INSTALL MAC OS X MOUNTAIN LION ON PC WITHOUT MAC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "INSTALL MAC OS X MOUNTAIN LION ON PC WITHOUT MAC":

Báo Cáo Thực Tập Tìm Hiểu và cài đặt cấu hình mạng Vlan

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG VLAN

Giới thiệu Trước hết cần nhắc lại về mạng LAN. Mạng LAN là một mạng cục bộ (viết tắc của Local Area Network), được định nghĩa là tất cả các máy tính trong cùng một miền quảng bá (broadcast domain). Cần nhớ rằng các router (bộ định tuyến) chặn bản tin quảng bá, trong khi switch (bộ chuyển mạch) chỉ chuyển tiếp chúng. Mô hình mạng không có VLAN là một mạng phẳng (flat network) vì nó hoạt động chuyển mạch ở Lớp 2. Một mạng phẳng là một niểm quảng bá (broadcast), mỗi gói quản bá từ một host nào đó đều đến được các host còn lại trong mạng. Mỗi cổng trong switch là một miền đụng độ (collision), vì vậy người ta sử dụng switch để chia nhỏ miền collision, nhưng nó không ngăn được miền quảng bá. Vấn đề băng thông: trong một số trường hợp một mạng Campus ở lớp 2 có thể mở thêm một số tòa nhà cao tầng nữa, hay một số người dùng tăng lên thì nhu cầu sử dụng băng thông cũng tăng, do đó khả năng thực thi của mạng cũng giảm. Vấn đề bảo mật: mỗi người dùng nào cũng có thể thấy các người dùng khác trong cùng một mạng phẳng (flat network), do đó rất khó bảo mật. Vấn đề về cân bằng tải: trong mạng phẳng ta không thể thực hiện truyền trên nhiều đường đi, vì lúc đó mạng dễ bị vòng lặp, tạo nên cơn bão quảng bá (broardcast storm) ảnh hưởng đến băng thông của đường truyền. Do đó không thể chia tải (còn gọi là cân bằng tải). Để giải quyết vấn đề trên, ta đưa ra giải pháp VLAN. VLAN (Virtual Local Area Network) được định nghĩa là một nhóm logic các thiết bị mạng, và được thiết lập dựa trên các yếu tố như chức năng, bộ phận, ứng dụng…của công ty. Mỗi VLAN là một mạng con logic được tạo ra trên switch, còn gọi là đoạn hay miền quảng bá (broadcast). Như đã giới thiệu ở trên, VLAN là một mạng LAN ảo. Về mặt kỹ thuật, VLAN là một miền quảng bá được tạo bởi các switch. Bình thường thì router đóng vai tạo ra miền quảng bá. Đối VLAN thì có thể tạo ra miền quảng bá. VLAN là một kỹ thuật kết hợp chuyển mạch lớp 2 và định tuyến lớp 3 để giới hạn miền đụng độ và miền quảng bá. VLAN còn được sử dụng để bảo mật giữa các nhóm VLAN theo chức năng mỗi nhóm. nhiều switch khác nhau là quan trọng. 2.2 KHÁI NIỆM VỀ VLAN 2.2.1 Giới thiệu về VLAN VLAN là một nhóm các thiết bị mạng không giới hạn theo vị trí vật lý hoặc theo LAN switch mà chúng kết nối vào. VLAN là một segment mạng theo logic dựa trên chức năng, đội nhóm, hoặc ứng dụng của một tổ chức chứ không phụ thuộc vào vị trí vật lý hay kết nối vật lý trong mạng. Tất cả các trạm và server được sử dụng bởi cùng một nhóm làm việc sẽ được đặt trong cùng VLAN bất kể vị trí hay kết nối vật lý của chúng. Mọi công việc cấu hình VLAN hoặc thay đổi cấu hình VLAN điều được thực hiện trên phần mềm mà không cần thay đổi cáp và thiết bị vật lý. Một máy trạm trong một VLAN chỉ được liên lạc với file server trong cùng VLAN với nó. VLAN được nhóm theo chức năng logic và mỗi VLAN là một miền quảng bá, do đó gói dữ liệu chỉ được chuyển mạch trong cùng một VLAN. VLAN có khả năng mở rộng, bảo mật và quản lý mạng tốt hơn. Router trong cấu trúc VLAN thực hiện ngăn chặn quảng bá, bảo mật và quản lý nguồn giao thông mạng. Switch không thể chuyển mạch giao thông giữa các VLAN khác nhau. Giao thông giữa các VLAN phải được định tuyến qua router. Switch trong hình2.2.2b sẽ truyền frame lên cổng giao tiếp của router khi:  Gói dữ liệu là gói quảng bá.  Gói dữ liệu có địa chỉ MAC đích là một trong các địa chỉ MAC của router. Nếu máy trạm 1 trong VLAN Kỹ thuật muốn gửi dữ liệu cho máy trạm 2 trong VLAN Bán hàng, hai máy này nằm trong 2 miền quảng bá khác nhau, thuộc hai mạng khác nhau, do đó địa chỉ MAC đích trong gói dữ liệu sẽ địa chỉ MAC của default gateway của máy trạm 1. Vì vậy địa chỉ MAC đích của gói dữ liệu sẽ là địa MAC của tổng Fa00 trên router. Gói dữ liệu được chuyển đến router, bằng định tuyến IP, router sẽ chuyên gói đúng VLAN Bán hàng. Nếu máy trạm 1 trong VLAN Kỹ thuật muốn gửi gói dữ liệu cho máy trạm 2 trong cùng một VLAN thì địa chỉ MAC đích của gói dữ liệu sẽ chính là địa chỉ MAC của máy trạm 2. Tóm lại, switch sẽ xử lý chuyển mạch gói dữ liệu khi có chia VLAN như sau:  Đối với mỗi VLAN switch có một bảng chuyển mạch riêng tương ứng.  Nếu switch nhận được gói dữ liệu từ một port nằm trong VLAN 1 chẳng hạn , thì switch sẽ tìm địa chỉ MAC đích trong bảng chuyển mạch của VLAN mà thôi.  Đồng thời switch sẽ học địa chỉ MAC nguồn trong gói dữ liệu và ghi vào bảng chuyển mạch của VLAN 1 nếu địa chỉ này chưa được biết.  Sau đó switch quyết định chuyển gói dữ liệu.  Switch nhận frame vào từ VLAN nào thì switch chỉ học địa chỉ nguồn của frame và tìm địa chỉ đích cho frame trong một bảng chuyển mạch tương ứng với VLAN đó. 2.2.3 Hoạt động của VLAN Mỗi cổng trên switch có thể gán cho một VLAN khác nhau. Các cổng nằm trong cùng một VLAN sẽ chia sẻ gói quảng bá với nhau. Các cổng không nằm trong cùng VLAN sẽ không chia sẻ gói quảng bá với nhau. Nhờ đó mạng LAN hoạt động hiệu quả hơn.  
Xem thêm

39 Đọc thêm

MỐT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MỐT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

phong kiến bóc lột nặng nề vì vậy CMGPDT muốn giành thắng lợi cần lôi cuốn nông dân đi theo và xây dựngkhối liên minh công nông làm động lực CM đồng thời phải thu hút và tập hợp rông rãi các giai cấp và tâng lớpxã hội khác vào trận tuyến đấu tranh chung của dân tộc.+ CM muốn thành công trước hết phải có đảng lãnh đạo, Đảng phải theo chủ nghĩa Mac- Lênin và phải có mộtđội ngũ cán bộ sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của đảng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giảiphóng giai cấp công nhân và nhân loại.+ CM theo HCM là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là của một vài nguời vì vậy cần phải tập hợp, giácngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đễn cao.4. Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định, tiến tới giành thắng lợi đầu tiên cho CMVN( 1930- 1945)- Thắng lợi đàu tiên của CMVN là cuộc CMGPDT và 2/9/1945 NAQ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập.- Đầu tiên NAQ đặt tên ĐẢng là ĐCSVN nhưng bị coi là CNDT hẹp hòi và bị thủ tiêu chính cương vắn tắt, sáchlược vắn tắt, điều lệ vắn tắt và chương trình tóm tắt không vì thế mà NAQ từ bỏ quan điểm của mình Người vẫnđi theo quan điểm đó và cuối cùng thực tế đã chứng minh rằng con đường của NAQ là đúng đắn và dẫn tới thắnglợi của CMVN.5. Thời kỳ tiếp tục, bổ sung, phát triển, hoàn thiện tư tưởng về độc lập dân tộc CNXH (1945- 1969)- Nước ta sau 1945 ở trong cảnh " ngàn cân treo sợi tóc" trong lúc này tư tưởng của Người được vận dụng mềmdẻo CN Mac- Lênin vào tình cảnh của VN: hũ gạo cứu đói, tuần lễ vàng ...19/12/1946 HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.- ĐCSVN tuyên bố giải tán và rút vào hoạt động bí mật. 1951 mới ra hoạt động công khai.- HCM bổ sung quan điểm về đảng cầm quyền.- HCM có tư tưởng xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.- HCM có tư tưởng về CM giải phóng đất nước.CHƯƠNG II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC1. Tại sao nói Chủ Nghĩa Dân Tộc là một động lực ? Giá tr ị c ủa m ột dân t ộc tronggiai đoạn hiện nay ?Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc viết: ở các nước thuộc địa, “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”.Khái niệm chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái quốc dùng ở đây, như Mác nói “không phải theo cái nghĩa như giai
Xem thêm

Đọc thêm

COCOS2DX INSTALLATION GUIDE

COCOS2DX INSTALLATION GUIDE

E:\adt-bundle-windows-x86_64-20130717\sdkNDK_ROOTE:\android-ndk-r9JAVA_HOMEC:\Java_32_Bit\jdk1.7.0_40\If you are not sure how to set the environment variables here is a quick guide:http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm7. Open Cygwin: Right click on the icon and Run as administrator.8. We want to create a new cocos2d-x project now. We will create it for all the platforms and selectonly the android one later.cd $COCOS2DX_ROOTcd tools/project-creatorNow enter the below command to create a new project:python ./create_project.py -project TestGame -package com.MyCompany.TestGame -languagecppA new project will be created under the projects directory. For me it will be in the locationE:\cocos2d-x-2.2\projectsWhile running the create_project.py script, If you are seeing some error like:E:\cocos2d-x-2.2\tools\project-creator>create_project.py -project MyGame -packagecom.webfolks.AwesomeGame -language cppFile "E:\cocos2d-x-2.2\tools\project-creator\create_project.py", line 63print "Invalid -project parameter"^SyntaxError: invalid syntax
Xem thêm

Đọc thêm

Easy WP localhost review and 30000 bonus easy WP localhost 80% DISCOUNT

Easy WP localhost review and 30000 bonus easy WP localhost 80% DISCOUNT

Easy WP Localhost review Easy WP Localhost top notch features. Download premium bonuses of Easy WP Localhost and Easy WP Localhost review in detail: http:goo.gl62QgtI Easy WP Localhost is software that installs on a PC or MAC that allows users to run Wordpress test sites locally without any technical skills. Building Wordpress sites on live servers is dead slow + all it takes is 1 mistake just 1 wrong plugin your site is broken ... http:goo.gl62QgtI http:crownreviews.comeasywplocalhostreviewandbonuses https:www.facebook.comEasyWPLocalhostReviewGIANTBonus1742607492636524 https:medium.comtrnminh_8216easywplocalhostreviewdemo22700bonusbd708368bc82.6jbyqjljl http:piqiwugu.tumblr.compost139628643622easywplocalhostrevieweasywplocalhost https:www.rebelmouse.comjess_davisoneasywplocalhostreview16400bonuses70discount1612964275.html http:www.scoop.ittmarketingonline10p406001599920160220easywplocalhostreviewdemo22700bonus http:lanyrd.com2016easywplocalhostrevieweasywplocalhostsneak2 https:www.eventbrite.comeeasywplocalhostrevieweasywplocalhost22600bonusdiscounttickets21840861605 https:youtu.bee8juGa3SrHE https:vid.meakui http:www.dailymotion.comvideox3t6gtf https:www.flickr.comphotos136370334N0425137082035inphotostream http:rinovovi.deviantart.comartEasyWPLocalhostreview591855504?ga_submit_new=10%253A1455927038 Easy WP Localhost Easy WP Localhost review Easy WP Localhost review and bonus Easy WP Localhost reviews Easy WP Localhost reviews and bonuses Easy WP Localhost discount Easy WP Localhost bonus Easy WP Localhost bonuses Easy WP Localhost review and discount Easy WP Localhost review in detail Easy WP Localhost ultimate review Easy WP Localhost coupon Easy WP Localhost demo Easy WP Localhost demo review Easy WP Localhost huge discount Easy WP Localhost discount coupon
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL

PostgreSQL là gì ?PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được viết theo hướng mã nguồn mởvà rất mạnh mẽ. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu này đã có hơn 15 năm phát triển, đồngthời cấu trúc đã được kiểm chứng và tạo được lòng tin với người sử dụng về đọtin cậy, tính toàn vẹn dữ liệu, và tính đúng đắn. PostgreSQL có thể chạy trên tất cảcác hệ điều hành, bao gồm cả Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X,Solaris, Tru64), và Windows. Có hỗ trợ đầy đủ các foreign keys, joins, views,triggers, và stored procedures (trên nhiều ngôn ngữ). Hệ quản trị này còn bao gồmcác kiểu dữ liệu SQL: 2008 như INTEGER, NUMBER, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR,DATE INTERVAL, vàTIMESTAMPs. PostgreSQL cũng hỗ trợ lưu trữ các đối tượng cókiểu dữ liệu nhị phân lớn, bao gồm cả hình ảnh, âm thanh, hoặc video. Hệ quản trịcơ sở dữ liệu này được sử dụng thông qua giao diện của các ngôn ngữ C / C + +,Java,. Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC...Là mọt hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh, PostgreSQL có các tính năng phứctạp như kiểm soát truy cập đồng thời nhiều phiên bản (MVCC), khôi phục dữ liệutại từng thời điểm (Recovery), quản lý dung lượng bảng (tablespaces), sao chépkhông đồng bọ, giao dịch lồng nhau (savepoints), sao lưu trực tuyến hoặc nọi bọ,truy vấn phức tạp và tối ưu hóa, và viết trước các khai báo để quản lý và gỡ lỗi.PostgreSQL hỗ trợ bọ ký tự quốc tế, hỗ trợ bảng mã nhiều byte, Unicode, và chophép định dạng, sắp xếp và phân loại ký tự văn bản (chữ hoa, thường).PostgreSQL còn được biết đến với khả năng mở rọng để nâng cao cả về số lượng3dữ liệu quản lý và số lượng người dùng truy cập đồng thời. Đã từng có những hệthống PostgreSQL hoạt đọng trong môi trường thực tế thực hiện quản lý vượt quá4 terabyte dữ liệu.Sau đây là mọt số thông tin giới hạn khả năng của PostgreSQL:Giới hạn
Xem thêm

30 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẬP LỊCH HIỆU QUẢ TRONG CÔNG NGHỆ MẠNG WIMAX

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẬP LỊCH HIỆU QUẢ TRONG CÔNG NGHỆ MẠNG WIMAX

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIHiện nay, mạng truy cập không dây băng thông rộng BWA (Broadband WirelessAccess) đang là lĩnh vực đƣợc tập trung nghiên cứu và phát triển. Trong đó, Wi-Fi và3G là những công nghệ đang phát triển với tốc độ dữ liệu tăng nhanh. Tuy nhiên, WiFi và 3G có hạn chế chỉ sử dụng đƣợc trong phạm vi nhỏ và với tốc độ không cao.Công nghệ mạng WiMAX ra đời, là giải pháp kinh tế khi triển khai internet cho nhữngvùng xa, địa hình khó khăn ở đó số ngƣời dùng không đủ nhiều để đầu tƣ triển khaimạng cáp quang cho mạng đƣờng trục 3G.Yêu cầu đối với mạng truy cập không dây băng thông rộng là hỗ trợ chất lƣợngdịch vụ đồng thời cho nhiều dịch vụvới những đòi hỏi về QoS khác nhau. WiMAXvới sự hỗ trợ đảm bảo chất lƣợng dịch vụ (QoS) hoàn toàn đáp ứng những dịch vụ chấtlƣợng gồm có thoại qua IP, video luồng/chơi game trực tuyến cùng với các ứng dụngnhƣ hội nghị video và giám sát video, mạng riêng bảo mật (yêu cầu an ninh cao).Chấtlƣợng dịch vụ là tiêu chí quan trọng để đo lƣờng hiệu năng của một mạng, đƣợc cungcấp thông qua việc phân lớp và lập lịch cho 5 lớp dịch vụ với các mức độ QoS riêng.Do đó, lập lịch lƣu lƣợng hiệu quả là rất quan trọng trong mạng WiMAX.Luận văn này tập trung tìm hiểu những cách thức, thuật toán để giải quyết bàitoán lập lịch nêu ở trên mà trong chuẩn IEEE.802.16 còn có phần để ngỏ cho các nhàphát triển dịch vụ lựa chọn.2.CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂNLuận văn gồm các phần chính sau:Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ WiMAXChƣơng 1 giới thiệu nền tảng của tiêu chuẩn IEEE 802.16 và WiMAX, trình bàykiến trúc WiMAX, các đặc tính nổi bật của WiMAX, và đặc biệt là lớp MAC trongWiMAX, cấu trúc MAC trong TDD Frame, và các yêu cầu chất lƣợng dịch vụ.Chƣơng 2: KỸ THUẬT LẬP LỊCH HỖ TRỢ QoS TRONG WiMAXChƣơng 2 tập trung tìm hiểu yêu cầu chất lƣợng dịch vụ (QoS), các cơ chế yêu
Xem thêm

12 Đọc thêm

CISCO CCIE ROUTING AND SWITCHING WRITTEN QUALIFICATION EXAM _ WWW.BIT.LY/TAIHO123

CISCO CCIE ROUTING AND SWITCHING WRITTEN QUALIFICATION EXAM _ WWW.BIT.LY/TAIHO123

dozens of ports, sometimes having as few as one host per collision domain. Because switches facilitated the moveaway from shared media for end-devices, they had the affect of increasing available bandwidth without increasingcomplexity. They have the following features:Each port on a switch is a separate collision domain.Each port can be assigned a VLAN (Virtual Local Area Network) membership, which creates controllablebroadcast domains.While switch ports are more expensive than shared media, they are generally much cheaper than Router ports.Switching Technique TypesStore-and-forward – Receives the complete frame before forwarding. Copies the entire frame into the bufferand then checks for CRC errors. Higher latency than other techniques. This technique is used on Cat5000s.Cut-through – Checks the destination address as soon as the header is received and immediately forwards itout, lowering the latency level.Fast switching - The default switching type. It can be configured manually through use of the “ip route-cache”command. The first packet is copied into packet memory, while the destination network or host information isstored in the fast-switching cache.Process Switching - This technique doesn’t use route caching, so it runs slow; however, slow usually meansSAFE. To enable, use the command “no protocol route-cache”.Optimum Switching – From its name you can understand what it is – high performance! This is the default on7500’s.Command-Line Interface (CLI)One of the nicest things about working on Cisco routers is the transparency of IOS. Because a similar command sethas been developed for each family of routers, the knowledge gained from working on one router is applicable toothers.This nicety does not carryover into the world of Cisco switches. Because there are several families of switches thatwere acquired from disparate places, the Command Line Interface (CLI) differs significantly between the families ofswitches.Menu Configurable - Found primarily on older low-end switches, there are several different menu basedsystems, such as those found on the 1900 or 3900 series switches. These are meant to be intuitive, but have
Xem thêm

82 Đọc thêm

WRITTEN STUDYGUIDE CCIE ROUTING

WRITTEN STUDYGUIDE CCIE ROUTING

Load Balancing – Load balancing allows the transmission of packets to a specific destination over two or morepaths.Metrics – All routing protocols use metrics to calculate the best path. Some protocols use simple metrics, suchas RIP, which uses hop count. Others, such as EIGRP, use more meaningful information.Passive-Interface – Prevents interfaces from sending routing updates. They will, however, continue to listen forupdates. This command is applied in the router configuration, and specifies a physical interface.Redistribution - The process of sharing routes learned from different sources (usually routing protocols). Forinstance, you might redistribute the routes learned through OSPF to a RIP domain, in which case you mighthave problems with VLSM; or you might redistribute routes learned through static entries into EIGRP.Redistribution is just the sharing of information learned from different sources, and it must be manuallyconfigured.Route Flapping – The frequent changing of preferred routes as an interface or router goes into and out ofoperation (error condition). This process can create problems in a network, especially in complex OSPFnetworks, as this information will cause the routers to constantly recalculate their OSPF database and flood thenetwork with LSAs (Link State Advertisements).Static Routing –Static routes can point to a specific host, a network, a subnet, or a super-net. You can alsohave floating static routes: routes that have an Administrative Distance (AD) set higher than the dynamic routingprotocol in use.Split-Horizon - Split-horizon is used by Distance Vector routing protocols to block information about routes frombeing advertised to the same interface from which the information originated. This can be a problem withnonbroadcast networks (such as Frame Relay and SMDS), where spokes on a hub-and-spoke environment willhave trouble learning about each other. For these situations, you may choose to disable split-horizon.Routing Loops - Routing loops occur when the routing tables of some or all of the routers in a given domainroute a packet back and forth without ever reaching its final destination. Routing loops often occur during routeredistribution, especially in networks with multiple redistribution points.Tunneling – Tunneling is the transmission of one network’s data inside packets of another network. Usually, thisis done when you send a private network’s data over a public network. The private network’s data isencapsulated inside the public network’s packets, transmitted over the public network, and unencapsulated.
Xem thêm

82 Đọc thêm

đề cương chính trị học đại cương

đề cương chính trị học đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ PHẦN 1: TRIẾT HỌC Câu 1: Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Mac là một tất yếu lịch sử? Là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học? 1. Tính tất yếu lịch sử a. Điều kiện kinh tế xã hội Triết học Mac ra đời gắn liền với điều kiện khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội lúc bấy giờ. Thế kỷ XIX là thời kỳ mà Chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đặc biệt là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản. Mâu thuẫn ấy được bộc lộ qua các cuộc đấu tranh giai cấp hết sức quyết liệt ở Châu Âu. Trước tình hình trên cần phải có lý luận cách mạng khoa học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời đòi hỏi những sự kiến giải mới về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Và tất yếu xuất hiện một học thuyết mới, đó là học thuyết của Mac và Ăngghen đề xướng sau này được Lênin phát triển. b. Nguồn gốc lý luận Triết học Mac ra đời còn là sự kế thừa có phê phán toàn bộ những thành tựu tư tưởng của nhân loại sáng tạo ra trong thế kỷ XIX, đó là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và CNXH không tưởng Pháp – Anh. c. Tiền khoa học tự nhiên Tiền đề khoa học tự nhiên của triết học Mac là những phát minh lớn của nhân loại bao gồm: Học thuyết tế bào, học thuyết tiến hóa và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. KL: Như vậy, triết học Mac cũng như chủ nghĩa Mac ra đời như là một tất yếu lịch sử. Không những là sự phản ánh hiện thực xã hội, nhất là thực tiễn phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, mà còn là sự phát triển hợp logic của lịch sử tư tưởng nhân loại. 2. Sự ra đời của triết học Mac là một bước ngoặt cách mạng trong triết học a. Mac và Ăngghen đã kết thừa một cách có phê phán thành tựu tư duy của nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triệt để, không điều hòa với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình Triết học Mac đã khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phép biện chứng trong lịch sử phát triển của triết học. Đặc biệt, Mac và Ăngghen đã làm cho CNDV trở nên hoàn bị bằng cách từ chỗ chỉ nhận thức thế giới tự nhiên, hai ông đã mở rộng nghiên cứu lịch sử để sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật lịch sử. b. Với sự ra đời của triết học Mac, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống tri thức khoa học cũng biến đổi Triết học Mac về chất so với triết học trước kia, các học thuyết triết học trước đó chỉ nhằm giải thích thế giới, còn triết học Mac không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới. c. Triết học Mac là thế giới quan khoa học của giai cấp công nhân Lần đầu tiên giai cấp vô sản và nhân dân lao động đã có một vũ khí tinh thần để đấu tranh giải phóng giai cấp mình và xã hội ra khỏi áp bức, bóc lột. Như vậy, triết học Mac là vũ khí tinh thần của giai cấp vô sản còn giai cấp vô sản là vật chất của triết học Mac. d. Triết học Mac chấm dứt tham vọng ở nhiều nhà triết học duy tâm coi triết học là khoa học của mọi khoa học, đứng trên mọi khoa học
Xem thêm

Đọc thêm

OPERATION MANAGEMENT 11E HEIZER RENDER CHAPTER 14

OPERATION MANAGEMENT 11E HEIZER RENDER CHAPTER 14

30010045045010014 - 17Master Production Schedule(MPS)Can be expressed in any of the following terms:1. A customer order in a job shop (make-toorder) company2. Modules in a repetitive (assemble-toorder or forecast) company3. An end item in a continuous (stock-toforecast) company© 2014 Pearson Education, Inc.14 - 18MPS ExampleTABLE 14.1Master Production Schedule for Chef John’s Buffalo ChickenMac & CheeseGROSS REQUIREMENTS FOR CHEF JOHN’S BUFFALO MAC & CHEESEDay

Đọc thêm

SỰ THAY ĐỔI GIAO DIỆN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH TỪ WINDOWS 95 ĐẾN WINDOWS 8.1

SỰ THAY ĐỔI GIAO DIỆN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH TỪ WINDOWS 95 ĐẾN WINDOWS 8.1

Microsoft Windows (hoặc đơn giản là Windows) là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ hoạ được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó phục vụ một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính. Các dòng Windows hiện tại gồm Windows NT, Windows Embedded và Windows Phone; chúng có thể bao gồm các phân họ, VD: Windows Embedded Compact (Windows CE) hoặc Windows Server. Các dòng Windows đã bị ngừng gồm Windows 9x và Windows Mobile.Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành có tên là Windows vào 20 tháng Mười Một, 1985 như một giao diện hệ điều hành đồ hoạ cho MSDOS để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng với các giao diện người dùng đồ hoạ (GUI).4 Microsoft Windows dần chiếm ưu thế trong thị trường máy tính cá nhân thế giới với hơn 90% thị phần, vượt qua Mac OS, đã được giới thiệu năm 1984. Tuy nhiên, từ 2012, thị phần của nó đã bị tụt lại so với Android, sau đó trở thành hệ điều hành phổ biến nhất năm 2014, khi tính tất cả các nền tảng máy tính mà Windows chạy (giống như Android); vào 2014, số thiết bị Windows đã bán ít hơn 25% của Android
Xem thêm

Đọc thêm

SESSION 06 MÔ HÌNH TRONG PHP - MVC PHP

SESSION 06 MÔ HÌNH TRONG PHP - MVC PHP

MVC là một design pattern được dùng vào hầu hết các web framework và GUI framework, gồm có:Ruby On Rails: Một webframework viết trên Ruby rất thịnh hành.Apple Cocoa: Apple’s framework cho phát triển các ứng dụng Mac OS và iOS.ASP.Net Framework: Microsoft’s webframework để phát triển các ứng dụng web trên .NET.Apache Struts: Một Java webframework rất phổ biến… và rất nhiều framework khác.

20 Đọc thêm

Session 07 Mô Hình Trong PHP - MVC model PHP

SESSION 07 MÔ HÌNH TRONG PHP - MVC MODEL PHP

MVC là một design pattern được dùng vào hầu hết các web framework và GUI framework, gồm có:Ruby On Rails: Một webframework viết trên Ruby rất thịnh hành.Apple Cocoa: Apple’s framework cho phát triển các ứng dụng Mac OS và iOS.ASP.Net Framework: Microsoft’s webframework để phát triển các ứng dụng web trên .NET.Apache Struts: Một Java webframework rất phổ biến… và rất nhiều framework khác.

21 Đọc thêm

Session 09 Mô Hình Trong PHP - MVC view PHP

SESSION 09 MÔ HÌNH TRONG PHP - MVC VIEW PHP

MVC là một design pattern được dùng vào hầu hết các web framework và GUI framework, gồm có:Ruby On Rails: Một webframework viết trên Ruby rất thịnh hành.Apple Cocoa: Apple’s framework cho phát triển các ứng dụng Mac OS và iOS.ASP.Net Framework: Microsoft’s webframework để phát triển các ứng dụng web trên .NET.Apache Struts: Một Java webframework rất phổ biến… và rất nhiều framework khác.

8 Đọc thêm

Session 10 MVC controller PHP

SESSION 10 MVC CONTROLLER PHP

MVC là một design pattern được dùng vào hầu hết các web framework và GUI framework, gồm có:Ruby On Rails: Một webframework viết trên Ruby rất thịnh hành.Apple Cocoa: Apple’s framework cho phát triển các ứng dụng Mac OS và iOS.ASP.Net Framework: Microsoft’s webframework để phát triển các ứng dụng web trên .NET.Apache Struts: Một Java webframework rất phổ biến… và rất nhiều framework khác.

7 Đọc thêm

Đánh giá hiệu năng mạng - C3 performance evaluation

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG - C3 PERFORMANCE EVALUATION

... U - ma trận tam giác L - ma trận tam giác (A=D+U+L) Phương pháp Gauss-Seidel Một biến thể phương pháp Jacobi xi xác định x(l) = (b + x(l)U + x(l-1)L)D-1 x(l) vế phải biểu diễn giá trị tính bước... v(l) v(l-1) / π(l) π(l-1) nhỏ ε 43 DÂY CHUYỀN MARKOV (24) Phương pháp Jacobi: xuất phát từ phương trình b = x A khởi động x bước lập l tính x(l) = (b – x(l-1)(U + L))D-1 D - ma trận chéo A U - ma... Simulation) • DÂY CHUYỀN MAC KỐP (Markov Chains) • MẠNG PETRI (Petri Nets) TỔNG QUAN • Hiệu cao mục tiêu thiết kế hệ song song phân tán • Ba kiểu đánh giá hiệu năng: – Đo lường hệ thống có (quan trọng
Xem thêm

69 Đọc thêm

LUẬN VĂN CNTT HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIẾT BỊ GPS TRÊN NỀN ANDROID VÀ IOS

LUẬN VĂN CNTT HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIẾT BỊ GPS TRÊN NỀN ANDROID VÀ IOS

vệ tinh đi qua trạm kiểm soát thì bất kỳ sự thay đổi nào trên quỹ đạo cũng có thể xácSVTH: Tô Trần Quốc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân xxLuận văn tốt nghiệpHệ thống giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOSđịnh được. Những nguyên nhân đó chính là sức hút của mặt trời, mặt trăng, áp suấtbức xạ mặt trời... Vệ tinh sẽ truyền các thông tin về vị trí của nó đối với tâm trái đấtđến các máy thu GPS (cùng với các tín hiệu về thời gian). Các máy thu GPS sẽ sửdụng các thông tin này vào trong tính toán để xác định vị trí, toạ độ của nó theo cáckinh độ và vĩ độ của trái đất. Mô hình toán học của trái đất được dùng trong hệ thốngGPS được gọi là hệ trắc địa toàn cầu WGS-84 (World Geodetic System 1984).1.3.5Cấp chính xác của hệ thống GPS :Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã sử dụng rào chắn SA (Selective Availability)nhằm làm giảm độ chính xác của những người sử dụng máy thu GPS phi quân sự.Đây là rào chắn được xây dựng bằng sự kết hợp của các phương thức điều chế, cáccấu hình khác nhau và chia GPS thành 3 cấp dịch vụ với độ chính xác khác nhau:dịch vụ định vị chính xác (PPS - Precise Positioning Service), dịch vụ định vịchuẩn không rào chắn ( SPS without SA - Standard Positioning Service without SA)và dịch vụ định vị chuẩn có rào chắn (SPS with SA).PPS là dịch vụ có độ chính xác cao nhất. Dịch vụ này chỉ được cung cấp choquân đội Mỹ và quân đội các nước đồng minh thân cận của Mỹ. Dịch vụ này có khảnăng truy nhập mã P và được dỡ bỏ tất cả các rào chắn SA. Các dịch vụ định vịchuẩn SPS có độ chính xác thấp hơn và chỉ truy nhập tới mã C/A ở băng tần L1.1.3.6
Xem thêm

110 Đọc thêm

Báo cáo bài tập lớn phân lớp MAC trong IEEE 802.11n

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN LỚP MAC TRONG IEEE 802.11N

Báo cáo bài tập lớn phân lớp MAC trong IEEE 802.11n

37 Đọc thêm

mac-lenin

mac-lenin

lý luận của Mac lenin trong khủng hoảng kinh tế tư bản

Đọc thêm

Lập trình SWIFT cho IOS

Lập trình SWIFT cho IOS

Swift là một ngôn ngữ lập trình để phát triển app trên nền tảng iOS và Mac OS X. Nó được xây dựng dựa trên nền tảng C và Objective C tuy nhiên không hề bị rằng buộc về mặt phải được tương thích với C. Swift cũng tuân theo những pattern lập trình an toàn, nó cũng có những tính năng hiện đại có thể giúp cho việc lập trình với Swift trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.Swift được Apple giới thiệu vào tháng 6 năm ngoái. Ngôn ngữ này kế thừa những điểm mạnh của Objective C. Và hơn thế nữa, Swift có rất nhiều cải tiến về quản lý bộ nhớ, trình biên dịch và cú pháp lệnh. Nếu bạn đã từng được học qua Python thì bạn có thể thấy Swift có những nét tương đồng với Python (scripting language) dù Swift vẫn cần dùng tới trình biên dịch (compiler).
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề