ĐÁP ÁN VÌ SAO VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU VÀ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁP ÁN VÌ SAO VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU VÀ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN":

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Bài thu hoạch tham khảo cho đối tượng đang học lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Các câu hỏi của bài thu hoạch:Câu hỏi 1: Trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại như thế nào?; Câu hỏi 2: Trình bày những mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo bệ Tổ Quốc ? Các phương hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu đó là gì?; Câu hỏi 3: Cương lĩnh chính trị là gì? Những định hướng lớn về xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước là gì?;Câu hỏi 4: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung cơ bản của nguyên tắc đó được Điều lệ Đảng quy định ra sao ?; Câu hỏi 5: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào?; Câu hỏi 6: Những người như thế nào thì có thể được xét kết nạp Đảng? Vì sao thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng là điều kiện quan trọng nhất đối với người muốn vào Đảng?; Câu hỏi 7: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên?
Xem thêm

21 Đọc thêm

Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh " pps

ĐỀ TÀI " TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH " PPS

khoan nhượng chống nạn quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện sa đọa, vi phạm nghiêm trọng đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chúng ta thấy những tiên lượng hết sức đúng đắn của Bác về sự nảy nở và phát triển của chủ nghĩa cá nhân làm băng hoại phẩm chất của biết bao con người do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, xa rời thậm chí đối lập với “điều chủ chốt nhất” của đạo đức cách mạng là suốt đời đấu tranh cho mục tiêu, lý tưởng mà bản thân đã từng gắn bó. Điều này có ý nghĩa quyết định đến con đường phấn đấu của đông đảo cán bộ, đoàn viên vì sự nghiệp lớn mà họ đang ấp ủ, ước mơ. Từ đây, mỗi một chúng ta cần ý thức ngày một rõ hơn, sâu hơn quá trình tự tạo dựng cho mình cái nền tảng, cái điều chủ chốt nhất của đạo đức cách mạng, ấy là “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân - “kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc thắng lợi, để ngóc đầu dậy…” như Bác đã cảnh báo “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu…”. Chúng ta đang có nhiều tấm gương đảng viên, đoàn viên và cán bộ được dân tin, dân yêu, được như vậy là do các đồng chí đã tự mình rèn luyện và thực hiện tốt lẽ sống mình vì mọi người, trong đó lời nói luôn đi đôi với việc làm, lấy việc mình làm để cổ vũ người khác. Song đáng tiếc hiện nay trong tổ chức Đoàn vẫn còn có những “quan Đoàn” quan liêu, không nắm được những vấn đề cụ thể, những suy nghĩ, những khó khăn, những nguyện vọng chính đáng và cả những hành vi sai trái của một bộ phận thanh niên trong địa phương, đơn vị mình. Thủ lĩnh thanh niên ngày nay chỉ là người truyền đạt nghị quyết thì chưa đủ. Tiêu chí hàng đầu của thủ lĩnh thanh niên, nhất là cấp cơ sở giờ đây phải là thuyết phục thanh niên bằng việc làm, bằng năng lực hoạt động thực tiễn. Nếu chúng ta được “dân tin, dân phục, dân yêu” chúng ta sẽ có tất cả, làm được tất cả, bằng không sẽ là ngược lại… Giá trị đạo đức Hồ Chí Minh trở thành bất diệt bởi cái nền muôn đời bền vững ấy.ư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác -Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc vàxây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư tưởng Hồ ChíMinh là độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng conngười. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu vàlà vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người.
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
Xem thêm

13 Đọc thêm

chương rình hành động của chi bộ về xây dựng đảng

CHƯƠNG RÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

thường xuyên, là trách nhiệm của Chi ủy và của mỗi Đảng viên. Chi ủy phải có ké hoạch cụ thể, hàng năm và theo từng học kỳ, từng tháng. Hai là: Chi ủy và Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu ương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng. Ba là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trong chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Bốn là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên. Lê Quốc HùngXây dưng rèn luỵen đội ngũ cán bộ dảng viênNgày nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác -9-ộng của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dày công rèn luyện đã trở thành một Đảng Mác xít Lênin nít chân chính, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng Cộng sản. Những thành tựu vĩ đại của cách mạng nước ta trong thời gian qua, sự trưởng thành của Đảng ngày hôm nay gắn liền với tên tuổi của Người. Đảng lấy chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mình. Do vậy, ngay từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là những điều kiện cơ bản để Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đưa cách mạng Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tiến đến chủ nghĩa cộng sản. Qua cuộc đấu tranh cách mạng và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản Việt Nam đi đầu trong nhận thức và hành động, đóng góp to lớn cho cách mạng, làm rạng danh Đảng, được nhân dân hết lòng ca ngợi. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do Đảng ta là Đảng cầm quyền cho nên sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường làm một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, sự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên, mờ nhạt lý tưởng, thù vén cá nhân, vòi vĩnh nhũng nhiễu dân chúng, lạm quyền, tranh giành chức vụ, xa rời quần chúng nhân dân. Trong cuộc đấu tranh chống lại tác động tiêu cực của cơ chế thị trường với những cám dỗ vật chất và quyền lực không ít đảng viên đã lãng quên, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, mất dần dũng khí, rơi vào sai phạm với mức độ khác nhau … Vì vậy lòng tin của quần chúng nhân dân tin vào Đảng, vào Nhà nước bị giảm sút. Từ những nhận định, đánh giá các mặt yếu kém trên, do đó trong nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ta đã chỉ rõ ra những yêu cầu, mục đích và giải pháp xây dựng Đảng đáp ứng nhu cầu chính trị của từng giai đoạn cách mạng, từng thời kỳ lịch sử, địa bàn khác nhau nhằm xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ đổi mới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác củng cố và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Tại Đại hội X của Đảng ta đã xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Vì vậy công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có tầm quan trọng sống còn của Đảng, và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thực tế tại địa phương vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút về phẩm chất, đạo đức, bi quan, hoài nghi, dao động lòng tin và ý chí phấn đấu, hoạt động cầm chừng, ngại khó, ngại khổ thiếu tinh thần đấu tranh, xa rời quần chúng, bất chấp nguyên tắc kỷ luật Đảng thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện chưa nghiêm chế độ phê bình và tự phê bình từ đó dẫn đến mất đoàn kết làm xói mòn lòng tin giữa Đảng và nhân dân. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong thời kỳ mới” để nghiên cứu một số biện pháp hữu hiệu về công tác xây dựng Đảng bộ Thị Trấn Trà My nhằm nâng cao sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng tại địa phương trong thời gian đến
Xem thêm

28 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bài tập học kỳ Chuyên mục Bài tập học kỳ, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm nên sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản như kim chỉ nam, dẫn lối, soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc. Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng Sản Việt Nam.Vai trò của Đảng trong thời chiến là lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và có xứ mạng lịch sử đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, còn hiện nay vai trò của Đảng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội nhằm đảm bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, trong thời kì nào, Đảng luôn luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Là một lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội thì Đảng Cộng Sản Việt Nam phải có nguyên tắc cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ trong việc tổ chức và hoạt động nên em xin chọn đề tài: “ Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I, Các nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam Đảng Cộng Sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Vì vậy, Hồ Chí Minh tuân thủ các nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu mới của Lênin vào việc xây dựng, tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam. 1, Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng. Về tập trung, người nhấn mạnh tập trung trong Đảng là phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động. Do đó“ Cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; các địa phương phải phục tùng Trung ương”. Từ đó làm cho“ Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành thì chỉ như một người”.Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh dân chủ trong Đảng. Quan niệm gốc của vấn đề này là ở chỗ, Hồ Chí Minh cho rằng: nước ta là nước dân chủ, “dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”, là thành quả của cách mạng, là làm cho mọi người mạnh dạn có ý kiến, làm cho Đảng tập trung được trí tuệ, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng. Người khẳng định: chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do, bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lí. Đó là một quyền lợi, cũng là nghĩa vụ của mồi người. Người luôn luôn nhấn mạnh phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Người cho rằng: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt”. Đồng thời, Người luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng và trong nội bộ các tổ chức chính trị xã hội. Trong nguyên tắc này, dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, chứ không phải là dân chủ tuỳ tiện, phân tán, vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ, chứ không phải tập trung quan liêu theo kiểu độc đoán chuyên quyền. Nguyên tắc này có ý nghĩa nhằm bảo đảm cho Đảng phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của Đảng. Tức là đề cao vai trò của tập trung, thực hiện tập trung trong Đảng để tạo sự thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh lãnh đạo to lớn trong tiến trình cách mạng. Đây là biểu hiện cụ thể tính tiên phong, tính chiến đấu của giai cấp công nhân. Cùng với tập trung phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Do đó, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là một yêu cầu khách quan của một tổ chức đảng chân chính. Khi nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm sẽ làm cho Đảng suy yếu, nội bộ Đảng mất đoàn kết, đường lối, chủ trương của Đảng lệch lạc, sai lầm, uy tín của Đảng bị giảm, Đảng sẽ dần mất quyền lãnh đạo với quần chúng. Vì vậy, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng giai đoạn hiện nay. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề mang tính hệ thống và trên cơ sở bảo đảm giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt đảng. 2, Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Người cho rằng: “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn đi đôi với nhau”. Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì một người dù khôn ngoan, tài giỏi đến mấy, dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Do đó, cần phải có nhiều người. Nhiều người sẽ có nhiều kinh nghiệm, người thấy rõ mặt này, người thấy rõ mặt kia của vấn đề đó. Nhờ đó, mọi mặt của vấn đề đều được xem xét, vấn đề mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm. Từ đó, có thể thấy vai trò lãnh đạo tập thể là rất lớn. Chỉ có lãnh đạo tập thể mới huy động được toàn bộ trí tuệ của đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đưa đến các tệ bao biện, độc đoán, chủ quan kết quả là hỏng việc”. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo mới chỉ là một vế của nguyên tắc. Vì sao cần phải cá nhân phụ trách? Trong công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của cá nhân được đề cao. Cá nhân phụ trách nhằm tạo ra tính chuyên trách, gắn trách nhiệm để giải quyết công việc một cách tốt nhất. Khi một vấn đề đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người hoặc một nhóm người phụ trách theo kế hoạch mà thi hành. Nếu không cho cá nhân phụ trách, thì sẽ sinh ra tệ người này ỷ lại người kia, kết quả là không ai thi hành. Người khẳng định: “ Phụ trách không do cá nhân thì sẽ đi đến cái bừa bãi, lộn xộn, vô Chính phủ. Kết quả là hỏng việc”. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc có ý nghĩ to lớn. Thứ nhất là phát huy được sức mạnh tập thể đồng thời khẳng định năng lực cá nhân. Thứ hai là tránh được tình trạng quan liêu, chống lại bệnh độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ trong Đảng; đồng thời chống lại tệ dựa dẫm tập thể, không dám chịu trách nhiệm. Đây là hiện tượng thường thấy hàng ngày, khi có thành tích thì nhận về mình, còn khuyết điểm sai lầm thì đổ lỗi cho tập thể. Không chú ý đến lãnh đạo tập thể thì sẽ bao biện, độc đoán, chủ quan; đồng thời không chú ý đến cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn đến bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Trong giai đoạn đất nước mở cửa hội nhập với thế giới hiện nay, trách nhiệm của tập thể , của cá nhân càng phải được phát huy để tổ chức Đảng không ngừng phát triển lớn mạnh, đủ sức dẫn dắt toàn dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 3, Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, luật phát triển của Đảng. Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này, nó là vũ khí để rèn luyện Đảng viên, để nâng cao trình độ của lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Người thường đặt “ tự phê bình” lên trước “phê bình” vì Người cho rằng mỗi đảng viên trước hết tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Hơn nữa nếu tự phê bình tốt thì mới phê bình người khác tốt được. Người xem đây là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn. Đó cũng là vũ khí để nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc… Người đã thẳng thắn vạch rõ : “ Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu là có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tự phê bình và phê bình vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, muốn thực hiện tốt nguyên tắc này, đòi hỏi mỗi người phải trung thực, chân thành với bản thân mình cũng như với người khác, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Người đã phê phán những thái độ lệch lạc, sai trái thường xảy ra trong tự phê bình và phê bình như thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản thân, sợ phê bình, không dám phê bình, dĩ hoà vi quý, hoặc ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, đả kích người khác… Nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhấn mạnh mục đích của tự phê bình và phê bình là cốt để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, để làm cho tư tưởng và hành động được đúng hơn tốt hơn, để làm việc có hiệu quả hơn. 4, Kỷ luật nghiêm minh và tự giác là quy luật phát triển sức mạnh của Đảng. Người đặc biệt coi trọng việc xây dựng một kỉ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. Sức mạnh to lớn của Đảng là ở tinh thần kỉ luật tự giác, ý thức tổ chức kỉ luật nghiêm minh của cán bộ Đảng viên. Mọi Đảng viên đều bình đẳng trước kỉ luật của Đảng. Nghiêm minh là nguyên tắc thuộc về tổ chức Đảng, vì đó là kỉ luật đối với mọi cán bộ, Đảng viên, không phân biệt cán bộ lãnh đạo cao hay thấp, là cán bộ lãnh đạo hay đảng viên thường, mọi cán bộ, Đảng viên đều bình đẳng trước kỉ luật của Đảng. Tự giác thuộc về mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên đối với Đảng, một tổ chức của những người tự nguyện đứng trong hàng ngũ để cùng chiến đấu cho độc lập dân tộc và cho chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Có như vậy Đảng mới thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động nếu không “ Đảng sẽ xệch xoặc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc”. Từ việc phải tuân thủ kỉ luật của Đảng, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào, mỗi cấp ủy dù ở cấp bộ nào cũng phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể và pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không ai được cho phép mình coi thường, thậm chí đứng trên tất cả. Ý thức kỉ luật đó là ý thức Đảng của giai cấp công nhân. Việc đề cao ý thức kỉ luật đó đối với mọi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới làm tăng thêm uy tín của Đảng; ngược lại ý thức kỉ luật xuống thấp, nếu cán bộ, đảng viên có nhiều vi phạm kỉ cương phép nước, tự cho mình là người lãnh đạo, coi thường kỉ luật của các đoàn thể nhân dân, thì uy tín của Đảng giảm thấp, càng dẫn tới nhiều nguy cơ cho Đảng. 5, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguyên tắc quan trọng của Đảng. Thực sự đoàn kết thì mới thống nhất được ý chí và hành động của tổ chức Đảng. Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ, toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, phải thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, mọi Đảng viên phải bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của chính mắt mình. Việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng như khối đại đoàn kết toàn dân luôn được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bỡi lẽ, việc xây dựng khối đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân. Người viết: “ Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”.Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối, quan điểm và Điều lệ Đảng nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động, thông qua đó mà hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng trong cuộc sống. Hồ Chí Minh viết: “ Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”. Ngày nay, tình hình thế giới và trong nước phát triển phức tạp, nhiệm vụ của Đảng ngày càng nặng nề, thực tế này đòi hỏi Đảng phải củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng đến sự thống nhất của nhiều cán bộ đảng viên, đến toàn đảng. Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người thường nêu những yêu cầu như: phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ cán bộ đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng của Đảng, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với mình và có tình yêu thương đồng chí… II. Đánh giá các nguyên tắc xây dựng và tổ chức Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và những biện pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức Đảng.Ở bất kỳ thời nào, dù là thời chiến hay thời bình thì 5 nguyên tắc tổ chức Đảng vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng. Mỗi một nguyên tắc lại giữ một vai trò quan trọng có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất làm nên Đảng cộng sản của ngày hôm nay. Nguyên tắc quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ví nó làm cho tổ chức Đảng có tính kỉ luật chặt chẽ, loại trừ được sự chia rẽ bè phái, đảm bảo tập trung thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng. Nếu nguyên tắc này không được đảm bảo thì Đảng sẽ không thể trở thành tổ chức đoàn kết thống nhất, rất dễ lâm vào tình trạng chuyên quyền, độc đoán, vô tổ chức. 5 nguyên tắc này cần phải nhìn nhận một cách tổng thể và khái quát. Ví như nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người giải thích: “ Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”. Hay để nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Người nhấn mạnh: “ Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Theo đó, nguyên tắc tự phê bình và phê bình là cơ sở để thực hiện các nguyên tắc khác như nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỉ luật nghiêm minh và tự giác…. Tư tưởng xây dựng Đảng của chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước. Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức không nhỏ, Đảng ta vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đồng thời xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Cụ thể: Thứ nhất, tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên. Thứ hai, mỗi đảng viên cần phải tự xác định rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của địa phương, ngành, của cơ quan, đơn vị mình với trình độ bất cập của bản thân để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác, làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho. Thứ ba, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương, hoạch định chính sách xây dựng và phát triển đất nước vì vậy, vai trò của Đảng Cộng sản vô cùng quan trọng trong cả thời chiến và thời bình. Để làm được điều ấy, không phải chỉ trong quá trình làm cách mạng giải phóng dân tộc, mà cho đến ngày nay, đất nước hoàn toàn thống nhất, trải qua 80 năm hoàn thiện và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa khi nào rời xa các nguyên tắc hoạt động và tổ chức Đảng. Có thể nói khi nào còn chủ nghĩa xã hội, còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì khi đó năm nguyên tắc trên vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt quá trình hoạt động và tổ chức của Đảng.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

thống nhất trong Đảng; thờng xuyện tự phêbình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinhhoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản ... thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn đợc đặt lên hàngđầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ

7 Đọc thêm

Tài liệu môn xây dựng Đảng - Để đảng trong sạch vững mạnh như lời bác dạy

TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG - ĐỂ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NHƯ LỜI BÁC DẠY

Để Đảng trong sạch, vững mạnh như lời Bác dạyTrước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch! Là người lãnh đạo cách mạng, Đảng đề ra đường lối, chiến lược đưa nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là đảng cầm quyền, Đảng chịu trách nhiệm về mọi mặt đời sống của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Bác cho rằng, từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng, do vậy, “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Muốn thế, Đảng phải trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại. “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân. Vì sao vậy? Vì nhân dân theo Đảng làm cách mạng trước hết là do lợi ích thiết thân của chính họ. Đảng được dân tin và một lòng theo Đảng vì trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng cũng toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và trước hết. Là đảng cầm quyền, đặc biệt trong thời kỳ đất nước tiến hành CNH, HĐH, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, sự trong sạch của bộ máy Đảng càng là một đòi hỏi khách quan. Đó là bởi “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lý lưởng, là mục tiêu đấu tranh và cũng là lý do tồn tại của Đảng. Đảng ra đời, tồn tại vì điều đó và toàn bộ hoạt động của Đảng cũng là nhằm đạt được điều đó. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Chính vì thế, những “ông quan cách mạng” xa dân, nhũng nhiễu, hạch sách dân luôn bị nhân dân khinh bỉ, căm ghét. Họ đã làm tổn hại đến uy tín, làm suy yếu Đảng. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chính chủ nghĩa cá nhân đã khiến những đảng viên thoái hóa, biến chất, sa ngã, vi phạm kỷ luật Đảng. Vì lợi ích cá nhân, họ kéo bè kéo cánh, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng: làm giảm sức mạnh của Đảng, làm mất cán bộ, đảng viên, khiến người dân giảm sút niềm tin với Đảng. Thực tế đã cho thấy, ở những nơi Đảng bộ mất đoàn kết thì không chỉ tổn hại đến nội bộ Đảng mà còn hại đến nhân dân vì Đảng bộ đó đã không còn là chỗ dựa tin cậy, là nơi gửi gắm niềm tin yêu của quần chúng nhân dân. Đó cũng là kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với dân, gây nguy cơ đến sự tồn vong của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.Những câu nói nổi bật•"Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ." •"Đảng phải gần dân, hiểu biết dân, học hỏi dân." •"Đất có bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trời có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Người có bốn đức Cần Kiệm Liêm Chính. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một đức thì không thành người." •"Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp bể Quyết chí ắt làm nên." •"Thắng không kiêu, bại không nản." "Hoàn cảnh thế nào không quan trọng, quan trọng là đối phó thế nào." BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. --------------- Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam . Tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tiếp theo các chủ đề năm 2007 - 2008 - 2009. Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, 65 năm ngày thành lập nước, 55 ngày giải phóng khu mỏ, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng ta tổ chức học tập với chủ đề " Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh". I. Ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh : 1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam, sự nghiệp cách mạng của người luôn gắn bó chặt chẽ sự nghiệp cách mạng của Đảng với vận mệnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt nam. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng, trước hết là sự kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh và những nguyên lí xây dựng Đảng, từ công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh Thực sự là đạo đức, là văn minh, Xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ trung thành của nhân dân. 2. Quán triệt tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh" Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa và lí luận thực tiễn sâu sắc Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh làm tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển đất nước. II Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh " 1. Cách mạng cần có Đảng " Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt". - Cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mệnh, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt mà người đề cập là chủ nghĩa Mác Lê nin. Học tập chủ nghĩa Mác Lê nin như sau: Một hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin làm cho bản chất của các vấn đề hiểu để hành động đúng. Hai phải vận dụng sáng tạo và phát triển cho phù hợp với từng lúc từng nơi từng lĩnh vực Ba thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình để bổ xung phong phú thêm cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lê nin Bốn Đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. Năm dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin để xây dựng khối đại đoàn kết phong trào cộng sản Quốc tế có lí có tình. 2. Xây dựng Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách - Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. + Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên như người ta rửa mặt hàng ngày. + Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. - Kỉ luật ngiêm minh tự giác + Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và mỗi đảng viên phải bắt nguồn từ ý thức kỉ luật nghiêm minh tự giác. - Đoàn kết thống nhất trong Đảng + Đoàn kết thống nhất là truyền thống cực kỳ quý báu và là nguyên nhân của thắng lợi của cách mạng. 3. Quan tâm xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức có tài để xứng đáng là đạo đức, là văn minh. - Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dụng đặc sắc trong tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam . + Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng + Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng. + Có năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước các đoàn thể nhân dân. 4 Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân - Đảng ta gắn bó với dân vì Đảng ta là con nòi của nhân dân, mục đích của Đảng ta là đoàn kết nhân dân phụng sự Tổ quốc. 5 Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Một tăng cường công tác xây dựng Đảngvề tư tưởng chính trị tổ chức Hai luôn luôn chú ý đề phòng và khắc phục những biểu hiện tiêu cực thái hóa biến chất Ba rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên đến đội ngũ toàn tâm toàn ý phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân.. Bốn Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. III. Tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh " là đạo đức, là văn minh" 1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. 2. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn trách nhiệm được Đảng giao phó. IV. Học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh " là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay. 1. Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ chương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới 2. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ 5 quan điểm then chốt. 3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức để bổ xung phát triển 4. Giải quyết tốt mối quan hệ với dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ chương tập hợp hết thảy những người yêu nước vào sự nghiệp cách mạng quyết điịnh chủ chương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu, cán bộ đảng viên công chức phải là công bộc của dân 5. Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng. Trong việc tiến chuẩn bị tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. Năng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chon giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy phải căn cứ tiêu chuẩn chung - Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt sử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. 2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là dạo đức, là văn minh: a) Ưu điểm: Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Là một cán bộ quản lí Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với đồng nghiệp hết lòng vì học sinh thân yêu. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống, tác phong của một đảng viên. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó. . Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc - Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức. - Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...đặc biệt bản thân sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục - Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh: Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ. ` Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách nhiệm với những người xung quanh. Luôn có ý thức phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng . Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ. Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b) Nhược điểm:- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể trong việc đánh giá xếp loại .- Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn còn có những hạn chế nhất định . 3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người giáo viên mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân giao phó. luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức , giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản . Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam , đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức . Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghiên cưu tôi xin hệ thống lại nhận thức của bản thân về Nghị quyết như sau: I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. 1 Chủ đề Đại hội XII được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” Thư hai “Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa”; thứ ba “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đưa vào chủ đề Đại hội. 2 Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới Đại hội XII đánh giá tổng quát: Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội XII không chỉ đánh giá tổng quát thành tựu, mà còn đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm. Đại hội XII rút ra ba kết luận quan trọng: (1) Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; (2) Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; (3) Những thành tựu đó khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Xem thêm

39 Đọc thêm

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

VD về một bài thu hoạch nghị quyết TW XII, trong đó có nêu một số vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện GD ĐT. một số nội dung cơ bản: I. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết: Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. 1 Chủ đề Đại hội XII (cũng là tiêu đề Báo cáo chính trị) được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” lần đầu tiên được đưa vào chủ đề Đại hội. 2 Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới 3 Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới II. Liên hệ thực tiễn đối với ngành giáo dục hiện nay III. Những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra
Xem thêm

8 Đọc thêm

Hoc tap tam guong dao duc Ho Chi Minh

HOC TAP TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HƯNG A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ: Trường TH Đông Hưng A 1 Đông Hưng A, ngày …tháng… năm 2010KẾ HOẠCH LÀM THEOTư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tathực sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:- Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu sâu sắc hơn tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng Đảng; nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo.- Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh.- Trên cơ sở kế hoạch chung, từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đề ra nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu trở thành người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tốt của Đảng.II.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

Phần thứ nhất Đặt vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ đảng viên được xác định là then chốt, là một trong những yếu tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do đảng viên đều hăng hái và gương mẫu”. Với ý nghĩa đó đảng viên được coi là “tế bào” của tổ chức đảng, có vai trò quan trọng trong việc triển khai, tuyên truyền, giáo dục, vận động và cổ vũ, thuyết phục đảng viên và các tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời đảng viên còn là người phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh và đề xuất với Đảng. Bước vào thời kỳ đổi mới với những yêu cầu và nhiệm vụ mới, cần thiết phải có đội ngũ đảng viên tương ứng. Trong thời kỳ mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong xây dựng Đảng thì công tác đảng viên là quan trọng nhất, là khâu then chốt của then chốt. Quan điểm cơ bản về xây dựng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ này thể hiện từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và các đại hội, hội nghị sau đó của Đảng ta trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đại bộ phận đảng viên đã thể hiện được phẩm chất chính trị vững vàng có bước tiến bộ, trưởng thành về nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đề ra. Tuy nhiên còn một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động mất lòng tin, thiếu tu dưỡng rèn luyện, sa đoạ về đạo đúc lối sống, thoái hóa biến chất. Về kiến thức, năng lực một số đảng viên còn hạn chế, bất cập với đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước; nhất là trong giai đoạn công nghịêp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, trước những biến động hết sức phức tạp của tình hình thế giới và những ảnh hưởng tiêu cực mặt trái của nền kinh tế thị trường, trước thực trạng đội ngũ đảng viên hiện nay và yêu cầu của đảng thì vấn đề đổi mới, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt đang trở lên cấp bách. Trong đó có nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng viên. Để đáp ứng với tình hình mới Đảng ta chủ trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI lần 2 – khoá VIII về “Một số giải pháp cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 6 khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trên tinh thần quán triệt sâu sắc các nguyên lý xây dựng một chính đảng kiểu mới, đồng thời qua tổng kết kinh nghiệm và nhận thức được những vấn đề có tính chất quy luật nnhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với kiến thức lý luận tiếp thu được trong quá trình học tập lớpỉtung cấp chính trị và nghiên cứu thực tế ở chi bộ trường Tiểu học Cẩm Sơn1, Đảng bộ phường Cẩm Sơn Thị xã Cẩm Phả, bản thân tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao chất luợng đội ngũ đảng viên ở chi bộ cơ sở. Được sự đồng ý của nhà trường, của khoa xây dựng Đảng nên tôi chọn đề tài “ Thực trạng và những giải pháp nhàm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Cẩm Sơn 1 Đảng bộ phường Cẩm Sơn Thị xã Cẩm Phả” làm tiểu luận tốt nghiệp.
Xem thêm

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào các tôn giáo. Việc phát triển đảng viên trong đồng bào các tôn giáo không những có giá trị cho công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, mà còn góp phần quan trọng thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo có hiệu quả.
Xem thêm

92 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng hoạt động tại Chi bộ giáo dục I thuộc đảng bộ xã Đông Hiệp trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỤC LỤC Trang Mục lục: 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 2 B. PHẦN NỘI DUNG 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 1. Vị trí vai trò của tổ chưc cơ sở đảng 4 1.1 Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng 4 1.2 Vị trí vai trò của tổ chức cơ sở Đảng 4 2. Chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 6 2.1 Chức năng 6 2.2 Nhiệm vụ 6 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 8 1.Khái quát chung 8 2.Thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên 8 2.1 Những kết quả đạt đươc 8 2.1.1 Lãnh đạo thực hiện chuyên môn 8 2.1.2 Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng 11 2.1.3 Lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh 13 2.2 Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân 15 2.3 Một số kinh nghiệm thực tiễn 16 III.PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 17 1. Phương hướng và mục tiêu chung 17 2. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 18 2.1 Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 18 2.2 Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 20 2.3 Về lãnh đạo xây dựng chính quyền đoàn thể vững mạnh 21 IV. KIẾN NGHỊ 22 4.1 Đối với Đảng ủy 22 4.2 Đối với huyện ủy 23 4.3 Đối với thành ủy trung ương 23 C. PHẦN KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN 26 A PHẦN MỞ ĐẦU Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng , Đảng ta và Bác Hồ luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đảng luôn là đội tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Đảng mạnh là do chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do đảng viên đều hăng hái và gương mẫu ”. Với ý nghĩa đó, đảng viên được coi là “ tế bào ” của tổ chức Đảng, có vai trò quan trọng trong việc triển khai, tuyên truyền, giáo dục, vận động và cổ vũ, thuyết phục đảng viên và các tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước, đồng thời đảng viên còn phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, quyết định sự thành bại của sự nghiệp bảo vệ chính quyền, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là cầu nối liền giữa Đảng với nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là nơi nắm mọi tâm tư nguyện vọng và những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Nhìn chung, nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở (CS); lãnh đạo cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở CS; dân chủ trong Đảng và trong xã hội (XH) được mở rộng hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ CB được chăm lo; đội ngũ CB, ĐV ở CS được tăng thêm về số lượng và chất lượng, trình độ các mặt được nâng lên... Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo củng cố TCCSĐ; không ít TCCSĐ chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng của TCCSĐ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận CM, đạo đức lối sống cho CB, ĐV ở CS chưa đúng mức; một số TCCSĐ chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung trong Đảng... Từ vấn đề trên, cùng với kiến thức lý luận đã tiếp thu được trong quá trình học tập lớp hoàn chỉnh trung cấp lý luận chính trị hành chính và nghiên cứu thực tế ở Chi bộ Giáo dục thuộc đảng bộ xã Đông Hiệp, bản thân tôi đã nhận thức được tầm quan trọng về hoạt động của TCCSĐ ở CS. Từ đó, tôi chọn đề tài tiểu luận tốt nghiệp là: “Nâng cao chất lượng hoạt động tại Chi bộ giáo dục I thuộc đảng bộ xã Đông Hiệp trong giai đoạn hiện nay”.
Xem thêm

26 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhân dân thế giới gọi chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân mà lịch sử loài người đã sinh ra. Trong cuộc sống của chúng ta, thời đại nào cũng có những con người vĩ đại, những con người kỳ diệu ít có, như Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại nổi bật nhất trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các cháu Lào cũng gọi như vậy. Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo xây dựng đảng Cộng Sản Việt Nam thành một Đảng Mácxít Lêninnít đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Người luôn chăm lo xây dựng, huấn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh. Trong đó bài Sửa đổi lối làm việc là một tác phẩm, một văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng. Người đã nghiêm khắc chỉ ra phê phán những sai lầm, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên có hại cho sự nghiệp chung của Đảng, như bè phái, địa phương, hẹp hòi, vô tổ chức, vô kỷ luật. Người đặc biệt, chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên về tư cách đạo đức cách mạng, về phương pháp, cách thức vận động tổ chức quần chúng, nhất là tinh thần tự phê bình và phê bình. Người chỉ rõ : Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính Ngày nay, trước yêu cầu mới ngày càng cao, trong thời kỳ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự vận dụng đúng đắn, muốn kế thừa và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chủ nghĩa MácLênin càng trở nên quan trọng và trở thành nhiệm vụ then chốt của công tác tổ chức cán bộ là cần thiết bao giờ hết để quyết định sự thành công hay thất bại sự nghiệp cách mạng đó. Do vốn hiểu biết của chính bản thân mình có hạn và thời gian ngắn, đồng thời công tác cán bộ cũng là một vấn đề rất rộng, rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu. Vì vậy, với khả năng nhận thức và hiểu biết đối với đề tài “tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng” này, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, non kém. Bản thân em kính mong quý thầy, quý cô giúp đỡ góp ý để tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

104 Đọc thêm

THAM LUẬN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

THAM LUẬN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên VN do Đảng cộng sản VN sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, công tác tham gia xây dựng Đảng cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Do đó Toàn Đảng phải “chăm lo phát triển Đảng củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng”.Được trở thành một Đảng viên Đảng CSVN, được đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ, đó có lẽ là điều mong muốn với mỗi Đoàn viên. Có thể nói rằng, những ai đã từng tham dự buổi lễ kết nạp Đảng mới có thể cảm nhận được giây phút thiêng liêng cao quý, nơi mà lòng tự hào dân tộc được tôn vinh, nơi nhìn nhận đánh giá lại toàn bộ quá trình nỗ lực phấn đấu và trưởng thành.
Xem thêm

3 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

MỞ ĐẦU Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Nhân dân ta luôn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Đảng vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vĩ đại, đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam hào hùng. Nối tiếp những truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ đảng viên ngày hôm nay luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nước nhà. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của Đảng viên, những năm qua Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển Đảng, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu góp phần xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng thời kỳ hội nhập toàn cầu hoá. Chỉ thị số 52CTTƯ ngày 21012002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng. Vì vậy, sự phát triển của Đảng là đòi hỏi tự nhiên, là qui luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm sự kế thừa, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Để làm tốt công tác này, yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải xây dựng được mục tiêu, phương pháp cụ thể phù hợp với địa phương mình để công tác phát triển Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, tác giả chọn đề Tài công tác phát triển Đảng của Đảng bộ quận Long Biên trong giai đoạn hiện nay với mong muốn từ thực trạng của Long Biên rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể, từ đó có thể phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để xây dựng Đảng bộ quận Long biên ngày càng vững mạnh, đồng thời với mong muốn những vấn đề chỉ ra trong đề Tài này có thể trùng hợp với một số Đảng bộ khác cũng sẽ được khắc phục đồng bộ, để mỗi Đảng bộ quận là một tế bào lớn mạnh, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong thời đại mới.
Xem thêm

47 Đọc thêm

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN, HUYỆN TRI TÔN GIAI ĐOẠN 2013 2015”

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN, HUYỆN TRI TÔN GIAI ĐOẠN 2013 2015”

MỞ ĐẦU Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục Bác nói: “Nội bộ chúng ta phải đoàn kết, đoàn kết thật chặt chẽ, do đoàn kết thật chặt chẽ trong Đảng mà đoàn kết ngoài Đảng, đoàn kết với nhân dân. Có như thế, khó khăn gì cũng vượt qua, việc gì cũng làm được”. Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 82 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... ” Người Đảng viên cộng sản là những người vừa được giác ngộ cao về lý luận chính trị, vừa là người có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ có hai điều kiện đó đảm bảo cho đảng viên là người đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công nhân, có đủ khả năng tập hợp, giáo dục và lãnh đạo quần Chúng. Là Phó Bí thư Chi bộ đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tôi luôn trăn trở trước những biểu hiện của một số đảng viên lệch lạc về tư tưởng chính trị; suy giảm ý chí và tính tiên phong, gương mẫu; sống xa rời quần chúng và xa rời thực tế, làm cho chi đảng bộ đã bị giảm sức chiến đấu, dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo là yêu cầu cấp bách và cần thiết cho các tổ chức đảng ở cơ sở hiện nay. Do đó bản thân chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường Tiểu học Tân Tuyến, huyện Tri Tôn giai đoạn 2013 2015”
Xem thêm

29 Đọc thêm

tiểu luận cao học - quan điểm của đảng về công tác kiểm tra, giám sát

TIỂU LUẬN CAO HỌC - QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Công tác kiểm tra, giám sát là nhu cầu cần thiết đối với hoạt động của con người và đối với mọi tổ chức. Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển của một tổ chức đòi hỏi phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để xác định mục đích hoạt động đúng đắn, sự tuân thủ nguyên tắc, chấp hành nội quy, quy định của các thành viên gắn kết trong một tập thể. Thông qua kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung thúc đẩy quá trình hoạt động theo chiều hướng phát triển của tổ chức.Đặc biệt đối với tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan trọng trong quy trình lãnh đạo của Đảng, là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng. Kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, đúng nguyên tắc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó đảm bảo cho Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các nghị quyết của Đảng được xác định đúng đắn, ngày càng hoàn thiện và chấp hành triệt để, thực sự gắn liền với cuộc sống. Kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, làm cho sự lãnh đạo gắn với thực tiễn hơn, vừa đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối giữa nghị quyết và sự chấp hành, giữa lời nói với việc làm, giúp cho các cấp ủy Đảng khắc phục được bệnh quan liêu, chủ quan duy ý chí trong quá trình lãnh đạo. Nếu Đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ ngăn chặn được sự chia rẽ, tình trạng mất đoàn kết, các biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật và đảm bảo cho nguyên tắc tập trung dân chủ được tuân thủ nghiêm túc, góp phần giáo dục, bảo vệ, nâng cao uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên.Để phát huy vai trò, tác dụng kiểm tra, giám sát trong từng thời kỳ, tùy theo tình hình, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng mà Đảng ta đề ra những quan điểm, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp trong chỉ đạo toàn Đảng tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm làm cho công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ngày càng được đổi mới, hoàn thiện, phù hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước những yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng đảng bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ những mặt hạn chế yếu kém, chưa ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Trong đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp còn nhiều hạn chế, bất cập, do nhiều tổ chức đảng vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định của Đảng và trong việc thực hiện chức năng tham mưu về cấp ủy về kiểm tra, giám sát.Từ thực tế đó, cùng với việc tự đổi mới, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phải đồng thời tiến hành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chính vì vậy, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng, việc tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, nắm vững và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là vấn đề được các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên quan tâm và công tác kiểm tra, giám sát ngày càng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát” làm tiểu luận cho môn học: hệ thống quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm

22 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng; số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên trực tiếp quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề