MẪU BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẪU BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG":

MẪU POWERPOINT DÀNH CHO KINH DOANH

MẪU POWERPOINT DÀNH CHO KINH DOANH

Đây là một mẫu powerpoint chuyên nghiệp. Mẫu powerpoint phù hợp cho các bạn đang làm báo cáo kinh doanh, thuyết trình bán hàng, thuyết trình trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như mẫu powerpoint cho đại hội đồng cổ đông, mẫu powerpoint cho hội nghị khách hàng, mẫu powerpoint cho giới thiệu dự án đầu tư, mẫu powerpoint cho giới thiệu sản phẩm, ..

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Thành viênBKSThành viênBKS từ30/05/20153/3100%Thành viênBKS từ10/05/20143/3100%2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổđông:-Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tỷ lệ antoàn tài chính tại 30/06/2015 và 31/12/2015;- Theo dõi Công tác quản trị rủi ro của HĐQT, Ban Tổng giám đốc (tính hợp lệ, hợppháp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, BTGĐ);- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Bankiểm soát.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH THẨM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật Bài tập học kỳ môn Xây dựng văn bản pháp luật
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Xây dựng văn bản pháp luật
Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình soạn thảo để ban hành ra một văn bản quy phạm pháp luật sẽ có những trường hợp mắc lỗi trong văn bản, những lỗi đó dù nhỏ nhưng cũng có thể gây ra hậu quả khó lường trong thực tiễn áp dụng. Do đó, để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót đó, đồng thời hoàn thiện hơn nữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định việc thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là một trong những thủ tục quan trọng của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bởi là một khâu quan trọng nên trách nhiệm của những chủ thể thực hiện công việc thẩm tra, thẩm định càng trở nên quan trọng hơn nữa.

NỘI DUNG

1, Khái quát chung về thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là việc cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước xem xét toàn diện dự thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thẩm tra và thẩm định là những hoạt động tương tự nhau về chuyên môn nhưng có một số điểm khác biệt. Mọi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được thẩm định nhưng riêng đối với các dự án văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân còn được thẩm tra bởi các cơ quan chuyên trách của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Về phạm vi, thẩm tra và thẩm định đều xem xét tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo, bên cạnh đó thẩm định còn xem xét về sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng và phạm vi điều chỉnh, kĩ thuật soạn thảo văn bản; thẩm tra còn xem xét về tính chính trị, tính hợp lí và tính khả thi của dự thảo.

Nguyên tắc thẩm tra, thẩm định là bảo đảm tính khách quan và khoa học; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn thẩm định dự án, dự thảo; bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ tư pháp, phối giữa Bộ tư pháp với cơ quan liên quan; bảo đảm sự trao đổi, thảo luận tập thể trong đơn vị được giao thẩm định dự án, dự thảo.

2, Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thẩm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

2.1 Bộ tư pháp

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì Bộ tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án Luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, dự thảo nghị định, dự thảo quyết định.

Trong việc thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ tư pháp có trách nhiệm:

 Tổ chức thẩm định dự án, dự thảo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng của báo cáo thẩm định.

 Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan đến dự án, dự thảo;

 Tổ chức các hội thảo về nội dung của văn bản được thẩm định trước khi nhận hồ sơ thẩm định;

 Tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định có sự tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan,các chuyên gia, các nhà khoa học;

 Tham gia với các cơ quan chủ trì soạn thảo khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự án, dự thảo;

 Tham gia các hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo dự án, dự thảo;

 Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cở đại diện phối hợp thẩm định;

 Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình về dự án, dự thảo và cung cấp thông tin tìa liệu có liên quan đến dự án, dự thảo;

 Mời đại diện các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan tham gia hoạt động thẩm định.

Cụ thể trong quá trình triển khai thẩm định của Bộ tư pháp, các chủ thể có trách nhiệm như sau:

Đối với Bộ trưởng Bộ tư pháp phụ trách chung về công tác thẩm định dự án, dự thảo.

Đối với Thứ trưởng thường trực phụ trách chung công tác thẩm định khi Bộ trưởng vắng mặt, giải quyết công việc liên quan đến công tác thẩm định được phân công cho Thứ trưởng khác phụ trách khi Thứ trưởng đó vắng mặt. Các thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp phụ trách công tác thẩm định dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực theo sự phân công của Bộ trưởng. Đối với dự án, dự thảo quan trọng, phức tạp, Thứ trưởng phụ trách có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng và xin ý kiến chỉ đạo về ý kiến thẩm định.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ tư pháp chủ trì soạn thảo và dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ tư pháp. Trong trường hợp dự thảo quyết định, dự thảo thông tư có nội dung phức tạp, Vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có thể yêu cầu các đơn vị phối hợp thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Trường hợp các đơn vị khác được giao chủ trì tổ chức thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ tư pháp chủ trì soạn thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ tư pháp thì trình tự, thủ tục thẩm định được áp dụng theo các quy định của Nghị định số 242009NĐCP. Trong quá trình thẩm định dự thảo quyết định, thông tư, đơn vị chủ trì thẩm định có thể tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định. Trong trường hợp vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật được phân công chủ trì soạn thảo quyết định, thông tư thì Bộ trưởng quyết định đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định.

Đối với thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định: Trong việc thẩm định dự án, dự thảo được phân công Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức có trách nhiệm:

+ Phân công một lãnh đạo đơn vị phụ trách việc tổ chức thẩm định dự án, dự thảo;

+ Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thẩm định khi xét thấy cần thiết;

+ Đề xuất việc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo thuyết trình về dự án, dự thảo trước khi thẩm định;

+ Đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấ thông tin và tài liệu có liên quan đến dự an, dự thảo được thẩm định;

+ Đề xuất việc tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự án, dự thảo trong những trường hợp cần thiết;

+ Tổ chức hoặc đề xuất lãnh đạo tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định với sự tham gia của cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lí.

2.2 Pháp chế bộ, ngành

Tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

• Trong việc thẩm định dự thảo thông tư, tổ chức pháp chế có trách nhiệm sau đây:

 Thẩm định dự án, dự thảo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng của báo cáo thẩm định.

 Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan đến dự thảo;

 Tham gia cùng đơn vịchur trì soạn thảo khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo;

 Yêu cầu đơn vị chủ trì thuyết trình về dự thảo;

 Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo;

 Phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo trong quá trình soạn thảo thông tư;

 Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phân công các đơn vị khác phối hợp thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong những trường hợp dự thảo có nội dung phức tạp.

• Đơn vị chủ trì soạn thảo thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm:

 Mời đại diện tổ chức pháp chế tham gia các hoạt động soạn thảo dự thảo;

 Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo thông tư theo yêu cầu của tổ chức pháp chế;

 Thuyết trình về dự thảo thông tư khi có yêu cầu của tổ chức pháp chế;

 Phối hợp với tổ chức pháp chế nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lí dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định;

 Giải trình bằng văn bản về việc tiếp thu, không tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, đồng thời gửi bản giải trình đến tổ chức pháp chế.

• Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

 Cử đại diện có trình độ chuyên môn có trình độ phù hợp phối hợp thẩm định theo đề nghị của tổ chức pháp chế;

 Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thẩm định theo yêu cầu của tổ chức pháp chế.

2.3 Cơ quan chủ trì soạn thảo

Để hoạt động soạn thảo được đảm bảo chất lượng, hiệu quả cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đối với công tác thẩm định như sau:

 Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và cung cấp các tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

 Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề có liên quan đến nội dung của dự thảo, dự án theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

 Cử đại diện có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng thẩm định và các cuộc họp thẩm định theo đề nghị của Bộ tư pháp.

 Mời đại diện Bộ tư pháp, Văn phòng Chính phủ soạn thảo dự án, dự thảo.

 Phối hợp với Bộ tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lí dự án, dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định gửi dự thảo đã được chỉnh lí và văn bản tiếp thu giải trình đến Bộ tư pháp và Văn phòng Chính phủ, đăng tải dự thảo đã được chỉnh lí trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định trên trang Thông tin điện tử của Chính phủ, của cơ quan mình.

2.4 Hội đồng thẩm định

Bộ trưởng Bộ tư pháp thành lập Hội đồng thẩm định trong những trường hợp sau đây:

 Thẩm định dự án Luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị định có nội dung phức tạp và liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

 Thẩm định dự thảo do Bộ tư pháp chủ trì soạn thảo.

Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch hội đồng thẩm định, Thư kí Hội đồng và các thành viên khác là đại diện Bộ tư pháp, Văn phòng Chính phủ và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, các nhà khoa học. Tổng số thành viên của Hội đồng thẩm định ít nhất là 9 người. Đối với trường hợp thẩm định dự án, dự thảo của Bộ tư pháp chủ trì soạn thảo thì đại diện Bộ tư pháp không quá 13 tổng số thành viên. Nếu thẩm định dự án, dự thảo liên quan đến nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, không do Bộ tư pháp soạn thảo thì đại diện Bộ tư pháp không quá 12 tổng số thành viên.

Cuộc họp Hội đồng thẩm định diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng thẩm định và sự tham gia của ít nhất 12 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định. Thành viên Hội đồng thẩm định không thể tham gia cuộc họp phải gửi Chủ tịch Hội đồng thẩm định ý kiến thẩm định của mình bằng văn bản.

2.5 Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

“Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải được Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra” (khoản 1 Điều 32 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)

Các cơ quan thẩm tra này có trách nhiệm yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo về những vấn đề thuộc nội dung của dự án; tự mình hoặc cùng cơ quan soạn thảo tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thẩm tra yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

3, Ý nghĩa của việc quy định trách nhiệm thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể

Việc thẩm tra, thẩm định có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trách nhiệm thẩm tra, thẩm định của các chủ thể giúp cho việc phát hiện ra những kẽ hở của Luật được nhanh chóng để khắc phục, hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật.

Trách nhiệm thẩm tra, thẩm định của các chủ thể giúp cho những người làm luật có trách nhiệm cao hơn nữa đối với văn bản mà mình soạn thảo ra, là động lực để người soạn thảo làm việc có hiệu quả hơn.

Trách nhiệm thẩm tra, thẩm định của các chủ thể giúp cho Nhà nước phát huy tốt hơn nữa việc quản lí hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sắp được thông qua, đảm bảo văn bản đó được soạn thảo có hiệu quả.

4, Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả việc đảm bảo trách nhiệm thẩm tra, thẩm định của các chủ thể được thực hiện tốt hơn

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chủ thể trong công tác thẩm tra, thẩm định.

Thứ hai, đảm bảo những chủ thể tiến hành thẩm tra, thẩm định là những người có nhân cách tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn sâu rộng trên lĩnh vực tiến hành thẩm định.

Thứ ba, tạo điều kiện tốt nhất cho việc thẩm tra, thẩm định cả về mặt vật chất và tinh thần.

Thứ tư, luôn kiểm tra gắt gao quá trình thẩm tra, thẩm định để quá trình này được tiến hành đúng trình tự.

KẾT LUẬN

Thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trong quá trình xây dựng văn bản.Để công tác thẩm tra, thẩm định đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo phát huy tốt sự quản lí của Nhà nước thì việc quy định trách nhiệm cho các chủ thể thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định nhiệm vụ rất quan trọng, có thể coi gần như là trọng tâm của việc xây dựng văn bản pháp luật.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (47)

BÀI TẬP CÁ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (47)

1huy động đủ vốn để mở rộng thị trường phái bắc. Và việc công bố thông tin trongbáo cáo tài chính lúc này trở nên quan trọng vì nó quyết định việc có thu hút vốnđầu tư của các cổ đông được hay không?Với đa số các cổ đông , con số lợi nhuận cao, công nợ ít thường đem lại cảmgiác về một tình hình tài chính lành mạnh của doanh nghiệp, mặc dù phần đông cácnhà đầu tư ít có khả năng đọc thuyết minh báo cáo tài chính một cách đầy đủ đếnmức hiểu được mức độ và sự phù hợp trong việc áp dụng các chuẩn mực kế toánvào Báo cáo tài chính của Công ty.Cổ đông của Công ty SUPEROUTDOOR cũng vậy, kết quả kinh doanh màmang lại năm 2008 đặt trong mối quan hệ so sánh với lợi nhuận Công ty đạt đượcnăm 2007 sẽ thể hiện hiệu quả của đồng vốn họ đầu tư vào doanh nghiệp, là nguồnđể chi trả cổ tức và cũng là lý do để họ có tiếp tục đầu tư hay rút lui khỏi doanhnghiệp.Vì đa số các cổ đông thường yêu thích một mức lợi nhuận cao, cũng như nợphải trả là thấp, cho nên Ban lãnh đạo công ty SUPEROUTDOOR có thể có nhữngyêu cầu đối với bộ phận kế toán nhằm điều chỉnh số liệu sao cho Báo cáo tài chínhkhông đưa ra kết quả lỗ và giảm thiểu khoản phải trả liên quan.II/ Lãnh đạo SUPEROUTDOOR có thể can thiệp như thế nào vàocông tác lập báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích của mình?Để có những số liệu kế toán phù hợp với mục đích ban đầu, lãnh đạo Côngty SUPEROUTDOOR sẽ có xu hướng đưa ra những điều chỉnh liên quan tronghoạt động báo cáo tài chính, nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh thông qua việctăng điều chỉnh các bút toán làm giảm chi phí và tăng doanh thu.Giả định số lỗ hơn 203 triệu năm 2008 là con số phù hợp nhất sau khi Côngty đã thực hiện ghi nhận một cách trung thực, đầy đủ, khách quan và đáng tin cậy
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Toàn thể nhân sự đều phải nâng cao năng lực làm việc, sáng tạovà cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi vị trí đảm nhiệm.Tiết kiệm chi phí hợp lý nhất để tăng chỉ tiêu lợi nhuận kếhoạch đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư cao hơn lãisuất tiền gửi kỳ hạn ở các NHTM.Quản trị doanh nghiệp khéo léo để thực hiện thật tốt các mụctiêu đã đề ra.Cùng với sự cổ vũ, ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư trong vàngoài nước trong thời gian qua và tới đây, Hội đồng quản trị chúngtôi sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch năm 2012 đạt kết quả cao nhất.Thay mặt công ty cổ phần NGK Chương Dương, tôi chân thànhcảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên, các khách hàng phân phốisản phẩm của Công ty, các nhà cung cấp nguyên liệu và dịch vụtrong nước và nước ngoài, tất cả người tiêu dùng tín nhiệm và tintưởng thương hiệu Sá xị của Chương Dương nói riêng và thức uốnggiải khát của Chương Dương nói chung đã giúp cho Công tyChương Dương chúng tôi vững tin phát triển bền vững đến nay.TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2012BÙI NGỌC HẠNHChủ tịch HĐQT6Báo cáo thường niên 2011IV.BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Xem thêm

49 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 26-04-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 26-04-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

26 tỷ 729 triệu đồngLợi nhuận sau thuế (đã trích dự phòng)1 tỷ 426 triệu đồng2- Đại hội nhất trí giữ lại 1,426 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu SXKD vàđầu tư năm 20093- Thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm2008, tổng giải ngân đến 31/12/2008 là 34,5 tỷ đồng:Dự án đầu tưKế hoạch gópThực hiệnvốn năm 2008năm 2008Dự án XN Cáp quang (góp vốn với Sacom)10 tỷ đồng30 tỷ đồngDự án Khu dân cư Nhơn Trạch (SamLand)10 tỷ đồng4,5 tỷ đồng4- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm2008 của công ty:Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT432.000.000 đồngQuỹ lương năm 2008 (Ban điều hành và NLĐ)6.384.000.000 đồngIIĐại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trịnăm 2008.III- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2008 củacông ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (124)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (124)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾWebsite: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vnBÀI KIỂM TRA HẾT MÔNMôn học:Kế toán tài chínhHọc viên:Phí Văn ThịnhLớp:M0210Nhóm:4ĐỀ TÀI:Tình huống về Công ty MAXDOORA. Giới thiệu về Công ty MAXDOOR:- MAXDOOR là doanh nghiệp chuyên sản xuất cửa nhôm kính có khảnăng chống tiếng ồn rất tốt, Công ty có nhà máy sản xuất tại Bình Dương.- Phòng Nghiên cứu thị trường đang đề xuất phương án mở rộng hoạtđộng tại thị trường miền Bắc. MAXDOOR sẽ phải huy động thêm vốn cổđông để thực hiện đề xuất này.- Báo cáo tài chính của Công ty: năm 2007 lãi sau thuế 1.230 triệuVND; năm 2008 lỗ 203,5 triệu đồng. Khoản lỗ năm 2008 là do cầu thị trườnggiảm và giá nguyên vật liệu tăng cao do Nhà nước tăng thuế nhập khẩu đối
Xem thêm

6 Đọc thêm

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – LỚP 11B1
NHIỆM KỲ : 2015 – 2016


1. Ổn định tổ chức.
2. Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca).
3. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu đại biểu.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký
7. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:
7.1 Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo.
7.2 Thay mặt BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20142015, báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2014 2015 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 20152016.
8. Đại biểu phát biểu ý kiến.
9. Đại hội thảo luận.
10. Bầu cử BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20152016.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

hàng và phải thu khác, các khoản đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn, và tài sản tài chính khác.Công nợ tài chínhTại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịchcó liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó.Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, phải trả người bán, phải trả khác và chi phíphải trả.Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầuHiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiềnTiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, cáckhoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liênquan đến việc biến động giá trị.8CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ÝKhu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên MỹBáo cáo tài chínhTỉnh Hưng Yên, CHXHCN Việt NamCho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)MẪU SỐ B 09-DNCác thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)Dự phòng phải thu khó đòiDự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáutháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phásản hay các khó khăn tương tự.
Xem thêm

31 Đọc thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIEN BAN DHDCD2011

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIEN BAN DHDCD2011

Ông Trầ n Thái Phong- Công ty chứng khoán Bản Viê ̣tÔng Trầ n Ngo ̣c Hùng- Công ty chứng khoán Bản Viê ̣t2Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011: Đại hội nhất tríbiểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011: Đại hội nhất trí biểuquyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:1.Ông Phạm Anh Kiệt:- Đo ̣c báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2010 cho đến nay và phương hướng hoạt động chocác năm tiếp theo.Căn cứ báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tàichính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).Doanh thu: 7.421.631.166.751 đồngLợi nhuận sau thuế : 28.562.469.786 đồngLãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 10.201 đồng.- Đọc báo cáo mức phân phối lợi nhuận cho năm 2010, mức chi trả cổ tức cho năm 2010 là 20%và dự kiến cho năm 2011 vẫn duy trì là 20%.- Tổng kết một số mặt làm được, một số mặt còn tồn tại của HĐQT trong năm vừa qua và đề ramột số chỉ tiêu kế hoa ̣ch SXKD cho năm 2011 trong thời gian tới (theo báo cáo của HĐQT đãđược gửi cho các Cổ đông).2. Ông Lê Duy Phong – Trưởng Ban kiểm soát- Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2010 cho đến nayvà phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo. (theo báo cáo của BKS đã được gửi cho các Cổđông).Đối với các ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông ( trong đó mã số biểu quyết phát biểu đãđược ghi nhận chi tiết trong biên bản) cho HĐQT, BKS tại Đại hội đã được ban thư ký Đại hội
Xem thêm

6 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

+/ Kiểm soát chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chungkhông ñược lập dự toán chi tiết cho từng yếu tố cấu thành.Nguyên nhân của những tồn tạiKhông có sự phân công, phân cấp và gắn trách nhiệm cụ thể, rõràng ñối với các cán bộ quản lý ở công trường.Chưa xác ñịnh việc kiểm tra, giám sát thi công là công việc chính3.1. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất theo ñịnh hướnggắn với trung tâm chi phíXác ñịnh Đội xây dựng là trung tâm chi phí sản xuất. Tổ chứccác bộ phận của trung tâm chi phí sản xuất - Đội, bao gồm: Các Tổthi công, bộ phận Vật tư của Đội và bộ phận Kế toán Đội.Nhiệm vụ của từng bộ phận thuộc trung tâm chi phí (CPSX):và thường xuyên của người cán bộ kỹ thuật.Công ty chưa xây dựng chiến lược ñào tạo ñội ngũ công nhân kĩthuật, chưa có chính sách khen thưởng khi Đội tiết kiệm chi phí sảnxuất.Công ty chưa quan tâm tổ chức kiểm tra chi phí sản xuất ở Đội,phụ thuộc vào báo cáo chi phí sản xuất phát sinh do Đội gửi lên.Khi Đội ứng vốn ñể thi công, Công ty không thẩm tra tình hình thicông thực tế ở Đội.Công ty không có kế hoạch hoán chuyển vị trí nhân viên thu muavật tư.Footer Page 9 of 126.Mục tiêu: Giảm thiểu CPSX thực tế (nhỏ hơn chi phí dự toán)và ñảm bảo chất lượng CT, HMCT
Xem thêm

13 Đọc thêm

Sai sót thương gặp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

SAI SÓT THƯƠNG GẶP TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Một tài liệu được soạn thảo bởi những người có kinh nghiệm, đúc kết những sai sót trường gặp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tài liệu giúp người làm kế toán, người làm kiểm toán và những người thương thẩm tra báo cáo tài chính có cái nhìn chính xác hơn về số liệu cũng như cách trình bày trên báo cáo tài chính.

22 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

1.076.702.127 đồngQuỹ Dự phòng Tài Chính1.359.816.785 đồngQuỹ Khen Thưởng Phúc Lợi1.359.816.784 đồngo Mức chia cổ tức năm 2007: Cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng là15%/năm/cổphần, theo danh sách chốt quyền hưởng cổ tức vào ngày 28/02/2008. Cổ tứcđược chi bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của cổ đông.3.Với tổng số phiếu 100% tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận cho Công ty Cổ PhầnĐầu tư và Xây lắp Chương Dương được phép triển khai CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ sau đây:(danh mục báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2008 đính kèm).Tổng Vốn Đầu Tư:331.176.000.000 đồngTrong đó:3.1. Đầu tư các dự án xây dựng314,707.000.000 đồng3.2. Đầu tư nâng cao năng lực16,469.000.000 đồngĐại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét và phê duyệt dự án khả thi(cho phép tổng vốn đầu tư cho mỗi dự án có thể cao hơn mức vốn nêu trên nếu thấy cầnthiết phải tăng quy mô dự án), phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục đầu tư theo đúngquy định của Pháp luật.4.Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận kiến nghị của Hội ĐồngQuản Trị về phương án tăng vốn Điều lệ Cty, nội dung cụ thể như sau:o Vốn điều lệ mới
Xem thêm

4 Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM……

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM……

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự _trường hợp người _ _t[r]

1 Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM……

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM……

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự _trường hợp người_ _th[r]

1 Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự _trường hợp người_ _th[r]

1 Đọc thêm

Lập tờ trình tín dụng ngắn hạn

LẬP TỜ TRÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

III.1. THẨM ĐỊNH TƯ CÁCH PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG
III.1.1. Tư cách pháp lý của khách hàng
III.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
III.1.3. Cơ cấu tổ chức
III.1.4. Năng lực quản trị điều hành
III.1.5. Đánh giá năng lực góp vốn của các cổ đông
 Nhận xét:

11 Đọc thêm

BAI GIANG HACCP TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP TP HCM IUH

BAI GIANG HACCP TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP TP HCM IUH

chuyển bảo BằngquảnmắtPhiếu kếtquả kiểm visinhMỗi lôNgưng thuhoạch khi vùngnuôi bị ônhiễm, kết quảkiểm vi sinhkhông đạt.QC tiếpLoại cá khôngnhậnđảm bảo ( cábệnh, cá chết)do sự cố trongquá trình bảoquản vậnchuyểnHằng tuần xem xétBáo cáo kiểm hồ sơ giám sát , Báotra chất lượng cáo sự cố và HĐSC.nguyên liệu. Lấy mẫu thẩm traBáo cáo sự cố nguyên liệu: 3

3 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công tyCổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng gồm:1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC.Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công tyHội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Kếtquả thông qua với tỷ lệ biểu quyet nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:Điều lệ cũĐiều lệ sửa đổiĐiều 5-Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là10.000.000.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của Công tyđược chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá là10.000 đồng/cổ phần.Điều 24-Mục 3: Điều kiện giới thiệu hoặc ứng cử vàothành viên hội đồng quản trị Công ty: Là cổ đông cánhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông. Cótrình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinhdoanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu.Điều 5-Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành2.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.Điều 24-Mục 3: Điều kiện giới thiệu hoặc ứng cử vàothành viên hội đồng quản trị Công ty: Có trình độ chuyênmôn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trongngành nghề kinh doanh chủ yếu.
Xem thêm

3 Đọc thêm

MAU BAO CAO KET QUA THAM TRA BAN VE THI CONG CONG TRINH XAY DUNG

MAU BAO CAO KET QUA THAM TRA BAN VE THI CONG CONG TRINH XAY DUNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TUẤN TÚ AN QUÝĐịa chỉ: xã An Quý – huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái BìnhĐiện thoại: (036).............--------o0o--------BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRAHỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGCÔNG TRÌNH: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 5 TẦNG + NHÀ NGHỈNHÂN VIÊNHẠNG MỤC: - NHÀ LÀM VIỆC 5 TẦNG- NHÀ NGHỈ NHÂN VIÊNĐỊA ĐIỂM: KHU 2 – THỊ TRẤN QUỲNH CÔI – HUYỆNQUỲNH PHỤ - TỈNH THÁI BÌNHCHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN05 /20162

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề