CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU":

TIỂU LUẬN HÀM LỒI SUY RỘNG VÀ GRADIENT SUY RỘNG TÍNH LỒI SUY RỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG VECTƠ VÔ HƯỚNG TỐI ƯU

TIỂU LUẬN HÀM LỒI SUY RỘNG VÀ GRADIENT SUY RỘNG TÍNH LỒI SUY RỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG VECTƠ VÔ HƯỚNG TỐI ƯU

TIỂU LUẬN HÀM LỒI SUY RỘNG VÀ GRADIENT SUY RỘNG TÍNH LỒI SUY RỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG VECTƠ VÔ HƯỚNG TỐI ƯU Trong các định lý tối ưu, tính tối ưu cơ bản có các thuộc tính như: một cực tiểu địa phương cũng là cực tiểu toàn cục, một điểm dừng là một cực tiểu toàn cục và điều kiện tối ưu là điều kiện đủ để một điểm là cực tiểu toàn cục.

17 Đọc thêm

Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả vi

ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÁN HỌC TỰA KHẢ VI

Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả vi Lớp các bài toán tối ưu tựa khả vi là một bộ phận quan trọng của lớp các bài toán tối ưu không trơn. Lý thuyết tựa vi phân của DemyanovRubinov là công cụ hữu hiệu để nghiên cứu lớp các bài toán này (xem 35)

41 Đọc thêm

TOÁN HỌC,ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẤP CAO,NÓN TIẾP TUYẾN CẤP CAO (LV THẠC SĨ)

TOÁN HỌC,ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẤP CAO,NÓN TIẾP TUYẾN CẤP CAO (LV THẠC SĨ)

Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ) Toán học,điều kiện tối ưu cấp cao,nón tiếp tuyến cấp cao (LV thạc sĩ)
Xem thêm

36 Đọc thêm

Mô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước nLê Thị Nguyên

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CÂY TRỒNG TỐI ƯU TRONG ĐIỀU KIỆN TƯỚI NƯỚC NLÊ THỊ NGUYÊN

Mô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị NguyênMô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước Lê Thị Nguyên
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo nghiệm thu Tối ưu hóa điều KIỆN PHẢN ỨNG TỔNG hợp FELODIPIN

BÁO CÁO NGHIỆM THU TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG TỔNG HỢP FELODIPIN

Hiện nay, tuy đã có nhiều công trình công bố qui trình điều chế felodipin (với nguồn nguyên liệu đầu, hệ xúc tác, dung môi phản ứng…khác nhau), nhưng phần lớn các công bố này khi áp dụng sản xuất vẫn còn nhiều bất cập, ví dụ hiệu suất không cao, nguyên liệu không sẵn có, điều kiện tiến hành không thực hiện được với trang thiết bị sẵn có trong nước.

74 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌC ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 2 CHO CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG CHẶT CẤP 2

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌC ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 2 CHO CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG CHẶT CẤP 2

MỞ ĐẦUđịa phương. Các điều kiện đủ cấp 2 được trình bày dưới ngôn ngữLý thuyết các bài toán tối ưu có nhiều ứng dụng trong kinh tế vànhiều ngành kỹ thuật. Các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 cho phép ta nhậnđược các điểm cực tiểu địa phương chặt cấp 2. Các điều kiện tối ưu cấp 2gradient suy rộng Clarke của hàm bổ trợ cho hàm mục tiêu, và hàm quygọn kiểu Ioffe. Các điều kiện đủ cấp 2 cho bài toán trên với các hàm bántrơn và chính quy dưới vi phân cũng được trình bày trong luận văn.cổ điển thường được thiết lập dưới ngôn ngữ các gradient và Hessian củahàm mục tiêu và các hàm ràng buộc của bài toán. Với bài toán tối ưu màdữ liệu là các hàm Lipschitz địa phương, người ta thường dùng gradientsuy rộng và Jacobian suy rộng Clarke thay thế vai trò của gradient vàHessian.Luận văn bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận vàdanh mục các tài liệu tham khảo.Chương 1 trình bày các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 tổng quátcho cực tiểu địa phương chặt cấp 2 của bài toán tối ưu với ràng buộc tập,R.W. Chaney [7] đã thiết lập các điều kiện đủ tối ưu cấp 2trong đó hàm mục tiêu là Lipschitz địa phương, còn ràng buộc là một tậptổng quát dưới ngôn ngữ gradient suy rộng Clarke cho bài toán với ràngđóng trong Rn. Các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 được trình bày trong
Xem thêm

27 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Học phần giúp sinh viên hình thành tư duy logic, chính xác; có cách nhìn các hiện tượng kinh tế các hoạt động kinh tế theo quan điểm tối ưu. Tức là, học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc lập mô hình toán tối ưu và giải các bài toán tối ưu trong điều kiện nguồn lực của doanh nghiệp có hạn.

4 Đọc thêm

TÀI LIỆU TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU VỚI CÁC CHUẨN TỐI ƯU TỔ HỢP S VÀ R PPTX

TÀI LIỆU TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU VỚI CÁC CHUẨN TỐI ƯU TỔ HỢP S VÀ R PPTX

. Đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (nhiệt độ, thời gian, nồng độ HCl) đến quá trình chiết chất màu anthocyanin. Bằng phương pháp tối ưu đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R đã xác định được điều kiện công nghệ tối ưu cho quá trình chiết tách chất màu anthocyanin có độ màu cao: nhiệt độ - 510C, thời gian chiết - 56 phút, nồng độ HCl - 0,41N và thu được kết quả: hàm lượng anthocyanin đạt 1,203% với độ màu là 3,202. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ Anthocyanin là hợp chất màu hữu cơ thiên nhiên thuộc nhóm flavonoid có màu đỏ tím, tồn tại trong một số rau quả. Anthocyanin là một glucoside do gốc đường glucose, galactose, hay rhamnose kết hợp với gốc aglucone. Khung carbon gồm hai vòng benzen A,B (R1, R2 là nhóm hydroxy hoặc metoxy) và vòng pyran C. Ngoài việc cho màu sắc đẹp, anthocyanin giúp cơ thể ngăn ngừa, chống một số bệnh và có khả năng kháng khuẩn. Chính vì vậy việc nghiên cứu thu nhận chất màu anthocyanin từ các loại rau quả làm chất màu an toàn trong thực phẩm là vấn đề cần thiết. Trong quá trình nghiên cứu chiết tách anthocyanin cả hai tiêu chí: hàm lượng và độ màu của dung dịch thu được đều mong muốn đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy đã xuất hiên sự đòi hỏi phải đặt ra và giải quyết một cách chuẩn mực bài toán tối ưu (BTTƯ) đa mục tiêu. Đây là lớp bài toán tối ưu thường xuyên xuất hiện trong thực tế và gây ra rất nhiều lúng túng cho các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về mặt lý thuyết giải bài toán tối ưu đa mục tiêu với hai chuẩn tối ưu tổ hợp S(Z) và R(Z). Các
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TỐI ƯU HÓA

BÀI GIẢNG TỐI ƯU HÓA

→ Hàm mục tiêu là hàm thể hiện kết quả mà người thực hiện phải đạt được, làtiêu chuẩn tối ưu ở dạng hàm, phụ thuộc vào yếu tố đầu vào, giá trị của nó chophép đánh giá chất lượng của nghiên cứu. Quan hệ giữa các đại lượngCác biểu thức toán học mô phỏng các mối quan hệ giữa tiêu chuẩn tối ưuhóa (hàm mục tiêu) và các thông số ảnh hưởng (thông số cần tối ưu) đến giá trịtiêu chuẩn tối ưu này.Các quan hệ này thường được biểu diễn bằng phương trình cơ bản hoặcmô hình thống kê thực nghiệm (phương trình hồi quy).Quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng với nhau được biểu diễn bằng đẳngthức hoặc bất đẳng thức. Các điều kiện ràng buộcĐể bài toán công nghệ có ý nghĩa thực tế, các biểu thức mô tả điều kiệnràng buộc bao gồm:- Điều kiện biên- Điều kiện ban đầuCác bước giải bài toán tối ưu:1. Đặt vấn đề công nghệ: xem xét công nghệ cần được giải quyết là công nghệgì, chọn ra những yếu tố ảnh hưởng chính.Chỉ ra được hàm mục tiêu Z: Z→MAX, hoặc Z→MIN2. Xây dựng mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và hàm mục tiêu theo quyluật biết trước hoạc mô hình thống kê thực nghiệm.3. Tìm thuật giải: là phương pháp để tìm nghiệm tối ưu của các bài toán côngnghệ trên cơ sở các mô tả toán học tương thích đã được thiết lập. Đa số dẫnđến tìm cực trị của các hàm mục tiêu.4. Phân tích và đánh giá kết quả thu được- Nếu kết quả phù hợp  kiểm chứng bằng thực nghiệm2
Xem thêm

73 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

Trung tâm dữ liệutiệníchcủaHPẢo hóa lưutrữẢo hóa mạngCiscointernet internetserver poolbể lưutrữbể NASbể cân bằng tảibể tường lửa CiscoBể chuyểnmạch Ciscobể chuyểnmạch CiscoBộđiềukhiểntiệních• Tậphợp ảo hóa các nguồntàinguyên để kích hoạttứcthời• Bảovệ chuyển đổi và nhânbảndữ liệu để bảovệ máychủ, lưutrữ và mạng• Ma trậnkếtnốimộtlần• Phầnmềmkiểmtratiệníchđểđịnh nghĩavàtạodịch vụ• Các thành phầnkếtnốimạngcủaCiscoMô hình ngang12© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDCisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường
Xem thêm

41 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE

HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE

Tránh: • cho phép các trang giống kết quả tìm kiếm được thu thập dữ liệu người dùng không thích rời trang kết quả tìm kiếm và vào trang kết quả tìm kiếm khác không thêm giá trị quan trọn[r]

22 Đọc thêm

TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ HTML

TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ HTML

TRANG 1 TRANG 2 www.themegallery.com TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ HTML THẺ TITLE THẺ META NỘI DUNG BODY THẺ HEADING LIÊN KẾT TRANG 3 GIỚI THIỆU  _Spider_ xem trang web thông qua mã HTML  Phải nắm[r]

20 Đọc thêm

TỐI ƯU BỐ CỤC TRANG

TỐI ƯU BỐ CỤC TRANG

TRANG 1 TRANG 2 www.themegallery.com TỐI ƯU BỐ CỤC TRANG XU HƯỚNG THIẾT KẾ WEB TABLE VS DIV TỐI ƯU HÓA LAYOUT TABLE TỐI ƯU HÓA LAYOUT DIV LỜI KHUYÊN TRANG 3 XU HƯỚNG THIẾT KẾ WEB  Có 2 [r]

11 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE PHIÊN BẢN 1 1 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT TẠI TRUNG TÂM QUẢN TRỊ TRANG WEB CỦA GOOGLE HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE

HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE, PHIÊN BẢN 1.1, NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008, PHIÊN BẢN MỚI NHẤT TẠI TRUNG TÂM QUẢN TRỊ TRANG WEB CỦA GOOGLE HƯỚNG DẪN TRÌNH KHỞI ĐỘNG TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE

Tránh: • cho phép các trang giống kết quả tìm kiếm được thu thập dữ liệu người dùng không thích rời trang kết quả tìm kiếm và vào trang kết quả tìm kiếm khác không thêm giá trị quan trọn[r]

22 Đọc thêm

Cùng chủ đề