ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI":

23 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN TÍCH PHÂN

23 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN TÍCH PHÂN

23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân 23 đề thi trắc nghiệm môn toán tích phân

91 Đọc thêm

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ BẮC NINH

17 Đọc thêm

Đáp án đề thi trắc nghiệm Môn Voip MPLS

Đáp án đề thi trắc nghiệm Môn Voip MPLS

Đáp án đề thi trắc nghiệm Môn Voip MPLS. Tham khảo để thi rất hay.

Đọc thêm

Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC ĐA NGÀNH

Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng
Xem thêm

88 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BAO THANH TOÁN

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BAO THANH TOÁN

Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng bao bao gồm các phương thức cho vay ,các hình thức đảm bảo tài sản nội dung đầy đủ về ngân hàng thương mại,giúp các sinh viên học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng

5 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHO VAY

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHO VAY

Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng bao bao gồm các phương thức cho vay ,các hình thức đảm bảo tài sản nội dung đầy đủ về ngân hàng thương mại,giúp các sinh viên học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng

3 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG VỐN

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG VỐN

Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng bao bao gồm các phương thức cho vay ,các hình thức đảm bảo tài sản nội dung đầy đủ về ngân hàng thương mại,giúp các sinh viên học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ANH văn

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN

Đề ôn thi trắc nghiệm môn tiếng anh dành cho học sinh lớp 9 ôn thi tốt nghiệp, học sinh THCS, ôn thi đại học. Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối A1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị năm 2014 gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án là tài liệu ôn thi đại học và THPT Quốc gia hay dành cho các bạn học sinh

34 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

đề thi trắc nghiệm môn tín dụng ngân hàng, câu hỏi trắc nghiệm môn tín dụng ngânhangfi: 1. Các loại sai lầm thường xảy ra trong khâu quyết định và ký hợp đồng tín dụng:a.Chấp thuận cho vay khi không phân tích và thẩm địnhb.Chấp thuận cho vay khách hàng tốt vayc.Từ chối không cho vay đối với khách hàng tốtd.a sai, b và c đúng.

35 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH NĂM 2013

 Lịch thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013  Môn sinh thi chiều thứ 2 ngày 3/6/2012. Hình thức thi: Trắc nghiệm Thời gian làm bài thi: 60 phút, Giờ phát đề thi cho thí sinh: 14h15  Giờ bắt đầu làm bài thi: 14h30.  Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh: Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục van hành. Đề thi gồm 40 câu. 1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Phần riêng Chuẩn Nâng cao Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 8 2 2 Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8 0 0 Di truyền học quần thể 2 0 0 ứng dụng di truyền học 2 1 1 Di truyền học người 1 0 0 Tổng số 21 3 3 Tiến hoá Bằng chứng tiến hoá 1 0 0 Cơ chế tiến hoá 4 2 2 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1 0 0 Tổng số 6 2 2 Sinh thái học Sinh thái học cá thể 1 1 0 Sinh thái học quần thể 1 1 Quần xã sinh vật 2 1 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1 1 1 Tổng số 5 3 3 Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20% 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX Phần Nội dung CO’ bản Số câu Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 9 Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9 Di truyền học quần thể 2 ứng dụng di truyền học 2 Di truyền học người 2 Tổng số 24 Tiến hoá Bằng chứng tiến hoá 1 Cơ chế tiến hoá 6 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1 Tổng số 8 Sinh thái học Cá thể và quần thể sinh vật 4 Quần xã sinh vật 2 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2 Tổng số 8 Tổng số câu cả ba phần 40 Xem thêm:  Chúc các bạn ôn thi tốt!
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017 LUYEN DE THPT QG 2017 TIENG ANH

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017 LUYEN DE THPT QG 2017 TIENG ANH

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017, Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng anh, KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017, Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn tiếng anh 2016-2017, Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201, Luyện thi ĐH môn tiếng anh 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD, Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn tiếng anh THPT Quốc Gia 2017, Đề thi thử nghiệm môn tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Tài liệu trắc nghiệm tiếng anh 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017, Luyện trắc nghiệm tiếng anh 2017 - Sách tiếng anh trắc nghiện, Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn tiếng anh có đáp án, CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 tiếng anh, Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn tiếng anh, Đề thi thử nghiệm môn tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Dap an de minh hoa 2017 mon tiếng anh, Luyện thi THPTQG môn tiếng anh 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎, Đề thi thử môn tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất, Đề minh họa môn tiếng anh - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập, Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn tiếng anh năm 2017, Sách trắc nghiệm tiếng anh 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017, Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 dành cho kì thi năm 2017, Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn khoa học năm 2015

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN KHOA HỌC NĂM 2015

Đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm 2015 I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) *Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì?               a. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.                       b.Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.   Câu 2. Cơ quan sinh sản  của thực vật có hoa là ?        a. Củ.                                 b. Quả               c. Hoa  . Câu 3. Sự thụ phấn là:   a. Hiện tượng đầu nhụy nhận được các hạt phấn của nhị. b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn.           c. Hiện tượng hợp tử phát triển thành phôi. Câu 4. Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?            a.   Voi                                    b.   Chó                                              c.    Lợn   Câu 5. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:             a. Mặt trời.                                        b. Mặt trăng                   c. Gió                                    Câu 6. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?            a.  Năng lượng mặt trời .                                       b.  Năng lượng nước chảy .                   c.  Năng lượng từ than đá, xăng dầu … Câu 7. Hậu quả của việc phá rừng là:            a. Khí hậu bị thay đổi. Đất đai bạc màu.            b. Động, thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tiêu diệt.            c. Cả 2 ý trên  Câu 8. Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?            a. Tài nguyên trên Trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.                                      b. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.                               c. Tài nguyên thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác . II.  PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm) Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Câu 2  ( 3 điểm)  Nêu các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá ? Em cần làm gì để bảo vệ rừng ? Đáp án đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm 2015  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm Câu 1 -  ý    b Câu 2 -  ý    c Câu 3 -  ý    a  Câu 4 -  ý    c Câu 5 -  ý    a Câu 6 -  ý    c Câu 7 -  ý    c   Câu 8 -  ý    b II.PHẦN TỰ LUẬN:  ( 6 điểm ) Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người là:           - Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:           + Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, …           + Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.           - Môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người .  Câu 2  (3 điểm) Các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá : - Có nhiều nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá như : Đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng để lấy đất làm nhà, lấy gỗ, lấy củi, đốt than... - Em cần tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ rừng. Cần phải lên án mọi hành vi phá hoại rừng. Tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 5 của các trường THPT trên cả nước năm 2015 tại đây:   Nguồn dethi.violet  
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý

Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017, Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn toán, luyen thi dh 2017 mon toan, bo de thi thu thpt qg mon toan 2017, de thi trac nghiem mon toan 2017 co dap an, on thi thpt qg toan trac nghiem 2017, luyen de thi mon toan thpt qg 2017 co dap an, KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017, Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn toán 2016-2017, Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201, Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD, Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017, Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Tài liệu trắc nghiệm toán 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017, Luyện trắc nghiệm Toán 2017 - Sách Toán trắc nghiện, Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án, CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 toán, Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn Toán, Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Dap an de minh hoa 2017 mon toan, Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎, Đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất, Đề minh họa môn toán - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập, Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2017, Sách trắc nghiệm Toán 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017, Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm Toán lớp 12 dành cho kì thi năm 2017, Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎,

Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎,

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017, Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn toán, luyen thi dh 2017 mon toan, bo de thi thu thpt qg mon toan 2017, de thi trac nghiem mon toan 2017 co dap an, on thi thpt qg toan trac nghiem 2017, luyen de thi mon toan thpt qg 2017 co dap an, KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017, Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn toán 2016-2017, Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201, Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD, Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017, Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Tài liệu trắc nghiệm toán 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017, Luyện trắc nghiệm Toán 2017 - Sách Toán trắc nghiện, Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án, CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 toán, Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn Toán, Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Dap an de minh hoa 2017 mon toan, Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎, Đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất, Đề minh họa môn toán - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập, Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2017, Sách trắc nghiệm Toán 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017, Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm Toán lớp 12 dành cho kì thi năm 2017, Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

Đề thi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ ( Đại học Ngoại thương) ... Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn .... Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. ... tuyển tập các đề thi trắc nghiệm bô môn tài chính tiền tệ, phần tài chính doanh nghiệp... doc ...

35 Đọc thêm

Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế Đề thi môn kinh tế môi trường đại học kinh tế huế
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI TẬP HOÁ LÝ TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ

BÀI TẬP HOÁ LÝ TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ

Bài tập Hoá lý trắc nghiệm dành cho sinh viên có đáp án đầy đủBộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)DANH MỤC TẠI LIỆU ĐÃ ĐĂNGA.HOÁ PHỔ THÔNG1.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1, PDF2.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1, Word3.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 2. PHẦN HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC4.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 1. CHUYÊN Đề TRÌNH HÓA VÔ CƠ 10 VÀ 115.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 2. PHẦN HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC6.BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 1407.BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 41708.ON THI CAP TOC HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1, PDF9.TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC PHỔ THÔNG10.70 BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC, word11.CHUYÊN ĐỀ VÔ CƠ, LỚP 11 – 12. ĐẦY ĐỦ CÓ ĐÁP ÁN12.Bộ câu hỏi LT Hoá học13.BAI TAP HUU CO TRONG DE THI DAI HOC14.CAC CHUYEN DE LUYEN THI CO DAP AN 4815.GIAI CHI TIET CAC TUYEN TAP PHUONG PHAP VA CAC CHUYEN DE ON THI DAI HOC. 8616.PHUONG PHAP GIAI NHANH BAI TAP HOA HOC VA BO DE TU LUYEN THI HOA HOC 27417.TỔNG HỢP BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 1218.PHAN DANG LUYEN DE DH 20072013 14519.BO DE THI THU HOA HOC CO GIAI CHI TIET.doc20.Tuyển tập Bài tập Lý thuyết Hoá học luyện thi THPT Quốc gia21.PHÂN DẠNG BÀI TẬP HOÁ HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA 5722.BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HOÁ CÓ ĐÁP ÁN 29 ĐỀ 14523.BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HOÁ CÓ ĐÁP ÁN PHẦN 2B.HỌC SINH GIỎI1.Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hoá THPT Lý thuyết và Bài tập2.Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành học sinh giỏiolympic Hoá học 543.CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HOÁ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP 174.ĐỀ THI CHUYÊN HOÁ CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHẦN ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ C. HOÁ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC1.ỨNG DỤNG CỦA XÚC TÁC TRONG HÓA HỮU CƠ2.CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỮU CƠTIỂU LUẬN3.TL HÓA HỌC CÁC CHẤT MÀU HỮU CƠ4.GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ, ĐH, Hóa học Hữu cơ, tập 1 của tác giả Đỗ Đình RãngHóa học Hữu cơ, tập 2 của tác giả Đỗ Đình RãngHóa học Hữu cơ, tập 3 của tác giả Đỗ Đình RãngHóa học Hữu cơ, tập 1 của tác giả Thái Doãn TĩnhHóa học Hữu cơ, tập 2 của tác giả Thái Doãn TĩnhHóa học Hữu cơ, tập 3 của tác giả Thái Doãn TĩnhCơ chế Hóa học Hữu cơ, tập 1 của tác giả Thái Doãn TĩnhCơ chế Hóa học Hữu cơ, tập 2 của tác giả Thái Doãn TĩnhCơ chế Hóa học Hữu cơ, tập 3 của tác giả Thái Doãn Tĩnh5.VAI TRÒ SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 446.BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 407.Giáo trình Hoá học phân tích8.Giáo trình Khoa học môi trường. http:baigiang.violet.vnpresentshowentry_id4897549.Giáo trình bài tập Hoá Hữu cơ 110.Giáo trình bài tập Hoá Hữu cơ 211.Giáo trình bài tập Hoá Phân tích 112.Thuốc thử Hữu cơ13.Giáo trình môi trường trong xây dựng14.Bài tập Hóa môi trường có đáp án đầy đủ nhất dành cho sinh viên Đại họcCao đẳng15.Mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa các quá trình môi trường16.Cây trồng và các yếu tố dinh dưỡng cần thiết17.Đất đồng bằng và ven biển Việt Nam18.Chất Hữu cơ của đất, Hóa Nông học19.Một số phương pháp canh tác hiện đại,Hóa Nông học20.Bài tập Hoá Đại cương có giải chi tiết dành cho sinh viên Đại học21.Hướng dẫn học Hoá Đại cương dành cho sinh viên ĐH, CĐ22.Bài giảng Vai trò chất khoáng đối với thực vật PP23.Giáo trình Thực hành Hoá vô cơ dành cho sinh viên ĐH, CĐ24.Bài tập Vô cơ dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng có giải chi tiết25.Bài tập Vô cơ thi Olympic dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng có giải chi tiết26.Bài giảng Hoá học Phức chất hay và đầy đủ27.Bài giảng Hoá học Đại cương A1, phần dung dịch28.Bài tập Hoá lý tự luận dành cho sinh viên có hướng dẫn đầy đủ29.Bài tập Hoá lý trắc nghiệm dành cho sinh viên có đáp án đầy đủD.HIỂU BIẾT CHUNG1.TỔNG HỢP TRI THỨC NHÂN LOẠI2.557 BÀI THUỐC DÂN GIAN3.THÀNH NGỬCA DAO TỤC NGỬ ANH VIỆT4.CÁC LOẠI HOA ĐẸP NHƯNG CỰC ĐỘC5.GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP6.Điểm chuẩn các trường năm 2015E.DANH MỤC LUẬN ÁNLUẬN VĂNKHOÁ LUẬN…1.Công nghệ sản xuất bia2.Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong hạt tiêu đen3. Giảm tạp chất trong rượu4.Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel5.Tinh dầu sả6.Xác định hàm lượng Đồng trong rau7.Tinh dầu tỏi8.Tách phẩm mầu9.Một số phương pháp xử lý nước ô nhiễm10.Tinh dầu HỒI11.Tinh dầu HOA LÀI12.Sản xuất rượu vang13.VAN DE MOI KHO SGK THI DIEM TN14.TACH TAP CHAT TRONG RUOU15.Khảo sát hiện trạng ô nhiễm arsen trong nước ngầm và đánh giá rủi ro lên sức khỏe cộng đồng16.REN LUYEN NANG LUC DOC LAP SANG TAO QUA BAI TAP HOA HOC 10 LV 15117.Nghiên cứu đặc điểm và phân loại vi sinh vật tomhum18.Chọn men cho sản xuất rượu KL 4019.Nghiên cứu sản xuất rượu nho từ nấm men thuần chủng RV 4020.NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÂY DẤU DẦU LÁ NHẴN21.LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHẾ TẠO KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐIỆN HOÁ CỦA ĐIỆN CỰC 2122.NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI UVARIA L. HỌ NA (ANNONACEAE)23.Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong dịch chiết từ đài hoa bụp giấm24.Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong quả mặc nưa25.Nghiên cứu xử lý chất màu hữu cơ của nước thải nhuộm …bằng phương pháp keo tụ điện hóa26.Nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề khó và mới về hoá hữu cơ trong sách giáo khoa hoá học ở Trung học phổ thông27.Nghiên cứu chiết xuất pectin từ phế phẩm nông nghiệp, thực phẩm28.Chiết xuất quercetin bằng chất lỏng siêu tới hạn từ vỏ củ Hành tây29.Thành phần Hóa học và hoạt tính Kè bắc bộ pp30.Nghiên cứu phương pháp giảm tạp chất trong rượu Etylic31.Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγAl2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng32.Tối ưu hoá quá trình chiết ANTHOCYANIN từ bắp cải tímF.TOÁN PHỔ THÔNG1.TUYEN TAP CAC DANG VUONG GOC TRONG KHONG GIAN2.Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán 500 câu có đáp án3.Phân dạng Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán4.Bộ đề Trắc nghiệm Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán5.Chuyên đề Trắc nghiệm Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán6.Bộ đề Thi thử Trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán7.Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết phút môn Toán lớp 128.Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12, luyện thi THPT quốc gia tổng hợp rất nhiều P19.Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12, luyện thi THPT quốc gia tổng hợp rất nhiều P210.Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12, luyện thi THPT quốc gia tổng hợp rất nhiều P311.Bài tập trắc nghiệm môn toán Giải tích lớp 12, luyện thi THPT quốc gia P1 có đáp án12.Bài tập trắc nghiệm môn toán Giải tích lớp 12, luyện thi THPT quốc gia P213.Phân dạng Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12, luyện thi THPT quốc gia14.Bài tập trắc nghiệm môn toán Hình học lớp 12, luyện thi THPT quốc gia.15.Bài tập trắc nghiệm môn toán Hình học lớp 12, luyện thi THPT quốc gia có đáp án16.Phân dạng Bài tập trắc nghiệm môn toán Hình học lớp 12, luyện thi THPT quốc gia17.Đề Thi thử Trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán18.Đề Thi thử Trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán có đáp án19.Đề Thi thử Trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán có giải chi tiết20.Ôn tập Toán 12, luyện thi THPT Quốc gia21.Phân dạng bài tập hình học 11 rất hay có giải chi tiết các dạng22.Bài tập trắc nghiêm Toán 1123.Đề trắc nghiệm toán đại số 12 dành cho kiểm tra 1 tiêt, 15 phút có đáp ánG.LÝ PHỔ THÔNG1.GIAI CHI TIET DE HOC SINH GIOI LY THCS
Xem thêm

48 Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG TRUNG, PHÁP, NGA KHỐI D NĂM 2013

Cùng với môn tiếng anh các môn ngoại ngữ tiếng Trung, Pháp, Nga cũng sẽ được thi vào chiều ngày 15/7. Thí sinh lưu lại đường link và thường xuyên cập nhật để xem chi tiết đáp án từng môn ngay sau khi kết thúc môn thi. Tham khảo đề thi môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D năm 2013 Đáp án đề thi môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D năm 2013 Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D năm 2013 Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D năm 2013 Một số kinh nghiệm làm bài thi môn ngoại ngữ khối D Các môn Ngoại ngữ thi theo hình trắc nghiệm nên đề không thể quá khó mà chủ yếu kiểm tra các kiến thức cơ bản. Chính vì thế nếu thí sinh quản lý quỹ thời gian tốt thì kết quả làm bài sẽ hiệu quả. Thí sinh không nên làm bài quá nhanh để quay lại làm lại lần hai bởi đối với các môn thi này nếu thí sinh càng sửa nhiều thì càng không chính xác. Thí sinh chỉ cần tính toán làm sao để dư khoảng 10-15 phút để kiểm tra lại bài thi của mình như xem đã khoanh đáp án đúng quy định hay chưa, đã ghi đầy đủ thông tin trên giấy trả lời trắc nghiệm hay chưa… Để tránh việc mất thời gian trong việc tô lại đáp án, thí sinh nên sử dụng bút chì mềm. Về phân bố thời gian để làm bài thí sinh chỉ dành 1-2 phút để làm các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp. Đối với phần đọc hiểu thì cần đọc lướt nhanh sau đó xem đề bài hỏi những gì. Do đặc tích là đọc hiểu chứ không phải đọc dịch nên thí sinh tránh việc đọc toàn bài để dịch và sau đó trả lời. Cách làm này rất mất thời gian và không hiệu quả. Thí sinh cũng không nên đặt câu hỏi trước sau đó mới quay lại bài đọc vì sẽ dẫn đến việc lẫn lộn giữa các nội dung. Chúc các bạn làm bài và đạt kết quả cao  
Xem thêm

1 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

BỘ ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

Đề thi đánh giá năng lực học sinh trắc nghiệm môn toán phần tư duy định lượng Đề thi đánh giá năng lực học sinh trắc nghiệm môn toán phần tư duy định lượng Đề thi đánh giá năng lực học sinh trắc nghiệm môn toán phần tư duy định lượng Đề thi đánh giá năng lực học sinh trắc nghiệm môn toán phần tư duy định lượng Đề thi đánh giá năng lực học sinh trắc nghiệm môn toán phần tư duy định lượng

69 Đọc thêm

ĐỀ THI CUỐI KÌ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐHBKHN VÀ HƯỜNG DẪN

ĐỀ THI CUỐI KÌ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐHBKHN VÀ HƯỜNG DẪN

đề thi thử môn tư tưởng hồ chí minh×de thi trac nghiem tu tuong ho chi minh×de thi giua ky tu tuong ho chi minh×đề thi hết môn tư tưởng hồ chí minh×đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh×bộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhđề thi thử môn tư tưởng hồ chí minh×de thi trac nghiem tu tuong ho chi minh×de thi giua ky tu tuong ho chi minh×đề thi hết môn tư tưởng hồ chí minh×đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh×bộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề