BỐI CẢNH LỊCH SỬ ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BỐI CẢNH LỊCH SỬ ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG":

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

chống quan liêu, tham nhũng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ khỏi sự tha hóa,biến chất, VHCT một khi thâm nhập vào đời sống và trở thành phổ biến, trước hết ởsự gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở về sự trong sạch của thể chế, sau2đó là trình độ giác ngộ chính trị của quần chúng,[r]

15 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phíMỞ ĐẦUĐường lối chính sách Đại hội Đảng toàn quốc Việt Nam lần thứ VI phân tíchnguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội , định hướng đúng đắn ,đề rađường lối đổi mới cho nền kinh tế nước ta là thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tếsang cơ c[r]

16 Đọc thêm

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Báo cáo môn học Đường lối cách mạng của ĐCSVN về Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
2.Những điểm giống và khác nhau căn bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xã hội chủ ng[r]

19 Đọc thêm

CHƯƠNG IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

CHƯƠNG IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Chương IVĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓAI. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóaa/Khái niệm Công nghiệp hóa- Từ thế kỷ XVII, XVIII, ở Tây Âu khái niệm CNHđược hiểu là quá trình thay thế lao động thủ côngbằng lao động máy móc- CNH ở Liên Xô từ năm 1926 được h[r]

55 Đọc thêm

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI (1986 2006)

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI (1986 2006)

với các dân tộc thiểu số, giữa miền núi với miền xuôi là không đồng đều. Nhận thức13được điều đó, sau khi đất nước giành được độc lập Người đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng,chính quyền các địa phương, cán bộ phải làm sao nâng cao đời sống của nhân dân làmcho các dân tộc thiểu số tiến kịp các dân tộ[r]

64 Đọc thêm

Đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng Cộng Sản VN?
2. Trình bày các giai cấp trong xã hội VN thuộc địa nửa phong kiến?
3. Ý nghĩa sự ra đời của ĐCS VN?
4. Nội dung cơ bản của luận cương Chính trị tháng 101930?
5. Nội dung của cương lĩnh Chính trị đầu tiên được thông qua[r]

54 Đọc thêm

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC1

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để đư[r]

63 Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại Hà Nội, đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm v[r]

1 Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ NĂM 2015 - TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên  Câu I (2,0 điểm) Những Đại hội đại biểu toàn quốc nào của Đảng được tổ chức trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1975( nêu thời gian, địa điểm diễn ra Đạ[r]

4 Đọc thêm

PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TATỪ ĐẠI HỘI III ĐẾN XI

PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TATỪ ĐẠI HỘI III ĐẾN XI

•Ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh pháttriển công nghiệp địa phương. (Hình thành các trung tâm công nghiệpnhư Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Trì, Thái Nguyên, Nam Định…)=> Về thực chất, đây là sự lựa chọn mô hình chiến lược CNH thay thếnhập khẩu mà nhiều nước, cả nước[r]

10 Đọc thêm

CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN

CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở khắp các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918-1923. Đỉnh cao củ[r]

1 Đọc thêm

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

Phần thứ nhất Đặt vấn đề
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIM LIÊN, HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIM LIÊN, HÀ NỘI

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, t¬¬ư tư¬¬ởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chư¬¬a đ¬ược ngăn[r]

122 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tài2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu4 Phương pháp nghiên cứu5 Đóng góp của đề tài6 Bố cục đề tàiChương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ1.1Tình hình thế giới1.2Tình hình trong nướcChương 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG2.1 Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng qua[r]

17 Đọc thêm

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản

CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản gồm 6 câu hỏi cơ bản và quan trọng xoay quanh các chương trong giáo trình ĐLCMĐCS.
CÂU 1: Nội dung cơ bản của Cương Linh đầu tiên của Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?
CÂU 2: So sánh những điểm giống và khác nhau giữa[r]

13 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để có được những thành tựu ấy chúng ta đã trải qua nhiều thời kì đấu tranh gian khó. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nư[r]

25 Đọc thêm