TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO":

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Đối tượng nghiên cứu 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu 3 1.5.1. Phương pháp thống kế kinh tế 3 1.5.2. Phương pháp kế toán 3 1.6. Tổng quan các đề tài có liên quan 4 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 14 2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 14 2.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương 14 2.1.2. Những vấn đề chung về Quỹ lương và các khoản trích theo lương 19 2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 21 2.2.1. Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp 21 2.2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 26 2.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 29 2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 44 3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần VN KAIDO 44 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 44 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất –kinh doanh của công ty Cổ Phần VN KAIDO 44 3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 46 3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 48 3.1.5 Tình hình lao động tại công ty 51 3.1.6. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 52 3.2 Nội dung tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần VN KAIDO 59 3.2.1 Các hình thức trả lương và tính lương của công ty 59 3.2.2 Quỹ lương và các khoản trích theo lương của công ty 60 3.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP VN KAIDO 61 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 73 4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 73 4.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74 4.2.1. Về các hình thức trả lương và tính lương 74 4.2.2. Về quỹ lương và các khoản trích theo lương 75 4.2.3. Về kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 75 4.2.4. Về kế toán tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76 4.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 77 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85   LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những kết quả nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận của các tác giả khác đã được tôi xin ý kiến sử dụng và được chấp nhận. Các số liệu trong khóa luận là kết quả khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập. Tôi xin cam kết về tính trung thực của những luận điểm trong khóa luận này. Tác giả khóa luận (Ký tên) Lê Thị Hiền
Xem thêm

131 Đọc thêm

hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất An Gia

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 4 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty 5 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 6 PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QLSX, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 7 2.1. Một số vấn đề chung 7 2.1.1. Bộ máy kế toán tại công ty 7 2.1.2. Vận dụng chính sách, chế độ kế toán, sản xuất kinh doanh tại công ty 8 2.1.3. Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty 10 2.1.4. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 11 2.1.5. Vận dụng hình thức kế toán 14 2.1.6. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính của công ty 16 2.1.7. Thực trạng các phần hành kế toán của công ty 17 2.1.7.1. Kế toán vốn bằng tiền 17 2.1.7.2. Kế toán tài sản cố định 27 2.1.7.3. Kế toán nguyên vật liệu (vật tư) 33 2.1.7.4. Kế toán tiền lương 44 PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QLSX, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 55 3.1 Đánh giá chung 55 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức công tác kế toán tại công ty. 56 KẾT LUẬN 57
Xem thêm

56 Đọc thêm

Tổ chức quản lý và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Fuka Nhật Bản.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUKA NHẬT BẢN.

Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần chính : Phần 1 Tổng quan chung về Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Fuka Nhật Bản. Phần 2 Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Fuka Nhật Bản. Phần 3 Nhận xét và khuyến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán tại đơn vị.

97 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty cổ phần Cường Thịnh

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH

MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Cường Thịnh. 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Cường Thịnh 1 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần Cường Thịnh 2 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 2 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 3 1.2.3 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 4 1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần Cường Thịnh. 5 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Cường Thịnh 7 Chương 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH 11 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Cường Thịnh 13 2.1.1. Các chính sách kế toán chung: Chế độ kế toán. 13 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 14 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 14 2.1.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 14 2.1.5 Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 15 2.2. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể 16 2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán Vốn bằng tiền 16 2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán Tài sản cố định 22 2.2.3. Tổ chức hạch toán Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ 28 2.2.4. Tổ chức hạch toán Kế toán lương và các khoản trích theo lương 31 2.2.5. Tổ chức hạch toán kế toán Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 35 CHƯƠNG 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty cổ phần Cường Thịnh 39 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán. 39 3.1.1 Đánh giá về cá nhân 39 3.1.2 Đánh giá về tổ chức ( ưu điểm, nhược điểm) 39 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán 39 3.2.1 Đánh giá về chứng từ kế toán 40 3.2.2 Đánh giá về tài khoản kế toán 40 3.2.3 Đánh giá về sổ sách kế toán 40 3.2.4 Đánh giá về báo cáo kế toán 40 3.3. Kiến nghị về công tác kế toán 40 3.3.1. Kiến nghị với lãnh đạo công ty 40 Sơ đồ 10: Quy trình phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 42
Xem thêm

53 Đọc thêm

THỰC TRẠNG một số PHẦN HÀNH kế TOÁN CHỦ yếu tại CÔNG TY cổ PHẦN KIẾN TRÚC nội THẤT GIA LONG

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT GIA LONG

chuyên đề thực tập tốt nghiệp với 3 phần hành kế toán: Nguyên Vật Liệu, Vốn Bằng Tiền, CPSX và Tính giá thành sản phẩm. PHẦN 1: Tổng quan chung về đơn vị thực tập: Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Gia Long PHẦN 2: Thực trạng các phần hành kế toán chủ yếu tại: Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Gia Long .

132 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Đối tượng nghiên cứu 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu 3 1.6. Tổng quan các đề tài có liên quan 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 21 2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 21 2.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương 21 2.1.1.1. Khái niệm 21 2.1.1.2. Ý nghĩa; nhiệm vụ và chức năng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 21 2.1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 23 2.1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản trong tiền lương 24 2.1.1.5. Phân loại tiền lương 24 2.1.2. Những vấn đề chung về Quỹ lương và các khoản trích theo lương 26 2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 27 2.2.1. Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp 27 2.2.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian 27 2.2.1.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 29 2.2.1.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm khoán 31 2.2.1.4. Hình thức trả lương hỗn hợp 32 2.2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 32 2.2.2.1. Quỹ tiền lương 32 2.2.2.2 Quỹ Bảo hiểm xã hội 34 2.2.2.3 Quỹ Bảo hiểm y tế 35 2.2.2.4 Kinh phí công đoàn 35 2.2.2.5 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 36 2.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 36 2.2.3.1 Hạch toán số lượng lao động 36 2.2.3.2 Hạch toán thời gian lao động 37 2.2.3.3 Hạch toán kết quả lao động 37 2.2.3.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 38 2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 38 2.2.4.1. Kế toán tổng hợp tiền lương 38 2.2.4.2. Kế toán các khoản trích theo lương 44 2.2.4.3. Hình thức tổ chức sổ kế toán. 47 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 51 3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần VN KAIDO 51 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 51 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất –kinh doanh của công ty Cổ Phần VN KAIDO 51 3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 51 3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ Phần VN KAIDO 52 3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 53 3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 56 3.1.5 Tình hình lao động tại công ty 59 3.1.6. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 60 3.2 Nội dung tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần VN KAIDO 69 3.2.1 Các hình thức trả lương và tính lương của công ty 69 3.2.2 Quỹ lương và các khoản trích theo lương của công ty 70 3.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP VN KAIDO 71 3.2.3.1. Hạch toán thời gian lao động 71 3.2.3.2. Hạch toán kết quả lao động 73 3.2.3.3. Hạch toán tiền lương cho người lao động 73 3.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần VN KAIDO 79 3.2.4.1. Kế toán tổng hợp tiền lương 79 3.2.4.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương 82 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 85 4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 85 4.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 86 4.2.1. Về các hình thức trả lương và tính lương 86 4.2.2. Về quỹ lương và các khoản trích theo lương 87 4.2.3. Về kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 87 4.2.4. Về kế toán tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 88 4.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 89 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

141 Đọc thêm

Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 9 hà nội

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 9 Hà Nội 2 1.Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm sản xuất kinh doanh: 2 2.Công nghệ sản xuất và mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 9 Hà Nội: 8 2.1.Quy trình công nghệ sản xuất chính của Công ty: 8 2.2. Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 10 Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 14 1. Bộ máy kế toán: 14 2. Chế độ kế toán vận dụng tại doanh nghiệp: 16 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 9 Hà nội: 17 3.1.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: 17 3.2.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 17 3.3. Hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính 18 4.Mét số phần hành kế toán tại công ty: 20 4.1. Kế toán vốn bằng tiền. 20 4.2.Kế toán nguyên liệu, công cụ, dụng cụ: 25 4.3.Kế toán tài sản cố định. 28 4.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 29 Phần III. Đánh giá kháI quát tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Số 9: 38 1.Áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán: 40 2.Về sản phẩm: 41 Kết luận 43
Xem thêm

45 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA

MỤC LỤC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. 1 1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. 1 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại. 1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. 2 1.3. Công nghệ sản xuất chủ yếu. 2 1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. 3 1.5. Đặc điểm tình hình lao động của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. 5 1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa trong thời gian qua. 7 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 9 2.1. Khái quát về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 9 2.1.1. Các chính sách kế toán chung áp dụng tại đơn vị 12 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 13 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của công ty 14 2.1.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 16 2.1.5 Phần mềm kế toán sử dụng tại công ty sử dụng phần mềm kế toán ACSOFT 17 2.2 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể 21 2.2.1 Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền 21 2.2.2 Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định 24 2.2.3 Tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28 2.2.4 Tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa 39 2.2.5 Tổ chức hạch toán kế toán xác định kế quả kinh doanh 42 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 43 3.1 Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán 43 3.2. Đánh giá về tổ chức chức công tác kế toán 44 3.2.1 Những mặt tích cực trong tổ chức chức công tác kế toán của công ty 44 3.2.2 Những mặt hạn chế trong tổ chức chức công tác kế toán của công ty 47 3.3 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty 48 3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 50 3.4.1 Kiến nghị với ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 50 3.4.2 Kiến nghị với bộ phận kế toán của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 50
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ MỤC LỤC MỤC LỤC ( Phần phụ lục) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1…………………………………………………………………..1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..................................................1 1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh của công ty……………………….....2 1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty……………………………………………………………………….....3 1.4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty……………..4 PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1………………………….5 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty…………………………………………....5 2.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty…………………….......6 2.3. Tổ chức công tác kế toán và các phương pháp kế toán các phần hành kế toán tại công ty…………………………………………………………………………..6 2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền………………………………………………………..6 2.3.2. Kế toán tài sản cố định………………………………………………………7 2.3.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ………………………………....10 2.3.4. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………...11 2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………...…13 PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT……………………………………17 3.1. Thu hoạch…………………………………………………………………….17 3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty……………………………...17 3.2.1. Ưu điểm…………………………………………………………………….17 3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục……………………………………………...18 KẾT LUẬN
Xem thêm

40 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán: : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Kế toán-Kiểm toánCụ thể từng khâu sản xuất :(1). Chuẩn bị nguyên vật liệu: Gang, thép, sắt , và các chất trợ dụng được tậpkết vào khu vực chuẩn bị nguyên liệu. Tại đây chúng được phân loại, giacông, chế biến theo đúng yêu cầu để đưa sang nấu luyện.(2). Cán gang thép: Nguyên liệu và các chất trợ dụng đã được chế biến phùhợp theo yêu cầu của sản phẩm mà cán sao cho phù hợp với những sản phẩmcủ thể theo đơn đặt hàng.(3). Công đoạn gia công cơ khí: Vật liệu sau khi đã cán thép phù hơp đượcqua phân xưởng gia công hàn, cắt gọt, tiện, rèn,… để cho ra thành phẩm.(4). Phun sơn: Khi thành phẩm đã hoàn thành thì chuyển qua bên phun sơntheo yêu cầu của đơn đặt hàng.(5). Nghiệm thu và nhập kho: Trong quá trình hoàn thành thành phẩm, bênnghiệm thu kiểm tra nếu thấy đạt yêu cầu của đơn đặt hàng thì sẽ cho nhậpkho hoặc bàn giao chuyển thẳng cho bên đặt hàng.(6). Quá trình sản xuất sẽ có nhiều phế liệu. Các phế liệu này được tập hợp lạivới nhau, phân loại rồi lại tái sử dụng cho nguyên liệu đầu vào. Đây là mộtcông đoạn làm giảm chi phí, tiết kiệm nguyên liệu của Công ty.1.4 Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩuKhoáng sản Hà Nam.Nhìn chung, kết quả những năm gần đây cho thấy nỗ lực, quyết tâm của Banlãnh đạo và toàn thể công nhân viên trong Công ty đã đưa doanh thu củaCông ty tăng qua các năm.Võ Thị Huyền- Lớp ĐHKT4-K5
Xem thêm

56 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán: Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ

Để hiểu rõ hơn về những kiến thức đã học trong nhà trường và thực hành môn học tài chính kế toán trong thời gian thực tập tại “ Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà “ em đã đi sâu tìm hiểu tổ chức bộ máy của công ty và các phần hành kế toán đang thực hiện tại doanh nghiệp . Báo cáo của em ngoài lời mở đầu và kết luận còn có 2 phần chính là Chương I : Tổng quan chung về doanh nghiệp Chương II : Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại doanh nghiệp
Xem thêm

79 Đọc thêm

Tổ chức quản lý và công tác kế toán của công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Khánh.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA KHÁNH.

Nội dung của bản báo cáo có 3 phần: Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Khánh. Phần 2: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Khánh. Phần 3: Nhận xét và một số kiến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán của công ty.

75 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO 3 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 3 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 3 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt của công ty 9 PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO 14 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 14 2.2. Hình thức kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán 16 2.2.1. Hình thức kế toán 16 2.2.1.1. Chế độ kế toán 16 2.2.1.2. Hệ thống báo cáo tài chính trong công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo 19 2.2.1.3. Giới thiệu phần mềm kế toán AC Net 24 2.2.2. Đặc điểm các phần hành kế toán 25 2.2.2.1. Kế toán lao động tiền lương 25 2.2.2.2. Kế toán tài sản cố định 27 2.2.2.3. Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán 29 2.2.2.3.1. Kế toán mua hàng 29 2.2.2.3.2. Kế toán thanh toán với người bán 31 2.2.2.4. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 32 2.2.2.5. Kế toán nhà câu lạc bộ 35 2.2.2.6. Kế toán các khoản phải thu 36 2.2.2.7. Kế toán tổng hợp 37 PHẦN III : ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO 38 3.1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 38 3.2. Đánh giá công tác kế toán 38 3.3. Một số kiến nghị về công tác kế toán 41 KẾT LUẬN 44
Xem thêm

46 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH. 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 1 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. 2 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 2 1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 3 1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty Giang Nam Quảng Ninh 3 1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động kinh doanh của công ty. 4 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. 6 1.4.1.Tình hình tài chính của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 6 1.4.2.Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 6 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH 11 2.1. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 13 2.1.1. Các chính sách kế toán chung 13 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 14 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 15 2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 15 2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 16 2.2. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể 17 2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán Vốn bằng tiền 17 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng 17 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 18 2.2.1.3: Hạch toán chi tiết 19 2.2.1.4: Hạch toán tổng hợp 19 2.2.1.2.Kế toán tài sản cố định 23 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng : 24 2.2.2.3: Hạch toán chi tiết kế toán tài sản cố định 24 2.2.2.4: Hạch toán tổng hợp 25 2.2.3. Hạch toán kế toán các khoản tiền lương 26 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng: 26 2.2.4 Tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 29 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng: 30 2.2.4.4 Hạch toán tổng hợp 32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH 35 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán . 35 3.1.1. Ưu điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 35 3.1.2. Nhược điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 36 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 37 3.3. Kiến nghị về công tác kế toán của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 40 3.3.1. Kiến nghị với lãnh đạo công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 40 3.3.2. Kiến nghị với bộ phận kế toán của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 2.1.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 49 2.1.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 51 2.2.1.1.Kế toán tiền mặt 52 2.2.1.3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 55 2.2.1.3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 56
Xem thêm

64 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ ĐÔNG BẮC HẠ LONG

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ ĐÔNG BẮC HẠ LONG

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 1 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 1 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 1 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 3 1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 4 1.3. Tổ chức bộ bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 5 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 5 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6 1.3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty 9 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 9 CHƯƠNG 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 19 2.1. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 19 2.1.1. Các chính sách kế toán chung 20 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 21 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 21 2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 22 2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 23 2.2. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể 24 2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán Vốn bằng tiền 24 2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán Tài sản cố định 32 2.2.3. Tổ chức hạch toán Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương 39 2.2.4 Tổ chức hạch toán kế toán bán hàng 44 CHƯƠNG 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 51 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long 51 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán 51 3.3. Kiến nghị với lãnh đạo công ty 53 3.3.1. Kiến nghị với lãnh đạo công ty 54 3.3.2. Kiến nghị với bộ phận kế toán của công ty 55 PHỤ LỤC
Xem thêm

115 Đọc thêm

Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần sứ kỹ thuật hoàng liên sơn

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Bài báo cáo của em gồm 3 phần: PHẦN 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn PHẦN II: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn PHẦN III: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

45 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI1

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI.1. Những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại.1.1. ưu điểm.Đất nước mở cửa và hội nhập, nền kinh tế thị trường đã mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới xong đồng thời cũng đặt ra không ít những khó khăn và thách thức. Chính sách cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện tại rất nhiều các doanh nghiệp Nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp từ đây phải hoàn toàn độc lập và tự chủ, tình trạng đợi chờ Nhà nước cấp vốn và bù lỗ không còn nữa. Sự sống còn của các doanh nghiệp là do các doanh nghiệp tự quyết định. Chính chính sách đó đã thúc đẩy các doanh nghiệp phải hoạt động thực sự, phải có lãi thực sự chứ không còn tình trạng lãi giả lỗ thực nữa. Hơn nữa, trong mỗi lĩnh vực sự cạnh tranh để tồn tại ngày càng diễn ra gay gắt.Tuy nhiên, với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nó đã phần nào phản ánh sự hoạt động có hiệu quả của doanh nghiệp. Thành quả đó đạt được là sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty, họ đã phấn đấu không mệt mỏi, tất cả vì một mục tiêu phải đưa công ty ngày một phát triển hơn. Với những nhiệt tình và nhiệt huyết đó, họ đã có những phần thưởng xứng đáng do Nhà nước và do chính bạn hàng của mình trao tặng. Về bộ máy quản lý: Nhìn chung, công ty đã xây dựng cho mình một bộ máy quản lý gọn nhẹ, khoa học. Là công ty cổ phần với những thành phần không thể thiếu được là BQT, ĐHCĐ, ... Công ty có 3 Phó giám đốc hỗ trợ cho giám đốc, mỗi người được giao thực hiện một mảng công việc, tránh sự trùng lặp quyền hạn, lãng phí về nguồn lực. Về bộ máy kế toán: Hiện nay công ty có một đội ngũ nhân viên kế toán có năng lực, nhiệt tình, trung thực, được tổ chức hợp lý, linh hoạt, gọn nhẹ, mỗi người được phân công các công việc cụ thể nên thuận lợi trong công việc, đồng thời khi có điều kiện luôn giúp đỡ, bổ trợ cho nhau, tinh thần đoàn kết giúp đỡ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau rất cao. Kế toán trưởng luôn giám sát kịp thời công việc của từng người trong phòng, chỉnh sửa sai sót (nếu có), đồng thời luôn phổ biến những
Xem thêm

14 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC DŨNG

Nhận thực được tầm quan trọng của công tác tổ chức nghiệp vụ kế toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng với những kiến thức có được từ các thầy cô khoa kế toán kiểm toán trường đai học công nghiệp Hà Nội, em mạnh dạn xin thực tập ở công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng để hiểu rõ hơn sự hiểu biết của mình về các nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực thương mại thực phẩm. Để làm rõ công tác kế toán tại đơn vị mình đã thực tập em xin trình bày báo cáo thực tập tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng theo bố cục như sau: Phần I: Tổng quan về công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng. Phần II: Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng
Xem thêm

85 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

LỜI NÓI ĐẦU4PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG61.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.61.1.1.Những thông tin về Công ty Cổ phần Giầy Thăng long.61.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.61.1.3.Các thành tựu của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.81.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long.81.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.81.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long.91.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty.121.3.Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.141.3.1.Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.141.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lí của Công ty.151.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.17CHƯƠNG 2:19TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG192.1.Đặc điểm lao động kế toán và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.192.1.1.Đặc điểm lao động kế toán của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.192.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.212.2.1. Các chính sách kế toán chung.212.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.222.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.232.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán của Công ty.292.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty32CHƯƠNG 3:33ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG333.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao động kế toán tại Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.333.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán333.1.2. Về phân công lao động kế toán333.2. Về tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.343.2.1. Về tổ chức hệ thống chứng từ343.2.2. Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản343.2.3. Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán343.2.4. Về tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán343.3. Một số ý kiến về công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.35KẾT LUẬN36DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO37 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ :Quy trình công nghệ sản xuất giầy vải.12Sơ đồ: Bộ máy quản lí của Công ty.14Biểu 1: Tình hình tài chính của Công ty17Sơ đồ : Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long19Sơ đồ : Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty theo hình thức Nhật ký chứng từ30Sơ đồ : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính31 LỜI NÓI ĐẦUTrong những năm gần đây, hòa mình cùng với quá trình biến đổi mạnh mẽ nền kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp cũng có nhiều sự đổi mới phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Trong những thay đổi đó, công tác kế toán là một lĩnh vực dành được nhiều quan tâm ở các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trở thành các đơn vị hạch toán kế toán độc lập, tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, kế toán đã trở thành một công sắc bén của quản lý, cung cấp các thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất của doanh nghiệp để từ đó giúp cho việc ra quyết định của nhà quản lý được đúng lúc và chính xác, đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp.Hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp, trong quá trình học tập tại “Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân”, với sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy, cô giáo, em đã cố gắng lĩnh hội đầy đủ và có hệ thống những kiến thức lý luận, phương pháp nghiên cứu và hệ thống kế toán. Tuy nhiên, để em có điều kiện củng cố kiến thức lý luận đã được trang bị, bổ sung kiến thức thực tế về nghề nghiệp cũng như đảm nhiệm ngay được công việc thuộc chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị sau khi tốt nghiệp thì quá trình thực tập các phần hành kế toán tại các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.Trong quá trình thực tập tại “Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long” cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của “Thầy Nguyễn Quốc Trung” và sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị trong “Phòng Kế toán – tài chính” của Công ty, bài báo cáo thực tập của em đã hoàn thành với nội dung gồm 3 phần:Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long.Phần 2: Tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long.Phẩn 3: Nhận xét về tình hình tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long.Tuy nhiên do thời gian thực tập và kiến thức có hạn nên bài báo cáo của em khó tránh khỏi những sai sót, chưa toàn diện, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự thông cảm của thầy, cô giáo.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

41 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI TÂN THƯỢNG HẢI

Báo cáo tốt nghiệp của em gồm những nội dụng sau: Phần 1: Tổng quan chung về Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải. Phần 2: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải. Phần 3: Nhận xét và khuyến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải

107 Đọc thêm

Cùng chủ đề