BAI LAM CAY BANG LAO GIA MUA DONG DAT ME NANG TIEN XUAN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAI LAM CAY BANG LAO GIA MUA DONG DAT ME NANG TIEN XUAN":

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

xao doi theo buac chan em be cSp sach toi truang ngay khai giang,biSt khi chi6u ve, the' nao em be cung toi goc cay, cham chu tim giuatan la nhung dom sang vang. Qua bang dSy! Trong ban tay tha be, traibang nho xinh da ngot ngao toa huong...Tidt troi da sang dong. Timg dot gio lanh lam con nguoi phai colai trong chi6c ao Sm. Bang thi ngugc lai, cu nhan nha tha tung chiScla xu6ng nhu em be choi dem ngon tay. Nhung chiec la tu liic a trencanh da kieu hanh don luong gio lanh tir phuong Bac tran ve, tu thayminh kho se di r6i dut khoat but cu6ng ma nhe nhom roi xuong. Baynhieu la la bay nhieu ao cho Me dat dang ap ii nhung mam non. Saukhi coi bo tam ao dep ciia minh, bang chi con tarn than san siai voinhung canh khang khiu. Bang thu minh ngu ngon lanh trong tieng ruciia gio. Cu ngu ngon nhe bang, de xuan vS r6i vuon minh bimg day!...Mot giac dem ciia ta qua nhanh bao nhieu thi giac ngii dong ciia>ang cung chong h6t bSy nhieu. Moi nguoi deu mong cha cai thoi"khac thieng lieng khi mija xuan mang theo hi vong go ciia timg nha.Co be nhat trai bang hom nao xiing xinh trong bo quan ao moi, mangmot chij "Lpc" thSm do dan len cay. Co be yeu cay bang, be c6 thSycay bang dang vuan len hanh dien hay khong? Co day, vi ngay naoCO be cung ra day tam su voi cay bang, de mot ngay mimg ra reo vui:Cay bang c6 ch6i non r6i! Diing dSy, nha chii "Loc" ciia c6 be, bangdang khoe nhimg cai ch6i nho xiu day canh. Ciing nhu chung tachung kidn mot em be ra doi sau bao kho khan ciia nguoi me thoi.Cam giac vui strong nhe nhom nay, chang phai ai ciing dirge biet dau.Giii-a miia xuan ca dSt troi tran mot mau xanh ngoc bich, lam nen sacmau ay, bang cung gop phan.R6i nhiing hat mua phiin ISc rSc nhuong cho cho nang gat, congiong chilu. Co be rao riet chuan bi cho ki thi cu6i nam nen chSng maykhi den choi voi bang nira. Bang bu6n hiu. Nhirng choi non da khoe
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

sinh loi d€ d€ dam bao hieu qua heat dong chung toan h~ thong,BlCIBB hQP DHDCD thuimg nien 20164/8- V S muc tieu lot vao Top 5 d.Jn,.!ll nghiep bao hiSm phi nhan tho vS thi phan.Tir nam 2010, BIC dll dieu chinh chien hroc khong tang thi phan bing moi gia machi tan~ tnrong khi kiSm soat diroc rui ro va d~t muc tieu hieu qua kinh doanh }enhang dau. Muc tieu Top 5 luon la mong iroc cua BIC nhung chung toi cho rangBIC khong nh~t phai dat muc tieu nay bing moi gia, d~c biet khi kinh doanh linhV\IC bao hiem - kinh doanh rui roo BIC dang t~p trung triSn khai du an h6 tro kythuat voi Nha d~u ill chien luoc dS cai tien mo hinh kinh doanh va each thirc cungdp dich vu dS nang cao nang su~t lao dong, nang cao nang lire canh tranh, qua dotang thi ph~n bSn vfrng va hieu qua.- Ngoai ra, BIC dang n6 hrc tiSp c?n cac chuan mire quoc tS trong quan tridiSu hanh thong qua: thuc hien dinh hang tin nhiem quoc tS; ap dung cac tieu chuanan toan tai chinh tien tien hon; l?p, danh gia va thuc hien kiem toan bao cao taichinh theo cac chuan mire quoc tS (IFRS), ...Ong Trizn Hoai An - Thanh vien HDQT hem T6ng Giam d6c:- KS hoach loi nhuan hop nhat nam 2016 BIC dang d~t ra la 230 ty d6ng baogom ca Ioi nhuan tang them ill hoat dQng d~u ill tai chinh sau khi tang v6n qua phathanh cho c6 dong chien lucc. Hien tai, BIC dang lam viec voi Fairfax dS xay dungdanh muc d~u ill phu hop, hieu qua.- D6i voi kenh ban Ie, mac du co thS chi phi va ty l~ b6i thuong cao hennhimg co dong tiSn 6n dinh, phan tan rui ro, la cophat trien ben vfrng. BIC dathirc hien tinh toan hieu qua cho nrng nhorn san pham, kenh phan ph6i dS diSu hanhtang tnrong va co bien phap quan 1;' rui ro phu hop, dam bao kiem soat va giam tyl~ chi phi k~t hop. Chung toi kiem soat ch~t che viec dp don cac dong san pham co
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐÔI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐÂT CÔNG CỦA NGƯỜI PHÁP TRONG KHU VỰC PHỐ CỔ HÀ NỘI

ĐÔI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐÂT CÔNG CỦA NGƯỜI PHÁP TRONG KHU VỰC PHỐ CỔ HÀ NỘI

nao cd viec cdng, thdi hpi chd a'y, tfl ma'ynam nay tiiu dung gi din nhflng bae ddng,thdi chd a'y khong cd due bac nfla, lai ich cdhpi hiip Dinh ay chi giao cho t i n Li VanChe lam tfl d gifl phung thd.Nha tdi phuc xet chd ay, thud dau nhflngke mua ban vang bac (la nhflng hat ngu taiphd ay ma mua ban) quyin gdp tii'n bac macat lam ehd ky, vd'n lam eho de ma nhomnhflng ma'y ngudi thd due bac, nhdm a'y laidat lam chd thd ong Tiin sU bdn nghe, maynam nay tieu xai nhflng bac ddng, l;hdinhflng thd due bac nd thay b cho khac, thdiehd a'y lai giao cho 1 ngudi lam tfl coi gifl,hien nay da nhii'u hu nat, nghi Ung lUdngcho tii'n bac, khii'n chung no dem bai viTiin su hiep vdi mii'u phd khac ma thd, cdnda't dy cung 3 cai nha ngdi sap vi' thanhphd'gifl lam" (8).La thu nay tudng chflng nhfl la mptminh chflng cho tinh cdng khai, khachquan va dan chu cua ngUdi Phap trong viietrUng dung da't dai. ThUc cha't, no la mptbiin phap cfldng ep, chii'm doat da't cdngcua dan lang bie'n thanh dat cdng ciiaThanh phd', sau dd ban lai eho tfl nhan, mpthinh thflc "bie'n cdng vi tU" ma ldi nhuanrdi vao tui cua nhflng ngUdi cam quyen.Co rat nhieu la ddn khieu nai trUdchanh dpng xam thuc da't dai b nhflng chd'n
Xem thêm

10 Đọc thêm

Blowdown documents of liquid fluid in pipeline

BLOWDOWN DOCUMENTS OF LIQUID FLUID IN PIPELINE

Blowdown system la he thong xa khi gian no trong he thong duong ong cong nghe do qua trinh tang nhiet cua duong ong khi dat o ngoai troi nang hoac duong ong nam trong vung bi chay dan den nhiet do duong ong tang len lam cho khoi chat long trong ong tang va qua trinh bay hoi cua chat long trong ong tang qua kha nang lam viec cua thiet bi xa ap lam cho thiet bi xa ra moi truong

15 Đọc thêm

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

nhat dinh cd them, bdt cho phu hdp hdn.Muc dich cua viec nay la lam sang ro themndi dung cua cac dieu luat chd khdng nhamthay ddi ndi dung cua dieu luat. Sd' liidngchQ trong cac tieu chii tang len khdng nhieunen khdng lam ndi dung dieu luat bi riidmra.Lay dieu luat "ThUdng thu trdn ngdn"(Dang thii bay td y kien) lam vi du. LuatThanh quy dinh: "Pham cdc viec nhu chinhlenh dung sai cua qudc gia, hay dd cuaqudn ddn, het thdy cdc viec hUng ldi trie hqideu do cdc quan sdu bp vdo yet kien tdu baykhu xie. Cdc quan khoa dao, Ddc phu ai ndyphdi trinh bay y kien mdt cdch thdng than,khdng dUdc che giau..." (23). Luat Nguyenquy dinh: "Phdm cdc viec nhu chinh lenhdung sai cua qudc gia, hay dd cua qudnddn, hit thdy cdc viec hUng ldi trie hqi deudo cdc quan sdu bd vdo yet kien tau baykhu xd. Cdc quan khoa dao, Ddc phu (Ddcphu tdc quan doanh trdn) ai ndy phdi trinhbay y kien mdt cdch thang than, khdngdUdc che giau..." (24). Cau giai thich "Ddcphu tdc quan doanh trdn" khdng cd trongluat Thanh nhiing diidc bd sung la tieu chutrong luat Nguyen de lam rd hdn chiic vuDdc phu. Cac dieu luat 67, 128, 145, 183,185, 188, 196, 201, 206, 212... cung tiidngtii nhii vay.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP VẬT LÍ 11 LƯƠNG DUYÊN BÌNH PHẦN 2

BÀI TẬP VẬT LÍ 11 LƯƠNG DUYÊN BÌNH PHẦN 2

xfch sdt nd'i vd thflng vdi ddt. Difn tfch xuat hifn se theo sgi day xfchtruydn xud'ng ddt.977A.BTVATLyi12.8. Khi bat tivi thi thanh thuy tinh d man hinh bi nhidm difn nen nd se hutsgi tdc.2.9. Dat hai qua cdu fl va C tidp xuc vdi nhau. Dua qua edu A lai gdn qua eduC theo dudng ndi tam hai qua edu fl vd C cho den khi C nhidm difn dm,cdn fl nhidm difn duomg. Luc dd gifl nguyen vi trf cua A. Tdch fl khdi C.Bay gid ndu dua A ra xa thi fl vdn nhidm dien duong vd C vdn nhidm difnam vi ehung la eae vat cd lap vd difn.2.10. a) Ne'u hai hdn bi thep dugc dat tren mdt tdm thep ma kdn thi khi tfchdifn eho mdt hdn bi, difn tfch se truydn bdt sang hdn bi kia va hai hdn bise ddy nhau.b) Ne'u hai hdn bi duge dat tren mdt tdm thuy tinh thi khi tfch difn ehomdt hdn bi, hdn bi kia se bi nhidm difn do hudng flng va hai hdn bi se hutnhau. Sau khi tidp xuc vdi nhau, difn tfch se phan bd lai cho hai hdn bi vachung se ddy nhau.BAI 33.1. D. 3.2. D.3.3. D.3.4. C.3.5. B.3.6. D.3.7. Hf thd'ng cdc difn tfch chi nam can bdng ndutiing cap luc difn tdc dting len mdi difn tfch -rcan bang ldn nhau. Didu dd ed nghia la ca ba ^'
Xem thêm

75 Đọc thêm

BAI 6 BAO VE CAI TAO SU DUNG DAT

BAI 6 BAO VE CAI TAO SU DUNG DAT

Dân số tăng thì nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng Diện tích đất trồng trọt giảm Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến độ phì nhiêu của đất ngày càng giảm Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn. Để duy trì độ phì nhiêu cho đất đảm bảo cây trồng luôn cho năng suất cao. ? Để sử dụng đất hợp lí, chúng ta cần áp dụng những biện pháp nào?

28 Đọc thêm

BAI 30 TROI NANG TROI MUA

BAI 30 TROI NANG TROI MUA

Em mặc quaàn, aùo phù hợp với thời tiết sẽ phòng chống được 1 số bệnh như: Cảm nắng, cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, viêm họng, viêm phổi,… Khi trời nĩng, ta nên mặc áo ngắn tay. Để làm cho bớt nóng ta dùng quạt, máy điều hoà nhiệt độ…., nên dùng thức ăn mát. Khi trời rét, ta phải mặc quần, áo ấm,… nên dùng thức ăn nóng.

25 Đọc thêm

BÀI 23. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

BÀI 23. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

TẠO NỀN ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY TRỒNG: TRANG 28 TRANG 29 _BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC_ CHÀO TẠM BIỆT G OODBYE.[r]

29 Đọc thêm

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN.BÁC HỒ MUỐN DẠY TA ĐIỀU GÌ QUA HAI DÒNG THƠ,VÌ SAO CÔNG VIỆC TRỒNG CÂY TRONG MÙA XUÂN CỦA ĐẤT TRỜI LẠI CÓ THỂ GÓP PHẦN LÀM NÊN M

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN.BÁC HỒ MUỐN DẠY TA ĐIỀU GÌ QUA HAI DÒNG THƠ,VÌ SAO CÔNG VIỆC TRỒNG CÂY TRONG MÙA XUÂN CỦA ĐẤT TRỜI LẠI CÓ THỂ GÓP PHẦN LÀM NÊN M

Mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân.Bác hồ muốn dạy ta điều gì qua hai dòng thơ,vì sao công việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân

1 Đọc thêm

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN. BÁC HỒ MUỐN KHUYÊN DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ QUA 2 DÒNG THƠ NÀY?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng cây để đất nước ta luôn xanh tươi và càng ngày càng xuân. Để làm rõ vấn đề đấy, sau đây mình xin tổng hợp những nài viết hay về các dòng thơ của Bác đã khuyên dạy, các bạn cùng tham khảo nhé! Đề bài : Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ này ? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước ? Bài làm 1 : Một vấn đề được Bác Hồ quan tâm đặc biệt là sự nghiệp trồng cây , trồng người : “ Vì lợi ích mười năm trồng cây , vì lợi ích trăm năm trồng người ” . Riêng về việc trồng cây , vào khoảng giữa năm 1959 , Bác viết bài thơ kêu gọi nông dân trồng cây . “ Muốn làm nhà cửa tốt Phải ra sức trồng cây Chúng ta chuẩn bị từ nay Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nha ” Sau đó , nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết âm lịch , Bác Hồ chính thức phát động phong trào Tết trồng cây trong cả nước . Phong trào diễn ra trong vòng 1 tháng từ 6/1 đến 6/2/1960 . “ Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân ” Kể từ khi phát động phong trào cho đến khi Bác qua đời , mỗi năm cứ khi tết đến , xuân về Bác đều tự mình trồng cây trong Phủ chủ tịch để làm gương . Trực tiếp kêu gọi , theo dõi , nhắc nhở , động viên , vận động phong trào . Và không biết tự khi nào , Tết trồng cây đã trở thành một nếp sống đẹp , một truyền thống gắn bó không thể thiếu trong mỗi người dân khi xuân về . Xã hội hiện đại lŕ xã hội điện tử , tin học và công nghệ . Nhưng phía sau nó , xã hội hiện đại lại thải ra một lượng chất thải khổng lồ dẫn đến ô nhiễm môi trường , nguồn nước , thức ăn , ảnh hưởng đến đời sống , sức khỏe con người , việc trồng cây là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách . Mỗi nhà , mỗi khu phố , mỗi ban ngành đều phải có trách nhiệm trồng cây xanh ở khu vực mình hay ở , những nơi công cộng để bảo vệ môi trường . Đúng như những điều Bác đã dạy trong lời phát động Tết trồng cây khi xưa : “ Miền Bắc có độ 14 triệu người , trong số đó độ 3 triệu trẻ em thơ ấu , 1 triệu người từ 8 tuổi trở lên đều có thể trồng cây . Như vậy , mỗi tết trồng được độ 15 triệu cây ” thế chẳng mấy chốc đất nước ta sẽ phủ xanh đất trống đồi trọc , không những làm cho quang cảnh môi trường ngày càng cải thiện tốt hơn mà còn phát huy tác dụng tích cực của cây trong việc cải thiện , nâng cao đời sống nhân dân . Bên cạnh đó , nếu hiểu lễ phát động Tết trồng cây của Bác ở khía cạnh văn hóa thě lại thấy một ý nghĩa sâu sắc khác nữa trong lời dạy của Người . Chúng ta đều biết rằng , đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp , thiên nhiên gắn chặt với đời sống lao động , đời sống chiến đấu của người dân . Chính vě vậy , cây cỏ thiên nhiên trở thành biểu tượng cao đẹp cho tinh thần quật khởi của người Việt Nam . Cây tre là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người miền Bắc , cây dừa là hình ảnh của đồng bào miền Nam giữ vững thành đồng Tổ quốc , cây cao su là sự dẻo dai bền bỉ của buôn làng Tây Nguyên chống Pháp , … chỉ cần nhắc đến những loại cây ấy thôi cũng dễ khiến cho ta hình dung ra cuộc kháng chiến nhân dân vĩ đại của dân tộc . Ngoài ra , mỗi loại cây còn tượng trưng cho một vùng quê , một tỉnh khác nhau : cây nhãn Hưng Yên , cây vải Lục Ngạn , cây bưởi Đoan Hùng , cây cọ Vĩnh Phú , cây chôm chôm Cần Thơ , ... Còn phải kể đến , cây cỏ gắn với cuộc sống của từng người . Dường như trong ký ức của mỗi con người , trong những kỷ niệm của thời gian luôn gắn chặt với nhiều loài cây cỏ thiên nhiên . Ví dụ cây me , cây sấu gợi nhắc về tuổi ấu thơ trong trắng , mộng mơ , nghịch ngợm ; cây phượng hồng , cây bằng lăng kỷ niệm của tuổi học trò ; cành đào Tây Bắc , cành mai vàng xứ Huế gắn chặt với tết , cây đa , cây gạo là hình ảnh của làng quê đồng bằng Bắc bộ Việt Nam , ... Mỗi khi chúng ta trồng một cây xanh và chăm sóc nó sinh trưởng phát triển là ta đang tự làm phong phú cho đất nước , giữ một mầm xanh trong tâm hồn chúng ta và reo mầm xanh trong tâm hồn thế hệ tương lai . Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương ta . Nhớ lại lời dạy của Người năm xưa , chúng ta càng thấy thấm thía . Những lời phát động đó cách đây hàng thế kỷ , trải qua bao thăng trầm , biến đổi của thời gian , nó không những cňn nguyên giá trị , mà càng ngày chúng ta càng hiểu được nhiều ý nghĩa sâu xa của nó .   Bài viết số 6 lớp 7: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước?    Bác Hồ là vị lãnh tụ, vị cha già của dân tộc, Bác dành thời gian quan tâm tới mọi mặt trong đời sống xã hội của con người. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Bác Hồ vẫn kêu gọi nhân dân trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nước. Bác viết: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.   Khi đất nước còn đang chịu sự tàn phá của chiến tranh, Bác có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng Bác vẫn dành thời gian theo dõi, động viên, cổ vũ phong trào Tết trồng cây. Vào năm 1960, phong trào tết trồng cây bắt đầu được phát động. Những năm sau đó, cứ mỗi độ xuân về, Bác vừa viết báo nhắc nhở nhân dân thực hiện Tết trồng cây, vừa đi thăm và tham gia trồng cây cùng với nhân dân. Bác đã chỉ ra cho nhân dân biết “ích lợi to lớn cho kinh tế quốc phòng” của việc trồng cây gây rừng, “đồng bào các địa phương phải biến đồi trọc thành vườn cây”.   Trong thời khắc quan trọng của đất nước, và đến cuối đời tự tay Bác đã trồng nhiều cây đa mà nhân dân ta thường gọi bằng cái tên trìu mến “Cây đa Bác Hồ”. Nếu chúng ta có dịp đến thăm khu nhà của Bác, ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp với vườn cây aao cá của Bác. Bác đã dành thời gian trồng và chăm sóc cây như chăm sóc con người.   Bác coi việc trồng cây là nghi lễ quan trọng không thể thiếu khi Người đến thăm nước bạn hoặc tiếp đón các nguyên thủ quốc gia khác đến thăm Việt Nam. Những cây kỉ niệm đó cứ lớn lên theo thời gian, không chỉ thể hiện của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới mà còn thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.    Bác quan tâm tới thiên nhiên và cây cối như quan tâm vận mệnh của dân tộc, bởi vậy trong di chúc Người để lại, Bác viết: “Nếu có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng 1 cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp”.    Bác muốn cho thế hệ con cháu hiểu được rằng, con người sống không thể tách rời khỏi thiên nhiên, không thể thiếu trời mây, cây cỏ, phải biết giá trị to lớn mà thiên nhiên ban tặng. Với những giá trị to lớn của thiên nhiên, mỗi chúng ta phải bảo vệ rừng như bảo vệ ngôi nhà của chính mình vậy.   Với sự phát triển của xã hội, rừng và thiên nhiên xung quanh con người đang bị hủy hoại, việc trồng và bảo vệ rừng có thể chống nguy cơ thay đổi khí hậu thì lời dạy của Người càng có ý nghĩa biết bao.    Vào mỗi dịp xuân về lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", lại âm vang khắp non song đất nước, người người nhà nhà lại náo nức tham gia vào tết trồng cây của dân tộc. Tết trồng cây hàng năm trở thành phong trào không thể thiếu trên khắp đất nước, nó không chỉ thể hiện sự quan tâm của con người với môi trường mà còn là dịp để con cháu tưởng nhớ tới Bác. Và không biết tự khi nào, Tết trồng cây đã trở thành một nếp sống đẹp, một truyền thống gắn bó không thể thiếu trong mỗi người dân khi xuân về.    Ngày nay khi môi trường ngày càng ô nhiễm, trồng cây càng trở nên có ý nghĩa với con người. Mỗi nhà, mỗi khu phố, mỗi ban ngành... đều phải có trách nhiệm trồng cây xanh ở khu vực mình hay ở, những nơi công cộng để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta.   Bài làm 3: Suy nghĩ về lời dạy "Mùa xuân là tết trồng cây-Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"     Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống xã hội. Người cũng rất quan tâm đến môi trường và hiểu được ý nghĩa thiết thực của môi trường sống nên Bác đã động viên toàn thể quần chúng nhân dân tích cực trồng cây làm cho đất nứơc thêm xanh, thêm đẹp, thêm giàu sức sống:   “Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”   Hai câu thơ của Bác đã khẳng định việc trồng cây đã trở thành một phong tục mới trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Việc trồng cây thực sự đã trở thành ngày hội náo nức, một việc làm có ý nghĩa để cho môi trường ngày càng xanh tươi, “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.Từ “xuân” Bác dùng ở câu thơ này được hiểu với những hàm ý khác nhau. Trước hết, ta thấy từ “xuân” ở dòng thứ nhất chỉ mùa bắt đầu của một năm. Từ “xuân” thứ hai với nghĩa tượng trưng là nói về sức sống, vẻ tươi đẹp. Với câu nói đầy hình ảnh đó, Bác khuyên mọi người khi mùa xuân tới hãy tích cực trồng cây. Việc trồng cây sẽ góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.   Chúng ta đã hiểu lời khuyên của Bác,vậy thì vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước? Đó là vì, mùa xuân có tiết trời ấm áp, khí hậu ôn hoà rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây cối. Tết trồng cây đầu năm có ý nghĩa hết sức to lớn, nó tạo nên một môi trường sống trong sạch và tốt đẹp hơn; con người được sống trong bầu không khí trong lành, thoải mái. Việc trồng cây phủ xanh đồi núi trọc hay những vùng ven biển đang bị cát lấn có tác dụng ngăn được bão lũ, chống xói mòn, giảm bớt những hậu quả do thiên tai mang lại, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Trồng cây cho chúng ta một nguồn tài nguyên phong phú để phát triển ngành công nghiệp gỗ, sản xuất ra những đồ vật hữu dụng trong gia đình,..Trồng cây sẽ tạo ra được những quang cảnh đẹp hơn, tạo nên cảnh quan kiến trúc thơ mộng, tôn thêm vẻ đẹp của nơi ở. Hơn nữa ,cây xanh còn có tác dụng điều hoà không khí, chống lũ, bảo vệ đất đai và góp phần mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế xã hội. Không có cây xanh, chúng ta khó có thể tồn tại một cách bình yên và khoẻ mạnh được. Trồng cây, làm cho cây xanh tươi và nơi nào cũng có cây xanh thì đất nước sẽ xanh tươi, khắp nơi sẽ tràn đầy sự sống. Như thế, việc trồng cây thực sự đã và sẽ góp phần làm cho đất nước “càng ngày càng xuân” .   Qua lời thơ, ta thấy rằng, tết trồng cây là một việc làm ý nghĩa, trở thành một thuần phong mĩ tục tốt đẹp trong xã hội chúng ta. Là một học sinh, chúng ta phải làm theo lời Bác dạy. Chúng ta trồng một cây xanh nghĩa là chúng ta đã thắp một nén hương thơm để tưởng nhớ tới Bác Hồ kính yêu.   Chúc các bạn học giỏi!  
Xem thêm

3 Đọc thêm

NGHỊ LUẬN CÂU THƠ MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN

NGHỊ LUẬN CÂU THƠ MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN

BÀI LÀM Đầu năm 1960, Người đã phát động Tết trồng cây trong toàn dân với lời dạy: “Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều”. Bác nói: “Trong 10 năm nữa phong cảnh nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu sẽ hiền hoà hơn, cây gỗ sẽ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”. Ngày 5/01/1961 (ngày 9 tháng Chạp năm Canh Tý), Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Lạc Trung của tỉnh Vĩnh Phúc – nơi có phong trào trồng cây hai bên đường và trên các bãi đất trống, Bác ôm ghì 2 đồng chí lãnh đạo của xã thật chặt và hỏi: “Các chú có thấy khó chịu không?”. Rồi Bác ôn tồn bảo: “Cây cũng như người, nó phải có khoảng cách để sống và phát triển, các chú cần hướng dẫn nhân dân trồng cây theo kỹ thuật, trồng cây nào tốt cây đó”. Bác Hồ Với Tết Trồng CâyTrong những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Bác Hồ vẫn kêu gọi nhân dân trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nước. Bác viết: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Bác thường xuyên theo dõi, động viên, cổ vũ phong trào Tết trồng cây. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, Bác vừa viết báo nhắc nhở nhân dân thực hiện Tết trồng cây, vừa đi thăm và tham gia trồng cây cùng với nhân dân. Trong bài viết cuối cùng của mình về Tết trồng cây ngày 5/2/1969, Bác nhắc tới “ích lợi to lớn cho kinh tế quốc phòng” của việc trồng cây gây rừng, “đồng bào các địa phương phải biến đồi trọc thành vườn cây”. Tự tay Bác đã trồng nhiều cây đa mà nhân dân ta thường gọi bằng cái tên trìu mến “Cây đa Bác Hồ”. Trong khu nhà đơn sơ của mình, Bác đã tạo ra một môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp, Bác trồng cây trong vườn, chăm cây như chăm người. Bác thả cá dưới hồ và không cho phép ai được câu, xua đuổi và săn bắt chim trong vườn. Bác nói: “Chim là của quý của thiên nhiên ta phải bảo vệ chúng”. Trong những lần thăm nước bạn hoặc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, Bác đều tổ chức trồng cây lưu niệm. Người đã trồng cây đại ở ấn Độ, trồng cây sồi ở Nga và còn gọi đó là “những cây hữu nghị”. Cây lớn lên theo thời gian, không chỉ thể hiện của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới mà còn thể hiện ý thức bảo vệ môi trường. Ngay cả đến giờ phút Bác sắp đi xa, trong Di chúc Bác cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng: “Nếu có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng 1 cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp”. Từ lời dạy, việc làm của Bác Hồ, chúng ta nhận thấy rằng, con người sống không thể tách rời khỏi thiên nhiên, không thể thiếu trời mây, cây cỏ, phải biết giá trị to lớn mà thiên nhiên ban tặng. Người kêu gọi nhân dân ta phải bảo vệ rừng như bảo vệ ngôi nhà của chính mình vậy. Ngày nay, khi “ngôi nhà chung” của chúng ta vang lên tiếng kêu cứu, khi con người nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng có thể chống nguy cơ thay đổi khí hậu thì lời dạy của Người càng có ý nghĩa biết bao. Ngoài ra: Một vấn đề được Bác Hồ quan tâm đặc biệt lŕ sự nghiệp trồng cây, trồng người: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Rięng về việc trồng cây, vào khoảng giữa năm 1959, Bác viết bài thơ kêu gọi nông dân trồng cây. "Muốn làm nhà cửa tốt Phải ra sức trồng cây Chúng ta chuẩn bị từ nay Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nha" Sau đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết âm lịch, Bác Hồ chính thức phát động phong trŕo Tết trồng cây trong cả nước. Phong trào diễn ra trong vòng 1 tháng từ 6/1 đến 6/2/1960. "Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" Kể từ khi phát động phong trào cho đến khi Bác qua đời, mỗi năm cứ khi tết đến, xuân về Bác đều tự měnh trồng cây trong Phủ chủ tịch để lŕm gương. Trực tiếp kêu gọi, theo dõi, nhắc nhở, động viên, vận động phong trào. Và không biết tự khi nào, Tết trồng cây đã trở thành một nếp sống đẹp, một truyền thống gắn bó không thể thiếu trong mỗi người dân khi xuân về. Xã hội hiện đại là xã hội điện tử, tin học và công nghệ. Nhưng phía sau nó, xã hội hiện đại lại thải ra một lượng chất thải khổng lồ dẫn đến ô nhiễm môi trường, nguồn nước, thức ăn... ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe con người, thě việc trồng cây là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách. Mỗi nhà, mỗi khu phố, mỗi ban ngành... đều phải có trách nhiệm trồng cây xanh ở khu vực mình hay ở, những nơi công cộng để bảo vệ môi trường. Đúng như những điều Bác đă dạy trong lời phát động Tết trồng cây khi xưa: "Miền Bắc có độ 14 triệu người, trong số đó độ 3 triệu trẻ em thơ ấu, 1 triệu người từ 8 tuổi trở lęn đều có thể trồng cây... Như vậy, mỗi tết trồng được độ 15 triệu cây" thě chẳng mấy chốc đất nước ta sẽ phủ xanh. Nguồn tin: Tổng hợp
Xem thêm

2 Đọc thêm