PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP":

Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY

Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy
Xem thêm

103 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH vận tải Sông Hồng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG

MỤC LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1 1.1.1 Khái niệm về bán hàng và ý nghĩa bán hàng 1 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2 1.2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 1.2.1 Phương thức bán hàng 3 1.2.1.1 Bán buôn hàng hóa 3 1.2.1.2 Bán lẻ hàng hóa 4 1.2.1.3 Hình thức gửi bán đại lý hay ký gửi hàng hóa 5 1.2.1.4 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 5 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 5 1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9 1.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 9 1.2.4.1 Khái niệm 9 1.2.4.2 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán 9 1.2.5 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 15 1.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 15 1.2.5.2 Kế toán chi phí QLDN 17 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 19 1.2.6.1 Khái niệm 19 1.2.6.2 Phương pháp xác định kết quả bán hàng 19 1.3 Các hình thức ghi sổ kế toán 20 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 20 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 21 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 22 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 24 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG 2.1 Tổng quan về công ty TNHH vận tải Sông Hồng 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 26 2.1.2 Đặc điểm quy trình hoạt động kinh doanh của công ty 27 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổchức bộ máy quản lý kinh doanh 27 2.1.4 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của daonh nghiệp trong hai năm 2011 và 2012 29 2.2 Đặc điểm công tác kế toán, hình thức tổ chức kế toán 31 2.2.1 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty 31 2.2.2 Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty 32 2.3 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH vận tải Sông Hồng 34 2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng 34 2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42 2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 45 2.3.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 47 2.3.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG 3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 55 3.1.1 Ưu điểm 55 3.1.2 Những hạn chế cần khắc phục 56
Xem thêm

75 Đọc thêm

Hạch tóan kết qủa tiêu thụ tại Cty điện máy kỹ thuật công nghệ - 2 pps

HẠCH TÓAN KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CTY ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ - 2 PPS

Nợ TK 111,112,131 tổng số tiền phải thanh toán cho chủ hàng Có TK 3388 gồm giá ký gởi theo qui định và cả số thuế GTGT 3)Định kỳ xuất hóa đơn cho bên giao đại lý làm cơ sở để thanh toán tiền hoa hồng Nợ TK 3381: Tổn số tiền phải thanh toán cho chủ hàng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Có TK 511 hoa hồng được hưởng Có TK 111,112: Số tiền thực trả cho chủ hàng sau khi đã trừ lại khoản hoa hồng được hưởng c/ Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp 1a) Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Khi bán hàng trả chậm, trả góp kế toán ghi: Nợ TK 111,112, 131: tổng giá thanh toán Có TK 151 : DTBH và cung cấp dịch vụ Có TK 333 : thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 3387 : doanh thu chưa thực hiện - Khi thực hiện tiền bán hàng lần tiếp sau ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 131 : phải thu của khách hàng - Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp từng kỳ ghi: Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 1b/ Đối với hàng hóa không diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp . - Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . Có TK 3387 : Doanh thu chưa thực hiện . - Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi . Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comNợ TK 111,112
Xem thêm

8 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 3 1.3 Mục đích nghiên cứu 8 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 1.5 Phương pháp nghiên cứu 9 1.6 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 11 2.1 Những vấn đề chung về kế toán bán hàng 11 2.1.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 11 2.1.2 Các phương thức bán hàng 13 2.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp 16 2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng 16 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 16 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19 2.3.1 Khái niệm và các trường hợp giảm trừ doanh thu 19 2.3.2 Tài khoản sử dụng 20 2.3.3 Phương pháp kế toán 23 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 25 2.4.1 Khái niệm 25 2.4.2 Tài khoản sử dụng 27 2.4.3 Phương pháp hạch toán 29 2.5 Kế toán chi phí bán hàng 29 2.5.1 Khái niệm và các khoản chi phí bán hàng phát sinh 29 2.5.2 Tài khoản sử dụng 29 2.5.3 Phương pháp kế toán 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 41 3.1 Khái quát chung về công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 41 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Piaggio Việt Nam 41 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất. 43 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 48 3.2. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 59 3.2.1. Đặc điểm kinh doanh, phương thức bán hàng và hình thức thanh toán tại công ty 59 3.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 59 3.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 61 3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 62 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 63 3.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 64 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 65 4.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 65 4.1.1. Ưu điểm 65 4.1.2 Nhược điểm: 69 4.2. Kiến nghị về công tác kế toán bán hàng tại công ty 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC
Xem thêm

85 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 6 LỜI NÓI ĐẦU 8 CHƯƠNG 1 11 LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 11 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 11 Những vấn đề chung về bán hàng 11 1.1.1 Vị trí của bán hàng trong các doanh nghiệp 11 1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của bán hàng 11 1.1.2.1 Khái niệm 11 1.1.2.2 Ý nghĩa của quá trình bán hàng 12 1.1.2.3 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12 1.1.2.4.Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 13 1.1.3.Yêu cầu của công tác quản lý hoạt động bán hàng 14 1.2 Kế toán bán hàng 14 1.2.1 Kế toán doanh thu, doanh thu bán hàng 14 1.2.1.1 Khái niệm 14 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 15 1.2.1.3 Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 15 1.2.1.4 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 16 1.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18 1.2.2.1 Chiết khấu thương mại 19 1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại 19 1.2.2.3 Giảm giá hàng bán 20 1.2.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán 21 1.2.3.Kế toán chi phí bán hàng 25 1.2.3.1 Khái niệm về chi phí bán hàng 25 1.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 25 1.2.4 Kế toán quản lý doanh nghiệp 27 1.2.4.1 Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp 27 1.2.4.2.Tài khoản kế toán sử dụng 27 1.2.5 Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 28 1.2.5.1 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 28 1.2.5.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 29 1.2.6 Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác. 30 1.2.6.1 Kế toán các khoản chi phí khác 30 1.2.6.2 Kế toán thu nhập khác 31 1.2.7.Kế toán xác định kết quả bán hàng 32 1.2.7.1 Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 32 1.2.7.2 Phương pháp kế toán 33 1.3 Các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng 35 1.3.1 Các phương thức bán hàng 35 1.3.1.1 Phương thức bán buôn 35 1.3.1.2 Phương thức bán lẻ 36 1.3.1.3 hình thức bán đại lý, ký gửi 36 1.3.1.4 Phương thức trả chậm, trả góp 38 1.3.1.5 Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng 39 1.3.1.6 Các trường hợp xuất khác được coi là tiêu thụ 40 1.3.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng 40 1.3.2.1 Phương thức thanh toán trực tiếp 40 1.3.2.2 Phương thức thanh toán chậm trả 40 1.4 Các hình thức kế toán 42 1.4.1 Hình thức nhật ký chung 42 1.4.2 Hình thức nhật ký sổ cái 44 1.4.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 45 1.4.4 Hình thức nhật kí chứng từ 47 1.4.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 48 1.5 Kế toán chi tiết 50 1.5.1 Phương pháp thẻ song song 50 1.5.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 51 1.5.3 Phương pháp sổ số dư 51 CHƯƠNG 2 54 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ 54 2.1.Tổng quan về công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 54 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 54 2.1.2 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 55 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 56 2.1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý 57 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban: 57 2.1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 58 2.1.5 Đặc điểm quy trình luân chuyển hàng hóa 59 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây. 59 2.2 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử . 62 2.2.1: Hình thức kế toán công ty đang áp dụng 62 2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 63 2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 63 2.2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của từng bộ phận: 63 2.2.2.3 Quan hệ của phòng kế toán với bộ máy quản ký doanh nghiệp 64 2.2.2.4 Chế độ, chính sách kế toán công ty đang áp dụng 65 2.2.2.5 Hệ thống sổ sách của Công ty 65 2.2.2.6 Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty 65 2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 65 2.3.1. Phương thức bán hàng và phương pháp thanh toán tiền hàng. 65 2.3.2 Hạch toán tổng hợp và chi tiết quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 67 CHƯƠNG 3 88 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ 88 3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ cơ điện tử. 88 3.1.1 Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty. 88 3.1.2 Đánh giá về công tác tổ chức bộ máy kế toán. 89 3.1.2.1 Ưu điểm 89 3.1.2.2 Nhược điểm 90 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử 91 3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh 95 KẾT LUẬN 97
Xem thêm

106 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TOÀN ĐỨC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DN TM 3 1 .SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 3 1.1.1.Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3 1.1.2 Đặc điểm của quá trình bán hàng. 3 1.1.3 Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.5.Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5 1.2 Các hình thức bán hàng, phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 6 1.2.1 Các hình thức bán hàng 6 1.2.1.1 Bán buôn 6 1.2.1.2 Bán lẻ hàng hoá. 8 1.2.2 Các phương thức bán hàng 9 1.2.2.1 Phương thức bán hàng trực tiếp 9 1.2.2.2 Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 10 1.2.2.3 Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 11 1.2.2.4 Phương thức trả góp, trả chậm 13 1.2.2.5 Phương thức hàng đổi hàng 14 1.2.3 Các phương thức thanh toán 15 1.2.3.1 Thanh toán bằng tiền mặt 15 1.2.3.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 15 1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 16 1.3.1 Kế toán Doanh thu bán hàng 16 1.3.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng 16 1.3.1.2 Xác định doanh thu bán hàng 16 1.3.1.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 17 1.3.1.4 Phương pháp hạch toán 19 1.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20 1.3.2.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 20 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 21 1.3.2.3 Phương pháp kế toán 22 1.3.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 22 1.3.3.1 Khái niệm 22 1.3.3.2 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 23 1.3.3.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 25 1.3.3.4 Cách hạch toán 26 1.3.4 Kế toán Chi phí bán hàng 27 1.3.4.1 Khái niệm chi phí bán hàng 27 1.3.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 27 1.3.4.3 Phương pháp kế toán 29 1.3.5 Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 1.3.5.1 Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 1.3.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 31 1.3.5.3 Phương pháp kế toán 32 1.3.6 Kế toán Xác định kết quả bán hàng 33 1.3.6.1 Khái niệm kết quả bán hàng 33 1.3.6.2 Tài khoản sử dụng 33 1.3.6.3 Phương pháp kế toán 34 1.4 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong DN TM 34 1.4.1 Hình thức Nhật ký chung 34 1.4.2 Hình thức Nhật ký sổ cái 36 1.4.3 Hình thức Nhật ký chứng từ 38 1.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ ghi sổ 39 1.4.5 Hình thức kế toán máy 40 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC 43 2.1 LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY TNHH TOÀN ĐỨC 43 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 43 2.1.2 Tổ chức công tác quản lý của Công ty TNHH Toàn Đức 46 2.1.2.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận. 46 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận 46 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH TOÀN ĐỨC 48 2.1.3.1 Sơ đồ khối và mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán 48 2.1.3.2 Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán trong Công ty 48 2.2 Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Toàn Đức. 52 2.2.1 Đặc điểm chung về tình hình bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Toàn Đức. 52 2.2.1.1 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty. 52 2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 53 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức. 54 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 54 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 59 2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 68 2.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 69 2.2.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 79 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC. 81 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết qua bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 81 3.1.1 Ưu điểm 81 3.1.2 Những hạn chế cần được khắc phục trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 83 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 83 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 83 3.2.2 Các biện pháp hoàn thiện 85 KẾT LUẬN 91
Xem thêm

97 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT

Bán lẻ thu tiền tập trung: Nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân thực hiệnchức năng độc lập với nhau. Cuối ca bán hàng, nhân viên bán hàng kiểm hàng hóa tạiquầy và bảng kê số lƣợng bán lẻ. Nhân viên thu ngân có nhiệm vụ thu tiền, kiểm tiềnvà nộp tiền cho thủ quỹ. Kế toán bán hàng nhận chứng từ tại quầy làm căn cứ để ghinghiệp vụ bán hàng trong ngày và kỳ báo cáo.Bán lẻ tự động: Các doanh nghiệp thƣơng mại sử dụng các máy bán hàng tựđộng chuyên dùng cho một hoặc một vài loại hàng hóa nào đó đặt ở nơi công cộng.Khách hàng sau khi bỏ tiền vào máy, máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho ngƣời mua.1.2.3. Một số phương thức bán hàng khácNgoài các phƣơng thức bán buôn, bán lẻ đã nêu ở trên, ở một số doanh nghiệpcòn có thêm một số phƣơng thức bán hàng khác nhƣ: bán hàng thông qua đại lý, kí gửihay bán hàng thông qua hình thức trả góp.Bán hàng thông qua đại lý, kí gửi: Gửi đại lý bán hay kí gửi hàng hóa là hìnhthức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp giao hàng cho cơ sở đại lý ký gửi để các cơsở này trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanhtoán tiền hàng và đƣợc hƣởng hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển giao cho các cơ sở đạilý, ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp đƣợc7Thang Long University Librarycơ sở đại lý, kí gửi thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về sốhàng đã bán đƣợc, doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này.Bán hàng thông qua hình thức trả góp: Theo phƣơng thức này, doanh nghiệpthƣơng mại khi giao hàng cho ngƣời mua thì lƣợng hàng chuyển giao đƣợc xác định làđã tiêu thụ. Khách hàng sẽ thanh toán một phần tiền hàng ở ngay lần đầu để đƣợc nhậnhàng và phần còn lại sẽ đƣợc trả dần trong một thời gian nhất định đồng thời phải chịumột khoản lãi suất đã đƣợc quy định trƣớc trong hợp đồng1.3. P
Xem thêm

79 Đọc thêm

NHỮNG Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu do bán hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ,giữa các đơn vị trực thuộc trong cựng một cụng ty hoặc tổng cụng ty.* Kết cấu TK 512(tương tự TK 511)* TK 512 cú 3 tài khoản cấp 2- TK 5121: “ Doanh thu bỏn hàng hoa”- TK 5122: “ Doanh thu bỏn hàng cỏc thành phẩm”- TK 5123: “ Doanh thu cung cấp dịch vụ”2.1.6. Phương pháp kế toỏn cỏc nghiệp vụ chủ yếu2.1.6.1. kế toỏn bỏn hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Kế toỏn bỏn buụn qua kho theo hỡnh thức giao hàng trực tiếp.Bỏn buụn qua kho theo hỡnh thức giao hàng trực tiếp: theo hỡnh thức này, doanhnghiệp xuất kho hàng húa và giao trực tiếp cho đại diện bên mua.* Phương pháp hạch toán kế toán bán buôn qua kho theo hỡnh thức giao hàng trựctiếp theo sơ đồ (Sơ đồ 01) Kế toỏn bỏn buụn qua kho theo hỡnh thức chuyển hàngBỏn buụn hàng húa qua kho theo hỡnh thức chuyển hàng: theo hỡnh thức này, căncứ hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hóa,dùng phương tiện vận tải của mỡnh hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho củabên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng.(Sơ đồ 02) Kế toỏn bỏn buụn vận chuyển thẳng theo hỡnh thức giao hàng trực tiếp
Xem thêm

13 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN

- Hàng hoá hao hụt, tổn thất trong khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu.c. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc lựa chọn áp dụng các phương thức bán hàng và các chính sách khuyến khích tiêu thụ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cơ sở mở rộng, chiếm lĩnh thị trường, Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá. Đồng thời nó có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận.Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thường sử dụng các phương thức bán hàng sau:- Bán buôn qua kho: Là bán buôn hành hoá mà hàng bán được từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Trong phương thức này có 2 hình thức:+ Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thiức này, bên mua đề cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, giao hàng trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ.+ Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doang nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá bằng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển giao hàng cho bên mua ở một địa điểm thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Hàng hoá này được xác định là tiêu thụ khi nhận được tiền do bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thưong mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào chi Nguyễn Thị Minh Thu Lớp 11C
Xem thêm

45 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI11

từng hoạt động. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp pahir được phân phới và sử dụng theo đứng mục đích phù hợp với cơ chế tài chính quy định cho từng loại hình doanh nghiệp.Thông qua hoạt động bán hàng mới thúc đẩy được sản xuất phát triển, góp phần nâng cao năng suất lao động, cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội, góp phần cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Mặt khác thông qua hoạt động bán hàng nhằm giải quyết quan hệ hàng hóa- tiền tệ là tiền đề cân đối giữa tiền hàng trong lưu thông. Không những thế nó còn đảm bảo sự cân đối giữa các ngành các khu vực trong nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp bán hàng là điều kiện để sản xuất phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng nhanh tốc độ vòng quay vốn và tăng lợi nhuân của doanh nghiệp. Bán hàng là tiền đề cho việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh.1.1.2 Các phương thức bán hàng: Đối với các Doanh Nghiệp thương mại có thể bán hàng theo nhiều phương thức khác nhau trong đó có hai phương thức chủ yếu là: Bán buôn hàng hoá và bán lẻ.Bán buôn có các loại bán buôn sau:- Phương thức bán buôn qua kho: là hàng hoá phải xuất từ kho của DN. Bán qua kho có hai hình thức bánbán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếpbán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng.- Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: sau khi mua hàng không đưa về nhập kho mà bán thẳng cho bên mua. Phương thức này cũng có hai hình thức bánbán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếpbán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng.Bán lẻ hàng hoá là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu ding hoặc các tổ choc kinh tế. Có năm hình thức bán lẻ: bán lẻ thu tiền tập trung, bán lẻ thu tiền trực tiếp, bán lẻ tự phục vụ, bán trả góp và bán hàng tự động.1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:
Xem thêm

16 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NAM VIỆT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NAM VIỆT

- Hàng hoá hao hụt, tổn thất trong khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu.c. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc lựa chọn áp dụng các phương thức bán hàng và các chính sách khuyến khích tiêu thụ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cơ sở mở rộng, chiếm lĩnh thị trường, Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá. Đồng thời nó có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận.Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thường sử dụng các phương thức bán hàng sau:- Bán buôn qua kho: Là bán buôn hành hoá mà hàng bán được từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Trong phương thức này có 2 hình thức:+ Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thiức này, bên mua đề cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, giao hàng trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ.+ Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doang nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá bằng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển giao hàng cho bên mua ở một địa điểm thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Hàng hoá này được xác định là tiêu thụ khi nhận được tiền do bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thưong mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào chi Nguyễn Thị Minh Thu Lớp 11C
Xem thêm

45 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NAM VIỆT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG MÁY IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NAM VIỆT

- Hàng hoá hao hụt, tổn thất trong khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu.c. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc lựa chọn áp dụng các phương thức bán hàng và các chính sách khuyến khích tiêu thụ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cơ sở mở rộng, chiếm lĩnh thị trường, Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá. Đồng thời nó có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận.Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thường sử dụng các phương thức bán hàng sau:- Bán buôn qua kho: Là bán buôn hành hoá mà hàng bán được từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Trong phương thức này có 2 hình thức:+ Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thiức này, bên mua đề cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, giao hàng trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ.+ Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doang nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá bằng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển giao hàng cho bên mua ở một địa điểm thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Hàng hoá này được xác định là tiêu thụ khi nhận được tiền do bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thưong mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào chi Nguyễn Thị Minh Thu Lớp 11C
Xem thêm

45 Đọc thêm

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

+ Các cơ sở: *Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. *Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. * Cổ tức và lợi nhuận được chia chỉ đợc ghi nhận khi cổ đông được quyềnnhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc gópvốn. + Các điều kiện : Phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: * Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó * Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 2.2Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu a.Chiết khấu thương mại : Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết chokhách hàng mua hàng với khối lượng lớn. b.Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho khách hàng do hàng hoá kémkhẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. c.Gía trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã được xác địnhlà bán hoàn thành bị khách hàng trả lại và từ trối thanh toán.2.3Các loại thuế có tính vào giá bán: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất khẩu là khoản thuế giánthu, tính trên doanh thu bán hàng. Các khoản thuế này tính cho các đối tượng tiêudùng hàng hoá, dịch vụ phải chịu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ là đơn vị thunộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ đó 2.3.1.Kế toán giá trị gia tăng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp: Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, được tính trên khoản giá trị tăngthêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêudùng. Thuế GTGT phải nộp có thể xác định theo một trong hai phương pháp: Khấutrừ thuế hoặc tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. a.Phương pháp khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vàoTrong đó :
Xem thêm

45 Đọc thêm

Kế toán bán hàng cty TNHH tuấn đạt

KẾ TOÁN BÁN HÀNG CTY TNHH TUẤN ĐẠT

SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG ỞDOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠII. BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁCDOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.1. Quá trình bán hàng và đối tượng bán hàng.- Quá trình bán hàng của doanh nghiệp thương mại là quá trình xuất giaohàng hoá cho người mua và người mua nhận được hàng, trả tiền hay chấp nhậntrả tiền. Khi đó được coi là tiêu thụ.- Doanh nghiệp thương mại làm nhiệm vụ lưu chuyển hàng hoá phục vụcho sản xuất và tiêu dùng vì vậy đối tượng bán hàng của doanh nghiệp thươngmại bao gồm:+ Bán cho sản xuất.+ Bán trực tiếp cho người tiêu dùng.+ Bán trong hệ thống thương mại.+ Bán xuất khẩu.- Quá trình này hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho người mua và đã thuđược tiền bán hàng. Quá trình này diễn ra đơn giản hay phức tạp, nhanh haychậm có quan hệ chặt chẽ với phương thức bán hàng.2.Ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng.2.1. Ý nghĩa của công tác bán hàng.Trong doanh nghiệp, hàng đem đi tiêu thụ có thể là hàng hoá, vật tư haydịch vụ cung cấp cho khách hàng. Việc tiêu thụ này nhằm để thoả mãn nhu cầucủa các đơn vị kinh doanh khác, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp.Thông qua tiêu thụ, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hànghoá, thu hồi vốn bỏ ra, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn.3Đối với doanh nghiệp thông qua tiêu thụ và quá trình sản xuất được thựchiện từ đó tăng vòng quay của vốn lưu động, mở rộng quy mô và nâng cao hiệuquả của quá trình hoạt động kinh doanh.Đối với nền kinh tế quốc dân, thông qua tiêu thụ sẽ góp phần đáp ứngđược nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giữ vững quan hệ cân đối giữa sản xuất vàtiêu dùng, giữa tiền và hàng. Từ những vấn đề trên việc tiêu thụ hàng hoá vàquản lý hàng hoá là rất cần thiết. Do vậy, doanh nghiệp phải thực hiện tốt yêucầu quản lý như sau:Trong công tác tiêu thụ phải quản lý chặt chẽ từng phương thức bán, từngloại sản phẩm tiêu thụ, theo dõi từng khách hàng, đôn đốc thu hồi nhanh và đầyđủ tiền hàng. Đồng thời trên cơ sở đó xác định đúng đắn kết quả từng hoạt động.2.2. Ý nghĩa
Xem thêm

85 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNGTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂYDỰNG

Báo cáo Thực tập - Trong doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp mua hàng theo nhiềunguồn khác nhau nhưng chủ yếu được hình thành từ các hợp đồng kinh tế ký kếtvới từng nguồn cụ thể và nó được thanh toán qua nhiều hình thức khác nhau. Dođó nó chi phối các phương thức mua hàng của doanh nghiệp.IV. CÁC PHƯƠNG THỨC MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY1. Phương thức mua hàng- Thứ nhất căn cứ vào phương thức thanh toán bao gồm:+ Mua hàng thanh toán bằng tiền mặt.+ Mua hàng thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản).- Thứ hai căn cứ vào nguồn hàng cũng được chia ra làm 3 loại:+ Mua hàng trực tiếp.+ Mua hàng thông qua đơn vị đại lý.+ Mua hàng thông qua đơn vị gia công sản xuất. Như vậy các phương thức mua hàng này rất phù hợp với các doanhnghiệp thương mại nói chung và đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu côngnghệ và đầu tư xây dựng. Có thể nói mỗi phương thức mua hàng lại có những ưuđiểm riêng, phù hợp với từng doanh nghiệp. 2. Phương thức bán hàngCông ty cổ phần xuất nhập khẩu công nghệ và đầu tư xây dựng đã dùngphương thức bán hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: theo hìnhthức này bên mua cử đại diện đến kho doanh nghiệp thương mại để mua hàng.Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho đại diện bênmua, sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng thanh toán bằng tiền hoặc chấpnhận nợ, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. V. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUABÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNGNGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG4
Xem thêm

38 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ Công Mỹ Nghệ Hoa Lư

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 6 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ 7 LỜI NÓI ĐẦU 8 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 8 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 9 3. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu 9 4. Phương pháp nghiên cứu 10 5. Kết cấu khóa luận. 10 1.1 Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. 11 1.1.1 Khái niệm về bán hàng. 11 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 11 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán bán hàng trong kinh doanh thương mại. 13 1.2 Phương thức bán hàng. 14 1.3 Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại. 18 1.4 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 18 1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 18 1.4.1.1 Khái niệm doanh thu. 18 1.4.1.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu. 19 1.4.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu. 19 1.4.1.4 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng. 19 1.4.1.5 Tài khoản kế toán sử dụng 21 1.4.1.6 Chứng từ kế toán sử dụng. 22 1.4.1.7 Phương pháp kế toán. 24 1.4.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 25 1.4.2.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu. 25 1.4.2.2 Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ. 26 1.4.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng 26 1.4.2.4 Chứng từ kế toán sử dụng 27 1.4.2.5 Phương pháp hạch toán. 27 1.5 Kế toán xác định giá vốn hàng bán trong Doanh nghiệp thương mại. 27 1.5.1 Khái niệm giá vốn hàng bán. 27 1.5.2 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 28 1.5.2.1 Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 28 1.5.2.2 Phương pháp bình quân gia quyền. 29 1.5.2.3 Phương pháp thực tế đích danh. 30 1.5.2.4 Phương pháp giá bán lẻ 31 1.5.2.5 Phương pháp giá hạch toán. 32 1.5.3 Tài khoản kế toán sử dụng. 33 1.5.4 Chứng từ kế toán 33 1.5.5 Phương pháp hạch toán. 33 1.6 Xác định giá bán của hàng bán trong doanh nghiệp thương mại. 36 1.7 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 36 1.7.1 Chi phí bán hàng. 36 1.7.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 37 1.7.3 Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 38 1.8 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính. 40 1.8.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 40 1.8.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 42 1.9 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 44 1.9.1 Kế toán thu nhập khác. 44 1.9.2 Kế toán các khoản chi phí khác. 46 1.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 47 1.10.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 48 1.10.2 Kế toán lợi nhuận chưa phân phối 51 1.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 51 1.12 Các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại. 54 1.12.1 Hình thức nhật ký chung. 54 1.12.2 Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái. 56 1.12.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 58 1.12.4 . Hình thức nhật ký chứng từ 61 1.12.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính. 63 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ. 66 2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 66 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 66 2.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty. 69 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 74 2.1.4 Đặc điểm về sản phẩm của công ty 80 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 80 2.2 . Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 2.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng. 83 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 84 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 98 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư 108 2.2.5 Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính và Chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 118 2.2.6 Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty Thủ công mỹ nghê Hoa Lư 123 2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư 129 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ. 140 3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư 140 3.1.1 Ưu điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư 140 3.1.2 Những hạn chế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 142 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 143 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện đề tài. 143 3.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Hoa Lư. 145 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154
Xem thêm

154 Đọc thêm

Kế TOÁN BÁN MặT HÀNG VậT LIệU, Đồ GIA DụNG VÀ NộI THấT TạI CÔNG TY CP ĐạI SIÊU THị MÊ LINH

KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG VẬT LIỆU, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH

MụC LụC TÓM LƯợC i LờI CảM ƠN ii MụC LụC iii DANH MụC SƠ ĐỒ v DANH MụC Từ VIếT TắT v PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài. 1 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1 2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2 3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2 3.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 2 3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 2 3.3. Phương pháp tổng hợp dữ liệu 3 4. Kết cấu khóa luận 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DN THƯƠNG MẠI 4 1.1. Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 4 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng 4 1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán bán hàng: 5 1.1.3. Phương thức thanh toán 7 1.1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 8 1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 9 1.2.1Kế toán bán hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 9 1.2.2 Kế toán bán hàng theo chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ban hành theo quyết định 482006QĐBTC) 15 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH 24 2.1Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng tại công ty Cp Đại siêu thị Mê Linh 24 2.1.1. Tổng quan về công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 24 2.1.2. Tổng quan tình hình kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam và công ty CP Đại siêu thị Mê Linh hiện nay 26 2.1.3. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 27 2.2.Thực trạng kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và nội thất tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 29 2.2.1 Đặc điểm kế toán bán mặt hàng gia dụng, thiết bị vệ sinh, nội thất tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 29 2.2.2 Phương pháp kế toán bán hàng tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 31 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH 47 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 47 3.1.1. Những kết quả đã đạt được 47 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 49 3.2 Các đề xuất, kiến nghị về kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và nội thất tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 52 3.3 Điều kiện thực hiện 63 TÀI LIệU THAM KHảO 65 PHỤ LỤC
Xem thêm

93 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đoàn Phát

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 DANH MỤC SƠ ĐỒ 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU 9 LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC 12 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 12 1.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 12 1.1.1. Đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12 1.1.1.1. Bán hàng 12 1.2.1.2. Xác định kết quả bán hàng 13 1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 13 1.2.2.1. Vai trò: 13 1.2.2.2. Nhiệm vụ 14 1.2.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán bán hàng 14 1.2.4. Các phương thức bán hàng 16 1.2.5. Các phương thức thanh toán 19 1.2.6. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán 20 1.3. Nội dung công tác kế toán bán hàng 23 1.3.1. Các chứng từ sử dụng 23 1.3.2. Các tài khoản sử dụng 24 1.3.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 28 1.3.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 28 1.3.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 31 1.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 31 1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 31 1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33 1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 35 1.5.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 35 1.5.2. Hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng 36 1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 37 1.6.1. Hình thức Nhật ký chung 37 1.6.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 38 1.6.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 39 1.6.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 42 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 43 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 45 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 46 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 48 2.2.1.Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty 48 2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty 49 2.2.3. Tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ 49 2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng 50 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 50 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 56 2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 57 2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng 59 2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 73 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 73 2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 84 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 88 3.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm và kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát. 88 3.1.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 88 3.1.2. Đánh giá kế toán xác định kết quả kinh doanh 89 3.2 Một số dề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và kế toán xác định kết quả kinh doanh 90 3.2.1. Một số đề xuất hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm 90 3.2.2. Một số đề xuất hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh 92 IV. KẾT LUẬN 94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Hoàn thiệnkế toán Bán hàng và Xác định kết quả bán hàng Tại Công ty TNHH Hoàng Vũ.

HOÀN THIỆNKẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ.

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 9 .1.1 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9 1.1.1.í nghĩa, sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp sản xuất (DNSX). 9 1.1.2. Yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại DNSX 10 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. 11 1.2.3Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 12 1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 12 1.2.1.1.1 Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng: 14 1.2.1.1.2Các phương thức bán hàng 16 1.2.1.1.3 Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng 18 1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán trong DNSX 22 1.2.2.1 Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán 23 1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán trong DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 24 1.2.2.3 Kế toán giá vốn hàng xuất bán trong DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 26 1.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo QĐ482006BTC 27 13.1. Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng 27 1.3.2. Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 29 1.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 30 1.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong DNSX 33 1.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 36 CHƯƠNG II; TRẠNG TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG VŨ 44 2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoàng Vũ 44 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hoàng Vũ 44 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 46 2.1.2.1 Hình thức sở hữu vốn : Công ty trách nhiệm hữu hạn 46 2.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh 46 2.1.2.3 Về tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 47 2.1.3 Đặc điểm, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 48 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 50 2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 50 2.1.4.2. Cơ cấu bộ máy kế toán, nhiệm vụ chức năng 51 2.1.4.3 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty và hệ thống sổ kế toán sử dụng: 52 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty 55 2.2.1 Đặc điểm mặt hàng công ty cung cấp 55 2.2.2 Các phương thức tiêu thụ và các hình thức thanh toán 55 2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra. 56 2.2.3.2 Qui trình ghi sổ kế toán doanh thu theo từng hình thức thanh toán của khách hàng. 57 2.2.3.2.1 Trường hợp khách hàng mua hàng thanh toán bằng tiền mặt 58 2.2.3.2.2 Trường hợp khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản 62 2.2.3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 75 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng xuất bán 75 ` 2.2.4.1 Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán 75 2.2.4.2 Qui trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng xuất bán: 76 2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 83 2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng 92 CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Tnhh Hoàng Vũ 95 3.1Nhận xét về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Vũ 95 3.1.1 Nhận xét khái quát 95 3.1.2 Ưu điểm 96 3.1.2.1 Về tổ chức bộ máy quản lý 96 3.1.2.2 Về tổ chức công tác kế toán 97 3.1.3 Hạn chế 99 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Vũ. 100 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 100 3.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Vũ. 101 Kết luận 106 Danh mục tài liệu tham khảo 107
Xem thêm

114 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PCCC BẮC NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC 6 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 6 1.1. Khái niệm và đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 6 1.1.1. Khái niệm đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6 1.1.1.1. Bán hàng 6 1.1 .1.2. Xác định kết quả kinh doanh 6 1.2. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán 7 1.3. Một số khái niệm cơ bản về Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu liên quan đến công tác kế toán bán hàng 8 1.4. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán 9 1.5. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10 1.5.1. Vai trò 10 1.5.2. Nhiệm vụ 10 1.6. Nội dung công tác kế toán bán hàng 10 1.6.1. Các chứng từ sử dụng 10 1.6.2. Các tài khoản sử dụng 11 1.6.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 11 1.6.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 11 1.6.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12 1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 13 1.7.1. Kế toán chi phí bán hàng 13 1.7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.7.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 14 1.7.3.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 14 1.7.3.2. Hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng 15 1.8. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 16 1.8.1. Hình thức Nhật ký chung 16 1.8.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 17 1.8.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮC NAM 21 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 24 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 26 2.2.1.Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty 26 2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty 27 2.2.3. Tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ 27 2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng 28 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 28 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 36 2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 37 2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng 40 2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 58 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 58 2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI 77 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮC NAM 77 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 77 3.1.1. Ưu điểm 78 3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78 3.1.1.2. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 78 3.1.2Nhược điểm 79 3.1.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam 79 KẾT LUẬN………………………………………..…………………………..81
Xem thêm

85 Đọc thêm

Cùng chủ đề