TRÌNH HẠCH TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRÌNH HẠCH TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY":

Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình
Xem thêm

101 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

ghi sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh đúng, đủ và chính xác tình hình tính lương và thanh toán lương của doanh nghiệp. Thanh toán tiền lương và đảm bảo những khoản lương chưa thanh toán: Các phiếu chi và séc chi lương được kế toán tiền lương viết rồi gửi cho thủ quỹ, phiếu chi, hay séc chi lương được đánh số thứ tự và có sự ký duyệt của cấp trên. Sau khi thủ quỹ kiểm tra các phiếu chi hoặc séc chi lương sẽ tiến hành trả lương, nhân viên sẽ ký nhận vào séc hoặc bảng thanh toán lương để xác nhận họ đã nhận đủ số tiền. Séc hoặc phiếu chi lương được lưu trữ cẩn thận đó là căn cứ pháp lý khi các cơ quan chức năng kiểm tra các vấn đề về tiền lương.1.1.2.2. Vai trò của lương và các khoản trích theo lươngLương và các khoản trích theo lương có vai trò quan trọng, tuy nhiên đứng trên những góc độ khác nhau lương và các khoản trích theo lương bộc lộ những vai trò khác nhau:Xét trong mối quan hệ với chủ thể lao động: Tiền lương là khoản thù lao lớn đối với người lao động, người lao động sử dụng tiền lương của mình để trang trải cho những chi phí của bản thân, gia đình. Do đó, xét với bản thân người lao động tiền lương đóng một vai trò quan trọng là vật trao đổi ngang giá của người lao động khi bán sức lao động của mình để đổi lấy những giá trị vật chất khác.Xét trong bản thân doanh nghiệp, và đối với các hoạt động tài chính doanh nghiệp tiền lương có những vai trò chủ yếu sau:Thứ nhất, lương và các khoản trích theo lương là một khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp.Thứ hai, quá trình tính lương và phân bổ tiền lương có ảnh hưởng lớn tới nhiều chu trình khác của doanh nghiệp. Việc tính lương và phân bổ lương không đúng sẽ dẫn đến việc tính sai giá trị dở dang của sản phẩm ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán của doanh nghiệp, ngoài ra việc trả lương không đúng sẽ làm cho tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng giảm, hoặc tăng không đúng so với tình hình thực tế của bản thân doanh nghiệp.Thứ ba, tiền lương là một lĩnh vực chứa đựng nhiều gian lận, sai sót từ đó
Xem thêm

29 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC BẠCH

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch
Xem thêm

21 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ phần du lịch Thương mại Thanh Xuân

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI THANH XUÂN

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH HÓA1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài2 1.2.1.Mục tiêu chung :2 1.2.2.Mục tiêu cụ thể :2 1.3. Phạm Vi nghiên cứu:2 1.4. Đối tượng nghiên cứu3 1.5. Phương pháp nghiên cứu3 1.6.Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN DU LỊCH THANH HÓA13 2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp13 2.1.1. Tiền lương13 2.1.2. Các khoản trích theo lương18 2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp22 2.2.1. Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương trong doanh nghiệp22 2.2.2. Quỹ tiền lương và quản lý quỹ lương trong công ty.31 2.2.3. Hạch toán chi tiết kế toán tiền lương33 2.2.4. Hạch toánchi tiết các khoản trích theo lương34 2.2.5.Hạch toán chi tiếtkế toán trích trước tiền lương nghỉ phép37 2.3. Các hình thức sổ kế toán và quá trình luân chuyển chứng từ39 2.3.1. Các hình thức sổ kế toán39 2.3.2.Quá trình luân chuyển chứng từ40 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH HÓA41 3.1.Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Du lịch Thanh Hóa41 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty41 3.1.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty.43 3.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty.43 3.1.4. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây của Công ty45 3.1.5.Đặc điểm công tác kế toán:45 3.2.Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty49 3.2.1.Đặc điểm lao động, công tác quản lý lao động của Công ty49 3.2.2. Công tác trả lương và các hình thức tính lương tại Công ty50 3.2.3. Kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa54 3.2.4.Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa59 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNDU LỊCH65 THANH HÓA65 4.1. Nhận xét chung tình hình của công ty.65 4.1.1. Những ưu điểm nổi bật trong bộ máy kế toán và công tác kế toán tiền lương tại Công ty65 4.1.2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán tiền lương tại Công ty66 4.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa67 4.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.67 4.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ công tác kế toán tiền lương ở Công ty68 4.2.3. Điều kiện thực hiện.69 KẾT LUẬN71 TÀI LIỆU THAM KHẢO72
Xem thêm

101 Đọc thêm

Kế toán lương và các khoản trích theo lương trong Công Ty TNHH dịch vụ và thương mại Phương Anh

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii BẢNG KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU vi CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tiền lương và phương pháp tính lương 4 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm các khoản trích theo lương và phương pháp tính 6 1.1.3 Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 8 1.2 Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 15 1.2.1Vai trò của tổ chức kế toán lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 15 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán lương và các khoản trích theo lương. 16 1.2.3 Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 16 1.3 Kế toán lương và các khoản trích theo lương 17 1.3.1 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 17 1.3.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 20 1.3.3 Tài khoản sử dụng trong kế toán lương và các khoản trích theo lương 21 1.3.4 Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 25 1.3.5 Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương 25 1.3.6 Sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHƯƠNG ANH. 35 2.1 Khái quát về tình hình hoạt động của công ty TNHH DV và TM Phương Anh. 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 35 2.1.2 Tổ chức bộ máy trong công ty TNHH DV và TM Phương Anh. 36 2.2 Tổ chức kế toán tại công ty 38 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 38 2.2.2 Các chính sách kế toán chung. 39 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 40 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 41 2.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 42 2.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 43 2.3 Thực trạng kế toán tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH DV và TM Phương Anh. 44 2.3.1 Quy mô và cơ cấu lao động trong công ty. 44 2.3.2 Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty 46 2.3.3 Hạch toán các khoản trích theo lương ở Công ty. 57 2.3.4 Tính thưởng cho công nhân viên trong công ty 62 2.3.5 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHƯƠNG ANH. 92 3.1 Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phương Anh những thành quả đạt được và hạn chế còn tồn tại. 92 3.1.1 Ưu điểm 92 3.1.2 Nhược điểm 94 3.2.Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện 95 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH DV và TM Phương Anh 95 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103
Xem thêm

116 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mặt trời việt ương tại công ty mặt trời việt
Xem thêm

101 Đọc thêm

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY HƯNG THUẬN

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY HƯNG THUẬN

*. Phiếu chi.Từ các chứng từ liên quan đến việc chi trả tiền như bảng tính lương, làm thêm giờ, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội… đã được ban giám đốc duyệt kế toán tiến hành viết phiếu chi để chi trả cho các cán bộ, công nhân viên.*. Chứng từ ghi sổ.Cuối tháng khi xác định và thanh toán xong các khoản kế toán tổng hợp căn cứ vào các chứng từ liên quan để phản ánh ghi vào chứng từ ghi sổ.3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty3.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lươngHàng tháng xí nghiệp tập hợp các chứng từ hạch toán thời gian lao động, chứng từ hạch toán kết quả lao động ở các bộ phận nhân viên để tính lương, trả lương cho cán bộ công nhân viên được kịp thời như: Bảng chấm công được để tại một địa điểm công khai, hàng ngày tổ trưởng (ban, phòng, nhóm…) hoặc người được uỷ uyền căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình phụ trách để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.Cuối tháng người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ có liên quan như giấy nghỉ phép, phiếu nghỉ hưởng BHXH… về bộ phận kế toán để kiểm tra đối chiếu quy ra công để tính lương và BHXH.66TRẦN THỊ HOA HƯƠNG K4-VBIICông ty Nhựa Hưng ThuậnBộ phận: Phòng TC-HCBan hành theo QĐ số 186 TC-CĐKT ngày 14 tháng 3 năm 1995 của Bộ Tài chínhBảng chấm công (trích)Tháng 09 năm 2003
Xem thêm

32 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Đối tượng nghiên cứu 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu 3 1.5.1. Phương pháp thống kế kinh tế 3 1.5.2. Phương pháp kế toán 3 1.6. Tổng quan các đề tài có liên quan 4 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 14 2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 14 2.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương 14 2.1.2. Những vấn đề chung về Quỹ lương và các khoản trích theo lương 19 2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 21 2.2.1. Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp 21 2.2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 26 2.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 29 2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 44 3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần VN KAIDO 44 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 44 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất –kinh doanh của công ty Cổ Phần VN KAIDO 44 3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 46 3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 48 3.1.5 Tình hình lao động tại công ty 51 3.1.6. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 52 3.2 Nội dung tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần VN KAIDO 59 3.2.1 Các hình thức trả lương và tính lương của công ty 59 3.2.2 Quỹ lương và các khoản trích theo lương của công ty 60 3.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP VN KAIDO 61 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 73 4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 73 4.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74 4.2.1. Về các hình thức trả lương và tính lương 74 4.2.2. Về quỹ lương và các khoản trích theo lương 75 4.2.3. Về kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 75 4.2.4. Về kế toán tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76 4.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 77 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85   LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những kết quả nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận của các tác giả khác đã được tôi xin ý kiến sử dụng và được chấp nhận. Các số liệu trong khóa luận là kết quả khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập. Tôi xin cam kết về tính trung thực của những luận điểm trong khóa luận này. Tác giả khóa luận (Ký tên) Lê Thị Hiền
Xem thêm

131 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCKHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁISƠN HÀ NỘII. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt mayThái Sơn Hà Nội Tên thường gọi: Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội Tên quốc tế:Tên viết tắt:Trụ sở làm việc:Tiền thân là ***** được thành lập theo quyết định số 63/QĐ-CT ngày10/08/1997 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo quyếtđịnh số 39/CT ngày 14/01/1998.Năm 2001 căn cứ vào Nghị định số 50/CP ngày 28/08/1996 của Chínhphủ và tại Thông tư số 08/BCH-DN ngày 11/06/1997 của Bộ Kế hoạch và đầutư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định. Đổi tên công ty ***** Từ lúc mới thành lập, là một doanh nghiệp còn non trẻ nên công ty đã gặpkhông ít những khó khăn về nhiều mặt trong quá trình hoạt động sản xuất kinhdoanh. Nhưng với sự cố gắng của tập thể, với những nhận thức đúng đắn củaban lãnh đạo. Cho nên công ty đã dần đi vào ổn định sản xuất, tạo thành nhữngsản phẩm có mẫu mã và chất lượng cao, dần khẳng định được mình trên thịtrường trong nước và thị trường quốc tế.Qua quá trình phát triển, từ một doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khănnhưng nói chung đến nay với mặt bằng diện tích của công ty là 8180m2 đất thuêcông ty đã không ngừng tăng cường mở rộng việc sản xuất kinh doanh, công tyđã đầu tư gần 500 máy may công nghiệp và các loại máy chuyên dùng khácđược nhập từ Nhật Bản, Mỹ… nhà xưởng rộng rãi đạt tiêu chuẩn phục vụ chocông việc sản xuất kinh doanh.1 1
Xem thêm

48 Đọc thêm

hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách

HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIỆT BÁCH

hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty cổ phần kiến trúc việt bách
Xem thêm

34 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SƠN MASTER

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SƠN MASTER

+ Phỏt huy vai trò chủ động sáng tạo, trách nhiệm của người laođộng cũng như người sử dụng lao động. II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán (lao động) tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại Công ty sơn master.Việc kích thích sự cần cù, sáng tạo của người lao động là một yếu tốkhông nhỏ góp phần tăng hiệu quả sản xuất – kinh doanh của công ty, tiềnlương là một đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng say lao động,khuyến khích và tạo mối quan tâm của người lao động tới công việc củahọ. Nói cách khác, tiền lương là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.Với những mặt hạn chế trong công tác hạch toán kế toán về lao động –tiền lương tại Công ty sơn master, em xin mạnh dạn đưa ra một số kiến
Xem thêm

8 Đọc thêm

Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI

CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘII. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt mayThái Sơn Hà Nội Tên thường gọi: Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội Tên quốc tế:Tên viết tắt:Trụ sở làm việc:Tiền thân là ***** được thành lập theo quyết định số 63/QĐ-CT ngày10/08/1997 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo quyếtđịnh số 39/CT ngày 14/01/1998.Năm 2001 căn cứ vào Nghị định số 50/CP ngày 28/08/1996 của Chínhphủ và tại Thông tư số 08/BCH-DN ngày 11/06/1997 của Bộ Kế hoạch và đầutư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định. Đổi tên công ty ***** Từ lúc mới thành lập, là một doanh nghiệp còn non trẻ nên công ty đãgặp không ít những khó khăn về nhiều mặt trong quá trình hoạt động sản xuấtkinh doanh. Nhưng với sự cố gắng của tập thể, với những nhận thức đúng đắncủa ban lãnh đạo. Cho nên công ty đã dần đi vào ổn định sản xuất, tạo thànhnhững sản phẩm có mẫu mã và chất lượng cao, dần khẳng định được mình trênthị trường trong nước và thị trường quốc tế.Qua quá trình phát triển, từ một doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khănnhưng nói chung đến nay với mặt bằng diện tích của công ty là 8180m2 đất thuêcông ty đã không ngừng tăng cường mở rộng việc sản xuất kinh doanh, công tyđã đầu tư gần 500 máy may công nghiệp và các loại máy chuyên dùng khác1được nhập từ Nhật Bản, Mỹ… nhà xưởng rộng rãi đạt tiêu chuẩn phục vụ cho
Xem thêm

45 Đọc thêm

Tìm hiểu công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thiết bị công trình Hoàng Anh

TÌM HIỂU CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH HOÀNG ANH

MỤC LUCLỜI MỞ ĐẦUKế toán là một công cụ quan trọng nhất đáng tin cậy để Nhà nước điều hành quản lý vĩ mô nền kinh tế. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động các ngành, mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức được vấn đề đó, công tác tổ chức nói chung và tổ chức tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tìm hiểu công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thiết bị công trình Hoàng Anh”1. Lý do lựa chọn đề tàiĐể trả tiền lương cho người lao động đúng, doanh nghiệp phải đảm bảo được các yêu cầu sau: Đúng với chế độ tiền lương của Nhà nước, gắn với quản lý lao động của doanh nghiệp. Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có trên cơ sở yêu cầu đó thì tiền lương mới kích thích được người lao động trong nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức kỷ luật , thi đua lao động sản xuất thúc đẩy được sản xuất phát triển. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… các khoản này cũng đóng góp phần trợ giúp người lao động và tăng thêm thu nhập cho họ trong trường hợp khó khăn, tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động.2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu nhằm đạt mục đích phục vụ cho yêu cầu quản lý chặt chẽ, có hiệu quả về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Hạch toán lao động, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ liên quan đến quyền lợi của người lao động, mà còn liên quan đến các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, liên quan đến tình hình chấp hành các chính sách về lao động tiền lương của nhà nước.3. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là sự hình thành và biến động của tiền lương trong quá trình hoạt động của công ty.Là công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thiết bị công trình Hoàng Anh.4. Phạm vi nghiên cứuMột số vấn đế
Xem thêm

61 Đọc thêm

Chuyên đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện thác bà

CHUYÊN ĐỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 62 LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 3 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 10 II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 12 1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 12 1. 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: gồm 4 thành viên thực hiện các phần hành kế toán sau: 12 1.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán. 14 2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 16 2.1. Chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 16 2.1.1. Chế độ tiền lương và các khoản có tính chất lương. 16 2.1.2.Các khoản trích theo lương. 29 2.2. TK sử dụng. 31 2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 32 2.3.1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 33 2.3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 42 III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 50 1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 50 2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 51 3. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà và một số ý kiến đóng góp. 52 3. 1. Ưu điểm: 52 3.2. Nhược điểm: 54 3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà. 55 KẾT LUẬN 56
Xem thêm

63 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại công ty cổ phần thương mại

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC Lời cám ơn ……………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG………………………..….. 3 1.1.Khái niệm về tiền lương tại doanh nghiệp…………………………………… 3 1.1.2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương)… 5 1.1.1.Khái niệm và vai trò của tiền lương……………………………………… 3 1.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………………… 10 1.2.1.Khái niệm………………………………………………………………….. 10 1.2.2. Nội dung và phương pháp hạch toán…………………………………… 11 1.2.3. Chứng từ dùng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………… 16 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ ANH………....20 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ ANH………. 20 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………….. 20 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty………………………………………….. 22 2.1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức đội ngũ lao động……………………….……… 23 2.1.4 Tổ chức kế toán tại công ty………………………………………………….. 27 2.1.5 Chế độ kế toán của công ty………………………………………………….. 30 2.2 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ ANH………… 36 2.2.1 Công tác thống kê thời gian lao động và hình thức trả lương của công ty…... 36 2.2.2. Qũy lương và quản lý quỹ lương tại công ty…………………………….. 41 2.2.3 Các khoản trích nộp theo lương tại công ty………………………………...... 41 2.2.4 Kế toán tiền lương tại công ty……………………………………………… 42 2.2.5. Kế toán các khoản trích theo lương………………………………………. 53 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ ANH……………………………………... 59 3.1 Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty cổ phần thương mại Hà Anh……………… 59 3.1.1 Ưu điểm……………………………………………………………………. 59 3.1.2. Nhược điểm……………………………………………………………….. 61 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Hà Anh………….... 62 3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương….61 3.3.1. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực………..…… 61 3.3.2. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 64 3.4 .Điều kiện thực hiện…………………………………………………………….66
Xem thêm

79 Đọc thêm

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH CÔNG MINH

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty tnhh thương mại và dịch vụ máy tính công minh
Xem thêm

81 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 8 1.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 8 1.1.Khái niệm tiền lương 8 1.2. Chức năng của tiền lương 10 1.2.1. Chức năng thước đo giá tri 10 1.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động 10 1.2.3. Chức năng kích thích sản xuất 10 1.2.4. Chức năng điều tiết lao động 12 1.2.5. Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương trong doanh nghiệp 12 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động 12 1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 13 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc bản thân người lao động 14 1.3.4. Nhóm nhân tố thuộc bản thân công việc 15 1.3.5. Các nhân tố khác 16 1.4. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 16 1.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian 17 1.4.1.1. Tiền lương thời gian giản đơn: 17 1.4.1.2. Tiền lương thời gian có thưởng 19 1.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 19 1.4.2.1. Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp 20 1.4.2.2. Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp 21 1.4.2.3. Tiền lương theo sản phẩm có thưởng 21 1.4.2.4. Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến 22 1.4.3. Hình thức trả lương khoán 23 1.4.3.1. Khoán công việc : 23 1.4.3.2. Khoán quỹ lương: 23 1.4.3.3. Khoán thu nhập: 24 1.5. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 24 1.5.1. Quỹ tiền lương 24 1.5.2. Các khoản trích theo lương 25 1.5.2.1. Quỹ bảo hiểm y tế 26 1.5.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 26 1.5.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 27 1.5.2.4. Kinh phí công đoàn 27 1.6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 28 2.HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 29 2.1. Hạch toán số lượng lao động 29 2.2. Hạch toán thời gian lao động 29 2.3. Hạch toán kết quả lao động 30 3.HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 30 3.1. Chứng từ sử dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30 3.2. Tài khoản sử dụng 32 3.3. Phương pháp hạch toán 35 3.4. Sổ sách kế toán sử dụng và quy trình ghi sổ trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 39 3.4.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái 39 3.4.2. Hình thức Nhật ký chung 40 3.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 41 3.4.4. Hình thức Nhật ký Chứng từ 42 3.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 43 3.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán trên máy vi tính 44 CHƯƠNG 2 46 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 46 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 46 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 46 1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty 47 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty 47 1.2.1.1. Nghành nghề kinh doanh 47 1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ 48 1.2.2.1. Đặc điểm sản phẩm 48 1.2.2.2. Quy trình công nghệ 49 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 50 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 50 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 51 1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty 55 1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 55 1.4.2. Đặc điểm về chế độ kế toán tại công ty 56 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 59 2.1. Đặc điểm lao động tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 59 2.2. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 60 2.2.1. Các hình thức tiền lương sử dụng 60 2.2.1.1. Hình thức tiền lương khoán 60 2.2.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm 62 2.2.2. Các khoản trích theo lương tại Công ty 65 2.2.2.1. Trích quỹ BHXH 65 2.2.2.2. Trích quỹ BHYT 65 2.2.2.3. Trích quỹ BHTN 66 2.2.2.4. Trích Kinh phí Công đoàn 66 2.2.3. Các chế độ BHXH 67 2.3. Nội dung tổ chức hạch toán tiền lương tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 68 2.3.2. Tài khoản sử dụng 81 2.3.3. Quy trình kế toán 81 2.3.3.1 Sổ kế toán chi tiết 84 2.3.2.2 Sổ kế toán tổng hợp 91 Biểu số 2.19 Chứng từ ghi sổ 91 CHƯƠNG 3 96 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 96 1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 96 1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty : 96 1.1.1. Thuận lợi 96 1.1.2. Khó khăn 97 1.2. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 97 1.2.1. Ưu điểm 97 1.2.2. Nhược điểm 100 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 101 2.1. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 101 2.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 102 KẾT LUẬN 110
Xem thêm

113 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Shin Myung Vina

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SHIN MYUNG VINA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Lời nói đầu CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Một số vấn đề cơ bản về kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.1.1 Tiền lương 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Bản chất của tiền lương 1.1.1.3 Vai trò chức năng của tiền lương 1.1.1.4 phân loai lao động và phân loại tiền lương 1.1.1.4.1 Phân loại lao động 1.1.1.4.2 Phân loại tiền lương 1.1.1.5 chế độ tiền lương 1.1.1.5.1 Chế độ lương cấp bậc 1.1.1.5.2 Chế độ lương theo chức vụ 1.1.1.5.3 Chế độ thưởng 1.1.1.5.4 Chế độ phụ cấp 1.1.1.6 – Các hình thức trả lương 1.1.1.6.1 trả lương theo thời gian 1.1.1.6.2 Trả lương theo theo sản phẩm 1.1.1.6.2.1: trả lương theo sản phẩm trực tiếp 1.1.1.6.2.2: Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt 1.1.1.6.2.3: trả lương theo sản phẩm gián tiếp 1.1.1.6.2.4: Trả lương theo sản phẩm lũy tiến 1.1.1.6.3 Cách tính lương trong một số trường hợp đặc biệt 1.1.1.6.4. Một số chế độ khác khi tính lương 1.1.1.6.4.1 Chế độ thưởng 1.1.1.7 Nguyên tắc trả lương 1.1.1.8– Qũy tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.2.1 Bảo hiểm xã hội 1.1.2.2 quỹ bảo hiểm xã hội 1.1.2.3 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT): 1.1.2.4 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1.1.2.5 Kinh phí công đoàn( KPCĐ) 1.1.3Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.1.3.1Nhiệm vụ của kế toán tiền lương gồm: 1.1.3.2 Nguyên tắc kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.3 – Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.4 – Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương 1.2.4.1 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 1.2.4.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 1.2.5 – Hình thức sổ kế toán Chương 2 Thực trạng công tác kế toán tiền và lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 2.1 Khái quát chung về Công ty 2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2.1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty 2.1.1.2Sự hình thành và phát triển của Công ty 2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty 2.1.2.2 Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1.3: Đặc điểm của Công ty 2.1.3.1 Đặc điểm về thời vụ 2.1.3.2 Đặc điểm về cơ cấu lao động 2.1.3.3 Đặc điểm trang thiết bị, máy móc 2.1.3.4 Đặc điểm về tổ chức 2.1.4 tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 2.1.4.1 Tổ chức quản lý tại Công ty 2.1.4.1.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý 2.1.4.1.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận 2.1.4.2: Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị 2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây 2.1.5.1 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1.5.2 thị trường , thị phần và các mặt hàng của Công ty 2.1.5.2.1 thị trường, thị phần 2.1.5.2.2 Các mặt hàng của Công ty 2.1.5.3 – Cơ cấu lao động của Công ty 2.1.5.4 – Trang thiết bị 2.1.5.5 – Tình hình tài chính 2.1.6– Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2.1.6.1Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty 2.1.6.2 Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng 2.1.7 Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty 2.2 Thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 2.2.1 Công tác tổ chức và quản lý lao động tại Công ty 2.2.2 Nội dung quỹ lương và thực tế công tác quản lý quỹ lương tại Công ty 2.2.3 Hình thức kế toán tiền lương tại Công ty 2.2.3.1 Trình tự , phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương 2.2.3.2 – Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty Chương III : Nhận xét và giải pháp về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 3.1 Nhận xét, đánh giá và công tác quản lý, tổ chức lao động và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 3.2.1 Về công tác quản lý lao động 3.2.2 Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kết luận
Xem thêm

88 Đọc thêm

Đề tài mẫu "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty..."

ĐỀ TÀI MẪU "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY..."

1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 1.1. Các chứng từ11.2. Tài khoản sử dụng2. Phương pháp hạch toán 2.1 Hạch toán tiền lương2.2 Hạch toán các khoản trích theo lươngCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCHTHEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY……I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY…… 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty4.1. Tổ chức bộ máy kế toán4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công tyII. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEOLƯƠNG TẠI công ty…….1. Đặc điểm chung về lao động và tiền lương tại công ty1.1. Đặc điểm chung về lao động tại công ty1.2. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty1.1.1. Phương pháp tính lương1.1.2. Các khoản trích theo lương2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty….2.1. Hạch toán tiền lương2.1.1. Chứng từ sử dụng2.1.2. Tài khoản sử dụng
Xem thêm

3 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I2.1. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN2.1.1. Khái quát về công ty cổ phần xây dựng công trình ITên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ITên giao dịch: CIVEL ENGINEERING CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: CIENCO1., JSCĐịa chỉ trụ sở chính: Thôn Lâm Du, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.Công ty cổ phần xây dựng công trình I thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông I. Được thành lập năm 2002. Theo điều lệ công ty cổ phần thì các cổ đông có số cổ phần chiếm 49% còn lại 51% thuộc Nhà nước.Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)Ngành nghề kinh doanh:- Xây dựng công trình kỹ thuật, kết cấu công trình, công trình dân dụng;- Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng;- Vận tải hàng hoá; vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới;- Sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất máy phục vụ xây dựng; - Sửa chữa thiết bị chuyên ngành xây dựng;- Kinh doanh bất động sản;- Đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức BOT, BT;- Xây dựng công trình đường dây và trạm điện đến 35KV;1 1- Gia công, lắp cấu kiện thép, bê tông đúc sẵn và vật liệu Compositl.2.1.2. Đặc điểm về vốn tài chínhCông ty cổ phần xây dựng công trình I là công ty đã được cổ phần hoá với phần vốn nhà nước chiếm 51%, còn lại 49% thuộc về các cổ đông của
Xem thêm

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề