THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2012 2014

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2012 2014":

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÚ THỌ

2. Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ tình hình thực tiễn, phân tích tình hình quản trị sử dụng vốn lưu động của công ty. Từ đó thấy được những mặt đạt được cần phát huy cũng như xem xét những hạn chế cần khắc phục nhằm đưa ra những biện pháp cụ thể giúp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiện cứu là thực trạng quản lý, sửu dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ. Phạm vi nghiên cứu: xem xét thực trạng quản lý sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ trong 3 năm 2012, 2013, 2014 trong đó chủ yếu tập trung vào 2 năm gần nhất là 2013 và 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chủ yếu đề tài của em gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ. Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ.
Xem thêm

105 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 3 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.2 Phân loại vốn lưu động cho doanh nghiệp 4 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 6 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 6 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ tại doanh nghiệp 19 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 25 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 25 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 26 CHƯƠNG 2: 28 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 TRONG THỜI GIAN 28 2.1 Khái quát tình hình phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công tycổ phần cơ khí xây dựng số 5 28 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển Công ty. 28 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh: 30 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu 37 2.2 Thực trạng quản trị VLĐ tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 52 2.2.1 VLĐ và nguồn hình thành VLĐ của công ty 52 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 55 2.2.3 Đánh giá chung 73 CHƯƠNG 3: 78 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 78 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới 78 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 78 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển công ty 80 3.2Một số giải pháp đề xuất để nâng cao công tác quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 81 3.2.1 Tăng cường huy động vốn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý 81 3.2.2 Thực hiện lập kế hoạch dòng tiền, áp dụng các biện pháp tăng cường khả năng thanh toán của DN 82 3.2.3 Quản lý một cách chặt chẽ, xác định mức dự trữ HTK một cách hợp lý 83 3.2.4 Xây dựng tiêu chuẩn đối với khách hàng cho nợ, tích cực áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ 84 3.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên tham gia vào công tác quản trị trong doanh nghiệp 85 3.2.6 Quản lý tốt chi phí, tăng doanh thu 86 3.2.7 Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 87 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 88 3.3.1 Về phía Nhà nước 88 3.3.2 Về phía doanh nghiệp 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 92
Xem thêm

99 Đọc thêm

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GHOME

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 7 LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: 12 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 12 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 12 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp. 12 1.1.2 Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp. 13 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 14 1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 17 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 17 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 18 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 34 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GHOME TRONG THỜI GIAN QUA 45 2.1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 45 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của công ty. 45 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 48 2.1.3 Khái quát tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 58 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 69 2.2.1 Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động của công ty. 69 2.2.2 Thực trạng nguồn vốn lưu động và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động của công ty. 73 2.2.3 Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty. 77 2.2.4 Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền của công ty trong năm 2014. 80 2.2.5 Thực trạng về quản trị nợ phải thu của công ty. 88 2.2.6 Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ. 96 2.2.7 Thực trạng về quản trị tài sản lưu động khác của công ty. 101 2.2.8 Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 102 CHƯƠNG 3: 108 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GHOME. 108 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome trong thời gian tới. 108 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội. 108 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 109 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GHome. 111 3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động. 112 3.2.2 Nâng cao quản trị các khoản vốn bằng tiền. 115 3.2.3 Quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, các khoản phải thu, xây dựng chính sách bán hàng cũng như chính sách tín dụng phù hợp. 117 3.2.4 Tăng cường quản lý khoản vốn hàng tồn kho. 121 3.2.5 Một số biện pháp khác. 122 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 123 3.3.1 Điều kiện thực hiện các giải pháp. 123 3.3.2 Một số kiến nghị đối với công ty. 124 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 127
Xem thêm

122 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG MIỀN TRUNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

LỜI CAM ĐOANTên đề tài : “Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Miền Trung”Giáo viên hướng dẫn : ThS. Lê Đức ThiệnSinh viên thực hiện : Lê Thị HoaMSSV: 10012883Lớp : CDTD12TH – khoa kinh tế trường ĐH công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Lời cam kết :Em xin cam đoan bài báo cáo thực tập là công trình do chính em nghiên cứu soạn thảo. Nếu có bất kỳ hành vi sao chép nào em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm .Em xin chân thành cảm ơn:Các thầy cô, cô giáo trương đại học Công Nghiệp TPHCM và tất cả các thầy cô trong khoa kinh tế đã tận tình dạy dỗ và gúp đỡ em trong 3 năm học ngồi nghế nhà trường. Đặc biệt là thầy LÊ ĐỨC THIỆN đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo này.Ban giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Miền Trung cùng tất cả các cô chú , anh chị trong công ty, đặc biệt là các anh chị phòng kế toán tài vụ dù thời gian rất bận rộn nhưng vẫn tận tình hướng dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu để em hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhấtSau cùng em xin kính chúc các quý thầy cô trương đại học Công Nghiệp TPHCM và tất cả các anh chị trong công ty cổ phần tư vấn xây dựng miền trung luôn dồi dào sức khỏe, luôn đạt được những thành công trong công việc cũng như trong cuộc sốngTrong quá trình thực hiện báo cáo do thời hạn có hạn và kiến thức còn non kém nên ít nhiều cũng còn nhiều thiếu sót mong quý thầy cô thông cảm. một lần nũa em xin chân thành cảm ơnSinh viên thực hiện Lê Thị Hoa NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP………………………ngày … tháng … năm 2013TM ĐƠN VỊ(Ký tên và đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN…………………………ngày … tháng … năm 2013Giảng viên MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu12. Mục đích nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Cấu trúc đề cương:3B. NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CƠ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG41.1.Vốn lưu động41.1.1. Khái niệm vốn lưu động41.1.2. Phân loại vốn lưu động41.1.3. Một số công cụ đánh giá vốn lưu động 51.2. Quản trị vốn lưu động51.2.1. Khái niệm vốn lưu động51.2.2. Tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động51.2.3. Nội dung quản trị vốn lưu động51.3. Quản trị tiền mặt61.3.1. Tầm quan trọng của quản trị tiền mặt61.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị tiền mặt61.3.2.1. Tốc độ thu hồi tiền mặt61.3.2.2. Giảm tốc độ chi tiêu tiền mặt61.3.3. Lập dự toán ngân sách tiền mặt71.3.4. Một số công cụ theo dõi tiền mặt71.4. Quản trị khoản phải thu71.4.1. Chính sách tín dụng81.4.1.1. Khái niệm81.4.1.2. Thuận lơi và bất lợi khi mở rộng tín dụng.81.4.1.3. Mô hình tiêu chuẩn đánh giá tín dụng91.4.1.4. Hệ thống đánh giá chất lượng tín dụng91.4.2. Phân tích chính sách tín dụng101.4.2.1. Nguồn thu nhập thông tin tín dụng101.4.2.2. Xác định thời hạn và điều kiện tín dụng101.4.2.3. Quyết định mở tín dụng111.4.3. Chính sách thu nợ111.4.4. Theo dõi khoản phải thu121.4.4.1. Mục đích121.4.4.2. Một số công cụ theo dõi khoản phải thu121.5. Quản trị hàng tồn kho121.5.1. Khái niệm hàng tồn kho121.5.2. Phân loại131.5.3. Chức năng quản tri tồn kho131.5.4. Quản trị chi phí tồn kho141.5.4.1. Chi phí tồn trữ:141.5.4.2. Chi phí đặt hàng141.5.4.3. Chi phí mua hàng141.5.5. Một số công cụ đánh giá hiệu qủa quản tri hàng tồn kho15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG162. Giới thiệu về công ty162.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty CP TVXD Miền Trung:162.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP TVXD Miền Trung:162.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty:172.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:182.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán – tài chính của công ty cổ phần xây dựng miền trung202.1.4.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:202.1.5 chức năng, nhiệm vụ202.1.5.1. Chức năng:202.1.5.2. Nhiệm vụ:202.1.5.3. . Lĩnh vực hoạt động;212.2. Tình hình hoạt động kinh doanh222.3. Thực trạng quản trị lưu động vốn222.3.1. Thực trạng quản trị tiền mặt252.3.1.1. Sự cần thiết quản tri tiền mặt252.3.1.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quản tri tiền mặt252.3.1.3. Thực trạng giảm tốc độ thu tiền mặt252.3.1.4. Lập ngân sách dự toán tiền mặt262.3.1.5. Một số công cụ đanh giá hiêu quả quản trị tiền mặt262.3.2. Thực trạng quản trị khoản phải thu262.3.2.1. Chính sách tín dụng khoản phải thu262.3.2.2. chính sách chiết khấu282.3.2.3. Chính sách thu tiền282.3.2.4. Một số công cụ đánh giá khoản phải thu292.3.3. Thực trạng hàng tồn kho292.3.4. Nhận xét chung30CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHAANF TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG323.1. Phương hướng, nhiệm vụ của công ty giai đoạn 20122015323.2. một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động giai đoạn 20122015323.2.1. Giai pháp quản trị tiền mặt323.2.2. Giải pháp quản trị khoản phải thu333.2.2.1. Tăng thời hạn tín dụng ho khách hàng:333.2.2.2. Áp dụng tỷ lệ chiết khấu nhanh343.2.3. Giải pháp quản trị hàng tồn kho353.2.3.1. áp dụng mô hình áp dụng mức độ dặt hàng hiệu quả(EOQ)353.2.3.2. chiết khấu theo khối lượng đặt hàng363.2.4. Một số giải pháp khác37PHẦN KẾT LUẬN381. Kết luận382. Kiến nghị39TÀI LIỆU THAM KHẢO41
Xem thêm

49 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HJC

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HJC

1.Tính cấp thiết của dề tài nghiên cứu Vốn là một phạm trù kinh tế hàng hóa, là một yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hóa. Để khởi sự và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần có một lượng vốn nhất định, từ đó quan tâm tới vấn đề tạo lập, quản lý sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, nếu Vốn cố định được ví như xương cốt của cơ thể thì Vốn lưu động được ví như huyết mạch của cơ thể đó. Có thế so sánh như vật là do sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của Vốn lưu động đối với “cơ thể” doanh nghiệp. Vốn lưu động là một bộ phận rất quan trọng trong vốn sản xuất kinh doanh và nó thường chiếm tỷ trọng rất lớn ở những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh là chủ yếu. Có thể nói trong doanh nghiệp sản xuất, Vốn lưu động là bộ phận tạo ra nhiều doanh thu nhất. Theo đó, tăng cường quản trị Vốn lưu động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác quản lý tài chính liên quan đến sự sống còn cùa doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường quản trị Vốn lưu động đối với doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC em đã chọn đề tài: “ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC” 2.Đối tượng, nội dung và mục đích nghiên cứu. -Đối tượng và nội dung nghiên cứu: + Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Vốn lưu động và các giải pháp nhằm tăng cường quản trị Vốn lưu động trong doanh nghiệp. + Đánh giá thực trạng VLĐ và quản trị VLĐ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC. + Đề ra các giải pháp tăng cường quản trị VLĐ tại Công ty. -Mục đích nghiên cứu: Từ lý luận chung về VLĐ và quản trị VLĐ của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích thực trạng quản trị VLĐ của Công ty trong thời gian vừa qua, khẳng định những mặt tích cực đã đạt được đồng thời tìm ra một số hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị VLĐ của Công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận tối đa cho Công ty, giúp Công ty ngày càng phát triển. 3.Phạm vi nghiên cứu -Nghiên cứu tình hình quản trị vốn lưu động tại CTCP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC -Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2013-2014 và định hướng cho những năm tiếp theo -Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình VLĐ và quản trị VLĐ tại Công ty 4.Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu từ khái quát đến chi tiết từng hoạt động về VLĐ của Công ty, đồng thời sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thông qua số liệu sổ sách và cả các số liệu thị trường để xem xét giải quyết các vấn đề đặt ra trong đề tài nghiên cứu. 5.Bố cục bài luận Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về VLĐ và quản trị VLĐ của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị VLĐ của CTCP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Thanh Hòa đã cho em những lời khuyên quý báu và phương pháp nghiên cứu có hiệu quả để em có thể hoàn thành luận văn này. Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC nói chung và các chị phòng tài chính – kế toán của Công ty nói riêng đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành quá trình thực tập tại Công ty. Do điều kiện về trình độ, thời gian hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thêm của các thầy cô giáo hướng dẫn để luận văn này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Xem thêm

80 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠT ĐƯỢC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠT ĐƯỢC

58.04(0.11) (10.5) 32.81⇒Vòng quay các KPT và kỳ thu tiền bq luôn biến động.Vòng quay KPT tăng lên đồngthời kỳ thu tiền giảm đi cho thấy biểu hiện khá tích cực của công ty.Nhưng việc thuhồi nợ của công ty chưa thực sự tốt.Vốn công ty bị chiếm dụng nhiều,thu hồi nợ khókhăn,thất thoát VLĐ,làm hoạt động kinh doanh của công ty thiếu hụt nên phải đi vaycác tổ chức tín dụng và ngân hàng.13Thực trạng công tác quản trị hàng tồn kho của công ty Cơ cấu hàng tồn kho của công tyBảng 2.11. Cơ cấu HTK của công ty TNHH TM và XD Đạt Được giai đoạn 2012 - 2015Đơn vị : đồngNăm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Số tiềnSố tiềnSố tiền
Xem thêm

20 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH quảng cáo hoàng long

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU4CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ……….51. DOANH NGHIỆP VÀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP61.1 Doanh nghiệp61.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường61.1.2 Hoạt động kinh doanh của Công ty61.1.3Vốn kinh doanh của doanh nghiệp71.1.4 Khái niệm vốn kinh doanh71.1.5 Vốn lưu động của doanh nghiệp.7 2. Đặc điểm của vốn lưu động.82.1 Phân loại vốn lưu động.83. Khái quát hiệu quả quản trị vốn lưu động 103.1 Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính vốn lưu động của Công ty.103.2 Hiệu suất sử dụng tài sản:113.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị vốn lưu động114. Chu kỳ sản xuất.114.1 Kỹ thuật sản xuất.124.2 Tác động của thị trường.124.3 Trình độ tổ chức quản lý của lãnh đạo.124.4 Các yếu tố khác.125. Kết quả quản trị vốn lưu động12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG142. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG:142.1Qúa trình hình thành và phát triển của công ty142.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty142.2 Tổ chức sản xuất của doanh nghệp152.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty172.3.1 Tạo sự nhận diện thương hiệu trong tâm trí khách hàng172.3.2 Quảng cáo để truyền thông về hình ảnh thương hiệu182.3.3 Duy trì và đổi mới hình ảnh thương hiệu182.4 Tổ chức bộ máy của Công ty193. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long:213.1 Tình hình tài chính của Công ty21Bảng cân đối kế toán:213.2 Phân tích tình hình tài hình huy động vốn của công ty:23Bảng 1:233.3 Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty.241.Chỉ số thanh toán hiện hành242. Chỉ số thanh toán tức thời253. Chỉ số thanh toán nhanh:26Từ bảng 3 ta có nhận xét như sau:281. Vòng quay tổng tài sản:282. Vòng quay tổng TS ngắn hạn283. Vòng quay tổng TS dài hạn294. Vòng quay hàng tồn kho305. Vòng quay khoản phải thu304. Đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty.314.1 Những kết quả đạt được của công ty31CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG333.1.Định hướng cho công ty.333.1.1 Quản trị tiền mặt.333.1.2 Quản trị hàng tồn kho333.1.3 Quản trị các khoản phải thu333.1.4 Quản trị các khoản vốn lưu động khác333.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty343.2.1 Quản trị vốn bằng tiền343.2.2 Quản trị hàng tồn kho343.2.3 Quản trị các khoản phải thu343.2.4 Quản trị đối với vốn lưu động khác:343.3 Kiến nghị và đề xuất35KẾT LUẬN36PHỤ LỤC Tổ chức sản xuất của công tyTTTên máy, thiết bịChủng loại, nước sản xuấtSố lượngNăm sản Chất lượng1Thiết bị CloratorMỹ022005100%2Máy bơm nướcItalya032006100%3Xe tải 5 tấnHàn quốc07199590%4Máy hànNga05199790%5Máy cắtNhật101997100%6Khoan bê tôngNhật051997100%7Máy phát hànNhật051997100%8Máy hàn điện cán thépNhật03199685%9Tời cápViệt nam03199485%10Máy nén khíMỹ031996100%11Máy cưaNhật051996100%12Ô tô cẩu loại 15 tấnNhật041996100%13Mấy cán hifiMỹ051996100%14Máy in khuôn khổ lớnMỹ021996100%15Máy thử áp lựcNhật051999100%16Máy phát điện 30 KWNhật051999100%17Dụng cụ hỗ trợ lắp đặt biểnNhật501999100%18Dàn giáo định hìnhHàn quốc301999100%19Blang xích loại 2,55 tấnNhật101999100%20Chân tó lắp dựngViệt nam101999100%21Máy tínhNhật151999100% LỜI MỞ ĐẦUVốn là điều kiện tất yếu không thể thiếu khi thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở doanh nghiệp nào cũng vậy, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Như vậy, việc quản trị vốn được xem xét dưới gốc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin chọn đề tài” Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long”Việc nâng cao hiệu quả quản trị vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn nền kinh tế thị trường CNHHĐH rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động và làm tăng lợi nhuận. Một thực trạng hiện nay là các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đang nằm trong tình trạng thiếu vốn diễn ra liên tục khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long là một doanh nghiệp tư nhân cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long là một doanh nghiệp nhưng có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn. Công ty đang có một kế hoạch mở rộng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.Đối tượng nghiên cứu là quản trị vốn lưu đông tại công ty các yếu tố cấu thành nên vốn lưu động.Phạm vi được xác định: trong công ty TNHH Quảng cáo Hoàng LongVận dụng phương pháp phân tích, so sánh cho công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 1.DOANH NGHIỆP VÀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.1 Doanh nghiệp1.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngDoanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có thể coi là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận kinh doanh trên các lĩnh vực theo luật
Xem thêm

35 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí bình dương

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN VÀ CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG

Chương 1:Tổng quan về vốn lưu động và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tình hình quản lí, sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương. Chương 3:Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương.

104 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 7 1.1 – Khái quát chung về vốn lưu động : 7 1.1.1 Khái niệm của vốn lưu động 7 1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động 9 1.1.3 Phân loại vốn lưu động 10 1.1.3.1 Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong qúa trình sản xuất kinh doanh 10 1.1.3.2 Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện 11 1.1.3.3 Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn 12 1.1.3.4 Phân loại theo nguồn hình thành 13 1.2 – Các phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động 14 1.2.1 phương pháp trực tiếp 14 1.2.2 Phương pháp gián tiếp 17 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18 1.3.1 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 18 1.3.2 Mức tiết kiệm vốn lưu động 19 1.3.3 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 19 1.3.4 Hàm lượng vốn lưu động 20 1.3.5 Mức doanh lợi vốn lưu động 20 1.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động 20 1.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền 21 1.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 25 1.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 27 1.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 30 2.1 Khái quát chung về Công ty 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty vật tư kỹ thuật xi măng – Tổng công ty xi măng Việt nam 30 2.1.2 – Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 31 2.1.2.1– Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty 31 2.1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 33 2.1.2.3– Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức 36 2.1.2.4 Đặc điểm về vốn của Công ty 37 2.2 – Thực trạng quản trị Vốn lưu động của Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 38 2.2.1 – Cơ cấu Vốn lưu động 38 2.2.2 – Cơ cấu nguồn Vốn lưu động 41 2.3 – Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động tại Công ty 44 2.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động tại Công ty 45 2.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền 45 2.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 47 2.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 48 2.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác 50 2.5 – Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 51 Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 56 3.1 Đánh giá ưu , nhược điểm của quản trị Vốn lưu động 56 3.1.1 Ưu điểm 56 3.1.2 – Nhược điểm 58 3.2 – Phương hướng của Công ty trong thời gian tới 59 3.2.1 – Phương hướng của Công ty trong sản xuất KD 59 3.2.2 – Phương hướng về quản trị Vốn lưu động 61 3.3 – Một số giải pháp và kiến nghị 62 3.3.1 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 62 3.3.1.1 – Các giải pháp chung. 62 3.3.1.2 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty 63 3.3.2 Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 66 3.3.2.1 Một số kiến nghị đối với Công ty 67 3.3.2.2 Một số kiến nghị đối với Tổng Công Ty Xi măng và Nhà nước. 68 KẾT LUẬN 69
Xem thêm

Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quảng cáo cung cấp thiết bị cao Tuấn Minh

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO CUNG CẤP THIẾT BỊ CAO TUẤN MINH

MỤC LỤC MỤC LỤC ii PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp. 4 1.1.2 Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp. 7 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 9 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 9 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 10 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả quản trị VLĐ của doanh nghiệp 20 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO CUNG CẤP THIẾT BỊ CAO TUẤN MINH. 26 2.1 Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại quảng cáo cung cấp thiết bị cao Tuấn Minh. 26 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển công ty TNHH thương mại quảng cáo cung cấp thiết bị cao Tuấn Minh. 26 2.1.1.1 Tên, hình thức, địa chỉ công ty. 26 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại quảng cáo cung cấp thiết bị cao Tuấn Minh. 27 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh. 27 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của công ty. 30 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động của công ty TNHH thương mại quảng cáo cung cấp thiết bị cao Tuấn Minh 36 2.2.1 Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty. 36 2.2.3 Thực trạng quản trị vốn lưu động của công ty. 41 2.2.4 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty. 59 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội. 62 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 64 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty. 64 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động chính xác và hợp lý hơn. 64 3.2.2 Tăng cường quản trị vốn bằng tiền. 66 3.2.3 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho. 66 3.2.4 Tăng cường quản trị các khoản phải thu. 68 3.2.5 Một số giải pháp khác 69 3.2 Điều kiện thực hiện các giải pháp 70 3.2.1 Đối với các ngân hàng. 70 3.2.2 Đối với Nhà nước 71 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC
Xem thêm

84 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động trong doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động 4 1.1.2. Phân loại vốn lưu động 5 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 6 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.2.2.2 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 14 1.2.2.3. Phân bổ vốn lưu động 16 1.2.2.4. Quản trị vốn bằng tiền 17 1.2.2.5. Quản lý khoản phải thu 18 1.2.2.6. Quản trị hàng tồn kho 20 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 22 1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về việc xác định nhu cầu VLĐ 22 1.2.3.2.Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tình hình tổ chức đảm bảo vốn lưu động 23 1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình phân bổ vốn lưu động 24 1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn bằng tiền 24 1.2.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị nợ phải thu 25 1.2.3.6.Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị hàng tồn kho 25 1.2.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 26 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 26 1.2.4.1. Các nhân tố chủ quan 26 1.2.4.2. Các nhân tố khách quan 27 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG 28 2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang 28 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phân xây dựng Sơn Trang 31 2.1.2.1.Ngành nghề sản xuất kinh doanh 31 2.1.2.2.Tổ chức bộ máy quản lý 32 2.1.2.3.Quy trình sản xuất xây dựng 37 2.1.2.4. Lực lượng lao động 38 2.1.2.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật 38 2.1.2.6.Yếu tố đầu vào và thị trường các yếu tố đầu vào 40 2.1.2.7.Thị trường đầu ra và vị thế cạnh tranh của công ty 40 2.1.3.Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang. 41 2.1.3.1.Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của công ty. 41 2.1.3.2 Tình hình quản trị tài chính của công ty trong thời gian qua. 43 2.2.Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang. 54 2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động. 54 2.2.2 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 56 2.2.3. Thực trạng phân bổ vốn lưu động 62 2.2.4. Quản lý vốn bằng tiền 65 2.2.5. Quản lý các khoản phải thu 69 2.2.6 Quản trị hàng tồn kho. 74 2.2.7. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 78 2.3.Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang 80 2.3.1. Những thành tự đạt được. 80 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại. 81 2.3.3. Nguyên nhân 82 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG 83 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty Cổ phần xây dựng Sơn Trang trong thời gian tới 83 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong năm tới 83 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 85 3.2. Các biện pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của công ty trong những năm tới. 85 3.2.1. Xác định đúng đắn nhu cầu Vốn lưu động. 86 3.2.2 Xây dựng mô hình tài trợ linh hoạt 87 3.2.3. Tăng cường quản lý nợ phải thu, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. 87 3.2.4 Đảm bảo mức vốn bằng tiền hợp lý, đáp ứng yêu cầu thanh toán. 88 3.2.5. Đảm bảo mức dự trữ HTK hợp lý, tích cực đẩy mạnh hàng hóa bán ra 89 3.2.6. Đẩy mạnh nguyên cứu thị trường. mở rộng quy mô sản xuất, 90 3.2.7.Nâng cao chất lượng phân tích tài chính. 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 94
Xem thêm

107 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG tác QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG của CÔNG TY TNHH MTV THUỐC lá THĂNG LONG

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

Chương 1:Lý luận chung về vốn lưu động và quản trịvốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long. Chương 3:Giải pháp chủ yếu quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

115 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinci Việt Nam”

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINCI VIỆT NAM”

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động 4 1.1.2 Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 6 1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động 9 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 25 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINCI VIỆT NAM 32 2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xây dựng Vinci Việt Nam 32 2.1.1. Quá trính thành lập và phát triển của Công ty CP Xây dựng Vinci Việt Nam 32 2.1.2 Đặc đểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý công ty 33 2.1.3 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty 42 Biểu đồ 2.1:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian qua 48 2.2.1. Thực trạng VLĐ và phân bổ VLĐ 48 2.2.2. Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 53 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 58 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 58 2.2.5. Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ 64 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 68 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 74 2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Cty 76 2.3.1. Những kết quả đạt được 78 2.3.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 79 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINCI VIỆT NAM 80 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 80 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 80 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 82 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ của Công ty CP xây dựng Vinci Việt Nam. 84 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động 84 3.2.2. Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền 89 3.2.3. Tăng cường công tác quản trị các khoản phải thu 90 3.2.5. Tổ chức tốt việc tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 95 3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên 96 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 96 3.3.1 Về phía doanh nghiệp 96 3.3.2 Về phía nhà nước 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
Xem thêm

103 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về tình sử dụng vốn lưu động của công ty và tình hình quản trị vốn lưu động trong một số năm gần đây. Mục đích nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động ở công ty nhằm chỉ ra kết quả và tồn tại và đưa ra các biện pháp tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu chủ yếu: Báo cáo tài chính của công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương năm 2012 và năm 2013 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài có sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tư duy, duy vật biện chứng, phương pháp so sánh, thống kê, so sánh, phân tích, liên hệ cân đối và tổng hợp đánh giá. 5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần phụ lục, lời mở đầu, danh mục viết tắt, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương.
Xem thêm

77 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty Gas Petrolimex

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX

MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục cac chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 13 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 13 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 14 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 28 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 32 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX TRONG THỜI GIAN QUA 35 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Gas Petrolimex 35 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Tổng công ty Gas Petrolimex 35 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Gas Petrolimex 36 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của Tổng công ty Gas Petrolimex 45 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty Gas Petrolimex trong thời gian qua 60 2.2.1. Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động 60 2.2.2. Thực trạng nguồn vốn lưu động và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 64 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 71 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 73 2.2.5. Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ 77 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 80 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 84 2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Tổng công ty Gas Petrolimex 86 2.3.1. Những kết quả đạt được 86 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 87 Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX 89 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Tổng công ty Gas Petrolimex trong thời gian tới 89 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 89 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Tổng công ty Gas Petrolimex 90 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở Tổng công ty Gas Petrolimex 92 3.2.1. Giải pháp tài chính 92 3.2.2. Các giải pháp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 98 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 99 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
Xem thêm

116 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ và xây lắp SÔNG CHU

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU

LỜI CẢM ƠNTrong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng với sự nổ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình của các giảng viên khoa kinh tế, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhiều kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã học ở trường vào thực tế, em được thực tập tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông ChuTrong khoảng thời gian thực tập hai tháng, công ty giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn nhiệt tình từ ban giám đốc, phòng kế toán tài vụ đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế với tình hình tài chính của công ty.Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Đốc cùng toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu đã tạo điều kiện cho em thực tập và làm việc tại công ty. Đặc biệt là Cô Lê Thị Ngà phòng Kế Toán tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá trình thực tập, cung cấp thông tin tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Giảng Viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Phương đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Quý thầy cô khoa Kinh tế cùng thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường.Trong thời gian hoàn thành đề tài này em đã có nhiều sự cố gắng và nổ lực nhưng không tránh khỏi sự sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Ban Giám Đốc và Quý Thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 3 LỜI NÓI ĐẦU 8 Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 10 1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp 10 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động 10 1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động 10 1.1.3Phân loại vốn lưu động 10 1.1.3.1Dựa theo hình thái biểu hiện 10 1.1.3.2Dựa theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình của sản xuất kinh doanh 11 1.1.3.3 Phân loại theo nguồn hình thành 11 1.1.4 Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 11 1.1.4.1 Phương pháp hồi quy: 11 1.1.4.2Phương pháp tỷ lệ 12 1.1.4.3 Phương pháp trực tiếp 12 1.2 Khái quát về quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.1.1 Khái niệm quản trị vốn lưu động 13 1.2.1.2 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13 1.2.2 Vai trò quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 14 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động 15 1.2.3.1 Thông số khả năng thanh toán 15 1.2.3.2 Thông số khả năng hoạt động: 15 1.2.3.2.1 Thông số về hàng tồn kho 15 1.2.3.2.2Thông số về khoản phải thu khách hàng 16 1.2.3.4 Mức tiết kiệm vốn do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 17 1.2.3.4.1 Mức tiết kiệm tuyệt đối 17 1.2.3.4.2 Mức tiết kiệm tương đối 17 1.2.3.5. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động 18 1.2.3.6. Hệ số sinh lợi của vốn lưu động 18 1.2.4 Nội dung quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 18 1.2.4.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 18 1.2.4.1.1 Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp 18 1.2.4.1.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 19 1.2.4.2.2 Quản trị và sử dụng hàng tồn kho 20 1.2.4.2.3 Quản trị các khoản phải thu 21 1.2.4.2.4 Quản trị và sử dụng khoản phải trả 22 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 23 CHƯƠNG 2: Thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu 25 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu 25 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu 25 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu 25 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu 26 2.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp SôngChu 27 2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 27 2.1.4.3 Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của công ty. 28 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy KT tại Công ty CP cơ khí và XL Sông Chu 29 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu 30 2.2.Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu 32 2.2.1.Phân tích tình hình kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu 32 2.2.2.Phân tích kết cấu vốn lưu động của Công ty 33 2.2.2.1 Phân tích kết cấu tái sản nguồn vốn của công ty 34 2.2.3Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động của Công ty 37 2.2.3.1Nguồn hình thành vốn lưu động 37 2.2.3.2 Cơ cấu vốn lưu động 38 2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ :422.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán:422.3.1.1Khả năng thanh toán hiện hành: (HTTHH)422.3.1.2Hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền: (HTTBT)432.3.2 Các tỷ số về khả năng hoạt động:442.3.2. Số vòng quay hàng tồn kho:442.3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân còn được thể hiện dưới dạng vòng quay các khoản phải thu:442.3.3. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động452.3.3.1.Về vòng quay vốn lưu động452.3.3.2Về chỉ tiêu thời gian luân chuyển vốn lưu động462.3.3.3. Mức tiết kiệm vốn do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động472.3.3.4. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động492.3.3.5 Hệ số sinh lợi của vốn lưu động492.4 Đánh giá ưu, nhược điểm của quản trị vốn lưu động502.4.1 Ưu điểm512.4.2 Nhược điểm và nguyên nhân52CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU.53. 3.1 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới533.2 Phương hướng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động.533.2.1 Ý nghgiã của việc tăng tốc độ vốn lưu động533.2.2 Phướng hướng và biện pháp tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động543.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu543.3.1 Giải pháp quản trị vốn bằng tiền553.3.2 Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho553.3.3. Giải pháp quản trị khoản phải thu563.4.Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất573.4.1 Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ583.5 KIẾN NGHỊ593.5.1 Đối với các Ngân hàng thương mại593.5.2Đối với Nhà nước59KẾT LUẬN60DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO61 LỜI NÓI ĐẦU Để khởi sự và tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định.Vốn là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển sxkd của một doanh nghiệp Nhiều nhà phân tích tài chính đã ví vốn lưu động của doanh nghiệp như dòng máu tuàn hoàn trong cơ thể con ngưoạt động thì khời. Vốn lưu động được ví như vậy có lẽ bơỉ sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của vốn lưu động đối với “cơ thể” doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường,một doanh nghiệp muốn hoạt động thì không thể không có vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và vốn lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh nghiệp từ: dự trữ, sản xuất đến lưu thông. Vốn lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru Tuy nhiên sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, vốn lưu động chưa được quản lý,sử dụng có hiệu quả từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động sxkd chưa cao. Vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu, em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ trọng vốn lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp. Vấn đề nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động đang là một vấn đề nóng bỏng có tính chất thời sự không chỉ được các nhà quản lý quan tâm mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính,khoa học,công nghệ… Với nhận thức như vậy, bằng những nhận thức quý báu về tài chính doanh nghiệp, vốn lưu động tích lũy được trong thòi gian học tập, ngiên cứu tại trương ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cùng thời gian thực tập thiết thực tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu. Em đã quyết định chọn đề tài “phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu” làm báo cáo thực tậpKết cấu báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị vốn lưu động ngắn hạn công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông ChuChương 2: Thực trạng về hiệu quả quản trị vốn lưu động ngắn hạn công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông ChuChương 3:Các gỉai pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện quản trị vốn lưu động ngắn hạn công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu Do những hạn chế về trình độ, nhận thức và thời gian thực tập nên chắc chắn báo cáo còn nhiều thiếu sót . Em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy,cô giáo,các anh chị phòng tài chínhkế toán công ty cũng như các bạn sinh viên đã hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Công tác quản lý vốn lưu động tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến rất to lớn, đặc biệt là sự ra đời mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp những tế bào của nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, bước đầu đã thu được những thành quả đáng mừng tạo sự chuyển mình và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Trong kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đều phải nỗ lực vươn lên, phải lấy thước đo hiệu quả kinh doanh để quyết định sự thành bại của mình. Hiệu quả sản xuất kinh doanh được biểu hiện bằng số lợi nhuận thu được sau mỗi quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động tham gia gián tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua công tác đầu tư. Nó vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, vốn lưu động thay đổi từ vốn tiền tệ sang vốn vật tư, hàng hoá rồi trở thành vốn tiền tệ và nó lớn lên sau một chu kỳ vận động. Khả năng sinh lợi vừa là mục đích của sản xuất kinh doanh, vừa là phương tiện để vốn lưu động được bảo tồn và tăng trưởng, tiếp tục vận động ở chu kỳ sau. Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò của vốn lưu động, nhận thức được tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp. Nên việc đi sâu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng và các biện pháp để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc sử dụng vốn lưu động là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Với kiến thức đã học và thời gian thực tập tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, đặc biệt với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Vũ Dương Hòa, cùng sự chỉ bảo và giúp đỡ của tập thể cán bộ Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Công tác quản lý vốn lưu động tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông”. Nội dung báo cáo gồm hai phần chính: Phần 1: Khái quát chung và thực trạng công tác quản lý vốn lưu động Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Phần 2: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động của Công ty.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại VIC

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC

Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VIC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 3 1.1. Khái quát về Công ty TNHH Thương mại VIC 3 1.1.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước của công ty. 6 1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý 6 1.2.2. Chức năng của các phòng, ban. 7 1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013 10 1.3.1 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty trong giai đoạn 20112013 10 1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 12 1.4.1 Nhiệm vụ kinh doanh 12 1.4.2. Một số mặt hàng kinh doanh chủ yếu 13 1.4.3. Đặc điểm về công nghệ 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 16 2.1 Cơ sở lý luận chung về công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 16 2.1.1 Khái niệm, vai trò và phân loại vốn lưu động 16 2.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 19 2.1.3. Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động 30 2.1.4 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 34 2.1.5 Một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 35 2.2 Thực trạng công tác sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Thương mại VIC giai đoạn 2011 2013 38 2.2.1 Phân tích biến động vốn kinh doanh của Công ty qua giai đoạn 2011 2013 38 2.2.2 Phân tích biến động vốn lưu động của Công ty giai đoạn 2011 2013 41 2.2.3 Phân tích tình hình quản lý các khoản mục cụ thể của vốn lưu động 44 2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 50 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 59 3.1 Đánh giá chung về công tác sử dụng vốn lưu động của công ty trong giai đoạn 2011 2013 59 3.1.1.Ưu điểm 59 3.1.2.Hạn chế 59 3.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 60 3.2.1 Phương hướng cho vấn đề hàng tồn kho 60 3.2.2 Phương hướng quản lý khoản phải thu 62 KẾT LUẬN 65
Xem thêm

69 Đọc thêm

phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đông bắc

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ3 VỐN LƯU ĐỘNG3 1.1. Khái quát chung về vốn lưu động3 1.1.1. Khái niệm vốn lưu động(VLĐ)3 1.1.2. Đặc điểm4 1.1.3. Phân loại vốn lưu động4 1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp6 1.3. Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp7 1.4. Khái niệm và ý nghĩa quản trị vốn lưu động8 1.4.1. Khái niệm về quản trị vốn lưu động8 1.5. Nội dung quản trị vốn lưu động9 1.5.1. Quản lý vốn bằng tiền9 1.5.1.1. Khái niệm9 1.5.1.2. Nội dung quản lý vốn bằng tiền10 1.5.2. Quản lý hàng tồn kho11 1.6. Sự cần thiết của quản trị vốn lưu động13 1.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động14 1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động15 1.8.1. Nhân tố khách quan15 1.8.2. Nhân tố chủ quan15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÓN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC17 2.1. Khái quát về công ty cổ phần Đông Bắc17 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Bắc17 2.1.2. Một số đặc điểm kinh doanh của công ty18 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty19 2.1.4 Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức22 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc24 2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn lưu động24 Nguồn:bảng cân đối kế toán24 2.2.2. Phương pháp xác định vốn lưu động tại công ty:25 2.3. Nội dung quản trị VLĐ tại công ty26 2.3.1. Quản lý vốn bằng tiền26 2.3.2. Quản lý hàng tồn kho27 2.3.3. Quản lý khoản phải thu29 2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc30 2.5. Đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc32 2.5.1. Thành tựu32 2.5.2. Hạn chế33 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC34 3.1. Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới34 3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị VLĐ tại công ty34 3.2.1. Giải pháp chung34 3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị VLĐ tại công ty cổ phần Đông Bắc35 KẾT LUẬN39 TÀI LIỆU THAM KHẢO40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Bảng phân tích cơ cấu Vốn lưu động24 Bảng 2.2. Phân tích cơ cấu hàng tồn kho27 Bảng 2.3: Phân tích tình hình các khoản phải thu của công ty.29 Bảng 2.4: Bảng phân tích hiệu quả vốn lưu động tại công ty31 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VLĐVốn lưu động HTKHàng tồn kho KPTKhoản phải thu LỜI MỞ ĐẦU Để khởi sự và tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định. Vốn là một tiền đề cần thiết không thể thiếu cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng CSVN đã chỉ rõ “ Các xí nghiệp quốc doanh không còn được bao cấp về giá và vốn, phải chủ động kinh doanh với quyền tự chủ đầy đủ đảm bảo tự bù đắp chi phí, kinh doanh có lãi ...”. Theo tinh thần đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải gắn với thị trường, bám sát thị trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về vốn. Nhà nước tạo môi trường hành lang kinh tế pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời tạo ra áp lực cho các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh phải chú trọng quan tâm đến vốn để tạo lập quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất. Nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã kịp thích nghi với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt song bên cạnh đó không ít doanh nghiệp trước đây làm ăn có phần khả quan nhưng trong cơ chế mới đã hoạt động kém hiệu quả. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng đồng vốn còn quá thấp. Chính vì vậy, vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và phải đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết và hiệu quả sử dụng đồng vốn ra sao? Đây là một vấn đề nóng bỏng có tính chất thời sự không chỉ được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, khoa học vào doanh nghiệp. Xuất phát từ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của vốn lưu động và thông qua quá trình thực tập tại công ty.Em quyết định chọn đề tài: “phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc” để làm báo cáo tốt nghiệp cho mình. Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn lưu động Chương 2:Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đông Bắc Mặc dù đã hết sức cố gắng song do trình độ nhận thức về thực tế và lý luận còn hạn chế, đề tài này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu của cô, các cán bộ tài chính đã qua công tác cũng như các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, cùng cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ của Công ty Cổ phần Đông Bắc đã hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này . CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1. Khái quát chung về vốn lưu động 1.1.1. Khái niệm vốn lưu động(VLĐ) Để tiến hành hạt động sản xuất kinh doanh,ngoài các tài sản cố định doanh nghiệp cần có các tài sản lưu động.tài sản lưu động của doanh nghiệp gồm 2 bộ phận:tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động phổ thông. Tài sản lưu động sản xuất :gồm một bộ phận là những vật dự trữ để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục như nguyên vật liệu chính,vật liệu phụ ,nhiên liệu vv…và một bộ phận là sản phẩm đang trong quá trình sản xuất như:sản phẩm dở dang ,bán thành phẩm ... Tài sản lưu thông:là những tài sản lưu động nằm trong quá trình lưu thông của doanh nghiệp như:thành phẩm trong kho tiêu thụ,vốn băng tiền ,vốn trong thanh toán vv… Trong quá trình sản xuất kinh doanh ,tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông luôn thay chỗ cho nhau,vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục và thuận lợi. Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành thường xuyên liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng tiền mặt nhất định.Do đó ,để tiến hành nên các tài sản lưu động ,doanh nghiệp phải ứng ra với một số vốn tiền tệ nhất định đầu tư vào các tài sản đó.số vốn này được gọi là VLĐ của doanh nghiệp. VLĐ của doanh nghiệp thường xuyên vận động,chuyển hóa lần lươt qua các hình thái khác nhau.đối với doanh nghiệp sản xuất,VLĐ từ hình thái ban đầu là tiền được chuyển hóa sang hình thái vật tư dự trữ,sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hóa,khi kết thúc quá trình tiêu thụ lại trở về hình thài ban đầu là tiền. Trong quá trình kinh doanh,VLĐ chu chuyển không ngừng,nên tại một thời điểm nhất định,VLĐ thường xuyên có các bộ phận cùng tồn tại dưới các hình thái khác nhau trong các giai đoạn mà vốn đi qua. VLĐ của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên ,liên tục.VLĐ luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được thu hồi toàn toàn Ngoài ra VLĐ còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục. VLĐ còn là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. VLĐ còn có khả năng quyết định đến quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp phải huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư ít nhất là đủ để dự trữ vật tư hàng hóa. VLĐ còn giúp cho doanh nghiệp chớp được thời cơ kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. VLĐ còn là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm do đặc điểm luân chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Giá trị của hàng hóa bán ra được tính toán trên cơ sở bù đắp được giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi nhuận. Do đó, VLĐ đóng vai trò quyết định trong việc tính giá cả hàng hóa bán ra. 1.1.2. Đặc điểm Trong qua trình tham gai vào hoạt động kinh doanh,do bị chi phối bởi đặc điểm của tài sản lưu động nên VLĐ của doanh nghiệp có các đặc điểm sau: VLĐ trong quá trình chu chuyển luôn thay đổi hình thái biểu hiện. VLĐ chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau mỗi kì kinh doanh VLĐ hoàn thành một vòng tuần honoanfsau một chu kì kinh doanh 1.1.3. Phân loại vốn lưu động Để quản lý VLĐ được tốt cần phải phân loại VLĐ.Dụa theo tiêu thức khác nhau,có thể chia VLĐ thành các loại khác nhau. Dựa theo hình thái biểu hiện và khả năng hoán tệ của vốn có thể chia VLĐ thành: vốn bằng tiền và vốn về HTK. Vốn bằng tiền và các khoản phải thu: Vốn bằng tiền gồm:tiền mặt tại quĩ,tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển .Tiền là một loại tài sản có tính linh hoạt cao,doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi thành các loại tài sản khác hoặc để trả nợ.Do vậy,trong hoạt hoạt động kinh doanh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải có một lượng tiền nhất định
Xem thêm

45 Đọc thêm

ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

nó chuyển hết một lần vào giá trị sản phẩm để cấu thành nên giá trịsản phẩm.Thứ hai, qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh vốn lưuđộng thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, từ hình thái vốn tiềnluanvan.onlinePage 9www.luanvan.onlinetệ ban đầu chuyyển sang vốn vật tư hàng hoá dự trữ và vốn sản xuất,rồi cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ. Sau mỗi chu kỳ tái sảnxuất, vốn lưu động hoàn thành một vòng chu chuyển.1.1.3 - Phân loại vốn lưu động:Trong doanh nghiệp vấn đề tổ chức và quản lý vốn lưu độngcó một vai trò quan trọng. Có thể nói, quản lý vốn lưu động là bộ phậntrọng yếu của công tác quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp.Quản lý vốn lưu động nhằm đảm bảo sử dụng vốn lưu động hợp lý,tiết kiệm và có hiệu quả. Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động càng cóhiệu quả thì càng có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm, nghĩa làcàng tổ chức được tốt quá trình mua sắm, quá trình sản xuất và tiêuthụ. Do vốn lưu động có rất nhiều loại mà lại tham gia vào một chu kỳsản xuất kinh doanh và thường xuyên thay đổi hình thái vật chất. Dođó, muốn quản lý tốt vốn lưu động, người ta phải tiến hành phân loạivốn lưu động theo các tiêu thức sau:1.1.3.1- Phân loại Vốn lưu động theo vai trò từng loại vốnlưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh:
Xem thêm

74 Đọc thêm

Cùng chủ đề