PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CPTM DUNG HUY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CPTM DUNG HUY":

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Topcare Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCARE VIỆT NAM

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vii LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 3 1.1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3 1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 3 1.1.2.Đặc điểm, vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.3.Yêu cầu quản lí quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.2. Các phương thức bán hàng 8 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 10 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 10 1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 14 1.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 23 1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 23 1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 29 1.5.1. Nội dung 29 1.5.2. Tài khoản sử dụng: 29 1.5.3. Phương pháp kế toán 29 1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng 30 1.7. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 32 1.8. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong ứng dụng phần mềm kế toán 33 1.8.1. Mã hóa các đối tượng 33 1.8.2. Xác định danh mục 34 1.8.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 34 1.8.4. Tổ chức quản trị người dùng 35 CHƯƠNG 2:THỰC TRANG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCARE VIỆT NAM 36 2.1 . Giới thiệu chung về công ty cổ phần Topcare Việt Nam 36 2.1.1. Vài nét khát quát về Công ty cổ phần Topcare Việt Nam 36 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Topcare Việt Nam 37 2.1..3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 38 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán 40 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Topcare việt nam 45 2.2.1. Đặc điểm sản phẩm và các phương thức bàn hàng tại công ty 45 2.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Topcare Việt Nam. 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 85 3.1. Đánh giá kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Topcare Việt Nam 85 3.1.1. Nhận xét chung vể công ty cổ phần Topcare Việt nam 85 3.1.2. Ưu điểm 86 3.1.3. Những hạn chế 89 3.2. Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Topcare Việt nam . 91 KẾT LUẬN 100
Xem thêm

124 Đọc thêm

Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Thương mại và truyền thông doanh nhân Việt

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA DOANH NGHIỆP 1 1.1.Một số khái niệm liên quan tới quản trị hàng tồn kho 1 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho 1 1.1.2 Phân loại hàng tồn kho 1 1.1.3 Khái niệm quản trị hàng tồn kho 3 1.1.4 Vai trò, ý nghĩa của công tác quản trị hàng tồn kho 4 1.2 Nội dung, mô hình và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị hàng tồn kho 4 1.2.1 Nội dung quản trị hàng tồn kho: 4 1.2.2.Một số mô hình quản trị hàng tồn kho 6 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị hàng tồn kho của doanh nghiệp. 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hàng tồn kho 16 1.3.1 Nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài 16 1.3.2 Nhân tố môi trường bên trong: 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TMTT DOANH NHÂN VIỆT 21 2.1 Giớithiệu khái quát về công ty cổ phần TMTT doanh nhân Việt 21 2.1.1 Giới thiệu chung 21 2.1.3 Tình hình tài sản – vốn của công ty CPTM TT DOANH NHÂN VIỆT 23 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 27 2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần TMTT doanh nhân Việt 29 2.2.1 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 29 2.2.2 Thực trạng hàng tồn kho của công ty CPTM TT doanh nhân Việt 31 2.2.3 Mô hình quản trị hàng tồn kho tại Công ty CPTM TT doanh nhân Việt 36 2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty CPTM TT doanh nhân Việt 40 2.3.1. Đánh giá kết quả quản lý hàng tồn kho thông qua một số chỉ số tài chính 40 2.3.2. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho thông qua hệ thống kiểm soát hàng tồn kho tại công ty CPTM TT doanh nhân Việt . 45 2.3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty qua các mô hình dự trữ EOQ tại công ty CPTM TT doanh nhân Việt 46 2.4 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 46 2.4.1. Kết quả đạt được khi nghiên cứu tại công ty 46 2.4.2. Hạn chế còn tồn tại 47 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 49 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT 50 3.1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại về truyền 50 3.1.1 Định hướng phát triển của công ty CPTM TT doanh nhân Việt 50 3.1.2 Định hướng và yêu cầu hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho của Công ty ty CPTM TT doanh nhân Việt 51 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị hàng tồn kho của công ty CPTM TT doanh nhân Việt 51 3.2.1 Chính sách chất lượng 51 3.2.2 Áp dụng các mô hình quản trị hàng tồn kho để tính lượng đặt hàng tối ưu 52 3.2.3 Quan tâm nhu cầu, thị hiếu của khách hàng 52 3.2.4 Nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ quản trị hàng tồn kho. 53 3.2.5 Nâng cao công tác quản lý kho và bảo quản hàng tồn kho 54 3.3. Một số kiến nghị 56 3.3.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 56 3.3.2. Đối với Công ty CPTM TT doanh nhân Việt 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 61
Xem thêm

69 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 3 1.3 Mục đích nghiên cứu 8 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 1.5 Phương pháp nghiên cứu 9 1.6 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 11 2.1 Những vấn đề chung về kế toán bán hàng 11 2.1.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 11 2.1.2 Các phương thức bán hàng 13 2.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp 16 2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng 16 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 16 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19 2.3.1 Khái niệm và các trường hợp giảm trừ doanh thu 19 2.3.2 Tài khoản sử dụng 20 2.3.3 Phương pháp kế toán 23 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 25 2.4.1 Khái niệm 25 2.4.2 Tài khoản sử dụng 27 2.4.3 Phương pháp hạch toán 29 2.5 Kế toán chi phí bán hàng 29 2.5.1 Khái niệm và các khoản chi phí bán hàng phát sinh 29 2.5.2 Tài khoản sử dụng 29 2.5.3 Phương pháp kế toán 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 41 3.1 Khái quát chung về công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 41 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Piaggio Việt Nam 41 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất. 43 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 48 3.2. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 59 3.2.1. Đặc điểm kinh doanh, phương thức bán hàng và hình thức thanh toán tại công ty 59 3.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 59 3.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 61 3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 62 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 63 3.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 64 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 65 4.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 65 4.1.1. Ưu điểm 65 4.1.2 Nhược điểm: 69 4.2. Kiến nghị về công tác kế toán bán hàng tại công ty 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC
Xem thêm

85 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đoàn Phát

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 DANH MỤC SƠ ĐỒ 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU 9 LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC 12 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 12 1.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 12 1.1.1. Đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12 1.1.1.1. Bán hàng 12 1.2.1.2. Xác định kết quả bán hàng 13 1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 13 1.2.2.1. Vai trò: 13 1.2.2.2. Nhiệm vụ 14 1.2.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán bán hàng 14 1.2.4. Các phương thức bán hàng 16 1.2.5. Các phương thức thanh toán 19 1.2.6. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán 20 1.3. Nội dung công tác kế toán bán hàng 23 1.3.1. Các chứng từ sử dụng 23 1.3.2. Các tài khoản sử dụng 24 1.3.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 28 1.3.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 28 1.3.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 31 1.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 31 1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 31 1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33 1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 35 1.5.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 35 1.5.2. Hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng 36 1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 37 1.6.1. Hình thức Nhật ký chung 37 1.6.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 38 1.6.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 39 1.6.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 42 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 43 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 45 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 46 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 48 2.2.1.Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty 48 2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty 49 2.2.3. Tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ 49 2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng 50 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 50 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 56 2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 57 2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng 59 2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 73 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 73 2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 84 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 88 3.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm và kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát. 88 3.1.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 88 3.1.2. Đánh giá kế toán xác định kết quả kinh doanh 89 3.2 Một số dề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và kế toán xác định kết quả kinh doanh 90 3.2.1. Một số đề xuất hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm 90 3.2.2. Một số đề xuất hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh 92 IV. KẾT LUẬN 94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PCCC BẮC NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC 6 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 6 1.1. Khái niệm và đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 6 1.1.1. Khái niệm đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6 1.1.1.1. Bán hàng 6 1.1 .1.2. Xác định kết quả kinh doanh 6 1.2. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán 7 1.3. Một số khái niệm cơ bản về Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu liên quan đến công tác kế toán bán hàng 8 1.4. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán 9 1.5. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10 1.5.1. Vai trò 10 1.5.2. Nhiệm vụ 10 1.6. Nội dung công tác kế toán bán hàng 10 1.6.1. Các chứng từ sử dụng 10 1.6.2. Các tài khoản sử dụng 11 1.6.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 11 1.6.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 11 1.6.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12 1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 13 1.7.1. Kế toán chi phí bán hàng 13 1.7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.7.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 14 1.7.3.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 14 1.7.3.2. Hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng 15 1.8. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 16 1.8.1. Hình thức Nhật ký chung 16 1.8.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 17 1.8.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮC NAM 21 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 24 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 26 2.2.1.Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty 26 2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty 27 2.2.3. Tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ 27 2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng 28 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 28 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 36 2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 37 2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng 40 2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 58 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 58 2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI 77 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮC NAM 77 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 77 3.1.1. Ưu điểm 78 3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78 3.1.1.2. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 78 3.1.2Nhược điểm 79 3.1.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đầu tư PCCC Bắc Nam 79 KẾT LUẬN………………………………………..…………………………..81
Xem thêm

85 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8 1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 8 1.1.1. Bản chất của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8 1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 9 1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định KQKD. 10 1.2. Nội dung của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD. 10 1.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 10 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 21 1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 26 1.2.4. KÕ to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu: 31 1.2.5. Kế toán các khoản thuế GTGT. 31 1.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 33 1.2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 36 1.2.8. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 39 1.2.9. Kế toán xác định KQKD. 43 1.2.10. C¸c h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n. 45 1.2.11. Hình thức tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD trong điều kiện kế toán máy. 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 51 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH 51 2.1 Đặc điểm cơ bản của Chi Nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà Tại Bắc Ninh 51 2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển của Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà 51 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 52 2.1.3 Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lí Của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà Tại Bắc Ninh 54 2.1.4. Các đặc điểm chung về công tác kế toán của chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 55 2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty 55 2.1.4.2 - H×nh thøc kÕ to¸n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 57 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 59 2.2.1. Chøng tõ sö dông 59 2.2.2. Tµi kho¶n sö dông 60 2.2.3. Thực trạng các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty 60 2.2.4. Thực trạng về kế toán giá vốn hàng bán. 61 2.2.5. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 65 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 69 2.2.6.1. Chi phí bán hàng 69 2.2.6.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 72 2.2.7. Thực trạng kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 73 2.2.8. Thực trạng kế toán xác định KQKD. 75 CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD 78 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TYCỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 78 DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH 78 3.1. Nguyên tắc và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 78 3.1.1. Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 78 3.2. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 79 3.2.1. Ưu điểm. 79 3.2.2. Hạn chế. 83 3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD 84 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

85 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Công

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 7 2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8 3.Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. 9 4.Phương pháp nghiên cứu. 9 5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 12 1.1, Một số khái niệm cơ bản. 12 1.1.1, Hoạt động bán hàng. 12 1.1.2, Kết quả bán hàng. 13 1.1.3, Doanh thu bán hàng. 13 1.1.4, Giá vốn. 14 1.2, Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14 1.2.1, Khái niệm và đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14 1.2.1.1, Khái niệm. 14 1.2.1.2, Đặc điểm. 15 1.2.2, Vai trò, yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 16 1.2.3, Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 17 1.3, Phương thức bán hàng. 18 1.3.1, Khái niệm. 18 1.3.2, Các phương thức bán hàng chủ yếu hiện nay. 19 1.4, Phương thức thanh toán. 23 1.5, Phương pháp xác định giá vốn và giá bán. 25 1.5.1, Các phương thức tính giá vốn. 25 1.5.2, Phương pháp xác định giá bán. 30 1.6, Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 30 1.6.1, Kế toán giá vốn hàng bán. 30 1.6.2, Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 36 1.6.2.1, Kế toán doanh thu. 38 1.6.2.2, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 46 1.7, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong donh nghiệp thương mại. 51 1.7.1, Kế toán chi phí bán hàng. 51 1.7.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55 1.7.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 58 1.8, Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 63 1.8.1, Hình thức nhật ký chung. 63 1.8.2, Nhật ký Sổ cái. 65 1.8.3, Hình thức chứng từ ghi sổ. 68 1.8.4, Hình thức kế toán máy. 70 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 73 2.1, Tổng quan về công ty TNHH thương mại Thành Công. 73 2.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Thành Công. 73 2.1.2, Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH thương mại Thành Công. 76 2.1.2.1, Sơ đồ khối về cơ cấu quản lý, tổ chức. 76 2.1.2.2, Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 76 2.1.3, Đặc điểm tổ chức kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp. 83 2.1.4, Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 85 2.1.4.1, Các chính sách kế toán chung. 85 2.1.4.2, Hệ thống chứng từ kế toán. 85 2.1.4.3, Hệ thống tài khoản kế toán 87 2.1.4.4, Hệ thống sổ sách kế toán. 88 2.1.4.5, Hệ thống báo cáo kế toán. 90 2.1.4.6, Bộ máy kế toán 90 2.2, Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 93 2.2.1, Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty. 93 2.2.2, Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. 95 2.2.3, Kế toán doanh thu bán hàng 106 2.2.4, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 117 2.2.4, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 119 2.2.4.1, Kế toán chi phí bán hàng. 119 2.2.4.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 123 2.2.4.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 126 2.3, Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 128 2.3.1, Kết quả đạt được. 128 2.3.2, Hạn chế, tồn tại. 129 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BAN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG. 132 3.1, Yêu cầu và nguyên tắc đề xuất giải pháp cho công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 132 3.2, Phương hướng đề xuất giải pháp. 133 3.3, Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 134 3.4, Điều kiện thực hiện giải pháp. 139 KẾT LUẬN 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 LỜI CÁM ƠN 143
Xem thêm

146 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT TRUNG

MỤC LỤC Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập 3 Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn 4 Bảng danh mục, biểu mẫu 5 Danh mục các từ viết tắt 7 Lời mở đầu 8 PHẦN I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 10 1.1Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng 10 1.1.1 Bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng 10 1.1.1.1 Nội dung quá trình bán hàng 10 1.1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng 10 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 11 1.1.2.1 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 11 1.1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12 1.2 Nội dung của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng 12 1.2.1 Các phương thức bán hàng 12 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15 1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18 1.2.3.1 Khái niệm các khoản giảm trừ 18 1.2.3.2 Phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ 19 1.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 21 1.2.4.1 Giá vốn hàng bán 21 1.2.4.2 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 21 1.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 24 1.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 24 1.2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 28 1.27.Hình thức kế toán áp dụng 29 PHẦN II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung 34 2.1Tổng quan về công ty 34 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 34 2.1.4 Tình hình kinh doanh những năm gần đây 38 2.1.5 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại công ty 39 2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 40 2.1.5.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 42 2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng 43 2.2.1 Các phương thức bán hàng 43 2.2.2 Các phương thức thanh toán 44 2.2.3 Kế toán bán hàng 44 2.2.3.1 Kế toán bán hàng 44 2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 45 2.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 58 2.2.5 Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng 64 2.2.6 Kế toán thuế giá trị gia tăng 74 2.2.7 Kế toán giá vốn hàng bán 76 2.2.8 Kế toán chi phí bán hàng 86 2.2.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 93 2.2.10 Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 98 PHẦN III: Một số ý kiến và giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung 103 3.1 Nhận xét chung 103 3.1.1 Ưu điểm 103 3.1.2 Nhược điểm 106 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 107 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 107 3.2.2 Các nguyên tắc cơ bản 107 3.2.3 Những ý kiến cụ thể 108 Kết luận 113
Xem thêm

113 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT LÂM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 7 1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại. 7 1.1.1 Những khái niêm chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.2 Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.3 Ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.4 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp 8 1.2 Một số vấn đề về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại. 8 1.2.1 Các phương thức bán hàng 9 1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 10 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 10 1.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 13 1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14 1.3.4 Kế toán CPBH và CPQLDN 14 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT LÂM 16 2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM DV Việt Lâm 16 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 16 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 16 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 16 Sơ đồ 2.1: tổ chức kinh doanh của công ty 18 1.7 Nghiên cứu nội dung quản lý của doanh nghiệp: 18 2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 17 2.1.4.1 Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty 19 2.1.4.2 công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán trong công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 23 2.2.1 đặc điểm hoạt động bán hàng 23 2.2.2 Các phương thức bán hàng, xác định giá vốn và thanh toán 24 2.2.3 Kế toán hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 27 2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 27 2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu: 35 2.2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng 54 2.2.3.4 kế toán xác định kết quả bán hàng 68 CHƯƠNG 3 71 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 71 VIỆT LÂM 71 3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 71 3.1.1.Ưu điểm: 71 3.1.2. Hạn chế: 71 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 72 3.2.1. Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất kho: 72 3.2.2. Cách tính lương cho nhân viên kinh doanh. 72 3.3.3. Sổ cái các tài khoản. 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem thêm

76 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ.

MỤC LỤC Các ký hiệu viết tắt………………………………………………… tr 5 Lời nói đầu………………………………………………………….. tr 6 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong DNTM………………………………….………… tr 8 1.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng……………... tr 8 1.1.1. Khái niệm hàng hoá và hoạt động kinh doanh thương mại….… tr 8 1.1.1.1. Khái niệm hàng hoá……………………………………….… tr 8 1.1.1.2. Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại……………..… tr 8 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại………………...... tr 9 1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh……………………………………………………………..……tr 10 1.1.3.1. Khái niệm bán hàng và kết quả bán hàng …………………..tr 10 1.1.3.2. Yêu cầu quản lý của quá trình bán hàng………………....… tr 11 1.1.3.3. Chức năng của kế toán bán hàng và xác định kết quả KD... tr 12 1.1.3.4. Nhiệm vụ vủa kế toán bán hàng và xác định kết quả KD..... tr 13 1.2. Kế toán chi tiết bán hàng và xác định kết quả kinh doanh…… .tr 14 1.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song………………………………. tr 14 1.2.2. Phương pháp sổ số dư……………………………………….... tr 16 1.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển………………………. tr 17 1.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả KD….tr19 1.3.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng hoá……………………... tr 19 1.3.1.1. Đánh giá theo phương pháp giá thực tế…………………….. tr 19 1.3.1.2. Đánh giá theo phương pháp giá hạch toán…………………. tr 22 1.3.2. Các phương pháp tiêu thụ hàng hoá………………………….. tr 23 1.3.2.1. Phương thức bán buôn hàng hoá…………………………… tr 23 1.3.2.2. Phương thức bán lẻ hàng hoá………………………………. tr 25 1.3.2.3. Phương thức bán hàng qua các đại lý, ký gửi……………… .tr 26 1.3.2.4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm………………….... tr 27 1.3.2.5. Phương thức tiêu thụ nội bộ………………………………... tr 27 1.3.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá………………………….. tr 27 1.3.3.1. Tài khoản sử dụng………………………………………….. tr 28 1.3.3.2. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên……….. tr 29 1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN…………….. tr 35 1.3.4.1. Kế toán chi phí quản lý DN………………………………... tr 35 1.3.4.2. Kế toán chi phí bán hàng…………………………………... tr 36 1.3.5. Kế toán xác định kết quả…………………………………….. tr 37 1.3.6. Hạch toán tổng hợp theo phương pháp kiểm kê định kỳ…….. tr 39 1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán………………………………….... tr 40 1.4.1. Hình thức nhật ký sổ cái….………………………………….. tr 40 1.4.2. Hình thức nhật ký chứng từ…………………………………... tr 42 1.4.3. Hình thức nhật ký chung……………………………………... tr 44 1.4.4. Hình thức chứng từ ghi sổ……………………………………. tr 46 1.4.5. Hình thức kế toán máy……………………………………….. tr 48 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị…………………………………………………..……..…………….. tr 49 2.1. Những vấn đề chung về hình thức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị……………………………………………………………………….. tr 49 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty……………………… tr 49 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty…………………. tr 50 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý…………………………….. tr 50 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban………………... tr 51 2.1.2.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các phòng ban công ty…………………………………………………………………………… tr 52 2.1.3. Tình hình hoạt động SXKD của công ty……………………... tr 53 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty……………………….. tr 54 2.1.4.1. Sơ đồ………………………………………………………... tr 54 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ…………………………………...... tr 54 2.1.4.3. Chế độ, chính sách kế toán công ty áp dụng……………….. tr 55 2.1.5. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty………………………... tr 55 2.1.5.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán…………….… tr 55 2.1.5.2. Hình thức kế toán công ty sử dụng…………………………. tr 55 2.1.5.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty……. tr 57 2.1.5.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống báo cáo kế toán…………………………………………………………………. tr 58 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị……………………………………………………………………….. tr 58 2.2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoá…………………….. tr 58 2.2.1.1. Đặc điểm hàng hoá………………………………………… tr 58 2.2.1.2. Quản lý hàng hoá…………………………………………... tr 59 2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty……………...………… tr 59 2.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá tại công ty…………….. tr 59 2.2.2.2. Tính giá hàng hoá của công ty…………………...………… tr 60 2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ ở công ty…………...……… tr 61 2.2.2.4. Các văn bản, chế độ về thuế GTGT, thuế TNDN mà công ty áp dụng…………………………………………………………..………….… tr 63 2.2.2.5. Kế toán giá vốn hàng hoá…………………………………... tr 63 2.2.2.6. Kế toán doanh thu bán hàng………………………………... tr 74 2.2.2.7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu………...…………… tr 92 2.2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí QLDN………………..... tr 92 2.2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng………………………………….. tr 92 2.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN………………... tr 92 2.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá………………… tr 103 Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị…………………..…………………………………………………...tr 104 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán……………….... tr 104 3.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại Hữu Nghị…………………………..................................................................... tr 105 3.2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty…………………………………………………..... tr 105 3.2.2. Những ưu điểm……………………………………………... tr 106 3.2.3. Những mặt còn hạn chế……………………………….….… tr 107 3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại HữuNghị…… …………………………………………………………….tr 109 Kết luận…………………………………………………………... tr 114 Tài liệu tham khảo……………………………………………….. tr 116
Xem thêm

110 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hưng Thịnh Phát

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT

MỤC LỤC MỤC LỤC 3 Danh mục sơ đồ bảng biểu 5 LỜI NÓI ĐẦU 6 Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 8 1.1: Đặc điểm kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 9 1.1.1: Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 11 1.1.2:Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 12 1.1.3:Mục tiêu nghiên cứu 12 1.1.4: Phạm vi nghiên cứu: 12 1.1.5: Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong DN. 12 1.1.5.1.Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 12 1.1.5.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DN 13 1.1.5.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 15 1.2 Các phương thức bán hàng. 16 1.3 Các phương thức thanh toán. 18 1.4:Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng trong DNTM 19 1.4.1 Kế toán bán hàng: 19 1.4.1.1 Kế toán giá vốn hàng xuất bán: 19 1.4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 21 1.4.1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng : 21 1.4.1.2.1.1 Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu: 21 1.4.1.2.1.2 Phương pháp hạch toán : 23 1.4.1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 25 1.4.1.2.2.1 Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 25 1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 28 1.4.2.1 Kế toán chi phí bán hàng. 28 1.4.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 30 1.4.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 32 1.4.3.1 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN). 32 1.4.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng . 33 1.4.4 Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 35 1.4.4.1. Theo hình thức Nhật ký chung: 36 1.4.4.2 Theo hình thức Nhật ký – Chứng từ. 36 1.4.4.3 Theo hình thức chứng từ ghi sổ. 36 1.4.4.4 Theo hình thức Nhật ký sổ cái. 36 Chương 2:Thực trạng về kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hưng Thịnh Phát 38 2.1.Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hưng Thịnh Phát 38 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . 38 2.1.2.Đặc điểm về các mặt hàng và phương thức bán hàng của Công ty 39 2.2.Kế toán giá vốn hàng bán 41 2.2.1.Phương pháp tính trị giá hàng xuất kho. 41 2.2.2. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ 42 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 44 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 47 2.3.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ 47 2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 49 2.4. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 52 2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng 53 2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 56 2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 60 Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kế toán bán hàng mặt hàng thiết bị công nghiệp tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hưng Thịnh Phát 65 3.1:Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 65 3.2:Các đề xuất ý kiến về kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hưng Thịnh Phát 68 KẾT LUẬN 75
Xem thêm

73 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 3 1.3 Mục đích nghiên cứu 8 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 1.5 Phương pháp nghiên cứu 9 1.6 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 11 2.1 Những vấn đề chung về kế toán bán hàng 11 2.1.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 11 2.1.2 Các phương thức bán hàng 13 2.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp 16 2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng 16 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 16 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19 2.3.1 Khái niệm và các trường hợp giảm trừ doanh thu 19 2.3.2 Tài khoản sử dụng 20 2.3.3 Phương pháp kế toán 23 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 25 2.4.1 Khái niệm 25 2.4.2 Tài khoản sử dụng 27 2.4.3 Phương pháp hạch toán 29 2.5 Kế toán chi phí bán hàng 29 2.5.1 Khái niệm và các khoản chi phí bán hàng phát sinh 29 2.5.2 Tài khoản sử dụng 29 2.5.3 Phương pháp kế toán 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 41 3.1 Khái quát chung về công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 41 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Piaggio Việt Nam 41 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất. 43 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 48 3.2. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 59 3.2.1. Đặc điểm kinh doanh, phương thức bán hàng và hình thức thanh toán tại công ty 59 3.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 59 3.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 61 3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 62 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 63 3.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 64 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 65 4.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam 65 4.1.1. Ưu điểm 65 4.1.2 Nhược điểm: 69 4.2. Kiến nghị về công tác kế toán bán hàng tại công ty 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC
Xem thêm

89 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ

Phần 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ. 4 1.1. Khái quát về Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.1. Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.1.1. Quá trình hình thành Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà 6 1.1.1.2 Sự phát triển của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 8 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 11 1.1.4.1 Phương thức hoạt động kinh doanh. 11 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 11 2.1.5.1 Tổ chức công tác kế toán – Bộ máy kế toán: 11 2.1.5.2. Hình thức kế toán mà công ty sử dụng 13 2.1.5.3 Các chính sách kế toán chung áp dụng tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 15 2.1.6 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà trong 3 năm gần đây. 16 phần 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ ..........................................................................................18 2.1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 18 2.1.1 Phương thức tiêu thụ 18 2.1.2 Các phương thức thanh toán 19 2.2.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 2.2.1. Tài khoản sử dụng 21 2.2.2. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển 21 2.2.3 Ghi nhận doanh thu 22 2.2.3Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 37 2.2.4 Kế toán thuế GTGT 37 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 41 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng: 41 2.2.4.2 Các chứng chứng từ sử dụng: 41 2.2.4.3 Phương pháp tính giá sản phẩm xuất kho 41 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng 50 2.2.6.1 Tài khoản sử dụng: 50 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng: 50 2.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.2.7.1 Tài khoản sử dụng: 58 2.2.7.2. Chứng từ sử dụng 58 2.2.8. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 63 2.2.8.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 63 2.2.9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 64 3.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68 3.2.kế toán phân phối kết quả kinh doanh…………………………………… 3.3.báo cáo tài chính Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ 74 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà 74 3.1.1. Ưu điểm 74 3.1.2 Hạn chế 77 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 79 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 80 KẾT LUẬN 85
Xem thêm

105 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AGRITECH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AGRITECH HÀ NỘI

và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện.Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bánlẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau:Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng vừa thực hiện chức năng bánhàng vừa thực hiện chức năng thu ngân. Hết ca hoặc hết ngày bán hàng, nhân viên bánhàng làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầyđể xác định số lượng hàng đã bán trong ca, trong ngày và lập báo cáo bán hàng.Bán lẻ thu tiền tập trung: Nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiền độc lập vớinhau. Nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân là hai người khác nhau. Mỗi quầyhàng có một nhân viên thu ngân làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá đơn chokhách để khách đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Hết ca (hoặchết ngày) bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn bán hàng hoặc kiểm kêhàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ngày, trong ca và lập báocáo bán hàng. Nhân viên thu ngân làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ.Bán hàng trả góp: Là hình thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Tại thời điểm muahàng, người mua phải thanh toán một khoản tiền nhất định, số tiền còn lại người muachấp nhận trả chậm ở các kỳ tiếp theo tại thời điểm thỏa thuận và phải chịu một khoảnlãi suất trả chậm nhất định. Với hình thức này, về thực chất, người bán chỉ mất quyềnsở hữu hàng hóa khi người mua thanh toán hết tiền hàng. Về mặt hạch toán, khi giaohàng cho người mua, hàng hóa bán trả góp được coi là tiêu thụ và bên bán ghi nhậndoanh thu.1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửiGửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá là hình thức bán hàng mà trong đó doanhnghiệp thương mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bánhàng.Bên giao đại lý: Căn cứ vào hợp đồng, doanh nghiệp thương mại xuất hàng hóacho bên nhận đại lý. Số hàng chuyển giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi vẫn thuộc quyềnsở hữu của doanh nghiệp thương mại cho đến khi doanh nghiệp thương mại được cơsở đại lý, ký gửi thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số hàngđã bán được, doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này. Khi bán được hàng,
Xem thêm

78 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH vận tải Sông Hồng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG

MỤC LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1 1.1.1 Khái niệm về bán hàng và ý nghĩa bán hàng 1 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2 1.2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 1.2.1 Phương thức bán hàng 3 1.2.1.1 Bán buôn hàng hóa 3 1.2.1.2 Bán lẻ hàng hóa 4 1.2.1.3 Hình thức gửi bán đại lý hay ký gửi hàng hóa 5 1.2.1.4 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 5 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 5 1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9 1.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 9 1.2.4.1 Khái niệm 9 1.2.4.2 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán 9 1.2.5 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 15 1.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 15 1.2.5.2 Kế toán chi phí QLDN 17 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 19 1.2.6.1 Khái niệm 19 1.2.6.2 Phương pháp xác định kết quả bán hàng 19 1.3 Các hình thức ghi sổ kế toán 20 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 20 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 21 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 22 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 24 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG 2.1 Tổng quan về công ty TNHH vận tải Sông Hồng 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 26 2.1.2 Đặc điểm quy trình hoạt động kinh doanh của công ty 27 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổchức bộ máy quản lý kinh doanh 27 2.1.4 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của daonh nghiệp trong hai năm 2011 và 2012 29 2.2 Đặc điểm công tác kế toán, hình thức tổ chức kế toán 31 2.2.1 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty 31 2.2.2 Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty 32 2.3 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH vận tải Sông Hồng 34 2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng 34 2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42 2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 45 2.3.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 47 2.3.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG HỒNG 3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 55 3.1.1 Ưu điểm 55 3.1.2 Những hạn chế cần khắc phục 56
Xem thêm

75 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 4 1.1.Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 4 1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4 1.1.2.Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5 1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ………………………………………...………….. 5 1.2. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6 1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 9 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 12 1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 14 1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 18 1.2.6.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 20 1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 22 1.2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 23 1.3. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 24 1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 25 1.4.1.Tính ưu việt của ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 26 1.4.2. Tổ chức khai báo ban đầu. 26 1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 26 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 28 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 32 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 37 2.2.1. Đặc điểm mặt hàng và thị trường kinh doanh 37 2.2.2. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán của Công ty. 37 2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 38 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 51 2.2.6. Kế toán giá vốn hàng bán. 53 2.2.7. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 57 2.2.8. Kế toán chi phí thuế TNDN 69 2.2.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 73 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 79 3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 79 3.1.1. Ưu điểm. 79 3.1.2. Nhược điểm. 80 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 82 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên vĩ 82 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 83 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 89 3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 89 3.3.2. Từ phía nhà nước 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
Xem thêm

99 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Tùng Nam

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TÙNG NAM

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4 1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiêp. 4 1.1.1.Quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 4 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 5 1.2. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6 1.2.1.Các phương thức bán hàng 6 1.2.2.Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 8 1.2.3.Giá vốn hàng bán 9 1.2.4.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11 1.2.5.Chi phí hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động tài chính 13 1.2.6.Chi phí khác và thu nhập khác 14 1.2.7.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.2.8.Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 16 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 17 1.3.1.Các phương thức hạch toán chi tiết hàng hóa 17 1.3.2.Chứng từ sử dụng 20 1.3.3.Tài khoản kế toán sử dụng và trình tự hạch toán kế toán 21 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG NAM 37 2.1.Đặc điểm chung về công ty TNHH Tùng Nam 37 2.1.1. Khái quát chung về công ty 37 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 37 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 38 2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 39 2.2.Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tùng Nam 46 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 46 2.2.2.Các khoản giảm trừ doanh thu 54 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 54 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.2.5. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 64 2.2.6.Kế toán chi phí và thu nhập khác 67 2.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG NAM 73 3.1. Nhận xét và đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tùng Nam 73 3.3.1 Những ưu điểm cơ bản 74 3.1.2Những hạn chế cần hoàn thiện 75 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
Xem thêm

88 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, v DANH MỤC BIỂU MẪU, vi DANH MỤC CÁC BẢNG, vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3 1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3 1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6 1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6 1.2.2. Doanh thu bán hàng 9 1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10 1.2.4. Giá vốn hàng bán 12 1.2.5. Chi phí bán hàng 14 1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16 1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16 1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18 1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21 1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28 1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28 1.4.2. Xác định danh mục 28 1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41 2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51 2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79 2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92 2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96 3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97 3.1.1 Những ưu điểm 97 3.1.2. Những hạn chế 98 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99 3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102 3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102 3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

124 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, v DANH MỤC BIỂU MẪU, vi DANH MỤC CÁC BẢNG, vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3 1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3 1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6 1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6 1.2.2. Doanh thu bán hàng 9 1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10 1.2.4. Giá vốn hàng bán 12 1.2.5. Chi phí bán hàng 14 1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16 1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16 1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18 1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21 1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28 1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28 1.4.2. Xác định danh mục 28 1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41 2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51 2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79 2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92 2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96 3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97 3.1.1 Những ưu điểm 97 3.1.2. Những hạn chế 98 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99 3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102 3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102 3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

123 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13 1.6 Phương pháp nghiên cứu 13 1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 14 1.8 Kết cấu của đề tài 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 16 2.1 Khái niệm, vai trò, yêu cầu công tác quản lý của họat động bán hàng 16 2.1.1 Khái niệm bán hàng 16 2.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng 16 2.1.3 Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng 17 2.2 Khái niệm, vai trò của xác định kết quả kinh doanh 18 2.2.1 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 18 2.2.2 Vai trò xác định kết quả kinh doanh 18 2.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 19 2.4 Kế toán bán hàng 20 2.4.1 Phương thức bán hàng 20 2.4.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán 22 2.4.3 Kế toán doanh thu bán hàng 27 2.4.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 27 2.4.3.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 27 2.4.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 29 2.4.4.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 29 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 30 2.5.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 30 2.5.2 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31 2.5.3 Xác định kết quả kinh doanh 34 2.6 Sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 37 2.6.1 Sổ kế toán sử dụng 37 2.6.2 Báo cáo kế toán 39 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG 40 VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 40 CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC 40 3.1 Giới thiệu tổng quan về CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 40 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của CN Công ty Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 40 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 41 3.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 41 3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 42 3.1.5Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 44 3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 46 3.3Tổ chức hệ thống kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 47 3.3.1 Các chính sách kế toán chung 47 3.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 48 3.3.3Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 48 3.3.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 49 3.4 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 49 3.4.1 Các phương thức bán hàng 49 3.4.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng 49 3.4.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 51 3.4.4 Phương pháp kế toán 51 3.4.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty 53 3.4.6 Kế toán giá vốn hàng bán 56 3.4.7 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 58 3.4.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 61 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 63 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 63 TẠI CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC 63 4.1 Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 63 4.1.1Ưu điểm 63 4.1.2Nhược điểm 67 4.2 Kiến nghị về công tác kế toán 69
Xem thêm

113 Đọc thêm

Cùng chủ đề