ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG THU HỒI GPTL AMP HĐ KDCK Đ70 LCK AMP Đ14 Đ15 TT210 BTC TT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG THU HỒI GPTL AMP HĐ KDCK Đ70 LCK AMP Đ14 Đ15 TT210 BTC TT":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần quá lớn.Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độtừng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuấttheo phương pháp đường thẳng. Thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chiphí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo Nguyên tắc phù hợp giữa doanhthu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có số chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảmchi phí tương ứng với phần chênh lệch.9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả- Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanhtoán nghĩa vụ hiện tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữuVốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cánhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khôngbổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh doáp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu- Doanh thu hoạt động xây dựng được ghi nhận trên cơ sở phiếu giá thanh toán khối lượng xây lắp thực hiện đã được ký kết,hoá đơn đã phát hành và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên cơ sở hàng hoá, dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hànhhoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoảndoanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện:
Xem thêm

20 Đọc thêm

GHI NHẬN GIÁ TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ BIẾU TẶNG

GHI NHẬN GIÁ TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ BIẾU TẶNG

Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặngTại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụcùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.Như vậy thì hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóacùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.Dịch vụ kế toán thuế trọn góiKhi mua quà biếu tặng có cần xuất hóa đơn hay không?Tại điểm b khoản 1 điều 16 của thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóađơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lươngcho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trìnhsản xuất).=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải lập hóa đơn.Hàng biếu tặng thì có được tính vào chi phí khi quyết toán Thuế TNDN hay không?Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN,nhưng bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ.Tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừvà không được trừ khi quyết toán thuế TNDN: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, baogồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị;chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.Tuy nhiên từ ngày 01/01/2015, dỡ bỏ trầnchi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới,tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.Hàng hóa đi biếu tặng có được ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN hay không?Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.Tại điều 5 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC THEO THÔNG TƯ2002014TTBTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC THEO THÔNG TƯ2002014TTBTC

sinh bên Có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổkế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bênNợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo,(trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng sốâm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toánchi tiết TK 8212.17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 601111Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52)18. Lãi trên cổ phiếu – Mã số 70Chỉ tiêu được hướng dẫn tính toán theo thông tư hướng dẫnchuẩn mực số 30 “Lãi trên cổ phiếu”Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phầntrích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng,bạn vui lòng tải về Báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh để xem.1212
Xem thêm

12 Đọc thêm

HOÀN THIỆN THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI VIỄN THÔNG NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI VIỄN THÔNG NAM ĐỊNH

Kết luận: ............................................................................................................ 146Tài liệu tham khảo: .......................................................................................... 148Lô©n v¨n th¹c süTr-êng §¹i häc BK -HNLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNền kinh tế Việt nam đang trên đà phát triển và trên con đường hội nhậpđể cùng hòa nhịp chung với nền kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, các doanhnghiệp Việt nam cũng phải có những bước chuyển mình để tồn tại và phát triển,trong đó, thay đổi cách quản lý cũ còn mang nặng nền kinh tế bao cấp để tạo ra lợithế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình là vô cùng quan trọng.Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng thịphần và nâng cao lợi nhuận thì kế toán không chỉ đơn thuần là các báo cáo tàichính mà kế toán phục vụ cho công tác quản trị thực sự là một nhu cầu cần thiếtcho hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp.Để ra quyết định đúng đắn, các nhà quản trị phải có các thông tin liênquan. Các thông tin này có thể được cung cấp trước, trong và sau khi tiến hànhhoạt động do nhu cầu của quản lý. Một trong những thông tin liên quan quan trọngđó là thông tin kế toán. Người ta thường gọi kế toán là ngôn ngữ kinh doanh vì nócung cấp các thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp chonhà quản lý, cho nhà đầu tư… Tuy nhiên, cho đến nay ở Việt nam, thông tin kếtoán quản trị phục vụ cho mục đích quản lý vẫn chưa được phát huy tác dụngnhiều và câu hỏi đang được đặt ra cho công tác kế toán quản trị (KTQT) là làmcách nào để có thể đưa ra được những thông tin kế toán có độ tin cậy cao, kịp thờicho các nhà quản trị ra quyết định kinh doanh?Thông tư 53/2006/TT-BTC ra đời ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn
Xem thêm

157 Đọc thêm

HOÀN THIỆN THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI VIỄN THÔNG NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI VIỄN THÔNG NAM ĐỊNH

Kết luận: ............................................................................................................ 146Tài liệu tham khảo: .......................................................................................... 148Lô©n v¨n th¹c süTr-êng §¹i häc BK -HNLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNền kinh tế Việt nam đang trên đà phát triển và trên con đường hội nhậpđể cùng hòa nhịp chung với nền kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, các doanhnghiệp Việt nam cũng phải có những bước chuyển mình để tồn tại và phát triển,trong đó, thay đổi cách quản lý cũ còn mang nặng nền kinh tế bao cấp để tạo ra lợithế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình là vô cùng quan trọng.Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng thịphần và nâng cao lợi nhuận thì kế toán không chỉ đơn thuần là các báo cáo tàichính mà kế toán phục vụ cho công tác quản trị thực sự là một nhu cầu cần thiếtcho hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp.Để ra quyết định đúng đắn, các nhà quản trị phải có các thông tin liênquan. Các thông tin này có thể được cung cấp trước, trong và sau khi tiến hànhhoạt động do nhu cầu của quản lý. Một trong những thông tin liên quan quan trọngđó là thông tin kế toán. Người ta thường gọi kế toán là ngôn ngữ kinh doanh vì nócung cấp các thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp chonhà quản lý, cho nhà đầu tư… Tuy nhiên, cho đến nay ở Việt nam, thông tin kếtoán quản trị phục vụ cho mục đích quản lý vẫn chưa được phát huy tác dụngnhiều và câu hỏi đang được đặt ra cho công tác kế toán quản trị (KTQT) là làmcách nào để có thể đưa ra được những thông tin kế toán có độ tin cậy cao, kịp thờicho các nhà quản trị ra quyết định kinh doanh?Thông tư 53/2006/TT-BTC ra đời ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn
Xem thêm

157 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

hien theo cac phlyang phap quy clinh tai Th6ng tu' so 156/2007/TT-BTC ngay 20 thang 12nam 2007 cua BO Tai chinh.Cu the cac phiyang phap trich lap du , phong nhu, sau:Du phOno phi china &yr hutnqC6ng ty 66 dung phtyang phap tCrng ngay de tinh phi bao hiem chtya &vac hu ,eyng cho tatca cac lc* hinh bao hiem. Phtyang phap nay &rot BO Tai chinh phe duyet tai c6ng van so4376/BTC-QLBH ngay 04 thang 04 nam 2011.Du phOnq boi thutnaDu' phong boi thiro'ng bao gorn: Du' phOng b6i thu,O,ng cho cac tan that cla khieu nai nhtyngden cuoi kj/ chtya giai quyetphong bOi thu,&ng cho cac tan that (55 phat sinh trachnhiem bao hiem nhung chu'a thong bao hoac chu'a yeu cau doi boi thu ,o'ng.Du phOng boi thutng cho cac ton that cra thOng bao hoc yeu cau dOi b6i thutng nhungden cuoi ky chu'a giai quyet: &rot trich lap cliya tren co , so, tycit tinh cua tiyng vu b6i thu,o, ngthuactrach nhiem bao hiem da duvc thong bao cho Cong ty bao hiem hoc khach hang clayeu cau doi b6i thiyeyng tuy nhien chtya giai quyet tai thol diem cuoi kj/, sau khi triy di phanthu hai tfy nhuvng tai bao hiem.Du' phong b6i thutng cho cap ton th6t da phat sinh trach nhiem bao hiem chum khieu nai:Mac du Th6ng tu' so 156/2007/TT-BTC cla co hutmg cian phuting phap tinh toan du, phongIBNR khi lap bao cao tai chinh hang nam, tuy nhien hien tai van chu'a co twang dan cu theye viec lap du, phong boi thu,o'ng IBNR tai tiled diem lap bao cao tai chinh giC) ,a nien do. Vi12/18BAO CAO TAI CHNH QUY 11/2011TOng C6ng ty Bac) hiem BIDVvay, de phuc V1,1 muc dich lap bao cao giCra nien dO, Ban Tong Giam doc TOng COng ty Baohiem BIDV da tinh du , ph6ng boi thirang IBNR bang cach lay s6 lieu du, phong da lap tai
Xem thêm

18 Đọc thêm

GR PURPOSE

GR PURPOSE

! ∀! # ∃%&∋&! ∃ !#!∀!() ∗ # %+ ∀!, ∋ ) # ∀ − &, − .) ∀ ∃! ∀∋ ∀∗ ! /, ∀∋ & ∃! ∗ ∀0∋ ∗ /&∗ #∃ #∋ −−&12∋ / ∀ ! !∃ & ∀!! 3!&45∃ ∃ ∃! #∋! ∋ &! ∃∋ !6

2 Đọc thêm

THE BUSY CODERS GUIDE TO ANDROID DEVELOPMENT 2011

THE BUSY CODERS GUIDE TO ANDROID DEVELOPMENT 2011

'""()"&&"'*&'' #+,,-./0%12,343/435 " 61 "8 9": " " " " "& "&'""&'!&5

690 Đọc thêm

LOẠT BÀI LUẬN TIẾNG ANH - ENGLISH ESSAYS HỮU ÍCH TRONG PHẦN THI VIẾT

LOẠT BÀI LUẬN TIẾNG ANH - ENGLISH ESSAYS HỮU ÍCH TRONG PHẦN THI VIẾT

16/7/2017utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110 1/11016/7/2017utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110 2/11016/7/2017utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110 3/11016/7/2017utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110 4/11016/7/2017utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhonofficial%2Fdocs%2Flbltaeehitptv&inicial=1&np=110
Xem thêm

Đọc thêm

THAN KINH Y34

THAN KINH Y34

-SS; $*sirrc** drpn na*-fd foie chdvt daai dpig $tx{i,"nfS{}df ?R[y.pa) Siilp:ih&'l bi'i$t d$qe ho6t dgng di$n sinh iy b$t thu&ng frong n6rc sinh ra con S$ngi{i**ity,I;inhh,} #$fu: :h$n bidr vi r{ g$y ra ssrr d$ng kinbnh*n ui6t e4 nqs corn d$ng kinh."tlGiypdign nfto dd cho1@,e{gt*hdp chfin dotu xrtc dln}r d$ng kinh.gXfOffC${1, ,Vgr*;rrtrr t#c rary* sgre #ydriutg tr*ng difiw rr* dfmg *drala?r] Trrinh cdc y€u fS kh&i pli6t ccn dgng krnhi-f,l^{firrg el$ v€ "n:,flt xS h$i r'*. tAm l}t,4]f:trr:a th*6c *lidng d&ng kinl: dcvn dfu, khsng ,Sitilg plruong ph6p ndo lc6*c" -./'tt,il*e trrrnng hr"rp {T$ng lqinh cd nguy$n nh$n thi ph&r diAu p'i cfc nguyftr ntrfin c$ *rdiil,** fr:l ctr"ryc.{i" ,\grry*i,'iA#p'mefd-rus ffnre fr@rrs rft#" trd tflwile ehfiteg rfsreg A gutk?1*rrrur}g.su*;J ili:ng ll:ii$c Cung chi dinh dung ii$u.
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

c MOchh G& c6 dii lqilqi ich d a moth ~ toilnc ba tii sin thue thu nhgp hok lqi i h q c s$ dbg. Chc t i i ssln thub thunh8p dooanh nghiep haw Igi chrma Buqc gh nl@n truCrc Uily h q c xem x& ltti d o @y kkt th6c nEimtAi chhh vA buqc ghi nh& khi chh c& c6 dti Iqi nhub thh auk db c6 thi sir d p g c8c tAi shnthuk thu &$p h& 4i chua ghiniy.Tii sin inhub thu nh@ h a l$ vA thu4 thu nh$p h& lgi phii trk duqc xiic &jnh theo thu&sdt dgtinh sE hp dvng cho nhn t i i sin h g c thu h8i hay ng phhi t14duqc thanh tobn dva tr€n c8c m+cthuk suit c6 hieu lw ~i nghy dt t h ~ c tsj chi&. ~ h u thu6 nbap h& @ &qc gtri n~~bv hBho cio k& quA hoqt d$ng kinh doanh v&ch1 ghi .trrrc tihp viio vhn chf~s6. h h khi khodn thub 66lien quan din d c khkho mvc duqc ghi thhgvho vhn ch6 s6 h h .Thi sin thud thu nh8p h o b 4i v i ng thu&thu nhbp h o b Igi phAi tri dugc bh trk khi:C4o thi stn t h d thu G p hoZIn l+i VA thu& thu d$ph& l& phsj ~ I AnAy l i b quan dih thuk thunhap doanh nghi@pBuqc q& lf bdi cing rn@ w quan thd:-18.~ dv6ii c h g rn& dun v j chu au6; h ~ a c4C8ng ty dy djnb ~hanht o h thue thu nh@phign hhanh phAi trh vA t i i sin thu&thu
Xem thêm

46 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

chinh c6 6nh hr/dng ddn bdo ci{otiichinh:kd rodn ( bXt ddu I/t/2010 kdt tfuic 3t/f2/2010)2. Ddn vi ti6n tO dtldc SD trong kd torin : VNDphdp chuydn dtji ciic d6ng ti6n khiic : Don vi ti6n tO sir dung la VNEPhrJdng ph:ip chuydn ddi cic d6ng ti6n khric li cdn crl theo rf gid NHNTIII. Chudn mrjc vi Chd ttO kd torin dp dune :1. Ni€n dokd toiin 6p dqng : Ap dung theo QE sd t S1ZOOA1QE-BTC ngdy 20/03/2006 vdcric rh6ng rrl hrrdng dAnsfra ddi bd sung cnd OO kd todn DN cia BTC, Ludt kd todn & ciic chudn mrrc kd torin di ban hinh1. Chd d0vi chd d0 kd torin : Biio ciio tdi chinh duoc 16p vd trinh biy phirvdihopciic chudn muc kd toiin vd chd dd kd to6n doanh nghidp Vi6t nam.3. F{inh thfc sd kd tor{n i4p dung : Chrlng tir ghi sdIV. Cdc chfnh sdch kd to6n r{p dung :L Nguydn tXc ghi nhdn ciic khoin ti6n vd cdc khoin tudng dddng ti6n: Ti6n mat, tidn gfii ngAn hdng, tidn dang2. Tuy6n b6'vd rudn thri Chudn mrrc kd toiinchuydn
Xem thêm

19 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

0123456789 9 !"9#$%9&'(!"9)'*+9,-9&./!90.912+939!49567899:9;59+=9>+?@$A!9!".B!9+2$9*,9-+C98A$9D.9)'*+9+$E!9FA9@$ +9".A9>G.9H5I956;JKL9123456789)M&N!9+$E!9+O$9O$9PI9KQ958Q9&:!"9!49566R9>+$E!9@$ +9S95PT9R55K79>:9+$ .9!495666C96B!9+0!9)FL9123456789+U!9)'*+9)'A9>:9&:!"9+$E!95PT9R587J909+$E!9N&!"9&B!9+?%N5PT9R55K79+:9+-+9 !"9%V!9W$X9+.,C9YG.9%Z&A9)(.9+[A9+-+9+$E!9G.95PT9R55K79>5PT9R587J9+\!"9!'>G.9+-+9,-9&./!9G.9"]!9)O=L9123456789D^93!"90.99_`abc_deb+U!9)'*+9+:.99fbc!"_ghibc`jkl0123456748974 47437443464774 4 54!4974"#$%&'()*45+4,7-74.34 648/ 874401*452434456789:;
Xem thêm

107 Đọc thêm

58486 TIMETABLE

58486 TIMETABLE

GEOGRAPHYFRENCHMATHSMondays &FridaysTuesdays &ThursdaysMondays &Wednesdays10.309.3013.30.GYMNASTICSREADINGTECHNOLOGYMondays &

2 Đọc thêm

TU39 77

TU39 77

Chơng trình Quản lí học sinh THPRLuận văn tốt nghiệprộng giao lu kết nghĩa, học tập những kinh nghiệm đơnvị bạn.e> Thực hiện việc tự phê bình, phê bình, giữ nghiêm ýthức thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ và đoàn viên thanhniên.f> Đảm bảo chế độ định kỳ họp BCH Chi đoàn và sinhhoạt. phân công trách nhiệm và kiểm tra công tác cụ thểđối với từng ủy viên BCH.B. Nhiệm vụ của đoàn viêna>Luôn phấn đấu vì lý tởng xã hội chủ nghĩa. Chấphành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết củaĐoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn.b>Gơng mẫu chấp hành và vận động thanh niên thựchiện đờng lối, chủ trơng của Đảng, chính sách và Pháp luậtcủa Nhà nớc. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chínhquyền.c>Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựngHội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiềnphong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trởthành đoàn viên.C. Tiêu chuẩn phân loại Chi đoàn và đoàn viên .Theo hớng dẫn số 19//TƯĐTN, ngày 1-3-1999 của Bíth Trung ơng đoàn.1. Phân loại đoàn viên đợc chia làm 4 loạia>
Xem thêm

45 Đọc thêm

PLACEMENT FOR LEARNNING ENGLISH

PLACEMENT FOR LEARNNING ENGLISH

http://www.ToLearnEnglish.com − Resources to learn/teach English (courses, games, grammar, daily page...) For ESL/EFLlearners/teachers.Adjective placementWhere should I put my adjectives? When you use several adjectives, please use he following order to build your sentence. Please note thatsentences containg 4 (or more!) adjectives are very awkward and should be split into several sentences.Opinion>> an interesting movie, an exciting journeyDimension>> a large house, a big carAge>> an old boat, a young boyShape>> an oval carpet, a round tableColour>> a grey raincoat, a green doorOrigin>> French bread, a Japanese townMaterial>> a plastic bottle, a wooden treasureEXAMPLES:>A wonderful old Italian clock. (opinion − age − origin)>A big square blue box. (dimension − shape − colour)
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

dlh thue2. ~ i &chhha cho c4c k h d n- I&u hao tii s i n c6 dinh- Cbc k h o h dv phbng- chhh I&h tjr giii hhi dohi chua thw hien- Ui tir hogt dong &u tu'- Chi phi 1%vay3.' %qin h 4 n t&HDKD tru6T thay bhi v8n lua dong- (TZLng)/'IG i h c8c k h o h phhi thu- (T@)/ G i b g dn kho- T b g csic k%& phii trti- (Thg)/Giirm chi phi t-14tru6rc- ~i;?gllEivay &triii- T& tbkhirc tir hogt dong kinh doanh- T&

5 Đọc thêm

326 TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CÁC SỐ DƯƠNG TRONG MA TRẬN CÁC SỐ THỰC

326 TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CÁC SỐ DƯƠNG TRONG MA TRẬN CÁC SỐ THỰC

Bài 326: Tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số thực#include#include#include#define MAX 100void NhapMang(float a[][MAX], int &dong, int &cot){//Nhập số dòngdo{printf("\nNhap vao so dong: ");// Cách tà đạo: scanf("dong =%d",&dong);// Lúc nhập phải viết thêmscanf("%d",&dong);if(dong MAX){printf("\nSo dong khong hop le. Xin kiem tra lai!");}}while(dong MAX);//Nhập số cộtdo{chữ ( dong =) ở khung console

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

'i,.ich,d!,llipp'n!ddyitsd;nuknM.'MEyduFghig[n@yd!bdjdidrrdsdii d1n cii. &nlai d ddn 6rd b6 ^dd 5eiPhrtriqy !i&chTIDYTT MNN BiO C(O

25 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN

JRRJOHSOXVWZLWWHUBình luận3KDQ'DQK+LӃXKWWSWKD\KLHXQHWDXWKRUWKD\KLHX.LӃQWKӭFQKӡQKұQQKLӅXPjFyWUiLWLPQKӡFKRÿLPjJLjX&K~QJWDNK{QJWKӇVӕQJFKӍELӃWQKұQPjNK{QJELӃWFKR9ұ\QrQFKLDVҿNLӃQWKӭFYăQFKѭѫQJӣÿk\FNJQJFKtQKOjFKRÿL9jFKRÿLOjFzQPmL0ӛLQJj\W{LNK{QJQJӯQJOrQPҥQJÿӇÿӑFYjYLӃWĈDPPrJҳQOLӅQYӟLWuQK\rXWKѭѫQJNKLӃQEҧQWKkQOX{QWKҩ\FXӝFVӕQJQj\WKұWÿҽSAdd comments&RPPHQW6HQG

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề