bánhàng rong phổ biến trên phố của Nhật Bản được gọi là Yatai. Những Yatai này có quy mô tương t ựnhư một nhà hàng nhỏ và thường xuất hiện phổ biến tại các hội chợ, lễ hội và m ột số bày bán cốđịnh trên phố tại những khu vực đông đúc dân cư, khách du lịch, dân công sở… có nhu cầu ăn đêm.Các Yatai sẽ được mở từ khoảng 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, trừ những khi thời tiết rất xấu. Một số
Xem thêm

6 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

mới… T y nhiên, TDTT nước ta còn trình độ thấp, đặc biệt là thanh niên chưatích cực tham gia tập l yện. Hiệ q ả của GDTC trong trường học còn thấp…”Ngày nay nước ta ch yển sang thời kỳ phát triển mới, Đảng và Nhà nướccàng q an t m đến việc chăm lo sức khỏe của nh n d n và cho rằng: “Thực hiệnGDTC trong tất cả các cấp học làm cho việc tập l yện TDTT trở thành nếp sốnghằng ngày hầ hết của học sinh, thanh niên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cán bộcông nh n viên chức. Sự cường tráng về thể chất là nh cầ cần thiết của con người,đồng thời là vốn q ý tạo ra tài sản trí t ệ và vật chất cho xã hội. Chăm lo cho conngười về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội nói ch ng và của ngành TDTT nóiriêng. Đó cũng là mục đích cơ bản và q an trọng nhất của GDTC nước ta.Theo nội d ng chương trình của Bộ GD&ĐT đã ban hành giành cho cáctrường Phổ thông, các trường ĐH, CĐ và Tr ng học ch yên nghiệp thì môn điềnkinh là một trong những môn khoa học được trình bày với đầy đủ cơ sở l ận,thực triển và phương pháp giảng dạy. Với nội d ng phong phú và đa dạng, điềnkinh chiếm một vị trí q an trọng trong chương trình học chính khóa các bậc học.Nhằm đáp ứng nh cầ thực tế trong tình hình mới Bộ GD&ĐT đã điềchỉnh, bổ s ng nội d ng, tài liệ , chương trình GDTC các bậc học có hệ thống vàn ng cao hơn. Ngoài ra còn giúp các em có điề kiện tiếp cận, n ng cao và hoànthiện kỹ th ật. Điề này đã có tác động tích cực đến việc n ng cao thành tích môn11điền kinh trong đó có môn nhảy xa. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ ýnghĩa, tác dụng của điền kinh, thầy và trò các trường, các bậc học cần đẩy mạnhphong trào tập l yện điền kinh trường mình về cả chất và lượng. Cùng nha pháthiện các tài năng điền kinh nói riêng và tài năng thể thao nói ch ng cho đất nước.1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN NHẢY XA ‘KIỂUƯỠN THÂN’ CHO HỌC SINH THPT.1.3.1. Các yếu tố cấu thành của thành tích nhảy xa.
Xem thêm

40 Đọc thêm

V ĂN B ẢN “CHUY ỆN NG ƯỜI CON GÁI NAM X ƯƠN G”– NGUY ỄN D Ữ

V ĂN B ẢN “CHUY ỆN NG ƯỜI CON GÁI NAM X ƯƠN G”– NGUY ỄN D Ữ

uy nghi, rực rỡ nhưng đó chỉ là sựhiển linh trong thoáng chốc, là ảo ảnh ngắn ngủi và xa xôi. Sau giâyphút đónàng vẫn phải về chốn làng mây cung nước, vợ chồng con cái vẫn âm dương đôingả. Hạnh phúclớn nhất đời người đàn bà ấy là được sum họp bên chồng bên concuối cùng vẫn không đạt được. Sự trởvề trong thoáng chốc và lời từ biệt củanàng đã hé ra cái sự thực cay đắng là cái nhân gian đầy oannghiệt, khổ đau nàykhông có chốn dung thân cho người phụ nữ vì thế mà “Thiếp chẳng thể trở lạichốnnhân gian được nữa”=> Tuy có nhữngphẩm chất tâm hồn đáng quý nhưng Vũ Nương đã phải chịu một số phận cayđắng,oan nghiệt. Nghịch lí ấy tự nó đã là tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến bấtcông phi lí đươngthời chà đạp lên hạnh phúc của con người.=> Xây dựng hìnhtượng Vũ Nương, một mặt nhà văn ngợi ca những phẩm chất tâm hồn đáng quýcủangười phụ nữ, mặt khác thể hiện thái độ cảm thông thương xót cho số phận bấthạnh củahọvà cực lực lên án xã hội phong kiến đương thời bất công, phi lí chàđạp, rẻ rúng con người đặcbiệt là người phụ nữ. Có lẽ chưa cần nhiều, chỉ cầnkhai thác chân dung Vũ Nương đã đủ thấychiều sâu hiện thực và nhân đạo củangòi bút Nguyễn Dữ.? Câu hỏi: Theo em, những lí do nào đã dẫn đến bi kịch oan khuất mà VũNương phải chịu?=> Gợi ý:– Gây nên nỗi oan nghiệt trong cuộc đời Vũ Nương trước hếtlà lời nói ngây thơ của con trẻ nhưng sau đólà là tính ghen tuông của ngườichồng đa nghi vũ phu. Lời con trẻ thì ngây thơ vô tội nhưng lòng ghentuông của người lớn thì cố vin theo đểhăt hủi, ruồng rẫy cho hả dạ. ( Trực tiếp )– Nhưng nói cho cùng Trương Sinh phũ phàng với vợ là do bảntính anh ta vốn vậy và còn vì đằng sauanh ta có sự hậu thuẫn của cả mọt chế độnam quyền trọng nam khinh nữ. Lễ giáo phong kiến hà khắccho người đàn ôngquyền hành vô độ với giađình mình đặc biệt là với người phụ nữ cho nên không phảingẫu nhiên Hồ Xuân Hương đã so sánh phụnữ với chiếc bánh trôi nước “rắn nátmặc dầu tay kẻ nặn” bởi lẽ trong xã hội nam quyền ấy thì đàn ôngquả thực làthượng đế có thể “nặn” ra hình dáng cuộc đời của người phụ nữ. TrươngSinh đã là một tộinhân bức tử Vũ Nương nhưng cuối cùng y vẫn vô can ngay cảkhi nỗi oan khiên cuả Vũ Nương đã đượclàm sáng tỏ. ( Gián tiếp )– Ngoài ra cũng còn phải tính đến nhân tố khác cấu thành bikịch Vũ Nương đó là chiến tranh phong kiến,
Xem thêm

6 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH QUẢNG NINH HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH QUẢNG NINH HIỆN NAY

nhẹ giáo dục và để cho giáo dục r i vào tình trạng suy thoái uống cấp.Đảng ta cũng nhận thức được vấn đề đó và ác định quan điểcủa chúng ta àcoi giáo dục à quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục à đầu tư cho thế hệtư ng ai. Việc phát triển giáo dục à việc của toàn ã hội, của tất cả các nguồnực,à trực tiếp nhất à nh n ực trong ĩnh vực giáo dục.Với những nội dung trên cho thấy nguồn nh n ực đóng vai trò c bản quyếtđịnh nhất trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước yêu cầu đẩynhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay thì việc ác định vai tròcủa từng oại nguồn ực có ý nghĩa quan trọng để ấy đó àc sở cho việc đề racác biện pháp phát triển phù hợp.1.3.3. Vai trò của một số nguồn nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóaThứ nhất, vai trò của công nh n ành nghề: họ à những người trực tiếp quyếtđịnh sự vận hành công cụ sản uất, à những người trực tiếp tạo ra sản phẩđộng có chất ượng cung cấp cho ã hội. Thêaonữa họ cũng à đội ngũ người
Xem thêm

55 Đọc thêm

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC

150 mg, vì cơ thể chỉ có thể đồng hóa đƣợc 10% sắt trong thực phẩm. Những thựcphẩm giàu sắt là nƣớc mận ép, nho khô, hồ đào, bánh mì đen, gan động vật…TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt1. Nguyễn Văn Du (2009), Báo cáo kỹ thuật phân tích phổ, Trƣờng Đại HọcBách Khoa Hà Nội.2. Trầ n Thi ̣Đà , Lê Thi ̣Hồ ng Hải , Nguyễn Thi ̣Ngo ̣c Vinh , Nguyễn Hƣ̃u Điñ h(2006), “Tổ ng hơ ̣p mô ̣t số phƣ́c chấ t Mangan dùng làm chế phẩ m ta ̣o màu chogranit nhân ta ̣o”, Tạp chí khoa học và công nghệ, T.44, số 2, tr.65-70.3. Huỳnh Thành Đạt, Lê Văn Hiếu (2004), Giáo trình phương pháp tính toánlượng tử và mô phỏng trong quang phổ, Trƣờng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên– Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.4. Vũ Đăng Độ (2004), Các phương pháp vật lý trong hóa học, NXB Đại họcQuốc gia Hà Nội.5. Vũ Đăng Độ (2003), Giáo trình Hóa sinh vô cơ, Khoa Hóa học, Trƣờng ĐạiHọc Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.6. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt (2011), Hóa học vô cơ, quyển 2, NXB GiáoDục, Vĩnh Phúc.7. Lê Chí Kiên (2007), Hóa học phức chất, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.8. Hoàng Nhâm (2004), Hóa học vô cơ tập 3, NXB Giáo Dục, Hà Nội.9. Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Mạnh Hà, NguyễnThị Thanh Phong (2006), Hóa học hữu cơ, tập 3, NXB Giáo Dục, Hà Nội.10. Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo (2006), Thực tập phân tích hóa học, Trƣờng ĐạiHọc Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.11. Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Trọng Uyển, Đặng Thị Thanh Lê, Phạm Thế Cƣờng(2012), “Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm (Tb, Dy, Ho,Er) với L-Asparagin trong dung dịch bằng phƣơng pháp chuẩn độ đo pH”, Tạpchí khoa học, T.50 (5B) tr. 75-78.
Xem thêm

16 Đọc thêm

SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA HƯƠNG, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA HƯƠNG, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

không thể tồn lại lâu dài được. Vì vậy, nước sạch là rất cần thiết cho hoạt động sinhhoạt của con người.1.1.3.2. Vai trò của nước đối với các hoạt động sản xuất của con ngườihọ Đối với các ngành nông – lâm – ngư nghiệp: Dân gian ta có câu: “Nhất nước,nhì phân, tam cần, tứ giống”, qua đó chúng ta có thể thấy được vai trò của nước trongnông nghiệp. Theo FAO, tưới nước và phân bón là hai yếu tố quyết định hàng đầu làĐạinhu cầu thiết yếu, đồng thời có vai trò điều tiết các chế độ nhiệt, ánh sáng, chất dinhdưỡng, vi sinh vật, độ thoáng khí trong đất, làm tốc độ tăng sản lượng lương thực vượtqua tốc độ tăng dân số thế giới.ng Đối với ngành công nghiệp: Nước cho nhu cầu sản xuất công nghiệp rất lớn,nước dùng để làm nguội các động cơ, làm quay các tubin, là dung môi để làm tan hóaườchất màu và các phản ứng hóa học. Người ta ước tính rằng 15% sử dụng nước trêntoàn thế giới công nghiệp như: các nhà máy điện, sử dụng nước để làm mát hoặc nhưTr
Xem thêm

85 Đọc thêm

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc cá t hể hóa hì nh phạt t rong áp dụng pháp l uật . Vi ệc quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhiệm hì nh sự không những l à cơ sở pháp l ý để Hội đồng xét xử đánh gi á đúng t í nh chất , mức độ nguy hi ểm cho xã hội của hành vi phạm t ội , t ừ đó quyết đị nh hì nh phạt t ương xứng với t í nh chất hành vi phạm t ội và nhân t hân người phạm t ội mà còn đảm bảo vi ệc cải t ạo gi áo dục người phạm t ội , góp phần bảo đảm t hực hi ện nguyên t ắc công bằng, nguyên t ắc nhân đạo, nguyên t ắc bì nh đẳng và bảo đảm quyền con người . Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã t hực hi ện t ốt công t ác xét xử các vụ án hì nh sự, về cơ bản vi ệc áp dụng các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự l à đúng với t ừng người t hực hiện hành vi phạm t ội , t hể hi ện được chí nh sách hì nh sự của Nhà nước t a. Tuy nhi ên, do cách hi ểu về một số t ì nh t iết g iảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự không t hống nhất dẫn đến một số vướng mắc, bất cập t rong t hực t iễn áp dụng các tình tiết này. Mặt khác, mặc dù Bộ l uật hì nh sự năm 1999 đã quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự t ại Đi ều 46 và Nghị quyết số 01/ 2000/ NQHĐTP ngày 04/ 8/ 2000 của Hội đồng t hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy đị nh t rong phần chung của Bộ l uật hì nh sự năm 1999; Nghị quyết sổ 01/ 2006/ NQ-HĐTP ngày 12/ 5/ 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn t hi hành một số đi ều của Bộ l uật hì nh sự đã hướng dẫn áp dụng các t ình t i ết gi ảm nhẹ nhưng nhi ều t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự còn chưa được quy đị nh rõ ràng, cụ t hể. Ngoài ra, khoản 2 Điều 46 Bộ l uật hì nh sự quy đị nh t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t r ách nhi ệm hì nh sự t heo hướng mở nên t rong t hực t i ễn vi ệc áp dụng còn t ùy t i ện, t ùy vào nhận t hức chủ quan của Hội đồng xét xử. BLHS năm 2015 đã có sự sửa đổi về quy đị nh các t ì nh t iết gi ảm nhẹ TNHS. Nhận thức đúng và áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội luôn là đòi hỏi khách quan trong quá trình xét xử đối các vụ án hình sự để quyết định hình phạt đúng, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta và nhất là đảm bảo quyền con người. Việc nghiên cứu khoa học một cách chuyên biệt về chế định các tình tiết giảm nhẹ trên cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các tình tiết giảm nhẹ TNHS để nâng cao chất lượng xét xử và tìm ra những vấn đề còn vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS trong thực tiễn xét xử là một yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

Đọc thêm

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP

Vết bệnh màu nâu, hình dáng thay đổi theo rất nhiều kiểu khác nhau. phíadưới mặt lá, nơi có vết bệnh xuất hiện các đám nấm màu nâu trắng nhờ. an đầu là cácvết nh sau lan nhanh thành các vết lớn. Lá bệnh nặng h o rũ, chuyển màu nâu đen rồithối.Trên thân, vết bệnh là các sọc k o dài, màu nâu đậm hoặc đen. Vết bệnh làm chocành chết hoặc gẫy.Vết bệnh trên quả có màu nâu đậm, lõm xuống, rìa ngoài vết bệnh cứng, bề mặtvết bệnh không bằng phẳng. Vết bệnh ăn rất sâu vào trong thịt quả.ệnh có thể lây lan từ khoai tây sang cà chua.*Phòng trừ:Thu dọn sạch tàn dư cây trên ruộng sau mỗi vụ thu hoạch.Trồng cà chua xa các ruộng khoai tây.Chọn giống tốt, lấy hạt từ nh ng quả không bị bệnh và từ nh ng cây thật khomạnh (cà chua địa phương).Tăng cường bón phân Kali cho cây cà chua.ệnh mốc sương: còn gọi là bệnh dịch muộn, là bệnh rất phổ biến gây hại lớn ởcác vùng trồng cà chua. Phun thuốc ngừa sớm với oocđô, Zineb, enlat C, Ridomil,Daconil, Carbendazim, Tilt, Curate, M8 xịt ngừa trước khi bệnh xuất hiện.+ Bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum*Triệu chứng:ệnh gây hại trên tất cả các vùng trồng cà chua, đặc biệt trồng lâu năm và trêntất cả các giống. ệnh phát triển thuận lợi nhiệt độ 26-30o C, độ pH thích hợp chobệnh phát triển từ 6,8-7,2. ệnh phát triển mạnh chân đất cao. Luân canh với câytrồng nước (l a nước) bệnh giảm nhẹ hơn luân canh cây trồng cạn. Vi khuẩn có thểsống trong đất từ 5-6 năm. các bộ phận và hạt có thể sống khoảng 6-7 tháng. Vikhuẩn gây bệnh qua nh ng vết thương của cây, bệnh lan truyền nhờ nước và côntrùng. Vi khuẩn gây hại tất cả các thời kì và nghiêm trọng là thời kì hoa và quả.*Phòng trừ:Hiện chưa có thuốc đặc trị, phương pháp phòng trừ chủ yếu thông qua kỹ thuậtcanh tác. Coi trọng công tác chọn tạo giống chống chịu bệnh, xử lý đất, thực hiện chế
Xem thêm

61 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

ĐỀ TÀIMỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONGDẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPTI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Xuất phát từ thực tế hiện nay tốc độ phát triển kinh tế trên thế giới ngày càngcao, sự phát triển kinh tế chưa đảm bảo cân bằng với việc bảo vệ môi trường. Vì vâymôi trường nhiều nơi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cho trái đất ngày càngnóng lên, băng hai cực đang tan, nhiều hiện tượng tự nhiên thiên tai, lũ lụt, bão… xẩy rathường xuyên môi trường ngày càng ô nhiễm, đặc biệt là các công trình văn hóa, các ditích, di sản lịch sử đang ngày bị ảnh hưởng bởi do thiên tai, vì thời gian và ý thức củacon người. Bên cạnh đó nhiều học sinh chưa có cái nhìn đúng đắn về thế giới tự nhiênvà xã hội loài người.Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đấtnước,những người sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sau này. Nếu có đầy đủnhững nhận thức về bảo vệ môi trường, từ khi đang học trên ghế nhà trường và cho đếnkhi ra trường, dù làm việc gì, bất cứ nơi đâu, bất kì cương vị hoạt động nào, cũng đềucó thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả.Trên thực tế việc lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào môn học lịch sửvẫn chưa được sâu sắc và triệt để. Vì vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả của việclồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học lịch sử sao cho vừa đảm bảo mục tiêutheo tinh thần chỉ thị của Bộ giáo dục và giúp học sinh nhận thức đúng đắn về vấn đềbảo vệ di tích lịch sử, hiện vật, những di sản văn hoá là vấn đề đang được nhiều giáoviên dạy học lịch sử quan tâm và suy nghĩ. Chính vì lẽ đó tôi đã áp dụng “Một số kinhnghiệm lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học lịch sử trường THPT”.II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.Cơ sở luậnGiúp học sinh hiểu biết về môi trường, thông qua đó mà giáo dục các em ý thứcbảo vệ môi trường, sự quan tâm đến vấn đề môi trường, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên,khơi dậy những ý tưởng, sự mong muốn phát triển các cách thức khai thác, cách thức
Xem thêm

20 Đọc thêm

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ CHÍNH CÔNG HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ CHÍNH CÔNG, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được, là một trong những thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng công trình văn hoá, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, là yếu tố cấu thành lãnh thổ của mỗi quốc gia, gắn liền với lịch sử dân tộc và tình cảm của con người trong xã hội. Xây dựng bộ mặt mới cho nông thôn trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội, sử dụng các nguồn lực của địa phương là một vấn đề quan trọng trong quá trình đô thị hóa nông nghiệp nông thôn hiện nay. Trong những năm, thực hiện Nghị quyết của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế tri thức,tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020”, Nhà nước xây dựng và triển khai các đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các đại phương. Nhận thức rõ sự cần thiết và quan trọng của việc ứng dụng GIS vào công tác quy hoạch nông thôn mới của xã, được sự phân công của khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Phạm Văn Vân, Giảng viên bộ môn Trắc địa bản đồ và hệ thống thông tin địa lý Khoa Tài nguyên và Môi trường, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch nông thôn mới xã Chính Công – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ’’.
Xem thêm

86 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, gắn liền với từng bước trưởng thành của Đảng, công tác dân vận về thực chất là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng và đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta.Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trước những vận hội và thách thức, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải có sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận hiện nay là hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng: “Với vị trí nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh.Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam, là một trong những nhân tố góp phần hình thành các nhiệm vụ cách mạng, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.  
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Đề tài thảo luận:“Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”Chương I: Sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa và nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa thời kỳ đổi mớiChương II: Thực trạng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nayChương III: Một số giải pháp, kiến nghị để phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.
Xem thêm

19 Đọc thêm

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY.MỞ ĐẦUCông nghiệp hóa hiện đại hóa, đó là một khái niệm không hề mới nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao, Đảng ta đã xác định rõ CNH HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. CNH HĐH là một bước chuẩn, một bước xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nền tảng cho nền kinh tế của đất nước. Muốn thực hiện CNH HĐH cần phải có rất nhiều nguồn lực như: cơ sở vật chất, kinh tế, chính trị, xã hội,... song nguòn nhân lực chính là nền tảng, là tiền đề quan trọng cho công cuộc CNH HĐH đất nước đạt được những bước phát triển nhanh chóng.Với thực trạng của một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của cuộc chiến tranh để lại, việc đầu tư lâu dài, đúng đắn và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay đang như thế nào? Phải làm gì để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực theo quan điểm của Đảng? Đây thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách, vì vậy nhóm xin được thực hiện đề tài: “ Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”. Tuy đã cố gắng thực hiện đề tài nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và đánh giá chủ quan. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp của thày và cả lớp để bài thảo luận được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

14 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ NHẬP KHẨU

CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ NHẬP KHẨU

MỤC LỤC I. CÁC KHÁI NIỆM (MỞ ĐẦU) 4 1. Công nghiệp hóa : 4 2. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu: 4 II. CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU 5 1. Khái niệm 5 2. Mục tiêu : 6 3. Cơ sở lý thuyết : 6 4. Phương pháp luận của chiến lược thay thế nhập khẩu : 6 5. Các biện pháp thực hiện thay thế nhập khẩu 6 6. Lợi thế và hạn chế của chính sách Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu 7 III. THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM 9 1. Các nước đang phát triển 9 a) Thực trạng về chiến lược công nghiệp hóa thay thế hàng nhập khẩu ở một số nước đang phát triển 9 b) Hệ quả 11 2. Việt Nam 12 a) Điều kiện Kinh tế xã hội 12 b) Thực trạng về chiến lược công nghiệp hóa thay thế hàng nhập khẩu ở Việt Nam 14  Giải pháp khắc phục 17   I. CÁC KHÁI NIỆM (MỞ ĐẦU) 1. Công nghiệp hóa : Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi một cách căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiến bộ , hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.  Tại sao lại phải ưu tiên công nghiệp hóa? Do trong quá trình chuyển từ một nền kinh tế lạc hậu mang tính chất tự nhiên sang một nền kinh tế thị trường có nghĩa là trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ sang một nền kinh tế sản xuất lớn ngày càng hiện đại. Một nền sản xuất lớn đòi hỏi phải có một cơ cấu cơ sở hạ tầng và những công cụ lao động ngày càng tiến bộ. Để tạo lập ra những cơ sở vật chất kỹ thuật đó thì theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác, mọi quốc gia đều phải tiến hành quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH.
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2015

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2015

1. Lý do chọn đề tài: Hồ Chí Minh đã đánh giá rát cao về dân chủ và thực hành dân chủ. Người cho rằng “Dân chủ là quý báu nhất”, “Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để có thể giải quyết mọi khó khăn”. Hơn nữa Người còn khẳng định “Nước ta là nước dân chủ địa vị cao nhất là nhân dân nếu dân làm chủ” Từ khi chính quyền thuộc về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ ngày một thêm gắn bó. Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, đã động viên được lực lượng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cách mạng nước ta đã liên tục đạt được những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực, trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo ra sức mạnh to lớn, góp phần quyết định vào sự thành công của cách mạng. Quyền làm chủ của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 và được cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường đại đoàn kết của toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vá các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với yêu cầu bức thiết của cuộc sống hiện nay. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp, các ngành cần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, có hiệu quả, khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, mất dân chủ trong giải quyết các công việc. Với yêu cầu đó, trong thời gian qua, hệ thống chính trị ở cơ sở đã tích cực thực hiện quy chế dân chủ, đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, trong đó có cơ quan tôi trong thời gian qua tương đối tốt nhưng việc thực hiện còn chưa hoàn hảo, cần phát huy tốt trong thời gian tới.. Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện địa hóa nông thôn, Do đó tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ Ban Quản lý chợ Long Xuyên đến năm 2015”.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề