BAI BAO QUAN TAM TRUNG THANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "bai bao quan tam trung thanh":

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 5
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 5
1. Vài nét về Bắc Ninh Vùng đất “Ngàn năm văn hiến” 5
2. Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh 6
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 6
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 8
2.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 9
II. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 10
1. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng 10
1.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn Phòng. 10
1.1.1. Chức năng của Văn phòng Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 10
1.1.2. Nhiệm vụ của Văn phòng Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 10
1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng. 13
1.2. Xây dựng bản mô tả công việc của các vị trí công việc trong Văn phòng. 13
2. Tìm hiểu công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 15
2.1. Hệ thống hóa các văn bản quản lý của cơ quan về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 15
2.2. Mô hình tổ chức văn thư của cơ quan. 16
3. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan. 18
3.1. Nhận xét về thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lý của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 18
3.2. Nhận xét về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 19
3.3. Mô tả các bước trong quy trình soạn thảo văn bản quản lý của Trung tâm. So sánh với quy định hiện hành và nhận xét, đánh giá. 19
4.1.2. Sơ đồ quy trình quản lý văn bản đến. 22
4.2. Nhận xét về lập hồ sơ hiện hành của cơ quan, đơn vị. 23
5. Tìm hiểu về công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị văn phòng trong Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 25
5.1. Đánh giá thực trạng trang thiết bị văn phòng tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 25
5.2. Sơ đồ hóa cách bố trí, sắp xếp trang thiết bị một phòng làm việc của Văn phòng. Đề xuất mô hình văn phòng mới tối ưu. 27
5.3. Thống kê phần mềm đang được sử dụng trong công tác văn phòng của cơ quan. 28
Phần II: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 29
“XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN” 29
MỞ ĐẦU 29
1. Lý do chọn đề tài. 29
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 29
3. Phương pháp nghiên cứu: 29
4. Mục tiêu nghiên cứu: 29
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ 30
1. Cơ sở lý luận về Văn hóa công sở 30
1.1. Văn hóa công sở là gì? 30
1.1.1. Khái niệm văn hóa. 30
1.1.2 Khái niệm công sở. 30
1.1.3. Khái niệm Văn hóa công sở. 31
1.2. Đặc trưng, bản chất và các yếu tố cấu thành văn hóa công sở. 31
1.2.1. Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở. 31
1.2.2. Đặc trưng, bản chất của văn hóa công sở. 32
1.2.3. Vai trò của văn hóa công sở. 33
Chương II: THỰC TRẠNG VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH 36
1. Thực trạng về Văn hóa công sở tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 36
1.1. Ứng xử nơi công sở. 36
1.2. Trang phục công sở 39
1.3. Bài trí công sở. 40
1.4. Phong cách làm việc. 41
2. Nhận xét, đánh giá về Thực trạng thực hiện văn hóa công sở tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 43
2.1. Ưu điểm. 43
3.2. Hạn chế. 45
Chương III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH 47
1. Xây dựng hệ thống giá trị chuẩn về Văn hóa công sở. 47
2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. 48
3. Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. 49
4. Xây dựng tác phong chuyên nghiệp. 50
5. Xây dựng, phát động phong trào vận động và làm việc “Văn hóa công sở”. 51
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan. 52
KẾT LUẬN CHUYÊN ĐỀ 53
Phần III: KẾT LUẬN TỔNG QUAN 54
PHẦN IV: PHỤ LỤC 56
Xem thêm

72 Đọc thêm

tổng quan Trung Tâm Truyền Hình Cáp và Internet Thanh Hóa

TỔNG QUAN TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ INTERNET THANH HÓA

Mục Lục
Lời nói đầu…..……………………………………………………………………….…….2
Phần A: Giới thiệu về Trung Tâm Truyền Hình Cáp và Internet Thanh Hóa
I. Giới thiệu………………………………………………………………………………...3
II. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………………….3
Phần B: Tổng quan về hệ thống truyền hình cáp
I. Tổng quan về dịch vụ truyền hình cáp…………………………………………………5
1. Khái niệm về truyền hình cáp và xu thế phát triển…………………………………….5
2. Các ưu thế của hệ thống truyền hình cáp………………………………………………6
II. Hệ thống mạng cáp HFC
1. Sơ tổng quan…………………………………………………………………………...5
2. Cấu hình hệ thống……………………………………………………………………...6
3. Một số tiêu chuẩn cho mạng truyền hình cáp………………………………………….7
4. Chi tiết về hệ thống mạng HFC………………………………………………………..8
III. Triển khai mạng
1. Các tiêu chuẩn cho mạng…………………….…………………………………….…21
2. Các lỗi thường gặp trong quá trình vận hành và cách khắc phục…………………….26
Lời cảm ơn……………………………………..…………………………………………30
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN

Nhãn của mẫu phải gắn với dụng cụ chứa mẫu trong suốt thời gian tồn tại của mẫu , bao gồm : thông tin về thông số phân tích , kí hiệu mẫu , thời gian lấy mẫu , kỹ thuật bảo quản mẫu đã s[r]

61 Đọc thêm

Tổng quan về dịch vụ ADSL và quy trình khai thác lắp đặt thuê bao ADSL tại trung tâm viên thông Thanh Oai

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ADSL VÀ QUY TRÌNH KHAI THÁC LẮP ĐẶT THUÊ BAO ADSL TẠI TRUNG TÂM VIÊN THÔNG THANH OAI

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT3MỞ ĐẦU8CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ADSL101.1 Khái niệm về ADSL và mô hình tham chiếu101.2 Lịch sử phát triển ADSL121.3 Ứng dụng của ADSL131.4 Cơ chế hoạt động với ADSL131.5 Ưu điểm của ADSL so với PSTN ISDN141.6 Cấu trúc mạng sử dụng công nghệ ADSL151.6.1 Các thành phần của ADSL về phía khách hàng161.6.2 Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ191.6.3 Bộ ghép kênh truy cập DSLAM211.6.4 Thành phần quản lý hệ thống ADSL221.7 Các giao thức truyền thông231.8 Mối tương quan giữa điện thoại và ADSL28CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐO THỬ VÀ LẮP ĐẶT...................................................292.1 Các phép đo đánh giá chất lượng mạng cáp đồng trước khi triển khai ADSL292.2 Các giai đoạn đo thử đường dây thuê bao số312.2.1 Đo thử trước hợp đồng312.2.2 Đo thử trước lắp đặt322.2.3. Đo thử khi lắp đặt322.2.4 Đo thử xác nhận sau khi lắp đặt322.3 Quy trình đo thử và lắp đặt ADSL33CHƯƠNG 3. Kết luận 39Tài liệu tham khảo.........................................................................................................40
Xem thêm

40 Đọc thêm

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ NĂNG PHỎNG VẤN

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ NĂNG "PHỎNG VẤN "

Hầu hết các nhà quản lý này cho biết họ cảm thấy “bồn chồn, lo lắng, bối rối, và bị căng thẳng” và thậm chí cảm thấy “thiếu khả năng” khi phải đảm nhận trách nhiệm thực hiện một buổi phỏ[r]

15 Đọc thêm

Quản lý trung tâm tin học

QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC

HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY
Faculty of Information Technology
LAB REPORT
Software Development Topics
Student:Vũ Văn Thức
ID:09017172
Class:CDTH11K

I.Part 1: Custom Component 3
1) Exercise 1: 3
2) Exercise 2: 4
3) Exercise 3: 5
4) Exercise 4: 6
5) Exercise 5: 7
6) Exercise 6: 7
7) Exercise 7: 8
8) Exercise 8: 9
9) Exercise 9: 9
10) Exercise 10: 10
11) Exercise 11: 10
12) Exercise 12: 11
13) Exercise 13: 11
14) Exercise 14: 12
15) Exercise 15: 12
16) Exercise 16 13
17) Exercise 17: 13
18) Exercise 18: 14
II.Part 2: LinQ 14
1) Exercise 1: 14
2) Exercise 2: 15
3) Exercise 3: 15
4) Exercise 4: 16
5) Exercise 5: 16
III.Part 3: WPF 17
1) Exercise 1: 17
2) Exercise 2: 19
3) Exercise 3: 19
4) Exercise 4: 20
5) Exercise 5: 20
IV.Part 4: Net Remoting 23
1) Exercise 1: 23Part 1: Custom Component
1) Exercise1: Creating Metro Forms
Cách làm:
Tạo project như bình thường.
Project Add Window Form.
Chọn Metro Form hoặc Metro App Form.

Kết Quả :

2) Exercise2: Office 2007 Ribbon Control
Cách làm:
Tạo project như bình thường.
Click chuột phải vào Form chính chọn View Code.
Đổi phần thừa kế của Form thành Office2007RibbonControl

Trong thanh Toolbox kéo thả RibbonControl vào Form
Xem thêm

31 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại trung tâm y tế dự phòng quận Phú Nhuận

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN

Báo cáo thực tập tại trung tâm y tế dự phòng quận Phú Nhuận
Ngành y tế gồm hai chuyên ngành lớn đó là Y và Dược. Ngành Y dựa trên cơ sở chủ đạo là dùng kỹ thuật y học để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, ngành Dược dựa trên cơ sở chủ đạo là cung ứng thuốc để phục vụ cho việc điều trị và phòng bệnh cho con người.

84 Đọc thêm

BÁO CÁO THAM QUAN MÔ HÌNH CỘT TRAO ĐỒI ION TẠI TRUNG TÂM ETM

BÁO CÁO THAM QUAN MÔ HÌNH CỘT TRAO ĐỒI ION TẠI TRUNG TÂM ETM

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THAM QUAN MÔ HÌNH CỘT TRAO ĐỒI ION TẠI TRUNG TÂM ETM ĐỊA CHỈ: C4/5 ĐƯỜNG ĐINH BỘ LĨNH, PHƯỜNG 26, QUẬ[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Nhà nước trong việc xây dựng thiết chế văn hoá ở cơ sở, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá đảm bảo cho văn hoá phát triển lành m[r]

46 Đọc thêm

CACH VIET MOT BAI BAO KHOA HOC

CACH VIET MOT BAI BAO KHOA HOC

Kinh nghiệm của tôi cho thấy những bài báo hay thường viết phần bàn luận theo cấu trúc 6 điểm sau đây: a tóm lược giả thuyết, mục tiêu, và phát hiện chính trong đoạn văn đầu tiên; b so s[r]

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề