NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ":

Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

oàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namoàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (ICC) THEO QUY CHẾ ROME 1998 VÀ XU THẾ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (ICC) THEO QUY CHẾ ROME 1998 VÀ XU THẾ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM

Những vấn đề pháp lý cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome 1998 và xu thế hội nhập của Việt Nam Những vấn đề pháp lý cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome 1998 và xu thế hội nhập của Việt Nam Những vấn đề pháp lý cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome 1998 và xu thế hội nhập của Việt Nam

77 Đọc thêm

chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

190 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếluận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếluận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếluận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

93 Đọc thêm

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Sự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Sự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Sự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vựcSự phát triển của thương mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực
Xem thêm

Đọc thêm

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu lựa chọn và tính toán một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : chuyên đề 6

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM : CHUYÊN ĐỀ 6

Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng các chỉ số phản ánh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở nước ta Đề xuất và lựa chọn một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

22 Đọc thêm

bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế những khía cạnh cần được mô tả bằng số liệu thống kê

BẢN CHẤT CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NHỮNG KHÍA CẠNH CẦN ĐƯỢC MÔ TẢ BẰNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ

bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế những khía cạnh cần được mô tả bằng số liệu thống kêCở sở khoa học và thực tiến của việc lựa chọn và tính toán thử nghiệm một số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta Nghiên cứu thực trạng các chỉ số phản ánh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở nước ta Đề xuất và lựa chọn một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ QUỐC TẾ

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập hiện nay, một sự hiểu biết về nền kinh tế thế giới, những nguyên tắc vận hành của nó và cách ứng xử của mỗi quốc gia là vô cùng quan trọng. Do đó, việc trang bị môn học này là rất cần thiết cho những ai nghiên cứu về kinh tế, chẳng những ở bậc đại học mà cả ở những bậc đào tạo cao hơn. Ở bậc đại học, sinh viên đã được trang bị kiến thức về các lý thuyết và các chính sách mậu dịch quốc tế nhưng mới dừng ở những nội dung cơ bản với yêu cầu sinh viên phải nắm được các lý thuyết, các công cụ can thiệp vào mậu dịch tự do cũng như các hình thức liên kết kinh tế quốc tế, sự dịch chuyển nguồn lực quốc tế, tài chính quốc tế và vận dung nó để giải các bài tập.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VIỆC PHÂN TÍCH MÂU THUẪN GIỮA XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

10 Đọc thêm

Phương pháp tính toán một số chỉ số phản ảnh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHẢN ẢNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Phương pháp tính toán một số chỉ số phản ảnh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Phương pháp tính toán một số chỉ số phản ảnh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Phương pháp tính toán một số chỉ số phản ảnh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

34 Đọc thêm

Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam

TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CHỈ SỐ PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam .Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam ,Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam

36 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN

TIẾN TRÌNH THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN

Chơng IItiến trình thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam1. Tiến trình hội nhập trong thời gian vừa qua của Việt Nam Nghiên cứu vấn đề này ta mới nhận thấy rằng: chính sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nớc không phải là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với Đảng và Nhà nớc ta. Nó chính là sự kế thừa, phát triển và vận động sáng tạo và từng hoàn cảnh, từng giai đoạn của đất nớc những luận điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên ngay từ khi nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời. Trong bài trả lời phỏng vấn của các nhà báo ngày 23 tháng 10 nă, 1945, Ngời đã nói: "Chúng ta hoan nghênh những ngời Pháp muốn đem t bản xứ ta khai thác những nguồn nguyên liệu cha có ai khai thác.... Chúng ta sẽ mời những nàh chuyên môn Pháp, cũng nh Mỹ, Nga hay Tàu đến đây giúp việc cho chúng ta trong việc kiến thiết quốc gia..." cuối năm 1946 trong "Lời kêu gọi Liên hiệp quốc" Ngời lại viết "Trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ những nguyên tắc dới đây":1) Đối với Lào và Miên (Campuchia), nớc Việt Nam luôn tôn trọng nền độc lập của hai nớc đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nớc có chủ quyền.2) Đối với các nớc dân chủ, nớc Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực:Một là nớc Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu t của nhà t bản, nhà kỹ thuật nớc ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình.Hai là, nớc Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đờng xá giao thông cho việc buôn bán quá cảnh quốc tế.Ba là, nớc Việt Nam tham gia một tổ chức hợp tác quốc tế dới sự lãnh đạo của Liên hiệp quốc.Tuy nhiên trong thời gian đó, do hoàn cảnh lịch sử, quan hệ quốc tế của nớc ta chỉ giới hạn trong Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) khối liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là Việt Nam chỉ có quan hệ kinh tế với các nớc xã hội chủ nghĩa, mà chủ yếu là nớc ta dựa vào sự giúp đỡ của họ, đặc biệt là Liên Bang Xô Viết.Tiếp theo đó là hai cuộc kháng chiến trờng kỳ thần thánh chống Pháp và
Xem thêm

22 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ11

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ11

cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động,hội nhập kinh tế quốc tế1.1 Cơ cấu tổ chức1.1.1 Khái niệmCơ cấu tổ chức thể hiện các mối quan hệ chính thức hoặc phi chính thức giữanhững con ngời trong tổ chức. Sự phân biệt hai loại mối quan hệ đó làm xuất hiện haidạng cơ cấu trong tổ chức là cơ cấu chính thức và cơ cấu phi chính thức.Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận ( đơn vị và cá nhân) có mối quan hệphụ thuộc lẫn nhau, đợc chuyên môn hoá, có những nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm nhất định, đợc bố trí theo từng cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện cáchoạt động của tổ chức và tiến tới những mục tiêu đã xác định.Cơ cấu tổ chức thể hiện cách thức trong đó các hoạt động của tổ chức đợc phâncông giữa các phân hệ, bộ phận và cá nhân. Nó xác định rõ mối tơng quan giữa cáchoạt động cụ thể; những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gắn liền với các cánhân, bộ phận, phân hệ của tổ chức; và các mối quan hệ quyền lực bên trong tổ chức.1.1.2 Các thuộc tính của cơ cấu tổ chức1.1.2.1 Sự kết hợp giữa chuyên môn hoá và tổng hợp hoá các chức năng, nhiệm vụ,công việc và những vị trí công tác Chuyên môn hoá: khi một ngời, một bộ phận, phân hệ chỉ thực hiện một hoặcmột số công việc, nhiệm vụ, chức năng có mối quan hệ tơng đồng.o Ưu điểm: Chuyên môn hoá làm nâng cao năng suất lao độngĐào tạo lao động dễ dàng hơn ( chỉ đào tạo một vài kỹ năng)Quy trình quản lý thuận lợi và đơn giản hơn.o Nhợc điểm:Khả năng thích nghi trớc đòi hỏi của môi trờng thấp hơn.Ngời lao động sẽ cảm thấy nhàm chán, gây giảm năng suất. Tổng hợp hoá: khi một ngời, một bộ phận, một phân hệ thực hiện những côngviệc, những nhiệm vụ, chức năng mang tính độc lập tơng đối.o Ưu điểm:Ngời lao động dễ thích nghi hơn với công việc, thấy vui vẻ hoạt
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN

TIẾN TRÌNH THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN

Chơng IItiến trình thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam1. Tiến trình hội nhập trong thời gian vừa qua của Việt Nam Nghiên cứu vấn đề này ta mới nhận thấy rằng: chính sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nớc không phải là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với Đảng và Nhà nớc ta. Nó chính là sự kế thừa, phát triển và vận động sáng tạo và từng hoàn cảnh, từng giai đoạn của đất nớc những luận điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên ngay từ khi nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời. Trong bài trả lời phỏng vấn của các nhà báo ngày 23 tháng 10 nă, 1945, Ngời đã nói: "Chúng ta hoan nghênh những ngời Pháp muốn đem t bản xứ ta khai thác những nguồn nguyên liệu cha có ai khai thác.... Chúng ta sẽ mời những nàh chuyên môn Pháp, cũng nh Mỹ, Nga hay Tàu đến đây giúp việc cho chúng ta trong việc kiến thiết quốc gia..." cuối năm 1946 trong "Lời kêu gọi Liên hiệp quốc" Ngời lại viết "Trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ những nguyên tắc dới đây":1) Đối với Lào và Miên (Campuchia), nớc Việt Nam luôn tôn trọng nền độc lập của hai nớc đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nớc có chủ quyền.2) Đối với các nớc dân chủ, nớc Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực:Một là nớc Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu t của nhà t bản, nhà kỹ thuật nớc ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình.Hai là, nớc Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đờng xá giao thông cho việc buôn bán quá cảnh quốc tế.Ba là, nớc Việt Nam tham gia một tổ chức hợp tác quốc tế dới sự lãnh đạo của Liên hiệp quốc.Tuy nhiên trong thời gian đó, do hoàn cảnh lịch sử, quan hệ quốc tế của nớc ta chỉ giới hạn trong Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) khối liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là Việt Nam chỉ có quan hệ kinh tế với các nớc xã hội chủ nghĩa, mà chủ yếu là nớc ta dựa vào sự giúp đỡ của họ, đặc biệt là Liên Bang Xô Viết.Tiếp theo đó là hai cuộc kháng chiến trờng kỳ thần thánh chống Pháp và
Xem thêm

22 Đọc thêm

Cơ sở khoa học và thực tiến của việc lựa chọn và tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CHỈ SỐ PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Cở sở khoa học và thực tiến của việc lựa chọn và tính toán thử nghiệm một số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta Nghiên cứu thực trạng các chỉ số phản ánh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở nước ta Đề xuất và lựa chọn một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam Tính toán thử nghiệm một số chỉ số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

24 Đọc thêm

Xác định nguồn thông tin quy trình tính một số chỉ phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

XÁC ĐỊNH NGUỒN THÔNG TIN QUY TRÌNH TÍNH MỘT SỐ CHỈ PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

nói chung, chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng; là nắm vững các quy luật, tính tất yếu của sự vận động kinh tế toàn cầu, phát huy đầy đủ năng lực nội sinh của đất nước, xác định lộ trình, nội dung, quy mô, bước đi hội nhập kinh tế quốc tế; đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế quốc tế, không chỉ tập trung vào một thị trường, một sản phẩm; chủ động thực hiện các cam kết song phương, đa phương và chủ động vận dụng các “luật chơi” của các thể chế kinh tế – thương mại quốc tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của đất nước vừa hợp tác vửa đấu tranh, không bị động và cũng không tự phát, nóng vội, chủ quan, duy ý chí; có sáng kiến, biết phân tích, chủ động lựa chọn đối tác và phương thức kinh doanh, dự báo được những thuận lợi và khó khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế. 5 “Tích cực” là hội nhập kinh tế quốc tế với tinh thần mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn, toàn diện và sâu rộng hơn so với giai đoạn trước; không chần chừ, do dự mà đẩy mạnh đổi mới bên trong, từ phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt động thực tiễn, từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp; khẩn trương xây dựng và thực hiện chiến lược, lộ trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế; tích cực tranh thủ nguồn vốn đầu tư nước ngoài đồng thời mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế – xã hội, hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế; mạnh dạn mở rộng, đa dạng hoá các hoạt động kinh tế đối ngoại và tham gia các thể chế, định chế kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế. “Tích cực” còn là không duy trì quá lâu các chính sách bảo hộ của Nhà nước, khắc phục nhanh trình trạng trì trệ và tâm lý trông chờ, ỷ lại ở sự bao cấp của Nhà nước. Tích cực nhưng vững chắc, có sự chuẩn bị cần thiết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu quản lý, hệ thống luật
Xem thêm

22 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của tổng cục hải quan việt nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.2 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ _CHỨC_ _NGÀNH HẢI QUAN_ 1.2.1 Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác, [r]

49 Đọc thêm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

thị trường chứng khoán việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. vấn đề về thị trường chúng khoán, từ những vấn đề cơ bản cho đến thực tiễn về thị trường chứng khoán. trong bối cảnh hội nhập kinh tế, thị trường chứng khoán có những thách thức và cơ hội như thế nào

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề