CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH

Tìm thấy 8,022 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH":

BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6.Chi phí trả trước- Công cụ, dụng cụ++- Sửa chữa tài sản cố định++Chi phí khấu hao tài sảncố địnhNgười ghi sổPhụ trách kế toánNgày …tháng…… năm 200…Thủ trưởng đơn vị7.2(Ký)(Ký)(Ký, họ tên, đóng dấu)

2 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TIỂU LUẬN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

MỤC LỤCKHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1.Khái niệmKhấu hao (KH) TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trịphải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.• Giá trị phải KH = NG TSCĐ – Giá trị thanh lý ước tính.• Giá trị thanh lý = Giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng của tàisản - Chi phí thanh lý• Thời gian sử dụng hữu ích: là thời gian TSCĐ phát huy được tác dụng cho sảnxuất kinh doanh.•2.Nguyên tắc trích khấu haoMọi TSCĐ của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phảitrích khấu hao.• Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh doanh không trích khấu hao•1Đối với TSCĐ thuê tài chính, bên đi thuê phải trích khấu haoDoanh nghiệp trích hoặc thôi không trích khấu hao bắt đầu từ ngày mà TSCĐtăng, giảm, ngừng sử dụng.• Quyền sử dụng đất là TSCĐ vô hình đặc biệt, nếu sử dụng vô thời hạn thìdoanh nghiệp không trích khấu hao.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tành Vân

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼviPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu12.Mục tiêu nghiên cứu đề tài13.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài24.Phương pháp nghiên cứu24.1 Phương pháp thu thập dữ liệu24.2Phương pháp phân tích dữ liệu3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNHTRONG DOANH NGHIỆP41.1 Tài sản cố định hữu hình, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán41.1.1 Khái niệm và phân loại TSCĐ TSCĐHH41.1.1.1 Khái niệm TSCĐHH41.1.1.2 Phân loại TSCĐHH41.1.2Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán TSCĐHH61.1.2.1 Yêu cầu quản lý TSCĐHH61.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán TSCĐHH61.2. Kế toán TSCĐHH theo qui định của chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành71.2.1. Kế toán TSCĐHH theo quy định của VAS 03 “Tài sản cố định hữu hình”71.2.2. Kế toán TSCĐHH theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành111.1.2.1 Chứng từ sử dụng111.1.1.2Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán111.2.2.3 Sổ kế toán19CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠICÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN242.1 Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tành Vân242.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty242.1.2 Công tác tổ chức quản lý, kế toán tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân252.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị252.1.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty272.2 Khái quát thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân302.2.1 Đặc thù về quản lí TSCĐHH tại công ty302.2.1.1 Phân loại và xác định giá trị TSCĐHH tại công ty302.2.1.2 Phương pháp khấu hao TSCĐHH tại công ty312.2.2 Thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty322.2.2.1 Chứng từ sử dụng322.2.2.2 Tài khoản sử dụng và mã hóa chi tiết392.2.2.3 Kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân392.2.2.4 Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết43CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN503.1 Những nhận xét, đánh giá về kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tành Vân503.1.1 Những kết quả đạt được503.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân513.1.2.1Những tồn tại513.1.2.2Nguyên nhân của những hạn chế523.2Các giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Tành Vân533.3Điều kiện thực hiện57KẾT LUẬN59TÀI LIỆU THAM KHẢO60
Xem thêm

72 Đọc thêm

Về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có 2 thành viên trở lên; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên quan tới việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004, thay thế Quyết định số 166TCQĐCSTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quyết định này..
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH

13Việc theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, bảo quản nhằm xác định và gắn tráchnhiệm sử dụng và bảo quản tài sản với từng bộ phận góp phần nâng cao trách nhiệmvà hiệu quả sử dụng TSCĐ.Tại nơi sử dụng, bảo quản( phòng, ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất...) sửdụng "Sổ tài sản cố định theo đơn vị sử dụng" để theo dõi tình hình tăng, giảmTSCĐ do từng đơn vị quản lý và sử dụng. Mỗi đơn vị sử dụng phải mở một sổ kếtoán riêng, trong đó ghi thứ tự thời gian phát sinh nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ.* Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán doanh nghiệp.Tại bộ phận kế toán doanh nghiệp, kế toán sử dụng " Thẻ tài sản cố định" và"Sổ tài sản cố định toàn doanh nghiệp" để theo dõi tình hình tăng giảm, hao mònTSCĐ.Khi có TSCĐ tăng lên doanh nghiệp phải thành lập ban nghiệm thu kiểmnhận TSCĐ. Ban này có nhiệm vụ nghiệm thu cùng với đại diện đơn vị giao TSCĐlập “ Biên bản giao nhận TSCĐ”. Biên bản này lập cho từng đối tượng TSCĐ.Vớinhững TSCĐ cùng loại, giao nhận cùng một lúc,do cùng một đơn vị chuyển giao thìcó thể lập chung 1 biên bản.Từ đây phòng kế toán phải sao cho mối đối tượng 1 bảnlưu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ chứng từ gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, các bản saotài liệu kế toán, các hoá đơn giấy tờ vận chuyển bốc dỡ.Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán có thể hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫuthống nhất theo dõi trên thẻ TSCĐ và sổ chi tiết tăng giảm TSCĐ.- Thẻ TSCĐ: do kế toán lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ của doanh nghiệp. Thẻđược thiết kế thành các phần để phản ánh các chỉ tiêu giá trị TSCĐ: Nguyên giá,đánh giá lại, giá trị còn lại. Thẻ TSCĐ được lập 1 bản và do phòng kế toán theo dõi,phản ánh diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng.Toàn bộ thẻ TSCĐ được bảo quản tập trung tại hòm thẻ, trong đó chia làmnhiều ngăn để xếp thẻ theo nhóm TSCĐ, chi tiết theo đơn vị sử dụng và số hiệu tài
Xem thêm

91 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

b/ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:– Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cócông nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phươngpháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.c/ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phươngpháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;+ Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiếtkế của tài sản cố định;+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn100% công suất thiết kế.Lưu ý:15– DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐtheo quy định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thựchiện.– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà DN đã lựa chọn vàthông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốtquá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấuhao, DN phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi íchkinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương
Xem thêm

23 Đọc thêm

Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200…

Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng … … … 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Người ghi sổ (Ký) Họ tên :……………… Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên :……………… Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :………………
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG

gồm 3 phần chính:Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý của Công ty TNHHMTV Cao su Mang Yang.Chương II: Thực tế kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Cao suMang Yang.Chương III: Nhận xét và ý kiến đề xuất về kế toán tài sản cố định tại Công tyTNHH MTV Cao su Mang Yang.CHƯƠNG IĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦACÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công tyDo mang đặc thù của nền sản xuất nông nghiệp và quy trình công nghệ sảnxuất được cơ giới hóa khoảng 70% công việc, số còn lại là thủ công. Trong quátrình sản xuất Công ty chia làm ba bộ phận sản xuất khác nhau, đó là: Bộ phậnxây dựng cơ bản (gồm trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản), bộ phậnkhai thác mủ cao su, bộ phận chế biến mủ cao su. Mỗi bộ phận sản xuất đượcchia thành phân xưởng sản xuất hay từng nông trường, mỗi nông trường đều cócác bộ phận quản lý riêng.- Tổ trồng mới chăm sóc kiến thiết cơ bản có trách nhiệm trồng, chăm sóccây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.- Tổ khai thác mủ cao su: Bao gồm các cán bộ và công nhân có trình độchuyên môn nhất định về kỹ thuật lấy mủ, khi chưa đến mùa khai thác tổ này còncó trách nhiệm phải chăm sóc vườn cây và một phần công việc khác mà Công typhân công.- Tổ chế biến: Đây là tổ chức có trình độ tay nghề được chuyên môn hóacao nhất, bộ phận này có trách nhiệm sơ chế mủ cao su, đóng gói nhập kho đểđưa đi tiêu thụ.- Tổ vận chuyển: Bao gồm công nhân lái xe chuyên dùng hoặc không
Xem thêm

43 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ VỀ KHẤU HAO NHANH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHUYÊN ĐỀ VỀ KHẤU HAO NHANH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

quan thuế về kế hoạch chuyển lỗ cho 5 năm kế tiếp sẽ không được chấp nhận, lúc nàybuộc doanh nghiệp phải xác định lại kết quả kinh doanh như sau:Phương pháp khấu hao đường thẳng: Theo thông tư 203, tài sản này áp dụngphương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng tối thiểu 6 năm, tỷ lệ hao mòn: 1/6= 16,67%, lúc này mức trích khấu hao đường thẳng = 10.000tr x 16,67% = 1667 tr/năma. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (300)trđb. Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 833trđ (chênh lệch giữa khấuhao nhanh và khấu hao đường thẳng 2.500tr – 1.667tr = 833tr)c. Thu nhập chịu thuế = (300)tr + 833tr = 533trđd. Thuế thu nhập doanh nghiệp = 533tr x 25% = 133,25trTrong trường hợp này mặc dù kết quả kinh doanh lỗ, doanh nghiệp vẫn phải nộpthuế thu nhập doanh nghiệp là do cách tính khấu hao nhanh của doanh nghiệp vượt mứckhấu hao đường thẳng để xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập doanhnghiệp4Trường hợp 2: Khấu hao nhanh được ghi nhận vào chi phí được trừ khi tính thuế:- Tổng doanh thu 21.000tr- Chi phí kinh doanh 20.300tr (trong đó khấu hao TSCĐ xe 2.500 tr và khấuhao TSCĐ khác đúng chế độ 500tr)- Tổng lợi nhuận trước thuế 700trTheo khung thời gian sử dụng bình quân của các phương tiện vận tải bộ trênlà 8 năm {(6 năm + 10 năm)/2 = 8 năm}. Doanh nghiệp thực hiện khấu hao nhanh khôngquá 2 lần (8 năm/2 năm = 4 năm) mức khấu hao đường thẳng nên kết quả kinh doanh đượcghi nhận theo số liệu kế toán đã báo cáo trên báo cáo thuế. Lúc này:- Thu nhập tính thuế = 700tr- Thuế TNDN = 700tr x 25% = 175trb. Doanh nghiệp A thực hiện khấu hao nhanh > 2 lần khấu hao đường thẳng,doanh nghiệp chọn thời gian sử dụng 2 năm, tỷ lệ khấu hao 50% và đã đăng ký với cơ
Xem thêm

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

TIỂU LUẬN HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa TSCĐ vào trạng thái sẵnsàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý nh vật liệulãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vợt quá mức quy định trongxây dựng hoặc tự sản xuất).+ TSCĐ loại đợc cấp, đợc điều chuyển đến bao gồm giá trị còn lại ghitrên sổ của đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá của hộiđồng giao nhận và các phí tổn trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra trớckhi đa TSCĐ vào sử dụng.5Riêng TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụthuộc trong doanh nghiệp thì nguyên giá đợc tính bằng nguyên giá ghi trên sổcủa đơn vị giao. Các chi phí có liên quan đến việc điều chuyển này đợc tínhvào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.+ TSCĐ loại đợc biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn gópliên doanh hoặc phát hiện thừa thì nguyên giá đợc xác định bằng giá trị thực tếtheo giá trị của hội đồng đánh giá và các chi phí bên nhận phải chi ra trớc khiđa TSCĐ vào sử dụng.+ Nguyên giá của TSCĐ là quyền sử dụng đất (bao gồm sử dụng đất cóthời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đấthợp pháp (+) chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trớcbạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất)hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.+ Nguyên giá TSCĐ mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ không tơng tự, là giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về hoặc giá trị hợp lý của tài sản đemtrao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phíthu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại)các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đa tài sản vào sử dụng.+ Nguyên giá TSCĐ mua dới hình thức trao đổi với một tài sản cố địnhtơng tự: là giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (77)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (77)

13.4a/ Điền bổ sung các số liệu thiếu sót cho các báo cáo tài chính của Công ty PHUSA.b/ Nêu nhận xét của Anh, Chị về thay đổi trong khoản mục tài sản cố định, khấu haotích luỹ trên bảng cân đối kế toán và chi phí khấu hao trên báo cáo thu nhập của năm2010? Hãy nêu các tính toán cụ thể để minh hoạ cho nhận xét của Anh chị ?c/ Anh Chị biết rằng doanh thu trên báo cáo thu nhập được dựa trên cơ sở kế toán theothực tế phát sinh (accrual), nó không phải là số tiền mặt thực thu.Vậy số tiền mặt thu được từ việc bán hàng trong năm 2010 của Công ty PHUSA thựcsự là bao nhiêu? Hãy diễn giải các tính toán của Anh Chị.d/ Tương tự câu c, Anh Chị hãy tính toán số tiền mặt thực chi cho việc mua hàng củaCông ty PHUSA trong năm 2010e/ Lập báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếpg/ Lập báo cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp67BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KÊ TOÁN TÀI CHÍNHBài 1: Một vài số liệu chọn lọc trên bảng cân đối kế toán trong bốn năm gần đầy của liêndoanh sản xuất xe hơi Good Luck được trình bay trong bảng sau (đơn vị tính: chục triệu đồng)Chỉ tiêuNăm 6Năm 7Năm 8Năm 9Tài sản lưu động2.505
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP Cơ sở ngành Tài chính ngân hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo CNTT VNE

BÁO CÁO THỰC TẬP Cơ sở ngành Tài chính ngân hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo CNTT VNE

Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU 6 PHầN 1: CÔNG TÁC Tổ CHứC QUảN LÝ DOANH NGHIệP 8 1.1 Thông tin chung 8 1.2 Đội ngũ nhân sự 8 1.3 Lĩnh vực hoạt động 8 1.4 Tổ chức bộ máy 9 1.5 Năng lực tài chính 12 1.6 Kinh nghiệm – khả năng triển khai thi công 13 1.7 Tổ chức và hạch toán kế toán tại doanh nghiệp 13 1.7.1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 13 1.7.2 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 14 1.7.3 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 14 1.7.4 Các chính sách kế toán áp dụng 14 PHầN 2 :PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI CÔNG TY 18 2.1 Vấn đề Marketing của Công ty: 18 2.2 Công tác quản lý tài sản cố định 22 2.2.1 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố đinh 22 2.3 Tình hình nhân sự 26 2.3.1 Cơ cấu lao động 26 2.3.2 Chính sách đối với người lao động 26 2.3.3 Chế độ đối với người lao động 26 2.4 Phân tích tài chính công ty cổ phần VNE 27 2.4.1 Khái niệm về phân tích tài chính 27 2.4.2 Sự cần thiết của phân tích tài chính trong doanh nghiệp 28 2.5 Quy trình và phương pháp phân tích tài chính 28 2.5.1 Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 28 2.5.2 Nội dung phân tích tình hình tài chính 30 2.5.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và tình hình đầu 32 2.5.4 Nhóm chỉ số phản ánh khả năng hoạt động 32 2.5.5 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 34 2.5.6 Phân tích cấu trúc tài sản và tình hình bảo đảm nguồn vốn cho kinh doanh 34  
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIAVƯỢNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIAVƯỢNG

Đây là khoản chi phí phản ánh tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chấtlương phải trả cho người lao động.Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ: Phản ánh phầnBHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ qui định trên tổng số tiền lương và phụcấp lương phải trả cho người lao động. Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh tổng số khấu hao tài sảncố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinhdoanh trong kỳ.Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộchi phí, dịch vụ mua ngoài dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chiphí khác bằng tiền chưa phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuấtkinh doanh.Với cách phân loại này chúng ta có thể biết được kết cấu của từng yếu tố chiphí trong tổng chi phí sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp, từ đó cung cấp thôngtin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ cho việc xây dựng và phân tíchđịnh mức vốn lưu động, việc lập và kiểm tra và phân tích dự toán chi phí trongcác kỳ kinh doanh tiếp theo. Phân theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.Cách phân loại này thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ. Cách phân loại
Xem thêm

106 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiệnđược là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hưhỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếpkhác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên và giá xuất kho đượcđược xác định như sau :- Nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn.- Thành phẩm xuất kho theo phương pháp giá chuẩnDự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do giảm giá vậttư, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp có thể xảy ra (giảmgiá, kém phẩm chất, lỗi thời…) dựa trên bằng chứng hợp lý về sự giảm giá trị vào thời điểmcuối năm tài chính. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được kếtchuyển vào giá vốn hàng bán trong năm.4.7Tài sản cố địnhNguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếpđến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cốđịnh được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vàochi phí của năm hiện hành.Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản được xoá sổtrong các báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều đượcghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.4.6Tài sản cố định (tiếp theo)Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng theo thời gian hữu ích ước
Xem thêm

22 Đọc thêm

MẪU ĐĂNG KÍ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

MẪU ĐĂNG KÍ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHKính gởi :-- CHI CỤC THUẾ QUẬN ...................- ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.Tên đơn vị:Địa chỉ trụ sở chínhĐịa chỉ chi nhánh :Mã số thuế: .............................Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày20/10/2009 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tàisản cố định.Nay Công ty .................. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định vớiChi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………Xin chân thành cảm ơnChào trân trọngHN, ngàyCÔNG
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác: là khoản đầu tư chứng chỉ quĩtrái phiếu Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB- Các khoản đầu tư dài hạn khác: Đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản gópvốn vào Công ty Cổ phần Hải Minh, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An,Công ty Cổ phần Hàng Hải Nam Dương, Công ty TNHH Dịch vụ ContainerMaserco, Công ty CP thực phẩm Vijais.- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: là số chênhlệch giữa giá gốc của khoản đầu tư phần sở hữu tính theo sổ kế toán của bênnhận đầu tư được trích lập theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày07/12/2009 và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phísản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:Chi phí trả trước ngắn hạn là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào kếtquả hoạt động kinh doanh theo thời gian sử dụng ước tính dưới 12 tháng, kể từtháng đưa vào sử dụng.Chi phí trả trước dài hạn là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào kết quảhoạt động kinh doanh theo thời gian sử dụng ước tính từ 12 tháng đến 36 tháng,kể từ tháng đưa vào sử dụng. Riêng các công cụ dụng cụ là giá trị còn lại của cáctài sản có nguyên giá không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định theo quy địnhtại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính và Quyết địnhsố 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được phân bổ dầnvào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong 36 tháng,kể từ tháng 6 năm 2013.7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản khôngđược khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc kỳkế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lýdoanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.4.4. Hàng tồn khoHàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vịtrí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiệnđược là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chiphí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho chủ yếubao gồm hàng hóa với giá trị được xác định là chi phí mua theo phương pháp nhập trước,xuất trước.Dự phòng giảm giá hàng tồn khoDự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do cáckhoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đốivới hàng hóa và các hàng tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằngchứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoảndự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất.4.5. Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố địnhTài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trựctiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổimới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửachữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.Công ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Công ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCMMẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chiphí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho chủ yếubao gồm hàng hóa với giá trị được xác định là chi phí mua theo phương pháp nhập trước,xuất trước.Dự phòng giảm giá hàng tồn khoDự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do cáckhoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đốivới hàng hóa và các hàng tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằngchứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoảndự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất.4.5. Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố địnhTài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trựctiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổimới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửachữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu hao lũy kếđược xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào báo cáo kếtquả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vịtrí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiệnđược là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chiphí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho chủ yếubao gồm hàng hóa với giá trị được xác định là chi phí mua theo phương pháp nhập trước,xuất trước.Dự phòng giảm giá hàng tồn khoDự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do cáckhoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đốivới hàng hóa và các hàng tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằngchứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoảndự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất.4.5. Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố địnhTài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.Công ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCMMẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trựctiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổimới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửachữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Đồ án phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng Công Thanh

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH

phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ của nhà máy theo từng sản phẩm ,thười gian và khách hàng, tình hình sử dụng tài sản cố định,khấu hao tài sản cố định,tình hình sử dụng lao động tiền lương và tình hình tài chính của nhà máy xi măng công thanh

99 Đọc thêm

Cùng chủ đề