SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC HÀ NỘI TUYỂN DỤNG 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC HÀ NỘI TUYỂN DỤNG 2012":

TỜ TRÌNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC, CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

TỜ TRÌNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC, CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

- Phối hợp về công tác tài chính.- Phối hợp trong công tác phổ biến, góp ý, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.- Phối hợp trong công tác trả lời, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân; công tác thanh tra – kiểm tra.Phối hợp trong cung cấp, trao đổi tài liệu, thông tin.3. Trách nhiệm của các cơ quan- Trách nhiệm của UBND các quận-huyện, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị.- Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành.4. Tổ chức thực hiện- Trách nhiệm thi hành Trên đây là những nội dung cơ bản của “Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố”, Sở Quy hoạch- Kiến trúc kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ban hành Quyết định./.3KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thanh ToànNơi nhận:- Như trên;- Ban Giám đốc Sở;- Lưu: VT, PC, HTKT.3
Xem thêm

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮLIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮLIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘI

công tác văn thư, lưu trữ (2004), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.5. Công văn số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21/9/2011 của Cục Quản lý đất đai,Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dụng CSDL địa chính.6. Công văn số 301/BC-SNN ngày 25/9/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn Hà Nội về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại cáccơ quan đơn vị thuộc cụm thi đua khen thưởng số 2.7. Đề cương bài giảng, lý thuyết CSDL khoa Công nghệ thông tin Đại học sư phạmHưng Yên, https://voer,edu.vn.8. Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, Khuất Tân Hưng (2003), Nhà cao tầng, thiếtkế và xây dựng, Trịnh, Tư liệu Thư viện Quốc Gia, Hà Nội.9. Đơn giá khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 30/2001/QĐ-UB ngày 30/5/2001 (2003), Tư liệu Thư viện trường Đại học Khoahọc Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.10. Trần Thị Quế Hà, Lê Huy, Nguyễn Văn Kim (2003), Kiến trúc phố cổ Hội An –Việt Nam, Tư liệu Thư viện trường Đại học Khoa hội và Nhân văn, Hà Nội.11. Nguyễn Văn Hải (2005), Giải pháp Quy hoạch kiến trúc nhằm nâng cao chấtlượng không gian ở tại các khu đô thị mới Hà Nội, Luận án Tiến sỹ kiến trúc, Tưliệu Thư viện Quốc gia, Hà Nội.12. Đặng Thái Hoàng (1992), Lịch sử nghệ thuật quy hoạch đô thị, Tư liệu Thưviện Quốc gia, Hà Nội.13. Đặng Thái Hoàng (2004), Kiến trúc Châu Á và Thế giới 1970-2010, Tư liệuThư viện Quốc gia, Hà Nội.914. Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông (1995), Thăng Long Hà Nội – 10 thế kỷ đô thịhóa, Tư liệu Thư viện Quốc gia, Hà Nội.15. Hội xây dựng Việt Nam (1992),10 năm hoạt động và trưởng thành.16. Lê Tuấn Hùng (2004), ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản –một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý của Bộ Khoa học và
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Bổ sung thêm Khoản 2.14, Điều 2, nhóm A: “2.14. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng Đề án áp dụng các hình thức xử phạt, mức xử phạt đặc thù, trình Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố trước khi áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và răn de đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nghiêm trị các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tham gia giao thông trong trạng thái có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ của các phương tiện giao thông từ các địa phương khác khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố”.3. Bổ sung thêm Khoản 2.15, Điều 2, nhóm A: “2.15. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban chỉ đạo 09, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Khu Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị khác có liên quan tổ chức rà soát các khu đất trống trên địa bàn thành phố có đủ điều kiện mặt bằng, sân bãi để bố trí làm bãi tạm giữ các phương tiện vi phạm luật giao thông hoặc để xây dựng các nhà tạm giữ phương tiện bằng kết cấu thép lắp ghép, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển; lập thủ tục đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thu hồi”.4. Bổ sung Khoản 5.3 Điều 5 nhóm A: “Tiến hành rà soát thường xuyên danh sách các xe ô tô, phương tiện thủy đã hết niên hạn sử dụng, công bố hàng tháng trên website của các đơn vị đăng kiểm và gởi thông báo đến chủ phương tiện biết”.5. Điều chỉnh Khoản 1.5, Điều 1, nhóm B: “1.5. Tập trung kiểm tra, rà soát các trường học, điểm kinh doanh, ăn uống có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông để nghiên cứu các biện pháp khắc phục, cải thiện, chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Xử phạt T Ổ NG ĐÀI T Ư V Ấ N PHÁP LU Ậ T TR Ự C TUY Ế N(24h/7): 19006816 www.sunlaw.com.vn www.lawdata.vnđình chỉ hoặc rút giấy phép kinh doanh (khi đủ điều kiện) đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh ăn uống không đảm bảo điều kiện về chỗ đậu xe, để xe lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông”.6. Bổ sung thêm Khoản 1.9, Điều 1, nhóm B: “1.9. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành rà soát kỹ quy hoạch tổ chức các bãi đậu xe, nhà đậu xe, hầm đậu xe trên từng địa bàn; quyết tâm xây dựng các nhà để xe 2 bánh tự động có kết cấu lắp ghép đơn giản trong thời gian tới”.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 ppt

THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 PPT

nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc Tp.HCM (Từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ hai đến Thứ Sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của UBND quận huyện, hoặc Ban quản lý các Khu đô thị mới, hoặc chủ đầu tư (đối với các hồ sơ QHCT thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phần hồ sơ Thành phố) - bản chính. Tờ trình cần nêu rõ ranh và quy mô của đồ án quy hoạch đã được thống nhất theo bản đồ đính kèm, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc,…). 2. Thuyết minh điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị- bản chính. 3. Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt nhiệm vụ QHCT XDĐT hoặc đồ án QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 - bản photo. 4.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Quyết định số 2768/QĐ-UBND ppt

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2768/QĐ-UBND PPT

không đến nhận, Bộ phận Trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước - Thành phần, số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu); + Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện. b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức a. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc. b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc. d. Cơ quan phối hợp(nếu có): Không có - Kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch. - Lệ phí (nếu có): Không có Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009. Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kế hoạch số 81/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ pptx

KẾ HOẠCH SỐ 81 KH UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ PPTX

mặt bằng các dự án, công trình thoát nước; Ưu tiên bố trí đủ quỹ nhà, quỹ đất phục vụ tái định cư. 4. Tổ chức điều hành, phối hợp thực hiện - Xác định các công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết để tập trung nguồn lực về vốn, chỉ đạo tập trung thực hiện theo tiến độ yêu cầu. - Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng năng động, quyết liệt, tăng cường kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị trong việc triển khai các dự án đầu tư, xây dựng, quản lý các công trình thoát nước, xử lý nước thải. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Xây dựng - Hòan thiện Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Xây dựng kế hoạch các dự án ưu tiên đầu tư, đề xuất hình thức đầu tư phù hợp; Lập kế hoạch đầu tư hàng năm, 5 năm và phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên công trình hạ tầng thóat nước, xử lý nước thải đô thị để có cơ sở kêu gọi đầu tư, bố trí kinh phí triển khai thực hiện; - Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thóat nước, xử lý nước thải trọng điểm, cấp bách trên địa bàn Thành phố đảm bảo kế hoạch, chất lượng và tiến độ; - Chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Cục thuế, đơn vị thoát nước xây dựng phương án phí thoát nước và xử lý nước thải theo từng giai đoạn. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tham mưu cho UBND Thành phố về kế hoạch xúc tiến, kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình thóat nước; Tổng hợp, lập kế hoạch chung và giao kế hoạch, bố trí đủ ngùôn vốn các dự án đầu tư xây dựng công trình thóat nước phù hợp với tiến độ, kế hoạch thực hiện của dự án; - Hướng dẫn các chủ đầu tư về các thủ tục và thực hiện thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hoặc trình UBND phê duyệt theo phân cấp; 3. Sở Quy hoạchKiến trúc - Phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng trong việc hòan thiện Quy hoạch
Xem thêm

13 Đọc thêm

Quyết định số 2768/QĐ-UBND doc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2768/QĐ-UBND DOC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2768/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 1123/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 4 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 3378/TTr-VP ngày 09 thán g 5 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH
Xem thêm

4 Đọc thêm

Gia hạn sử dụng đất pot

GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT POT

Gia hạn sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp (nếu có): - Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc; Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đăng ký biến động về đất đai 20.000đ/lần Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước
Xem thêm

6 Đọc thêm

Quyết định số 2768/QĐ-UBND pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2768/QĐ-UBND PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2768/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 1123/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 4 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 3378/TTr-VP ngày 09 thán g 5 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH
Xem thêm

4 Đọc thêm

Quyết định số 5835/2011/QĐ-UBND doc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 5835/2011/QĐ-UBND DOC

chiến lược theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng; đồng thời tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, lập hồ sơ và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định, để làm cơ sở quản lý xây dựng đô thị, bảo vệ cảnh quan đô thị và chỉnh trang, phát triển đô thị theo quy hoạch. - Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày duyệt đồ án quy hoạch phân khu này, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch đô thị theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín
Xem thêm

5 Đọc thêm

2012_9_27_11_36_31_240

2012_9_27_11_36_31_240

2. Bổ sung thêm Khoản 2.14, Điều 2, nhóm A: “2.14. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng Đề án áp dụng các hình thức xử phạt, mức xử phạt đặc thù, trình Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố trước khi áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và răn de đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nghiêm trị các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tham gia giao thông trong trạng thái có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ của các phương tiện giao thông từ các địa phương khác khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố”.3. Bổ sung thêm Khoản 2.15, Điều 2, nhóm A: “2.15. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban chỉ đạo 09, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Khu Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị khác có liên quan tổ chức rà soát các khu đất trống trên địa bàn thành phố có đủ điều kiện mặt bằng, sân bãi để bố trí làm bãi tạm giữ các phương tiện vi phạm luật giao thông hoặc để xây dựng các nhà tạm giữ phương tiện bằng kết cấu thép lắp ghép, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển; lập thủ tục đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thu hồi”.4. Bổ sung Khoản 5.3 Điều 5 nhóm A: “Tiến hành rà soát thường xuyên danh sách các xe ô tô, phương tiện thủy đã hết niên hạn sử dụng, công bố hàng tháng trên website của các đơn vị đăng kiểm và gởi thông báo đến chủ phương tiện biết”.5. Điều chỉnh Khoản 1.5, Điều 1, nhóm B: “1.5. Tập trung kiểm tra, rà soát các trường học, điểm kinh doanh, ăn uống có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông để nghiên cứu các biện pháp khắc phục, cải thiện, chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Xử phạt T Ổ NG ĐÀI T Ư V Ấ N PHÁP LU Ậ T TR Ự C TUY Ế N(24h/7): 19006816 www.sunlaw.com.vn www.lawdata.vnđình chỉ hoặc rút giấy phép kinh doanh (khi đủ điều kiện) đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh ăn uống không đảm bảo điều kiện về chỗ đậu xe, để xe lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông”.6. Bổ sung thêm Khoản 1.9, Điều 1, nhóm B: “1.9. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành rà soát kỹ quy hoạch tổ chức các bãi đậu xe, nhà đậu xe, hầm đậu xe trên từng địa bàn; quyết tâm xây dựng các nhà để xe 2 bánh tự động có kết cấu lắp ghép đơn giản trong thời gian tới”.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ppsx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3387/QĐ-UBND PPSX

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3387/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯỚC KIỂN (KHU NAM SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 3), HUYỆN NHÀ BÈ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố; Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UB-QLĐT ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè; Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1869/TTr-SQHKT ngày 05 tháng 7 năm 2011 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn giai đoạn 3), huyện Nhà Bè,
Xem thêm

9 Đọc thêm

 KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KIẾN TRÚC HÀ NỘI

như cao ốc văn phòng 46 Lý Thường Kiệt với hình khối cục mịch và chất liệu vô cảm, hay công trình Tung Shing Square dù nằm khá xa Hồ Gươm mà vẫn nhô lên thô thiển bên cạnh ủy ban nhân dân thành phố. Trong khi đó, một vài công trình khác đã từng là đề tài tranh cãi khá gay gắt thì nay lại tỏ ra đứng được trong lòng Hà Nội. Ví dụ điển hình là Cao ốc văn phòng 53 Quang Trung án ngữ tầm nhìn suốt dọc các trục đường Quang Trung và Khâm Thiên, hoặc là Hà Nội Tower từ xa đã hiện diện một cách chững chạc trên đường Điện Biên Phủ và Trần Bình Trọng. Cho dù còn đôi chỗ chưa thật thoả đáng về chi tiết, song những đóng góp của chúng cho cảnh quan Hà Nội là rất ấn tượng và tích cực. Có thể kể thêm khách sạn Sakura góc công viên Lênin hay Lake View Hotel đầu dốc đường Thanh Niên. Rõ ràng việc xây dựng nhà cao Tiểu luận triết họctầng ở Hà Nội đang diễn ra một cách tự do mà chưa hề được quy hoạch. Chúng ta có kinh nghiệm của khu vực Hồ Gươm nên đã tỏ ra thận trọng hơn đối với khu vực Nhà hát lớn khi khống chế chiều cao xây dựng dưới 30m và bắt buộc theo phong cách cổ điển. Song điều đó chỉ cần nhưng chưa đủ, vì hai công trình office bld 63 Lý Thái Tổ và Opera Hotel từ lúc còn đang thi công đã tỏ ra tranh chấp với Nhà hát lớn thành phố, tức là với chính công trình được coi là chủ đạo của khu vực – một di sản kiến trúc hết sức tinh tế và quý báu của Hà Nội. Thành phố là một cơ thể sống. Xây dựng nhà cao tầng là một phương thức phát triển đô thị vươn lên độ cao. Từ lâu chúng ta đều biết đến nhữn mô hình đô thị dạng lòng chảo và dạng bát úp mà đối với Hà Nội cả hai mô hình này đều tỏ ra chưa thật phù hợp. Về mặt lý thuyết, chúng ta mong muốn phát triển khu vực cao tầng ra ngoại vi, nơi còn nhiều đất trống và có điều kiện tổ chức mới các cấu trúc hạ tầng, nhằm bảo tồn trung tâm phố cổ như một di sản kiến trúc tổng thể. Song trên thực tế các nhà đầu tư đểu chỉ nhắm đến khu vực trung tâm này, và các đơn vị có quyền sử dụng đất tại đây vì mối lợi trước mắt trong cuộc đua tìm đối tác đã tạo cơ hội cho nhà cao tầng mọc lên trong
Xem thêm

12 Đọc thêm

 KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Thời gian không chờ đợi, chúng ta cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể và chỉ tiết các khu phố Hà Nội để công cuộc xây dựng Thủ đô từng bớc đợc cải thiện vững chắc, nhanh chóng để có thể hy[r]

11 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngược lại, điều kiện nhà ở của người dân có thu nhập thấp không những không được cải thiện mà còn gặp rất nhiều khó khăn về diện tích, chất lượng và tiện nghi nhà ở. Một số gia đình buộc phải sống trong những căn phòng chật chội, thiếu tiện nghi sinh hoạt vì không có điều kiện để tự nâng cấp về nhà ở.Do khó khăn về nhà ở, một số gia đình không có điều kiện tách hộ và đành phải sống chung ba, bốn thế hệ trong cùng một căn nhà chật chội.Chất lượng nhà ở cũng là vấn đề đáng quan tâm. Nhà ở Hà Nội được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau, với những nguyên vật liệu khác nhau. Những ngôi nhà được xây dựng trước năm 1954 vẫn tồn tại, điển hình là các khu phố cổ, phố cũ. Các ngôi nhà cấp IV được xây dựng bằng vật liệu tạm như gỗ đã trải qua nhiều thập kỷ vẫn đang được sử dụng. Kết quả điều tra và nghiên cứu chỉ ra rằng ,trong nhiều khu phố, nhà ở cần được sửa sang chiếm 35-38% và nhà trong tình trạng không an toàn chiếm 10-15%.2.2.2. Giai đoạn 1993 đến nay: Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất và nhà trên địa bàn Thành phố, tháng 3/1995 trên cơ sở tiếp nhận bộ phận giao đất, cho thuê đất của Kiến trúc sư trưởng Thành phố (nay là sở Quy hoạch kiến trúc) về sở Quản lý ruộng đất và thành lập Sở Địa chính Hà Nội nhằm tập trung công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố vào một đầu mối. Ngày 29/01/1999 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 10/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Địa chính nhà đất Hà Nội trên cơ sở sát nhập hai Sở Địa chính và Nhà đất, thống nhất công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhà cửa của Thành phố vào một Sở Địa chính và nhà đất (nay là Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất). Đây là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ, quản lý nhà ở và công sở trên địa bàn Thành phố. Từ năm 1993 đến nay Thành phố đã triển khai và bước đầu đạt những thành tựu nhất định trong các lĩnh vực : Một là, công tác quy hoạch, phát triển khu đô thị mới.Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020 tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội đến năm 2010 tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày
Xem thêm

37 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

chéo, do nhiều cơ quan cùng quản lý. Sở Quản lý ruộng đất là đơn vị quản lý đất ở các huyện ngoại thành; Sở Nhà đất chủ yếu quản lý nhà và đất có nhà ở khu vực nội thành; Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng - nay là Sở Quy hoạch kiến trúc quản lý đất thuộc các dự án đầu tư phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, giao, cấp đất cho các tổ chức làm trụ sở cơ quan, sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở; Sở Nông nghiệp quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, quản lý đất của các nông, lâm trường. Vì vậy, hồ sơ về nhà, đất tản mạn, không tập trung một đầu mối, người sử dụng đất thì tự do xây dựng không có phép, không có quy hoạch . . . hồ sơ quản lý ban đầu không có hoặc thiếu. Tuy nhiên, thực trạng qua nhiều năm do không có cơ quan nào được giao cụ thể nên việc quản lý Nhà nước về đất đai bị buông lỏng, tình trạng lấn chiếm đất công, cấp đất trái thẩm quyền, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra tràn lan ở nhiều địa phương, cơ quan tổ chức. Cùng với cơn sốt đất năm 1992, trên 90% đất đai bị mua bán trao tay, chuyển nhượng trái phép, vì vậy, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp không quản lý, thống kê và theo dõi được biến động. Những thông tin về bất động sản thường không đầy đủ, thiếu độ tin cậy.Trước năm 1986, chế độ bao cấp về nhà ở vẫn tồn tại. Mỗi năm, Nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng cho việc xây dựng nhà ở, nhưng tình hình được cải thiện rất ít. Diện tích nhà mới xây không đủ bù đắp cho diện tích nhà đang xuống cấp và nhu cầu nhà ở mới, do tốc độ tăng dân số quá nhanh. Trên thực tế, không những diện tích trung bình nhà ở theo đầu người không tăng mà ngược lại còn giảm.Từ năm 1986, về nguyên tắc, Nhà nước không còn áp dụng chế độ bao cấp về nhà ở. Chính sách này là động lực để huy động vốn tư nhân vào việc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Do đó, điều kiện nhà ở của một bộ phận dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là những người có thu nhập cao, người thừa kế quyền sử dụng đất. Họ mua đất riêng, xây dựng nhà riêng hoặc tự cải tạo nhà ở. Đối với bộ phận dân cư này, diện tích nhà ở trung bình có thể đạt 10-15 m2, thậm chí 20-30 m2 /người,
Xem thêm

37 Đọc thêm

Quyết định số 6176/QĐ-UBND potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 6176/QĐ-UBND POTX

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục lập Quy hoạch năm 2012 ban hành tại Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội như phụ lục đính kèm. Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành liên quan thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Chủ tịch UBND TP; - Các đ/c PCT UBND thành phố; - VPUBNDTP: các PVP UBND, các phòng CV; - Lưu VT, XD TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Thảo PHỤ LỤC
Xem thêm

3 Đọc thêm

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 pptx

THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 PPTX

1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc Tp.HCM ( số 168 Pasteur-P.Bến Nghé-Quận 1, từ 7giờ 30 đến 11giờ30 các buổi sáng từ Thứ hai đến Thứ Bảy hàng tuần) Khi nhận hồ sơ Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc Tp.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì in biên nhận cho người nộp - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc Tp.HCM (Từ 13giờ đến 17
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cung cấp Thông tin quy hoạch-kiến trúc potx

CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC POTX

Cung cấp Thông tin quy hoạch-kiến trúc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kiến trúc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch-Kiến trúc Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành có liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Văn bản Thông tin quy hoạch-kiến trúc sẽ được cung cấp sau bảy(07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy dủ hồ sơ theo yêu cầu. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời Các bước Tên bước Mô tả bước
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa đối với thửa đất khi Nhà nước thu hồi 1 phần thửa đất. pptx

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN TÁCH THỬA ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI 1 PHẦN THỬA ĐẤT. PPTX

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa đối với thửa đất khi Nhà nước thu hồi 1 phần thửa đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp (nếu có): - Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc;- Khi có yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ban Tôn giáo Dân tộc, Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề