TOAN 6 VE PHAN SO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TOAN 6 VE PHAN SO":

Baitap ve phan so 6

Baitap ve phan so 6

Ôn tập các kiến thức về chủ đề phân số trong chương trình toán số lớp 6, mỗi mục kiến thức được ôn tập sẽ có 1 số bài tập vận dụng và hướng dẫn giải Reøn caùc kó naêng: nhaän bieát hai phaân soá baèng nhau, vaän duïng ñònh nghóa hai phaân soá baèng nhau ñeå tìm soá chöa bieát; ruùt goïn phaân soá; so saùnh phaân soá; laøm caùc pheùp tính veà phaân soá; giaûi caùc baøi toaùn cô baûn veà phaân soá Reøn cho hs yù thöùc vaän duïng caùc kieán thöùc veà phaân soá vaøo vieäc giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

2 LTnhVI,(~ kinh doanh: san xuat, kinh doanh, xuat nhap kh~u, dich vu, dau tv.3 Nganh nghe kinh doanh: San xuat hang cong nghi~p, ti~u thu cong ngi~p, nang lam thuy hai san; nMp kh~u nguyenli~u v~t tv, may m6c thlet b], v~t Ii~u xay d!,lng...; Dich Vl,l,nha hang khach san, du lich: £lau tv xay d!,lngva kinh doanhco so ha tang khu cong nghi~p,SX va mua ban thu6c la dieu; Dich Vl,lphuc Vl,lcac doanh nghi~p; kinh doanh cho thuekho xLiong,nha, can ho chung cu; gia cong quan ao kimono xuat kh~u; Thi cong xay d!,lng cac cong trlnh; san xuat vagia cong khung keo thep, cac san pham COkhi; Dich Vl,lth~ dl,lcth~ thao, v~n chuy~n hang ho~; kinh doanh v~t tLi phl,lcVl,lnuoi trong thOy san, trong rung...4 £l~c di~m hoq.tdong cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh hvong den bao cao tai chinh: Thang 08/2006 Congty chuy~n sang Cong ty c5 phan, Nha nVDcnam giu19,26% v6n dieu IeII.Ky ke'toan nam, dan vi tien te su dl,lng trong ke toan1 Ky ke' toan nam: bat Mu ttl ngay 01/10/2014 den ngay 30109/20152 £lon vi tien t~ su dl,lng trong ke toan: Tien dong Vi~t NamIII. Chu~n ml,lcva ke toan ap dl,lng1, Che do ke' toan ap dl,lng: Che'do ke toan doanh nghi~p2. Tuyen b6 ve viec tuan thu chu~n ml,lCke toan va che do ke toan: Bao cao tai chinh da dLlQcI~p va trlnh bay phu hQpvDi cac chu~n ml,lc va che' do ke' toan Viet Nam.3. Hlnh thuc ke toan ap dl,lng: Chung ttl ghi s5 tren may vi tinhIV. Cac chfnh sach ke' toan ap dijng1. Cac nguyen tac ghi nh~n cac khoan tien va tvong dvong tien: Theo nguyen tac s6 phat sinhPhvong phap chuy~n d5i cac dong tien kMc ra dong tien su dl,lngtrong ke'toan: £long viet Nam2. Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho- Nguyen tac ghi nMn hang ton kho:Ghi nh~n theo gia g6c- Phvong phap tinh gia tri hang ton kho: Blnh quan gia quyen- Phvong phap hq.chtoan hang ton kho: Phvong phap ke khai thvang xuyen.- Phvong phap I~p dl,l phong giam gia hang ton kho:3. Nguyen tac ghi nh~n va khau hao TSC£l va bat dong san dau tv:- Nguyen tac ghi nh~n TSC£l (huu hlnh, va hlnh, thue tai chinh): Nguyen gia. Trong Bang Can d6i ke'toan dVQcphan
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP ÂU LẠC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP ÂU LẠC

dua tre- c5c nuc r.u6 su5t va uartnriicol'i6ulucveonqayk6trrLc\ik6loannam.ThL6 thu,rl"4p hoen la airocglr rhel vao odoceok6loud hoat d6ng krnh doanh rielg rgoairu trudrg hoo lhud tnL ,rnap ph6t srnh lien qual der n'Ot khoan muc duoc gl^i thang vao v6nchl] sd htrLr, trong trudng hEp nay thu6 thu nhap hoen hi cing duoJ ghi nhan truc ti6p vao v6nchi sdht?u.)€vC6ng ty chi dusc bir trLr cac Ai san thu6 thu nhap hoan lalva thu6 thu nhap ho6n hj phar tre khrC6ng ty c6 quyar hqp ohep duac bi, tru gi0a tdr sa1 lhue thu nh6p 1i6n hanl' voi uL6 thu rhaphiCn hanh phai n6p va c6c tai san thu6 thu nhAp hoen lar va thu6 thu nhap hoAn hi phei te nayl6n quan toithu6 thu nhap doanh nghlep dugc quan ly b6i cr:rng mot co quan thue d6i v6i cingmot don vichiu thu6.3.15Ai chinhC6ng cu hi chinh - Ghi nhan ban ddu va finh bdyIai sdn BichhhTheo Thonq tu s6 21oi2oog,rrr-BTc do B0 Tdi chinh banCOng c?hanh vao ngay 6 theng 11 nem2oog hLrdng dan 6p dung Chuen mpc 860 c6o Tai chinh Qu6c t6 vE trlnh bdy b6o c6o tai
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

NOi(dangky I~n d~u theo giay chung nhan dang ky kinh doanhso 050046ngay02 thang 11 narn 199 cua Oy ban k~hoachtinh KienGiang),giay dang ky kinhdoanhthayd6i I~n thu 13 ngay22 thang01 nam2015.2Hinh thCrcsa hCl'uvOn: C6 ph~n3Thanh phAn HQi dOng quan tri:STT HQvatim1. eng VOH6ng Nam2. BaTr~n Hai Anh3. Ba NguyenThj Mai4. BaDi;!ngThj Xuan H6ng5. eng NguyenTu~n Hai6. eng Le XuanNghiaChCrcdanhChu tjchPh6Chu tjchThanhvienThanhvienThanhvienThanhviendOcI~pThanh phAn Ban T6ng Giam dOc:STT HQva timBa TrAn Hai Anh1.

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

3-49- 10Tai san c6 dinh vo hinh va khftu haoTai san c6 djnh vo hinhphftn m@m may tinh dugc ghiphuung phap duban dftu theo gia mua va dugc khfru hao theoCac khoan tra tnr6"c daiCac khmin chi phi tra tru6c dai hc;tn bao g6m chi phi thue van phong; gia tri cong cv, dl)llg cv, Iinhloc;ti nh6xufrt dung va dugc coi Ia c6 kha nang dem lc;ti IQ'i ich kinh trong tuung lai cho Cong ty vm thai hc;tn tir m9t namtrdugcgiao quy@n sir dvng cac nhanhang h6a ella Vinaconex theo hgpd6ng li-xang Icy gifra hai ben.Chi phi tra tru6c ti@n thue van phong dugc phan b6 vao chi phi hoc;tt d(>ng kinh doanh theo phuung phap duthing trong 46 nam.loc;ti nh6 xufrt dimg dugc phan b6 vao chi phi hoc;tt d9ng kinh doanh trong vongGia tri cong cv, dl)llg cv, linhba nam theo cac quy djnh toanhanh.tir m9tChi phi tra tru6cgiao quy@n sir dl)llg cac nhan
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

San l6p m{t bing, thi c6ng ndn m6ng c6ng trinh;Sta chfa, trung tu c6c di ticlr, dinh, chira, mi6u;Trang tri n6i, ngoai thit;Lip du 6n dAu tu xiy dung. TLL v6n thAm dinh hd so va t6ng du to6n c6'g trinh. Tu v6, xiy dung(khong bao gdm dich vu thi6t k6 c6ng trinh). Giim s6t thi c6ng c6c c6ng trinh xAy dqng.Khio srit xAy dung phuc vu vi6c lflp d\r dr vd thi(it k5 ky thuAt thi c6ng c6ng trinh;Kinh doanh ha tAng khu d6 thi rn6i, khu c6ng nghi6p;Cung cAp dich vu t6ng ho-p khu d6 thi m6i, khu nhd cao tAng, ha tAng cl6 thi, di6m tt6 xe;Quin lju khai thic khu c6ng nghi6p;i(inh doanli nhd harg vi dich vLr du lichil(inh doanb vin tii hdng h6a;T6 chric kinh doanh nhd;XAy dung ha t6ng tt6 thi;X6y dung c6c c6ng trinh dAn dung, c6ng nghi€p, giao th6ng, thiy lgi, c6ng trinh c6ng nghi6p;Nhdp khAu m6y rn6c, thiiit bi phuc vu xAy drmg;fu1i thac vAt li€u x6y dung:Thict kc quy hoach x6y dgng, thi6t k6 ki6n trric c6ng trinh vd thi6t ki! nQi ngoai that c6ng trinh;fhi6t ki5 cdng trinh dudng ddy vd tran bi6n ap a6n i t OfV;Thirit k6 he th6ng dien corrg lr.irrh di dung, c6ng rrghi6p;Thitit kti cfp - tho6t nu6c;KhAo sit dia chAt c6ng tr.inli,ThiCt kA k6t c6u c6ng trhih;Tinh hinh thi shinh vir hoat d6ns kinh doanhTinh.hinh tii chinh t4i thdi cliiim ngdy 3t th6'g 12 ndm 2014, kilt qui hoat dQng kinhdoa'li vd luuchuyiin tidn tQ cho nim tdi chinh kiit thirc ngay :l tnang tz ndm Z0l4 cria C6ng ty duo-ctrinh briy trong86o c6o tdi chinh cOng 1y me dinh kdm b6o c6o ndy (tir trang 8 d6n trarg 43).
Xem thêm

44 Đọc thêm

BCTC DA KIEM TOAN NAM 2016

BCTC DA KIEM TOAN NAM 2016

Dja chi: 12 Oodn Nhu Hdi, Phudng 12, Qu^n 4,TP. H6 Cht Minh, Vi^t NamB A O C A O T A I CHiNHCho nam tai chfnh kit thuc ng^y 31/12/2016THUYLT MINH B A O C A O TAI CHINH (TISP THEO)4.8. Chi phi tra tripb'cChi phf tra trudc du'Q'c phan logi la chi phi tra trudc ngin hgn va chi phi tra trudc dai hgn theo ky hgng6c va chu ylu la chi phi Ii6n quan den mua vat tu va chi phi sua chO-g tau. Cac khoan nay dug-cphan b6 trong thdi gign tra trudc cua chi phi ho^c trong khoang thdi gian ma lo-i Ich kinh tl dugc dykiln tgo ra.4.9. NQ^ phai triNo" phli tri dup'c phan logi la phli tra ngudi ban va phli tri khac theo nguydn tic: Phai tra ngudi banla kholn phli tri c6 tlnh chit thucng mgi phat sinh ti> giao dich mug ban hang hPa, dich vg, tai sin vangudi ban la dan vi dOc lap vdi ngudi mua; Phli tra nOi bO la cac khoan phli tri glQ'a dan vi d p trSnva dan vi d p dudi true thuOc khdng c6 tu each phap nhan hgch toan phy thuOc; Cac kholn phli tricdn Igi dup'c phan logi la phli tra khac.cac khoan np" phli tra dup'c theo ddi theo ky hgn glc, ky hgn cdn Igi tgi thdi dilm bao cao, theonguydn t$ va theo tung dli tup-ng.Np' phai tra dup'c ghi nhan khdng thIp han nghTa vg phai thanh toan.4.10. Chi phi phli tricac kholn chi phi phai tri dup'c ghi nh^n cho gia trj phai tra trong tuang lai lidn quan din hang hda,dich vg da nhan dup'c tu ngudi ban trong ky bao cao nhung thyc tl chua chi tri do chug cd hda danhoae chua dO hi sa, tai li$u kl toan, duac ghi nh^n vao chi phi san xgit, kinh doanh cua ky bao cao,4.11. Vdn chii sd' hO'uVon dau tw cOa chu $& hO'u
Xem thêm

22 Đọc thêm

ISLCOLLECTIVE WORKSHEETS ELEMENTARY A1 PREINTERMEDIATE A2 INTERMEDIATE B1 UPPERINTERMEDIATE B2 ELEMENTARY SCHOOL HIGH SC 13768238453BB4421076B61 00070577

ISLCOLLECTIVE WORKSHEETS ELEMENTARY A1 PREINTERMEDIATE A2 INTERMEDIATE B1 UPPERINTERMEDIATE B2 ELEMENTARY SCHOOL HIGH SC 13768238453BB4421076B61 00070577

123564toothache - a temperature - stomach ache - a colda sore throat - a backache - a headache - an earachea bruise over my eye - a broken arm - a broken lega cut on my finger - a runny nose - a bad cough1. I’ve got ……………………………………………..2. I’ve got …………………………………............3. I’ve got ……………………………………………4. I’ve got ……………………………………………785. I’ve got …………………………………………….6. I’ve got …………………………………………….7. I’ve got …………………………………………….8. I’ve got …………………………………………….9. I’ve got …………………………………………..10. I’ve got ……………………………………………91011. I’ve got …………………………………………….11
Xem thêm

1 Đọc thêm

04DEC DANH SACH HOC BONG K65 HK I 2014 2015

04DEC DANH SACH HOC BONG K65 HK I 2014 2015

V/v cip hcc Ning KKHT cho HS- SVHItIJ TRIYONGTRIAING DAI HOC CONG NGHt GIAO THONG VAN TAICan cir Quye't dinh st) 44/2007/QD-BGDDT ngay 15/8/2007 dia. B truong BOgido dvc va Dao tao ve h9c bong KKHT d6i vOi HSSV trong cac twang chuyen,trirong nang khieu, cac Cci so. gido dijc dai hoc va TCCN thuOc h th6ng gido clijc qu6cdan;Can ctr Quy el-16 danh gia ke't qua ren luyen cüa HSSV cac ca sO giao dijc Dai h9cva tnrerng trung cap chuyen nghiep h chinh quy (Ban hanh theo Quyet dinh s660/2007/QD-BGD&DT ngay 16/10/2007 dm B trtrang BO Gil) dyc va Dao tao);Can Quy ch6 to chirc va hot dOng cüa Throng Dai h9c Cong nghe Giao thongvan tai ban hanh theo Quye't dinh so 1702/QD-BGTVT ngay 09/5/2014 dm B6 truanggiao thong van,tai;Can cir Quyet dinh so 3367/QD-DHCNGTVT ngay 09/9/2014 dm Hieu tuft.Throng Dai h9c Cong nghe Giao thong van tai ve viec ban hanh "Quy dinh tieu chu^va mix xet, cap hoc b6ng Ichuy6n Ichich h9c tap," d6i vOi HSSV Trirong Dai h9c Connghe G'TVT;Can cir vao ban tong hop kk qua h9c tap va phan &Au ren luyen h9c kS1 I nam hoc2014 -2015 eUa sinh vien khoa Kinh te Van tai;Xet d6' nghi cUa Truang phong Cong tac hoc sinh - sinh vien,QUYET DIN!!:Dieu 1. Phe duyet cdp he b6ng KKHT h9c kS, I nam h9c 2014 - 2015 cho 36sinh vien nganh 1(6 toan; Quan tri kinh doanh; Kinh t6 xay di,rng va Khai thac van taiDai h9c khoa 65 thuOc khoa Kinh te van tai dang theo h9c tai Co. sO dao tao Ha Ni(co danh sach kern theo).Dieu 2. Phong Tai chinh - K toan phi hop vai phong Cong tac h9c sinh sinhvien \TA khoa de chi tra he bong cho h9c sinh, sinh vien theo dung quy dinh hien hanh.Dieu 3. Giam d6c cac Cc sa dao tao, Twang cac phong eh& nang, Throng cackhoa, T6 b6 mon, Gido vien chü, nhiem, lOp va cac sinh vien có ten trong danh sachcan dr quy6t dinh thi hanh./.
Xem thêm

11 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

Quyet dinh xuat ban so: 154LK-TN/Q0-NXB OHQGHN, v ^ i>In xong va nop iuu chieu quy II nam 2014.Nham muc dich giup cac ban hoc sinh Idp 10, Idp 1 1 , Idp 12 namvOng kien thifc can ban ve mon Toan ngay tCr luc vao THPT cho denkhi chuan bi thi Tot nghiep, tuyen sinh Cao dang, Dai hoc, tac gia dabien scan bo sach P H l / O N G P H A P G I A I gom 6 cuon:- C A C C H U D E C A N B A N DAI S O 10- C A C C H U D E C A N B A N HINH H Q C 10- C A C C H U D E C A N B A N DAI S O - GIAI T I C H11- C A C C H U D E C A N B A N H I N H H Q C 11- C A C C H U D E C A N B A N GIAI T I C H 12- C A C C H U D E C A N B A N HINH H O C 12TL/ nen Toan can ban nay, cac ban c6 the nang cao dan dan, bosung va md rpng kien thufc va phUdng phap giai Toan, ren luyen kynang lam bai va tC/ng bade giai dung, giai gpn cac bai tap, cac bai toankiem tra, thi CLT.Cuon C A C C H U D E C A N B A N G I A I T I C H 1 2npi dung la phan dang Toan, tom tat kien thaccac chu y; phan tiep theo la cac bai toan chpnvdi nhieu dang loai va mac dp; phan cuoi la 8hay dap so.
Xem thêm

417 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

ttQquf IV n6m 2015 niy vi b6o c6o tdi chinh nim g6n ntrdt Ucirng 6p dgng c6c chinh s6ch ki5 torln nhu nhau.V- Cdc sg kiQn hof,c giao dich trgng y6u trong ky k6 to6n gifi:a ni0n rIQITrl thang 10 d6n th6,ng 12 sric ti€u thU hang ho6 kh6, gi6 ci nguy€n vat fieu kh6 caoinh huong tt6n chi phf, chinh s6ch titit kiQm chi phi du-o. c d{t len hang dAu.2 Tinh ch6t ve gi6 d cria c6c khoan mgc furh hucmg ho{c c6c lu6ng tiAn h ytiu t5 khdng binh thudrng.Eiu nimCu6i0l- Ti6n-.1- l len mat542,899,789 567,629,41319,025,581,479 11,449,940,737- Tidn gui ngdn hang- Tuong ttucmg ti€nquf19,568,480,268c0ng
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

lam cO'50> de trich I~p dl,l' ph6ng la gia trung binh clla cac m(J'c gia giao dich thl,l'c t~ theobao gia clla ba (03) cOng ty ch(J'ngkhoan c6 giao dich t;;!ithai diem gan nhat v&i thai diemtrich I~p dl,l'ph6ng nhU'ngkhOngqua mot thang tinh d~n ngay trich I~p dl,l'ph6ng.Cac ch(J'ngkhoan khOngc6 gia tham khao tCl'cac nguon tr~n se dU'O'cdanh gia kha nang vam(J'c do giam gia dl,l'a tr~n vi$c xem xet tinh hinh tai chinh va gia tri so sach clla to ch(J'cpMt hanh t;;!ingay 31 thang 12 nam 2015.DOi v&i ch(J'ngkhoan ni~m y~t bi hllY ho~c bi dinh chi giao dich, bi ngCl'nggiao dich ke tCl'ngay ~iao dich th(J'sau tro>di, gia ch(J'ngkhoan thl,l'c t~ la gia tri so sach t;;!i ngay I~p bangcan doi k~ toan gan nhat.3.12Cae h9'Pdong mua Iffi va ban IffiNhCrngch(J'ngkhoan dU'O'cban dong thai dU'O'ccam k~t se mua I;;!ivao mOtthai diem nhatdinh trong tU'O'nglai (cac hO'pdong mua I;;!i)van dU'O'cghi nh~n tr~n bao cao tai chinh.Khoan tien nh~n dU'O'ctheo cac hO'pdong mua I;;!inay dU'O'cghi nh~n nhU' mOt khoan nO'phai tra tr~n bang can doi k~ toanoPhan ch~nh I$ch giCragia ban va gia cam k~t se mua I;;!idU'O'cphan bo theo phU'O'ngphap dU'ang th~ng theo lai suat tr~n hO'pdong vao bao cao k~tqua ho;;!tdOngkinh doanh trong suot thai gian hi$u Il,l'cclla hO'pdong.NhCrngch(J'ngkhoan dU'O'cmua dong thai dU'O'ccam k~t se ban I;;!ivao mOtthai diem nhatdinh trong tU'O'nglai (cac hO'pdong ban I;;!i)khOngdU'O'cghi nh~n tr~n cac bao cao tai chinhgiCrani~n dO. Khoan tien thanh toan theo cac hO'pdong ban I;;!inay dU'O'cghi nh~n nhU'motkhoan ml,JC"Gho yay kMch hang" tr~n bang can doi k~ toan va phan ch~nh I$ch giCragiamua va gia cam k~t se ban I;;!idU'O'cphan bo theo phU'O'ngpMp dU'ang th.!mgvao bao caok~t qua ho;;!tdOngkinh doanh trong suot thai gian hi$u Il,l'cclla hO'pdong. DOi v&i cac camk~t qua h;;!n,phan ch~nh I$ch nay khOngdU'O'cdl,l'thu va dU'O'cghi nh~n vao bao cao k~tqua ho;;!tdong kinh doanh khi COngty thl,l'c nh~n.3.13Cae khoan phai tra va chi phi trieh trU'i1c
Xem thêm

48 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

la "Cong ty"), diroc I~p ngay 03 thang 3 nam 20 16, tic trang 04 d~n trang 29 bao gbm Bang can d6i k~ toan taingay 31 thang 12 nam 2015, Bao cao k~t qua boat d(>ngkinh doanh, Bao cao hru chuyen tien t~ cho nam taichinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.Trdcl: nhi~m cua Ban Gidm illx:Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem ve vi~c I~p,va trinh bay trung thirc va hop Iy bao cao tai chinh cuaCong ty theo chuan mire k~ toan, ch~ dQk~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quand~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat nQi bQ ma Ban Giam d6c xac dinhla can thiet d~ dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sai sot trong y~u do gian I~ hoacnhAIDlfut.Trach nhi~m cua Kilm loan vienTrach nhiem cua chung toi la dua ra y ki~n ve bao cao tai chinh dua tren k~t qua cua cUQckiem toano Chung toida ti~n hanh kiem toan theo chuan muc kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan muc nay yeu du chung toi tuan thuchuan mire va cac quy dinh ve dao dire nghe nghiep, I~p k~ hoach va thuc hien cUQcki~m toan d~ dat duoc SI!dam bao hop Iy ve viec li~u bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao gbm thuc bien cac thu tuc nham thu thap cac bang clnrng ki~m toan ve cac s6 li~u vathuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan duoc lira chon dua tren xet doan cua Ki~m toan vien,bao gbm danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong bao cao tai chinh do gian I~ hoac nham lfut. Khi thirc hiendanh gia cac rui ro nay, Ki~m toan vien da xem xet kiem soat nQibQcua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinhbay bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nham thiet k~ cac thu tuc kiem toan phu hop v6i tinh hinh thirc t~, tuynhien khong nham muc dich dua ra y ki~n ve hieu qua cua kiem soat nQibQ cua Cong ty. Cong vi~c kiem toancling bao gbm danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach k~ toan diroc ap dung va tinh hop Iy cua cac uoc tinhk~ toan cua Ban Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay tAngth~ bao cao tai chinh.Chung Wi tin nrong rang cac bAngclnrng kiem toan ma chung toi da thu thap duoc la dAydu va thich hop lamco sa cho y ki~n kiem toan cua chung toi.t kilncua Kilm loan vienTheo y ki~n cua chung toi, bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong y~u, tinh
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 - CTCP ÂU LẠC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 - CTCP ÂU LẠC

ciaBan TAng Giem d6cBan T6ng Gidm d6c Cdng ty chiu tr6ch nhigm ve vi6c tap va kinh bay trung thuc va hop ty b6o cao tdichinh cda Cong ty theo cac Chuen muc k6 toan Vi6t Nem, Ch6 dO k6 to6;doanh nghidp Viet Nam vdcd-c quy dinh ph6p l!, c6 lien quan dCn viec Ep vA trinh bay bao c6o tar chtnh va chr, trach nhiem vdka6m soat noi bO ma Ban T6ng Giem d6c xdcdlnh b cin [hi6t dA dem bao cho vtec Ep va trinh bayb6o ceo tai chinl' khdng co sa sot trong y6u do gian len hoac nhem lin.TrAch nhiemcia Ki6m ben vienTrAch nhrem cLa chung t6 la dua ra y k 6n ve b6o cao tei chinh dua ken k6t qud cda cugc kr6m toan.Chung t6i da 1i6n hanh kdm todn theo cec Chu51 muc ki6m toin Vr6t Nam. Cac chuan m\./c ndy yeJceu chu,ng t6i tuan lhi chuan muc va cac quy atinh v6 dao duc ngh6 ngh Cp, lap ke hoach va thlri hiencu6c ki6m toiin de dat duqc sU d,m bao hqp tli vd viec ti6u bdo cao tai chinh cia C6n9 ty c6 cdn sais6t trong yeu hay kh6ng.C6ng vi6c ki6m toen bao gdm thuc higa c6c thrl tuc nhim thu th€p cdc bdng chLrnq ki6m toen va c6cs6 li6u_va thuy6t minh tren beo cao tai chtnh. C6c thi tuc ki6m toan duo. c tqL choid!€ hen x6t doencta ki6m toen vi6n, bao 96m denh gia rLli ro c6 sai s6t trong y6u trong bao ceo tai chinh do gian lanhoac nham len Khithuc hien dAnh gre cac rii ro nay, ti6m toan vienta xem x6t ki6m soat;Oi bO ciaC6ng ty lien quan den viCc l+p va trirh bey bbo c5o rer chinh lrung thuc, hqp ti nham thi6t ka c6c thituc ki6m to6n pht hqp vqi Ilnh hlnh thLrc t6, tuy nh en kn6n9 nham muc dich dra ra i kren ve hreu quecia ki6m so6t n6i b6 cia COng ty. C6ng vigc ki6m to6n c0na bao gdm ddnh gi6 tinh ihich hop crla cecchlnh sech k6 toen dLrqc ap dung va unh- hgp t), cia cac udc tinh-k6 toen cd; Ban T6ng ci6m d6cciing nhu al6nh gi6 vi"ac trinh bdy l6ng th6 bao ceo tai chinh.Chung. t6i trn tudng reng cac bang chung kr6m toen ma chUng t6i da thu thap duqc ta dey dU va thtchhgp dd lam co sd cho ), ki6n kr6m loen cda chdng t6r.
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNACB 15 Q1 UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNACB 15 Q1 UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

rsCac qui khac cda c6c c6ng ty con t ugc trich Bp theo quy irinh d6i vdi tung loai hinhc6ng ty.olau chinh si5 liCu kY tn dc:Tingey $n2t2115, Ngan hang thrrc hiCn c6c quy dinh hi Th6ng tu s6 4912014mNHNN ngay 3111212014 Sia d6i, b6 sung mot s6 diCu khoan cia Chg dO bao c6o taichinh d6i voi cdc TCTD ban hanh kem theo Quy6t dinh s6 16/2007/OD-NHNN ngay18t4t2OO7 ve He th6ng tai khoan k6 toan cjc TCTD ban hanh kem theo Quy6t dinh s6479/2004/QO-NHNN ngay 29l4l2OO4 cia Th6ng d6c Ngen hang Nha nuoc. Do vay, c6cs6 lieu so s6nh cia ki truAc ar5 dugc trinh bdy hi cho phi, hop voi ki hiCn t?i.V.THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR|NH BAY TRONG BANG CAN OOIK€ TOAN1.TreN GurrAr cAcrcrDKHAC vAcHo vAY cAc rcrD KHAC:
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

na Ban Tdnq Gran doL )(ac drnl 13 ca_ Il'et d6 dan bao cl_obay b6o cao tai chinh hqp nhat kh6ng c6 sai s6t trqng y6u do gian i4n hoac nhlm len.n_ en_ vF ki6m soar 1oi botinhn6ch nhiem cia Ki6m ban vi6n"Trach nhi6m cia chlng toi la dua ra t? ki6n v6 b6o ceo Ui chinh hqp nhSt dlra tren k6t qLra cLla cuockiAm toin Chunq tdi dA tien hanh kL6m toan theo c6c Chuan muc kEm toan Viet Nam C6c ch!5nTUc riy yeu cdL c l^urg toi ruan thj ciLin ruc ve cdc ouy d nr va dao dt}c nghe aglrep. lap k6hoach vd thrc hi6n cu6i ki6m toan d6 d9t dugc sL.r dem bao hqp li vd vrec heu bao cao tdichinh hqpnh5t crla Nh6m Cong ty c6 cdn sais6t trgng y6u hay kh6ng.c6ng viec ki6m toan bao gdm thuc hien cac thi tlc nham thu thap ca.c beng chung ki6m todn vd c6cs6 li6u vli ihLrvat mlnh tr6n bio cio t:i chinh hdD nhat Cec thLl tuc ki6m to6n duoc ua chon dlra tenrer doin cda k 611 toel vien. _bao gdm dArh g e rdr ro co sar s6t rro_g y6u trorg bao cao ri c1 1h hopnhAt do gian lan hoac nham lan. Khi thlrc hign ddnh gra c6c mr ro niiy hi6m toan vien de xem xet ki6mso6t noi bO cia.Nh6m C6ng ty li6n quan-d6n viec lap va trinh bay bao cao tdi.chinh hqp nhit tftrng.thuc, hqp ly nh:m thi6t k6 cac thi tuc ki6m toen phLi hqp voi tinh hlnh ihuc t6, tuy nhlen kh6ng nhdmmuc alich alua ra i ki6n vE hieu qua cia kiam soat noi bO cia Nh6m C6ng ty. C6n9 viyac ki6m toanc[ng bao gdrn denh gia tinh thich hgp cr]a cec chinh sSch k6 to6n duEc ap dung va tinh hgp li crlacac uoc tinh ke todn cia Ban T6ng Giim d6c cing nhu d6nh gi6 viec trinh bay tdng th6 b6o c6o taichinh hgp nhet.Chtng-toi tin tudng rang cec bang chLlng ki6m to6n ma ching t6ida thu thap duqc la deyhqp de lam co sd cho i kien kiem to6n cLla chLlng t6
Xem thêm

39 Đọc thêm