3PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA LENIN DÂN CHỦ VÔ SẢN SO VỚI BẤT CỨ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TƯ SẢN NÀO TIẾN BỘ NHẤT C...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "3PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA LENIN DÂN CHỦ VÔ SẢN SO VỚI BẤT CỨ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TƯ SẢN NÀO TIẾN BỘ NHẤT C...":

Tài liệu Chủ nghĩa Mac - Lênin doc

TÀI LIỆU CHỦ NGHĨA MAC - LÊNIN DOC

quần chúng nhân dân. Giai cấp công nhân bị ba tầng áp bức bóc lột: đế quốc, tư sản, địa chủnên nỗi uất hận về dân tộc mất nước, nỗi cực khổ của giai cấp lại bị áp bức, bóc lột nên sớmhình thành ý thức dân tộc và ý thức giai cấp. Lúc đầu họ đấu tranh tự phát, sau đó đảng lãnhđạo nên họ đấu tra[r]

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Chủ nghĩa chống cộng là hệ thống các học thuyết chính trị xã hội, quan điểm, tư tưởng và những chính sách phản động, phản khoa học của giai cấp tư sản và nhà nước TBCN, chống lại chủ nghĩa Mác Lê nin, CNXH hiện thực, các lực lượng cách mạng hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới, nhằm duy t[r]

12 Đọc thêm

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ DÂN CHỦ VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, dân chủ là từ ghép của 2 từ Hy lạp cổ: “Demos – dân” và “Kratos – quyền lực, sức mạnh”

Nghĩa là nhà nước
dân chủ chủ nô có
“quyền lực của dân”

Nhà nướ[r]

30 Đọc thêm

KTHKI_Sử 8

KTHKI_SỬ 8

Câu 3 (1 điểm) Kẻ mũi tên đúng là: Anh (233,0 … ), Pháp (25,3 … )(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)2. Phần tự luận (7 điểm)Câu 4 (3 điểm)Chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven:- Biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tếtài chính. (1đ)- Ban hành các đạo l[r]

3 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CUỘC ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN TRONG TÁC PHẨM BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ THỊ TRƯỜNG CỦA LÊ NIN

TIỂU LUẬN CUỘC ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN TRONG TÁC PHẨM BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ THỊ TRƯỜNG CỦA LÊ NIN

V.I.Lênin nhà lý luận thiên tài, nhà lãnh đạo kiệt xuất của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới, Người tiếp tục bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại mới. Tên tuổi của Lênin gắn liền với sự mở đầu của một giai đoạn mới trong phong trào công nhân Nga. Trong các tác phẩm c[r]

19 Đọc thêm

Đề ktra Sử 8

ĐỀ KTRA SỬ 8

Câu8 (0,25đ )Vì sao công nghiệp Mỹ phát triển vượt bậc?A.Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh?B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn ở châu âuC.Ứng dụng khoa học- kỹ thuậtD. Cả …………. Câu 9 (0,25đ) Chính đảng vô sản kiểu mới lần đầu tiên t[r]

2 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH TƯ TƯỞNG CỦA LÊ NIN VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH TƯ TƯỞNG CỦA LÊ NIN VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

giới, nhưng cũng không thể yên ổn hợp tác, hội nhập nếu không có sức mạnh nộilực và không biết tự bảo vệ mình. Quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh trongtình hình đầy biến động ấy làm cho vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền, thốngnhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc và chế độ xã hội[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ, Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ, Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

Dân chủ là hiện tượng lịch sử xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người. Dân chủ XHCN là một hình thức thể hiện quyền tự do bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự ph[r]

97 Đọc thêm

bt lớn lý luận nhà nước và pháp luật dân chủ

BT LỚN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT DÂN CHỦ

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin cùng những khám phá khoa học mới đây về quy luật khách quan của xã hội thì nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước cuối cùng và ưu việt nhất trong lịch sử xã hội loài người, nó phù hợp với quy luật vận động và phát triển của xã hội. Xây dựng nền dân chủ xã h[r]

8 Đọc thêm

Đề thi Olympic Tây Hồ năm 2012 môn Lịch sử 11 docx

ĐỀ THI OLYMPIC TÂY HỒ NĂM 2012 MÔN LỊCH SỬ 11 DOCX

- Về quân sự: quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu của phương Tây, sản xuất vũ khí, đóng tàu, nhờ chuyên gia phương Tây giúp đỡ (0,5đ) - Gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt vì: + Nhật còn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, tầng lớp quí tộc, đặ biệt[r]

3 Đọc thêm

nâng cao hiệu quả thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phân tích rõ quan điểm của các nhà kinh điển MácLênin, của Hồ Chí Minh và Đảng ta về dân chủ và thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng. Làm rõ thực trạng của việc thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu[r]

118 Đọc thêm

Hướng dẫn chấm học sinh giỏi huyện môn lịch sử ớp 9 huyện Ngọc Hiển năm 2009 - 2010 pps

HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN LỊCH SỬ ỚP 9 HUYỆN NGỌC HIỂN NĂM 2009 - 2010 PPS

quốc tế cộng sản, tìm hiểu kinh nghiệm thành lập Đảng và thành lập chính quyền Xô viết. 12/1924 Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 6/1925 Người mở nhiều lớp huấn luyện ở Quảng Châu, đào tạo được hơn 200 cán bộ cách mạng. b. Sự kiện đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong hoạt độ[r]

3 Đọc thêm

Ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học

ÔN TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN đã lỗi thời.Tuy nhiên,có một số quan điểm của giai cấp tư sản đã phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN.-G/c TS dựa vào sự thay đổi cơ cấu của giai cấp CN ở các nước đang phát triển:công nhân các ngành nghề truyền thống đang giảm dần, CN có[r]

10 Đọc thêm

Bai20-tiet30.Phong tr...

BAI20-TIET30.PHONG TR...

1. Tình hình chung- Hầu hết các quốc gia ĐNÁ đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của CN thực dân.- Cuộc đấu tranh giành ĐLDT hướng theo con đường dân chủ tư sản.Nguyễn Ái Quốc-Người sáng lập ĐCS Việt NamTrần Phú-Tổng bí thư đầu tiên của ĐCS Việt Nam- Sau thế chiến thứ nhất

17 Đọc thêm

Hệ thống tòa án nước pháp nhánh tòa thẩm quyền chung

HỆ THỐNG TÒA ÁN NƯỚC PHÁP NHÁNH TÒA THẨM QUYỀN CHUNG

PHẦN 1 5
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN 5
I. Trước Cách mạng Dân chủ Tư sản 1789 5
II. Năm Cách mạng Dân chủ Tư sản 1789 5
III. Sau Cách mạng Dân chủ Tư sản 1789 6
PHẦN 2 8
HỆ THỐNG TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CHUNG 8
I. Đặc điểm của hệ thống tòa án 8
II. Nhánh tòa thẩm quyền chung ([r]

21 Đọc thêm

Cách mạng Nga 1917

CÁCH MẠNG NGA 1917

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁC MẠNG THÁNG MƯỜI A CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TƯ SẢN THÁNG 2 NĂM 1917 + DIỄN BIẾN: SGK + KẾT QUẢ: - LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ - HAI CHÍNH QUYỀN SONG SONG TỒN[r]

23 Đọc thêm

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Phân tích một số lý luận về dân chủ, dân chủ ở cơ sở và dân chủ trong trường học làm sáng tỏ sự cần thiết phải thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay.Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà[r]

131 Đọc thêm

PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN

c) Sự phân cấp quản lý + xác định quyền quyết định của trung ương đối với những lĩnh vực then chốt, ý nghĩa chiến lược để đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa của toàn xã hội, sự quản lý tập trung và thống nhất của nhà nước.Ví dụ: Chính phủ có quyền quyết định các biện pháp cải tiến lề lối làm việc[r]

10 Đọc thêm

DÂN CHỦ xã hội CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ đi lên CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một nội dung cốt lõi, quan trọng được Đảng ta thể hiện xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng, đó là hệ thống quan điểm hoàn chỉnh và toàn diện về những vấn đề cơ bản của chế độ dân chủ XHCN. Đảng ta không những chỉ rõ bản chất tốt đẹp, tính chất ưu việt, mà còn khẳn[r]

8 Đọc thêm

NHẬT BẢN

NHẬT BẢN

ỐC-CAI-ĐÔ 1.Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh 1.Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh - Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản bị quân đội nước ngoài chiếm đóng,mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề - Nhật tiến hành một loạt cái cách dân chủ như: ban hành Hiến pháp mới (1946),cải cá[r]

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề