KHU DU LỊCH VĨNH HY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHU DU LỊCH VĨNH HY":

Báo cáo thực tập: Báo cáo kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần dịch vụ du lịch và thương mại Vĩnh Nhung

BÁO CÁO THỰC TẬP: BÁO CÁO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 2 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LICH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 2 1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY. 3 1.2.1. Chức năng: 3 1.2.2 Nhiệm vụ : 4 1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 4 1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 5 PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 6 2.1 ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7 2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận kế toán 7 2.1.2Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 8 2.2 ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 10 2.2.1 Chế độ chứng từ kế toán 10 2.2.2 Chế độ tài khoản kế toán 11 2.2.3 Tổ chức phương pháp kế toán 11 2.2.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 11 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 15 2.3 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 16 2.3.1 Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 16 2.3.1.1Tài khoản sử dụng 17 2.3.1.2Chứng từ sử dụng 18 2.3.1.3 Luân chuyển chứng từ 18 2.3.2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định 20 2.3.2.1Tài khoản sử dụng 21 2.3.2.2Chứng từ sử dụng 21 2.3.2.3Luân chuyển chứng từ 22 2.3.3 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23 2.3.3.1Tài khoản sử dụng 24 2.3.3.2Chứng từ sử dụng 26 2.3.3.3Luân chuyển chứng từ 27 2.3.4 Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Vĩnh Nhung. 27 2.3.4.1 Các phương thức bán hàng ở công ty. 27 2.3.4.2. Phương thức thanh toán. 28 2.3.4.3 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần dịch vụ du lịch và thương mại Vĩnh Nhung. 29 PHẦN 3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 46 3.1. VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 46 3.1.1 Ưu điểm 46 3.1.2 Nhược điểm 46 3.2 VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ TẠI DOANH NGHIỆP. 46 3.2.1 Ưu điểm 46 3.2.2 Nhược điểm 47 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Xem thêm

53 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

Việt Nam công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.Hiện đã có đường nối từ Tuy Hòa vào Vũng Rô. Đường Phước Tân- Bãi Nga chạydọc ven biển qua nhiều thắng cảnh như Mũi Điện, Bãi Môn tạo nhiều thuận lợi để pháttriển kinh tế xã hội.Vũng Rô là một trong ba địa điểm có điều kiện tự nhiên tốt nhất tại Việt Nam đểxây dựng cảng biển lớn (hai địa điểm còn lại là Cam Ranh và Vân Phong). Hơn nữa việcnằm cạnh cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong tạo cho Vũng Rô lợi thế rấtlớn cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu với thế giới. Nhằm khai tháclợi thế cảng Vũng Rô, khu kinh tế Nam Phú Yên đã được thành lập.2.1.3. Đầm Ô LoanĐầm Ô Loan nằm về phía Nam thị trấn Chí Thạnh thuộc địa phận huyện Tuy An,dưới chân đèo Quán Cau, có diện tích toàn mặt nước là 1.570ha, cách thành phố TuyHoà về phía bắc 20 km. Nước trong đầm thuộc loại nước lợ (nước xà hai) do đầm ănthông ra biển bằng cửa Lễ Thịnh, đưa nước mặn vào đầm mỗi khi thuỷ triều lên; đầmcũng nhận nước ngọt từ sông Cái và các con suối nhỏ chung quanh đổ vào. Bao bọcquanh đầm là núi Đồng Cháy, núi Cẩm và cồn An Hải. Do thế đất đồi là đất sỏi nhớt nênmùa mưa làm xói lở, kéo theo lượng phù sa khá lớn bồi lắng lòng đầm. Do vậy, lòngđầm chỗ sâu nhất khoảng 6 mét, chỗ cạn, thường là ven bờ, khoảng trên 1 mét. Riêngphía trên cửa Lễ Thịnh thuộc địa phận An Hải mực nước sâu tới 10 mét.Trong dân gian có nhiều huyền thoại về tên gọi đầm Ô Loan, nhưng gần gũi nhấtlà câu chuyện về nàng Loan và chim Ô thước đã được truyền tụng từ đời này sang đờikhác. Theo lời kể của ông Cao Phi Yến một nhân sĩ và là nhà nghiên cứu văn hoá dângian kể lại rằng: Ngày xưa, có nàng tiên trên trời rất xinh đẹp tên nàng Loan, nhưng tínhtình hay tinh nghịch. Một ngày nọ nàng Loan mượn con chim Ô thước bay xuống trầnSV: Nguyễn Bá Vũ – Lớp 13DLH1Trang 15Báo cáo Thực hành nghề nghiệp
Xem thêm

50 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU DU LỊCH MIỀN BẮC – QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM (TT)

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU DU LỊCH MIỀN BẮC – QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM (TT)

và chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch trọng điểm miền Bắc. ...................... 13Bảng 3.9. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ................................................... 14vDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTCLDVChất lượng dịch vụCNTTCông nghệ thông tinEFAPhân tích nhân tố khám pháKMO TestKaiser-Meyer-Olkin TestviTHÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1. Thông tin chung- Tên đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại

26 Đọc thêm

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY KIẾN TRÚC HY LẠP

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY KIẾN TRÚC HY LẠP

1. ÑIAÏ LYÙ:  Naèm beân bôø Ñiïa Trung Haûi vaø bieån Aegea, goàm trung taâm laø chính quoác Hy Laïp vaø ñaûo Crete, caùc hoøn ñaûo nhoû trong vònh Aegea. Ngoaøi ra ñòa giôùi coøn bao goàm caû toaøn mieàn Nam baùn ñaûo Balkan, khu vöïc Tieåu AÙ, vuøng ven bieån Haéc Haûi, xöù Italia, Sicily, Phaùp, Taây Ban Nha vaø caû Ai caäp.  Vôùi phaïm vi xöù sôû noùi treân, ñaát nöôùc coå Hy laïp ñaõ tieáp thu caû caùc tinh hoa cuûa vaên minh Ai Caäp, Löôõng Haø, Ba Tö.  Ñiaï hình: coù phong caûnh phong phuù, caùc nuùi ñaù cho hình khoái saéc saûo, bôø bieån laïi quanh co khuùc khuyûu ñaõ aûnh höôûng ñeán moät phong caùch kieán truùc coù ñöôøng neùt döùt khoaùt vaø chính xaùc.  Maët khaùc, ñaát nöôùc vôùi nhieàu nuùi non hieåm trôû, ôû bieån khuùc khuyûu ñaõ chia caét caùc boä toäc. Hình thaønh caùc thaønh bang rieâng leû. Noåi baät laø Athena vaø Sparta.  Veà ñiïa lyù kinh teá coå Hy Laïp coù ít ñaát troàng troït, ñaõ phaûi phaùt trieån haøng haûi giao löu. Tieáp thu thaønh töïu cuûa caùc neàn vaên minh laân caän.
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHU DU LỊCH BIỂN ĐÔNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHU DU LỊCH BIỂN ĐÔNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

2GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀKHU DU LỊCH BIỂN ĐÔNG TP.VŨNG TÀU.Khu Du lịch Biển đông thành phố Vũng Tàu trực thuộc Công ty Cổphần Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được thành lập vào ngày 16/8/1999 vàchính thức đi vào hoạt động kinh doanh vào ngày 02/9/1999. Trước đây, khuvực bãi tắm Thùy Vân (Bãi Sau) TP.Vũng Tàu rất lộn xộn, do các hợp tác xãvà tư nhân chia nhau từng phần bãi tắm để kinh doanh, dẫn đến tình trạng“chặt, chém” khách du lịch nhưng các cơ quan hữu quan không xử lý dứtđiểm được. Vào năm 1999, KDL Biển Đông TP.VT được thành lập với mụcđích định hướng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực bãitắm Thùy Vân vào môi trường kinh doanh lành mạnh và xây dựng thươnghiệu cho du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT). Từ đó đến nay, KDL BiểnĐông TP.VT đã ngày càng phát triển và trở thành địa chỉ tin cậy của ngànhdu lịch Tỉnh BR-VT.KDL Biển Đông TP.VT nằm trên trục đường du lịch chính củaTP.Vũng Tàu, với chiều dài 750m bờ biển thuộc khu vực bãi tắm Thùy Vân(còn gọi là Bãi Sau) được đánh giá là một trong những bãi tắm đẹp nhất củaViệt Nam, là một vị trí hết sức thuận tiện về giao thông và dịch vụ tắm biển,nhà hàng.Do vị trí nằm trong thành phố, KDL này đặc biệt hấp dẫn các đoànkhách nghỉ trong ngày.Với thế mạnh là được sử dụng 750m bãi tắm Thùy Vân- bãi tắm lớn vàđẹp nhất nằm tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, KDL này đã được tham giatài trợ, tổ chức và phục vụ hầu hết các sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chứctại tỉnh BR-VT. Riêng năm 2009 có thể kể đến Lễ khai hội Văn hóa-Du lịchtỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, festival các môn thể thao dưới nước tổ chức trong
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

BÁO CÁO THỰC TẬP: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

cũng có vài ba nhà thờ lớn nguy nga, và kiến trúc chùa chiền cũng rất phong phúđộc đáo, thể hiện sự hài hoà trong tôn trọng tín ngưỡng- Phong tục tập quán và hoạt động sản xuất: Hầu hết dân sống ở đây đều làmnghề: canh tác lúa nước, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, nhiều thời kỳ đã thực hiệnphương châm: “lúa lấn cói, cói lấn vẹt, vẹt lấn biển”. Họ khai thác nguồn lợi tựnhiên từ VQG với nhiều hình thức: đánh bắt tôm cua cá, bẫy chim, nhặt nhuyễn thể,chặt cây lấy củi,...Hiện nay ở đây chuyển nuôi tôm và vây vạng từ “quảng canh”sang “bán thâm canh”, khoảng 2000 ha đất bãi bồi đã chuyển đổi thành đầm nuôitôm, và khoảng 3000 ha vây vạng.d, Điều kiện , dịch vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật.- Cơ sở lưu trúHiện nay VQG Xuân Thuỷ đã có cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch đếntham quan. Với 04 phòng đôi và 02 phòng ba khép kín được trang bị khá đầy đủ.Ngoài những trang thiết bị cơ bản như: giường ngủ, chăn ga, gối, đệm, tủ, bàn làmviệc còn có Tivi, Điều hoà nhiệt độ, nước nóng. Còn lại là những phòng nghỉ trungbình (dùng chung công trình phụ). Hệ thống phòng nghỉ tại VQG Xuân Thuỷ có thểphục vụ được khoảng 20-30 khách/ đêm. Điều thú vị nữa là: trong chuyến thamquan VQG Xuân Thuỷ, du khách có thể nghỉ tại nhà dân nếu muốn tận hưởngkhông khí trong lành, yên ả của một làng quê. Tại xã Giao Xuân có 07-12 phòngnghỉ với trang thiết bị khá đầy đủ, đảm bảo có thể phục vụ cùng một lúc tối thiểu là16 khách và cao nhất là 30 khách. Những người dân tham gia phục vụ khách du lịch13đã được tham gia những khoá tập huấn về nghiệp vụ du lịch, có khả năng đón tiếpkhách chu đáo.- Cơ sở dịch vụ ăn uốngĐến tham quan VQG Xuân Thuỷ, du khách có cơ hội được thưởng thức
Xem thêm

21 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Những năm qua được sự quan tâm của T.Ư, của tỉnh, với cơ chế chính sách thông thoáng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng hòa nhập với cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Với thế mạnh của Hà Giang là khai thác, phát triển loại hình du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng, thám hiểm, khám phá tự nhiên... cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, nâng cấp và làm mới đường giao thông các điểm du lịch như: Đường du lịch quanh hồ Quang Minh (Bắc Quang), đường du lịch Quảng Ngần, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên); Dự án khu vui chơi giải trí Suối Tiên, Khu du lịch leo núi Cấm (TX. Hà Giang)... Hàng loạt khu du lịch sinh thái được đầu tư nâng cấp tạo ra bức tranh du lịch khá sống động như Phố cổ Đồng Văn, Khu di tích nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn); Làng du lịch văn hóa thôn Tha (xã Phương ĐộTX. Hà Giang); Làng Văn hóa dân tộc Lô Lô (xã Lũng Cú); Làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông hoa (xã Sủng LàĐồng Văn); bãi đá cổ Nấm Dẩn (Xín Mần); Khu du lịch sinh thái PanHou (Hoàng Su Phì), du thuyền trên sông Gâm (Bắc Mê)... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng 59,8%; khách Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy tăng gấp 3 lần so với năm 2006; doanh thu du lịch dịch vụ tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2006. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch đã được hình thành và phát triển. Hiệu suất sử dụng phòng, nhất là các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Mèo Vạc, Đồng Văn công suất sử dụng phòng bình quân đạt 70%. Hiện nay, toàn tỉnh có 78 cơ sở lưu trú, trong đó có 32 khách sạn, 36 nhà nghỉ, 10 nhà khách (trong đó 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 8 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao, 59 cơ sở đạt tiêu chuẩn tối thiểu và 10 nhà khách). Song song với việc củng cố, nâng cao, đầu tư mới các khu du lịch đã có để thu hút đông đảo du khách đến với Hà Giang, hoạt động xúc tiến du lịch luôn được chú trọng. Các doanh nghiệp của tỉnh đã tích cực tham gia các Hội chợ thương mạidu lịch trong nước cũng như quốc tế để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, du lịch Hà Giang. Đồng thời phát triển mạnh mạng lưới du lịch, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã bước đầu phát huy có hiệu quả về khai thác khách du lịch trong và ngoài nước, tạo nguồn khách cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên việc khai thác về du lịch của Hà Giang chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu là mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nhưng đường giao thông tới các xã còn nhiều khó khăn, một số huyện vùng sâu, nhất là các huyện phía Tây của tỉnh như Hoàng Su Phì, Xín Mần thường bị ách tắc trong mùa mưa bão. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vừa thiếu, vừa yếu, hoạt động còn nhiều hạn chế, còn thiếu vốn trong công tác đầu tư, kinh doanh. Trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác du lịch cũng hạn chế. Hệ thống cơ sở vật chất dành cho du lịch, chất lượng các dịch vụ và sản phẩm hàng hóa chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao... Để du lịch Hà Giang thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển KTXH, nhanh chóng đưa Hà Giang trở thành một tỉnh giàu, đẹp, trong thời gian tới, ngành Thương mạiDu lịch tỉnh sẽ tập trung đầu tư phát triển các điểm du lịch, các loại hình du lịch đặc thù trên địa bàn, phối hợp với các tỉnh bạn trong khu vực xây dựng đề án nối tuyến du lịch trong khu vực miền núi trung du Bắc Bộ. Khai thác tốt thị trường khách quốc tế, nhất là khách du lịch của nước bạn Trung Quốc;đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cấp các làng văn hóa du lịch truyền thống gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều hình thức phong phú nhằm khuyến khích khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hà Giang, không ngừng nâng cao hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý du lịch, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay... Chuyên đề được chia ra làm 3 chương: + Chương I: Phát triển Du lịch trên địa bàn tỉnh + Chương II: Thực trạng Phát triển Du lịch tỉnh Hà giang. + Chương III:Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Hà Giang Với những kiến thức đã được trang bị, em trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của PGS.TS Mai Văn Bưu, và các thầy cô giáo Khoa Khoa học quản lý trường Đại học Kinh tế quốc dân, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc sở và các đồng nghiệp phòng ban chuyên môn sở Thương mại Du lịch tỉnh hà giang đã tạo điều kiện và cung cấp tài liệu giúp đỡ em hoàn thành đề tài.
Xem thêm

72 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TIỀM NĂNG DU LỊCH MỘC CHÂU

TIỂU LUẬN TIỀM NĂNG DU LỊCH MỘC CHÂU

Với điều kiện nêu trên, có thể nói vùng Mộc Châu so với các khu vực lân cậntrong hành lang Tây Bắc theo Quốc lộ 6 (bao gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện1[Type the documenttitle]Biên) là nơi có điều kiện lý tưởng nhất về mặt khí hậu để phát triển du lịch nghỉdưỡng.2. Hình ảnh điểm đến đã hình thành và nổi tiếng của Mộc ChâuĐối với du lịch Việt Nam, Mộc Châu từ lâu đã được biết đến như một điểm đến nổibật ở khu vực miền núi Tây Bắc với những đặc trưng độc đáo bao gồm các yếu tố chính:"Cao nguyên" - hình ảnh một cao nguyên với khung cảnh vừa hùng vĩ, vừanên thơ, say đắm lòng người với những đồi chè, đồng cỏ xanh ngát rộng quá tầmmắt, những vườn mận hoa trắng, những ngọn núi hùng vĩ, bốn mùa mây phủ, nhữngbản làng ẩn hiện trong sương sớm, những thửa ruộng bậc thang…"Chè" - loại cây đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu. Không chỉ là một loại câytrồng đặc sản, "Chè" còn là sự kết tinh của truyền thống văn hóa nông nghiệp ở MộcChâu và được coi là một trong những đặc sản quý nhất của cao nguyên Mộc Châu.Ngoài ra cảnh quan đồi chè cũng là một nét đặc trưng của Mộc Châu và là điều kiệnthuận lợi để phát triển các tour du lịch sinh thái nông nghiệp."Bò sữa" - loài vật nuôi phổ biến nhất ở đây, cùng với "Chè" từ lâu đã trởthành biểu tượng của cao nguyên Mộc Châu.3. Mộc Châu có vị trí địa lý thuận lợi trong hành lang Tây BắcVề vị trí địa lý, có thể coi vùng Mộc Châu là cửa ngõ nối khu vực miền núi TâyBắc với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ trên tuyến giao thông huyết mạchquốc lộ 6. Trong không gian phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, MộcChâu là một trong những khu du lịch quan trọng nhất trong hành lang Tây Bắc theoQuốc lộ 6.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch trong nước với chất lượng dịch vụ tại khu du lịch Hạ Long

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI KHU DU LỊCH HẠ LONG

Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tại khu du lịch Hạ Long, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục để hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ tại đây. Nghiên cứu tập trung vào đối tượng du khách đi du lịch vào mùa hè.

64 Đọc thêm

TỔNG QUAN DU LỊCH VIỆT NAM

TỔNG QUAN DU LỊCH VIỆT NAM

... Phân loạt Điểm du lịch Khu du lịch Điểm du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan khách du lịch (Điều – Luật Du lịch) Khu du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với... ứng nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch 1.1.4 Điểm khu du lịch Đối với quốc gia, vùng, miền nhà làm du lịch điểm khu du lịch xem nguồn... tiến du lịch Theo Luật Du lịch Việt Nam: Xúc tiến du lịch hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội phát triển du lịch 1.1.7 Du lịch bền vững Theo Luật Du lịch Việt Nam: Du
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở SAPA TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở SAPA TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

quả kinh tế. Điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc tận dụng triệt để mọinguồn tài nguyên, mọi cơ hội kinh doanh. Trong khi đó, du lịch còn là mộthiện tợng xã hội, nó góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục hồi sức khoẻcộng đồng, giáo dục lòng yêu nớc, tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Ngoài rasự phát triển du lịch còn có ý nghĩa lớn đối với việc bảo tồn các di sản văn hoávà tạo nên môi trờng sống ổn định về mặt sinh thái, phát triển thiên nhiênmôi trờng, xã hội. Chính vì vậy toàn xã hội phải có trách nhiệm đóng góp hỗtrợ, đầu t cho du lịch phát triển nh đối với giáo dục, thể thao hoặc lĩnh vựcvăn hoá khác.Theo Luật Du lịch, đã đợc Quốc Hội nớc CHXHCN Việt Nam khoáXI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 thì ta có một số kháiniệm nh sau:- Du lịch là các hoạt động liên quan đến chuyến đi của con ngời ngoàinơi c trú thờng xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu,giải trí, nghỉ dỡng trong một khoảng thời gian nhất định.- Khách du lịch là ngời đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trờnghợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập từ nơi đến.- Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân,cộng đồng dân c và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du lịch.- Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tíchlịch sử văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con ngời và các giá trị nhânvăn khác có thể đợc sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bảnđể hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch.11- Tham quan là hoạt động của khách du lịch trong ngày tới thăm nơi cótài nguyên du lịch với mục đích tìm hiểu, thởng thức những giá trị của tàinguyên du lịch.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường khu resort sơn trà đà nẵng

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU RESORT SƠN TRÀ ĐÀ NẴNG

Ngày nay, cùng với sự phát triển của hoạt động du lịch nước ta, Đà Nẵng ngày càng được biết đến là một thành phố du lịch phát triển. Vì vậy, ngày càng có nhiều điểm vui chơi nghỉ dưỡng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và tham quan du lịch của du khách cũng như người dân. Một trong số đó, khu resort Sơn Trà là dự án được đầu tư xây dựng. Với bãi biển đẹp, không gian thoáng mát cùng với dịch vụ tận tình hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm.
Xem thêm

42 Đọc thêm

XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong Luật BVMT năm 2014 đã đƣa ra giải thích về thuật ngữ QHBVMT nhƣsau: QHBVMT là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệthống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môitrường trong mối liên quan chặt chẽ với quy hoạch phát triển KT-XH nhằm phát triểnbền vững [28] khái niệm này cũng đƣợc sử dụng trong quá trình nghiên cứu.Theo đó tất cả các hệ KT-XH và môi trƣờng trong phạm vi lãnh thổ phải đƣợc quảnlý một cách tổng thể, tất cả các giai đoạn để đạt đƣợc sự cân bằng giữa bảo tồn, sử dụngvà phát triển đảm bảo cho sự PTBV của lãnh thổ. QHBVMT mang tính đa ngành, đa lĩnhvực có nội dụng rất rộng bao gồm: 1) Phân vùng môi trƣờng để bảo tồn; 2) quy hoạch sửdụng hợp lý tài nguyên; 3) quy hoạch các giải pháp bảo vệ môi trƣờng.Lịch sử nghiên cứu QHBVMT tại Việt Nam, lĩnh vực này đã đƣợc đề cập thôngqua các văn bản pháp lý, kỹ thuật nhƣ Luật BVMT, Luật đất đai, Luật tài nguyênnƣớc... Các đề án phát triển KT-XH, các công trình nghiên cứu liên quan đến môitrƣờng cũng đã ít nhiều đề cập và xem xét đến QHBVMT. Các cấp và mức tiến hànhQHBVMT ở Việt Nam cũng đã đƣợc tiến hành nhƣ: Kế hoạch quốc gia về môi trƣờngvà PTBV, chiến lƣợc bảo tồn quốc gia, kế hoạch hành động quốc gia về môi trƣờng,kế hoạch hành động đa dạng sinh học, báo cáo hiện trạng môi trƣờng, dự thảo chiếnlƣợc môi trƣờng, chiến lƣợc phát triển quốc gia đến năm 2020, các báo cáo ĐTM,ĐMC...Ngày 25/06/1998 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng đã ban hành chỉthị 36-CT/TW về “Tăng cƣờng công tác bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nƣớc”. Ngày 3/6/2013 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng đã banhành Nghị quyết 24/NQ-TW “về chủ động ứng phó với BĐKH tăng cƣờng quản lý tàinguyên và BVMT”. Một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện chỉ thị củaBộ Chính trị là xây dựng tầm nhìn chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môitrƣờng. Vấn đề lập QHBVMT đã đƣợc quy định tại Điều 3, Chƣơng 1 của Luật Bảo vệmôi trƣờng năm 1993. Tại điều 50 Luật BVMT năm 2005 đã đề cập đến “QHBVMTđô thị, khu dân cƣ.Hiện nay Việt Nam đã triển khai việc phân chia quy hoạch vùng lãnh thổ dựatrên các đặc điểm và tiêu chí khác nhau. Xét về khía cạnh KT-XH, chúng ta có 8 vùng
Xem thêm

161 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN TỈNH NINH BÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN TỈNH NINH BÌNH

triển và mọi hoạt động du lịch cộng đồng nhận đƣợc sự hợp tác, hỗ trợ củacác tổ chức, các nhân trong nƣớc và quốc tế; của chính quyền địa phƣơngcũng nhƣ chính phủ và nhận đƣợc phần lớn lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt độngdu lịch nhằm phát triển cộng đồng, bảo tồn, khai thác tài nguyên du lịch bềnvững, để mọi tầng lớp dân cƣ đều có thể sử dụng, tiêu dùng sản phẩm du lịch.Nguyễn Thanh Bình trong bài “Để du lịch cộng đồng trở thành hiện thực” tạp chí Du lịch số 3, năm 2006: “Du lịch cộng đồng là một mô hình du lịchnơi cộng đồng dân cƣ có thể trực tiếp tham gia vào tổ chức phát triển từ giaiđoạn khởi đầu đến quản lý giám sát cả quá trình phát triển sau này và quantrọng hơn là đƣợc hƣởng lợi từ sự phát triển đó. Hay nói ngắn gọn là hìnhthức du lịch do dân và vì dân”. Bên cạnh đó là các bài báo khác của các tácgiả nhƣ: Đào Thế Tuấn với “Từ du lịch sinh thái, văn hóa đến du lịch cộngđồng” tạp chí Xƣa và Nay số 247 năm 2005 nhấn mạnh mối liên kết trongquan hệ DLST, văn hóa đối với cộng đồng nơi tồn tại trong quan hệ DLST,văn hóa đối với cộng đồng nơi tồn tại hoạt động du lịch, đồng thời nhấn mạnhvai trò gìn giữ văn hóa bản sắc dân tộc.Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam đƣa rakhái niệm: “Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch do chính cộng đồngngƣời dân phối hợp tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế vàbảo vệ môi trƣờng chung quanh thông qua việc giới thiệu với du khách cácnét đặc trƣng của địa phƣơng: phong cảnh, văn hóa…”11Một số tên gọi thƣờng dùng khi nói đến du lịch cộng đồng:Du lịch dựa vào cộng đồng (Community based tourism)Phát triển cộng đồng dựa vào du lịch (Community development tourism)Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (Community basedecotourism)Phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng (Communityparticipation in tourism)
Xem thêm

114 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN VÀ GIÁ TRỊ PHI SỬ DỤNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MỠ HUYỆN LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG FULL

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN VÀ GIÁ TRỊ PHI SỬ DỤNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MỠ HUYỆN LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG FULL

http://www.lrc-tnu.edu.vn/6* Tính liên vùng: giữa các tuyến điểm du lịch với một quần thể các điểmdu lịch trong phạm vi một khu vực, một quốc gia hay giữa các quốc gia.* Tính mùa vụ: mọi hoạt động du lịch nói chung đều mang tính mùa vụ, làm chocƣờng độ hoạt động du lịch tập trung cao vào một thời điểm nào đó trong năm, đặcbiệt là du lịch biển, giải trí cuối tuần hoặc thể thao theo mùa. Tính mùa vụ hình thànhdo nhiều yếu tố vừa tác động riêng rẽ vừa tác động đồng thời.* Tính chi phí: phụ thuộc vào mục đích đi du lịch của du khách đó là đi du lịchđể hƣởng thụ sản phẩm du lịch chứ không phải đi du lịch để kiếm tiền.* Tính xã hội: thu hút đƣợc sự tham gia của đại bộ phận trong xã hội vàohoạt động du lịch một cách trực tiếp hay gián tiếp.Theo Dowling, sự khác biệt giữa DLST với các loại hình du lịch khác là ở 5đặc trƣng sau:- Khi DLST phát triển trên địa bàn phong phú về tự nhiên và văn hóa, đốitƣợng của DLST là những khu vực hấp dẫn về tự nhiên và văn hóa bản địa. Đặcbiệt, những khu tự nhiên còn tƣơng đối hoang sơ, ít bị tác động. Vì vậy hoạt độngDLST thích hợp với các khu bảo tồn tự nhiên, VQG.- Giáo dục cao về môi trƣờng: DLST giúp con ngƣời tiếp cận gần gũi hơn vớicác vùng tự nhiên, các khu bảo tồn, nơi có giá trị cao về ĐDSH. Giáo dục môi trƣờngtrong DLST có tác dụng làm thay đổi thái độ của du khách, cộng đồng địa phƣơngvà ngành du lịch đối với giá trị bảo tồn. Giáo dục môi trƣờng trong DLST còn đƣợccoi là công cụ quản lý hữu hiệu tạo lên sự bền vững cho các khu bảo tồn tự nhiên. Dođó, DLST là chìa khóa cân bằng giữa sự phát triển du lịch với bảo vệ môi trƣờng khimà hoạt động du lịch ngày càng gây áp lực lớn tới môi trƣờng.- Đảm bảo tính bền vững về sinh thái và hỗ trợ bảo tồn: DLST phát triểntrên môi trƣờng phong phú về tự nhiên nên hình thức và mức độ sử dụng cho các hoạt
Xem thêm

108 Đọc thêm

Quy hoạch đầu tư và phát triển tổng thể du lịch đầm Ao Châu Phú Thọ

QUY HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ DU LỊCH ĐẦM AO CHÂU PHÚ THỌ

Khu du lịch sinh thái đầm Ao Châu tỉnh Phú Thọ điểm du lịch lý tưởng để thúc đẩy du lịch sinh thái của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Với tất cả các tiềm năng du lịch sẵn có thì phải làm gì để tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách? Phải bắt đầu từ đâu? Quy hoạch du lịch làm sao để phát triển bền vững?

34 Đọc thêm

Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững Kiên Giang

Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững Kiên Giang

Khu Dự trữ sinh quyển Kiên Giang (DTSQ) rất đa dạng về tự nhiên, văn hóa và có giá trị để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Sự hấp dẫn này cùng với các thị trường du lịch liền kề hiện nay ở Việt Nam và các điểm du lịch khác trong vùng Đông Nam Á. Đây là cơ hội để Kiên Giang phát triển các sản phẩm du lịch và hình ảnh du lịch có chất lượng khác biệt với các điểm du lịch khác ở khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu này giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch dựa trên những kết quả quy hoạch hiện có, xác định các hành động dựa trên các thế mạnh du lịch của Khu DTSQ và khắc phục những điểm yếu hiện tại.
Xem thêm

Đọc thêm

KỊCH BẢN THI EM YÊU LỊCH SỬ

KỊCH BẢN THI EM YÊU LỊCH SỬ

Nguyễn Thị Năm – THCS Tư MạiĐình đền Khê Ngòi - Tân NinhMÀN CHÀO HỎI HỘI THI “ EM YÊU LỊCH SỬ”HUYỆN YÊN DŨNG NĂM 2015Kính thưa các quý vị đại biểuKính thưa Ban giám khảoKính thưa toàn thể hội thiRất vinh dự và tự hào cho đội thi chúng em được đại diện cho hơn 400học sinh đến từ trường THCS Tư Mại, tham dự hội thi “ Em yêu lịch sử”huyện Yên Dũng năm 2015. Lời đầu tiên cho phép em được thay mặt cácthành viên trong đội xin gửi tới các quý vị đại biểu, Ban giám khảo, và toànthể hội thi lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ.( Theo điệu cò lả- dân ca bắc bộ)Ta về là về đây với với hội thiGiao lưu và mong học hỏi những gì là điều đáng khenTình tính tang là tang tính tìnhCác đội mình, quyết cùng nhau, là ra sức gắng thi đuaCùng nhau quyết thắng không thua.Mời bạn đến thăm quê hương Yên Dũng của chúng tôi, đi dọc con sôngThương bạn sẽ thấy tuyệt vời. Quê hương chúng tôi bạn về sẽ thấy, mọi côngdân quê tôi hăng hái xây dựng đời. Mời bạn đến với thiền viện Trúc Lâm hãyđi cùng chúng tôi. Mời bạn đến với chùa Vĩnh Nghiêm hãy đi cùng chúngtôi. Đường không xa có tôi đi cùng bạn, chùa Vĩnh nghiêm có ván kinh mộcbản( Theo điệu hò Huế - dân ca trung bộ)Nào khu Ba Tổng, có Đồng Việt, Đức GiangHò lơ hó lơĐồng Phúc mà chạy sang, xã láng riềng là Tư Mại
Xem thêm

10 Đọc thêm

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG RF VÀ GPS

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG RF VÀ GPS

Khi đi thăm quan ở các khu bảo tàng, di tích lịch sử có nhiều khu trưng bày hiện vật, khách thăm quan lĩnh hội các thông tin này từ người hướng dẫn, để nâng cao hiệu quả làm việc ở các khu du lịch này, cần phải tự động hóa trong việc hướng dẫn khách du lịch. Xuất phát từ nhu cầu đó, sinh viên thực hiện đã chọn đề tài ” thiết kế và thi công hệ thống thuyết minh tự động sử dụng RF và GPS’’ ứng dụng trong các khu du lịch. Đề tài này sẽ xây dựng một hệ thống thuyết minh tự động bao gồm thiết bị động và thiết bị cố định. Nội dung đề tài bao gồm có 4 chương : Chương 1 :Tổng quan về hệ thống thuyết minh tự động. Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương 3: Thiết kế hệ thống. Chương 4: Giải thuật và hoàn thành sản phẩm. Trong quá trình thực hiện đề tài này, phương pháp nguyên cứu chủ yếu là xây dựng lưu đồ thuật toán và lập trình cho thiết bị, từ đó thi công lắp ráp để tạo ra hệ thống thuyết minh tự động để chứng minh tính đúng đắn của phần thiết kế và các lưu đồ thuật toán vừa xây dựng. Đề tài này mang tính ứng dụng thực tế, trong nước chưa từng áp dụng một hệ thống này trong các khu du lịch. Qua đồ án, nhóm sinh viên thực hiện đã xây dựng hệ thống thuyết minh tự động và đã vận hành chạy thử, việc thử nghiệm này đã đạt được những kết quả sau: khi khách thăm quan đến gần khu trưng bày mang theo thiết bị di động, thiết bị này sẽ phát ra file âm thanh thuyết minh về khu trưng bày đó, khi đi ra khỏi khu vực trưng bày, thiết bị sẽ ngừng phát file âm thanh. Hi vọng trong tương lai gần hệ thống này sẽ được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực du lịch, góp phần nâng cao chất lượng của nền du lịch, dịch vụ nước nhà.
Xem thêm

68 Đọc thêm

Tiếp thị du lịch địa phương

TIẾP THỊ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

Phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch của tỉnh Long An. Du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói, hàng năm đóng góp một tỷ trọng không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng. Thời gian qua được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm thu hút và phát triển du lịch điển hình như khu Lâm viên Thanh niên ở huyện Thạnh Hóa, Đền thờ Nguyễn Trung Trực, khu lưu niệm Nguyễn Hữu Thọ,... bên cạnh các khu sinh thái tự nhiên như khu du lịch làng nổi Tân Lập ở huyện Tân Thạnh, khu ngập nước Láng sen ở huyện Tân Hưng,...Tuy nhiên, tốc độ phát triển du lịch của tỉnh Long An còn nhiều hạn chế, manh mún, thiếu bền vững và không tương xứng với tiềm năng vốn có được thiên nhiên ưu đãi, nhất là vị trí tự nhiên của hai dòng sông “Vàm Cỏ” “Vàm Cỏ Đông” và “Vàm Cỏ Tây” vốn hiền hòa và đi vào lòng người bao thế hệ với những ca từ ngọt ngào... đó lý do vì sao người nghiên cứu chọn đề tài “Phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch của tỉnh Long An” với mong muốn góp phần vào sự phát triển của địa phương nói chung và trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng.
Xem thêm

23 Đọc thêm