HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT THÉP VINAUSTEEL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT THÉP VINAUSTEEL":

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Thép Việt

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TINH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT

MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ: ……………..…………………..3
LỜI NÓI ĐẦU:..……………………………………………………………….……….4
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT………………………………………...…...........................................................7
1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:……………………...……………………………………..7
1.1.1 Khái niệm tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:…….……..............7
1.1.2 Bản chất, chức năng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:…..……..….8
1.1.3 Yêu cầu quản lý và tính chi phí giá thành:……………………...……………..10
1.1.4 Vai trò của kế toán trong việc QLCP và tính giá thành sản phẩm: …………...11
1.1.5 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:…..…12
1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:……...…………….16
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất:………………………………………………………16
1.2.2 Phân loại hạ giá thành sản phẩm:……………………………………………...16
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TRONG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH:……………………………………..17
1.3.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định:
1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định:…………………………………..18
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CP và đối tượng tính giá thành sản phẩm:19
1.4. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT:…………………………………...19
1.4.1. Hạch toán ban đầu:……………………………………………………………..19
1.4.2. Tài khoản sử dụng :…………………………………………………………….20
1.4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:……………………………21
1.4.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:…………………………………...28
1.5. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:.................................................................30
1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang:...................................................30
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm:........................................................32
1.6. SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG:........................................................................35
CHƯƠNG 2:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT:...............................39
2.1 . SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT:..........................................................................................39
2.1.1. Giới thiệu về Công ty:........................................................................................39
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:.....................................................................39
2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:...........................................................................44
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT:.......................................50
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm:....................50
2.2.2. Hạch toán ban đầu:..............................................................................................50
2.2.3. Tài khoản sử dụng:..............................................................................................50
2.2.4. Các chính sách kế toán áp dụng trong Công ty TNHH Thép Việt:....................51
2.2.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thép Việt:..52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT:.............................................................................................................................89
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí SX và giá thành sản phẩm nói chung và ở Công ty TNHH Thép Việt:...................................................................89
3.2. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty:........91
3.3.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:.............................................................................................................92
Xem thêm

98 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu riêng 2
1.3. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN DẾN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
1.6. KẾT CẤU KHOÁ LUẬN 17
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 18
2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 18
2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 18
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 18
2.1.3. Đối tượng của kế toán chi phí sản xuất kinh doanh. 20
2.1.4. Nội dung, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 21
2.1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 29
2.2. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31
2.2.1. Khái niệm về giá thành. 31
2.2.2. Phân loại giá thành 31
2.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành 32
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 33
2.3. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37
2.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 37
2.3.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 38
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 39
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 39
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 39
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 41
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội 43
3.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty. 45
3.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 47
3.2.1. Khái quát bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 47
3.2.2. Các chính sách kế toán chung. 48
3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 49
3.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 50
3.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 51
3.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 52
3.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 53
3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 53
3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 56
3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 59
3.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 62
3.3.5. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phân Cao su Hà Nội. 63
CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 65
4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 65
4.1.1. Ưu điểm 65
4.1.2. Nhược điểm 70
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 73
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
Xem thêm

90 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH XÂY LẮP SỐ 8 – TỔNG CÔNG TY CTGT 1 THANH HOÁ CÔNG TY CỔ PHẦN

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Ý nghĩa lí luận, thực tiễn của đề tài 2
1.5 Phương pháp thực hiện đề tài 2
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3
1.5.2 Phương pháp điều tra, đánh giá 3
1.5.3 Các phương pháp khoa học của kế toán 3
1.5.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 3
1.5.5 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 4
1.6 Tổng quan đề tài nghiên cứu 4
1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 11
Chương 2 Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 12
sản phẩm xây lắp 12
2.1 Lý luận chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
2.1.1 Chi phí sản xuất 12
2.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 12
2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 13
2.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
2.1.1.4 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất 16
2.1.2 Giá thành sản phẩm 17
2.1.2.1 Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành 17
2.1.2.2 Phân loại giá thành 17
2.1.2.3 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 19
2.1.2.4 Phương pháp tính giá thành 20
2.1.3 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT) 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuât chung 27
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 28
2.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.5.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28
2.2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 29
2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 30
Chương 3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1 Đặc điểm chung về Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 34
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 34
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa. 35
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 36
3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần 38
3.1.4.1 Kết quả kinh doanh 38
3.1.4.2 Tình hình tài chính 39
3.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 40
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng Công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần 40
3.2.2 Các chính sách kế toán chung 42
3.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 44
3.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 46
3.3.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lấp số 8 47
3.3.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lắp số 8 47
3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 62
3.3.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 62
3.3.2.2 Tính giá thành sản phẩm 63
Chương 4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 67
4.1 Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 67
4.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 71
4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý 73
4.2.1.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý 73
4.2.1.2 Hoàn thiện về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất 73
4.2.2 Hoàn thiện hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 74
4.2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 74
4.2.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 75
4.2.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 76
4.2.2.4 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 76
4.2.2.5 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 77
4.2.2.6 Hoàn thiện về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 77
4.2.2.7 Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 78
KẾT LUẬN 80
Xem thêm

81 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAN ANH.

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.4. Kỳ tính giá thành 11
1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19
1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30
Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20
2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20
2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32
2.2.2. Kỳ tính giá thành 33
2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59
Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

61 Đọc thêm

tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Xem thêm

50 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hưng Phát 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG PHÁT 

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hưng Phát 
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2:Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận
tải Hƣng Phát.
Xem thêm

104 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV xi măng quang sơn

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN

Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.
Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.

94 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.3I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:4I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.7I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.7I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất.9I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.16I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.16I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.18I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.19I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán).21Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.25II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.28II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng:28II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.30II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.37II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.38II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.39Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.40III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.40III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.41Phần kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI
Xem thêm

76 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THÉP VIỆT MỸ - CÔNG TY TNHH MINH BẠCH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THÉP VIỆT MỸ - CÔNG TY TNHH MINH BẠCH

Kế toán là một công cụ quan trọng của các doanh nghiệp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính của tài chính doanh nghiệp.

Mà chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình quản lý và sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Các thông tin về chi phí và giá thành là những căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Trong khi đó mối quan tâm hiện nay của các doanh nghiệp đó là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, để hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo. Vì vậy công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần được chú trọng và đưa lên hàng đầu.

Nhận thấy vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán nên em chọn “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy thép Việt Mỹ - Công ty TNHH Minh Bạch” là đề tài cho Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Thời gian thực tập vừa qua em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám đốc Công ty TNHH Minh Bạch và các phòng ban chức năng khác; Đặc biệt là Phòng Kế toán của Nhà máy Thép Việt Mỹ. Cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy TS. Trần Mạnh Dũng đã giúp em hoàn thành Báo cáo thực tập này.
Xem thêm

69 Đọc thêm

Báo cáo chuyên đề hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yên

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm 4
1.1.2.1. Khái niệm 4
1.1.2.2. Phân loại 5
1.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 5
1.1.4. Kỳ tính giá thành 6
1.1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang 7
1.1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 7
1.1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 7
1.1.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành 8
1.1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
1.1.6.2. Phương pháp tính giá thành 9
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 15
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 20
1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 22
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 24
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng SECOIN Hưng Yên 24
2.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty 25
2.1.2.1. Chức năng 25
2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động 25
2.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 31
2.1.2.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty 32
2.1.2.5. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 34
2.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên 35
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 35
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty 43
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 44
2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 46
2.2.7. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 62
2.2.8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty 75
2.2.9. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty 88
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 89
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty 94
2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 94
2.4.2. Quy trình tính giá thành 95
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 98
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 98
3.1.1 Ưu điểm 98
3.1.2 Nhược điểm 100
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 101
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 102
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 106
KẾT LUẬN 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNCÁN BỘ HƯỚNG DẪN 110
Xem thêm

122 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.
Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

124 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Xem thêm

75 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

LUẬN VĂN THẠC SỸ 2016 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

luận văn thạc sỹ kế toán năm 2016 theo thông tư 2002014TT BTC.
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài. 1
2. Phương pháp nghiên cứu 2
3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4
7. Kết cấu của khóa luận 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5
1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 5
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 7
1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 11
1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 13
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 14
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 15
1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và mức độ hoạt động 17
1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành xây dựng 21
1.2.2.1. Phân loại giá thành sản xuất xây dựng căn cứ vào thời điểm, cơ sở số liệu tính giá thành 22
1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành 23
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 24
1.3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 26
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 27
1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 28
1.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 28
1.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 28
1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN GÓC ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 30
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33
1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35
1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38
1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng 41
1.5.6. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 44
1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 45
1.7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 49
1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 50
1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 51
1.8. PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 52
1.8.1 Khái niệm phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 52
1.8.2. Vai trò tác dụng của phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 53
1.8.3. Một số hình thức khoán chủ yếu 54
1.9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 60
1.10.1. Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 60
1.10.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 62
1.10.2.1. Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 62
1.9.2.2. Các biểu mẫu tổng dự toán công trình 64
1.10.2.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 69
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 69
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 70
2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty 72
2.1.4.1. Tình hình lao động và cơ sở kỹ thuật của công ty 72
2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty 75
2.1.4.3. Hiệu quả, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 76
2.1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 78
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78
2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 81
2.1.5.3. Đặc điểm chế dộ kế toán doanh nghiệp vận dụng để thực hiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 82
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 85
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 85
2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 85
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 88
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 89
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 89
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 91
2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 95
2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 97
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5. Tính giá thánh sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5.1.Tập hợp chi phí 99
2.2.5.2.Tính giá thành sản phẩm 100
2.3 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 102
2.3.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 103
2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tai trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 105
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 107
3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 108
3.2.1.Về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành 108
3.2.2. Hoàn thiện việc tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán 109
3.2.3. Hoàn thiện việc phân loại chi phí chi phí sản xuất xây dựng phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 110
3.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo dự toán 110
3.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 111
3.2.4. Hoàn thiện việc kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 114
3.2.5. Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị 116
3.2.6. Xác định trung tâm trách nhiệm và lập báo cáo trách nhiệm 118
3.2.7. Xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 120
3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 125
KẾT LUẬN 127
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

152 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ VVMI

Chương І:Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương ІІ : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI.
Chương ІІІ :Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI.

118 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Xem thêm

56 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ HÀ NỘI

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội
Xem thêm

100 Đọc thêm

Luận văn kế toán Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thạch Bàn

LUẬN VĂN KẾ TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

Luận văn kế toán với đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thạch Bàn có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phần 2 thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn, phần 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn.
Xem thêm

91 Đọc thêm

Cùng chủ đề