GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1":

Tổng quan về tài chính ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hạch toán kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra đã trở thành công cụ không thể thiếu được trong quá trình quản lý, chỉ đạo hoạt động ngân hàng. Cũng chính vì vậy, kế toán ngân hàng trở thành một trong những môn học chính trong chương trình đào tạo của Học viện Ngân hàng.
Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu nghiệp vụ kế toán ngân hàng của sinh viên, học viên, năm 2002 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng khoa học Học viện Ngân hàng, tập thể tác giả gồm: NGƯT. Vũ Thiện Thập (chủ biên), Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương, TS. Vũ Thị Liên, TS. Đào Y, Ths. Bùi Quang Tiên, Cử nhân Nguyễn Thị Hoa và Phạm Hoàng Đức đã biên soạn lần đầu giáo trình Kế toán ngân hàng.
Qua 3 năm sử dụng, giáo trình Kế toán ngân hàng đã có tác dụng tốt trong việc cung cấp hệ thống lý luận, kỹ thuật nghiệp vụ kế toán ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cho các đối tượng là giáo viên, sinh viên và các đối tượng khác quan tâm đến việc học tập và nghiên cứu lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động ngân hàng đã có một số thay đổi về cơ chế nghiệp vụ, đặc biệt trong xu hướng hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hội nhập quốc tế về lĩnh vực kế toán. Chế độ và kỹ thuật nghiệp vụ kế toán ngân hàng đã có những sự thay đổi cơ bản, trong đó nghiệp vụ kế toán ngân hàng đang thực hiện chuẩn hóa theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới được ban hành và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Do vậy, nội dung giáo trình Kế toán ngân hàng cần phải được biên soạn lại để phù hợp với những biến đổi nói trên.
Cuốn giáo trình kế toán ngân hàng biên soạn lại lần này, về cơ bản vẫn giữ nguyên kết cấu đã được Hội đồng khoa học Học viện phê duyệt năm 2002. Nội dung giáo trình bao quát cả kế toán ngân hàng thương mại và kế toán Ngân hàng Nhà nước, được chia thành 4 phần với 12 chương:
Phần một: Những vấn đề chung về Kế toán ngân hàng
Phần này gồm 1 chương chương I, trong đó trình bày những nội dung được coi là tổng luận về Kế toán ngân hàng như đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm, vai trò của kế toán ngân hàng; các nguyên tắc kế toán cơ bản; tổ chức công tác kế toán ngân hàng và các phương pháp kế toán áp dụng trong kế toán ngân hàng.
Xem thêm

537 Đọc thêm

Giáo trình kế toán kiểm toán

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

+Sử dụng các kỹ thuật để thu thập các bằng chứng kiểm toán +Ghi chép công việc kiểm toán viên đã làm thành hồ sơ kiểm toán +Thảo luận bàn bạc về kết quả kiểm toán và thông nhất ý kiến vớ[r]

7 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ KẾ TOÁN VIỆT NAM VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ KẾ TOÁN VIỆT NAM VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu của mọi nền kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Thế nhưng quá trình hội nhập đâu chỉ có cơ hội mà còn có nhiều thử thách và khó khăn buộc chúng ta phải kiên trì và nỗ lực vượt qua.Một trong những thử thách của quá trình hội nhập là việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán để có thể hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kế toán của Việt Nam bắt nhịp kịp với sự hội nhập kế toán ở các nước có nền kinh tế thị trường và quan trọng hơn là tạo môi trường pháp lý cho hội nhập kinh tế, quốc tế và khu vực.Các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay đang được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế để tạo điều kiện cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của Việt Nam mà việc áp dụng toàn bộ các chuẩn mực kế toán quốc tế vào thực tiễn hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là chưa thể thực hiện được. Chính nguyên nhân đú đó khiến cho các chuẩn mực kế toán Việt Nam dù được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế vẫn có nhiều điểm khác biệt mang tính trọng yếu.
Xem thêm

132 Đọc thêm

Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Xuất phát từ thực trạng chế độ kế toán khu vực công Việt Nam còn nhiều cách
biệt so với kế toán khu vực công trên thế giới. Kế toán khu vực công Việt Nam chưa
cung cấp thông tin hữu ích cho trách nhiệm giải trình và ra quyết định. Vì vậy, kế toán
khu vực công chưa là công cụ hữu ích để quản lý, kiểm soát nguồn tài chính công,
NSNN. Chính sự phát triển nhanh chóng khu vực công trong thập kỷ vừa qua và sự
suy thoái mạnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và khu vực công nói riêng trong năm
gần đây cộng với xu hướng cải cách quản lý tài chính công theo hướng tăng cường
hiệu quả sử dụng nguồn lực công của Việt Nam đòi hỏi kế toán khu vực công Việt
Nam phải có những cải cách tích cực.
Bên cạnh đó là quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã hình thành các
mối quan hệ quốc tế. Việt Nam đã gia nhập các điều ước quốc tế, trở thành thành viên
của các tổ chức tài chính WB, IMF, ADB, thành viên ASEAN, tham gia AFTA,
CEPT, APEC… Từ năm 2007 Việt nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
thương mại thế giới (WTO). Trong những cam kết đa phương mà Việt Nam đã ký kết
buộc phải tuân thủ theo lộ trình đã thoả thuận có cam kết về minh bạch hoá thông tin
kế toán, đặc biệt là minh bạch các thông tin kế toán khu vực công đã tạo ra nhu cầu đòi
hỏi cung cấp thông tin có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và phải được quốc tế
thừa nhận (Bộ tài chính, 2011).
Do đó, việc nghiên cứu hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam
nhằm nâng cao tính hữu ích của thông tin trên báo cáo tài chính và phù hợp với thông
lệ kế toán quốc tế là việc làm cấp thiết và rất hữu ích cho Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát:
+ Hoàn thiện báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công đảm bảo BCTC
khu vực công cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế để đáp
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam trong
giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.
Xem thêm

247 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE
Xem thêm

45 Đọc thêm

KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

TRANG 1 KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH VỤ TRANG 2 4.1 TỔNG QUÁT 4.1.1 NHỮNG ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ THEO MỘT VÒNG KHÉP KÍN PHẢI T[r]

34 Đọc thêm

DE CUONG CHI TIET HOC PHAN KIEM TOAN 1 (DCK)

DE CUONG CHI TIET HOC PHAN KIEM TOAN 1 (DCK)

1. Thông tin chung về học phần
1.1. Tên học phần: KIỂM TOÁN 1
1.2. Tên học phần bằng tiếng Anh: AUDITING 1
1.3. Mã học phần: KTKT 505
1.4. Học phần tiên quyết
 Các học phần phải tích lũy trước: Nguyên lý kế toán, Hệ thống thông tin kế toán.
 Các học phần phải học trước: Kế toán tài chính 123.
 Các học phần tiếp theo: Mô phỏng kiểm toán, Kiểm toán 23.
1.5. Chương trình đào tạo: Đại học chính quy
1.6. Ngành đào tạo: Kế toán – Kiểm toán
1.7. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (60 tiết: LT – 30 tiết; BT – 10 tiết; TH – 20 tiết)
1.8. Yêu cầu phục vụ cho học phần
Máy tính, Projector, Micro không dây, giáo trình kiểm toán và tài liệu khác (nếu có)
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 1. LUẬT KẾ TOÁN

KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013
ÔN TẬP
KTTC NÂNG CAO
Tài liệu ôn thi

Sử dụng tài liệu ôn thi do BTC phát hành năm 2012
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15
Các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán
Thông tư 161 ngày 31122007
Thông tư 106 ngày 18112008
Thông tư 602009, ngày 27102009
Thông tư 2442009 ngày 31122009
Học viên có thể tham khảo thêm giáo trình kế toán tài chính, kế toán quản trị các trường Đại học.
Vấn đề 1. Luật kế toán Việt Nam
Xem thêm

96 Đọc thêm

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 ÔN TẬP KTTC NÂNG CAO Tài liệu ôn thi Sử dụng tài liệu ôn thi do BTC phát hành năm 2012 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15 Các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Thông tư 161 ngày 31122007 Thông tư 106 ngày 18112008 Thông tư 602009, ngày 27102009 Thông tư 2442009 ngày 31122009 Học viên có thể tham khảo thêm giáo trình kế toán tài chính, kế toán quản trị các trường Đại học. Vấn đề 1. Luật kế toán Việt Nam
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tiểu luận môn học Báo cáo tài chính HỢP NHẤT KINH DOANH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KINH DOANH

Tiểu luận môn học Báo cáo tài chính HỢP NHẤT KINH DOANH

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 4: NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT KINH DOANH DẪN ĐẾN QUAN HỆ CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON
CHƯƠNG 5: CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 6: SO SÁNH VỚI KẾ TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG 7: BÀI TẬP TỔNG HỢP

114 Đọc thêm

Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Chuẩn mực kế toán quốc tế
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) thành lậ̣p 1973; Năm
2001 đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB)
Với sự tham gia của nhiểu tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên
thế giới, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế có nhiệm vụ soạn thảo,
ban hành và công bố các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)
Từ năm 2003, Chuẩn mực kế toán quốc tế́ (IAS) được gọi là Chuẩn
mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS) (Các chuẩn mực IAS được
ban hành trước đó vẫn mang tên cũ)
Tính đến 112011, đã có 41 chuẩn mực kế toán quốc tế và 9 chuẩn
mực quốc tế về báo cáo tài chính được Ủy ban chuẩn mực kế toán
quốc tế và Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành
Xem thêm

17 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ QUÁ TRÌNH HÒA HỢP – HỘI TỤ CỦA MALAYSIA

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ QUÁ TRÌNH HÒA HỢP – HỘI TỤ CỦA MALAYSIA

MỞ ĐẦU1PHẦN I: KẾ TOÁN MALAYSIA21. Lịch sử hình thành kế toán quốc gia22. Phân tích những nhân tố tác động đến hệ thống kế toán quốc gia32.1. Các yếu tố chính trị và pháp lý32.1.1. Luật pháp32.1.2. Sự gắn kết kinh tế chính trị32.2. Các yếu tố kinh tế42.2.1. Nguồn tài chính42.2.2. Lạm phát52.3. Môi trường văn hóa72.3.1. Nhân tố khoảng cách quyền lực72.3.2. Chủ nghĩa cá nhân72.3.3. Mức độ nam tính82.3.4. Sự né tránh những vấn đề không chắc chắn82.3.5. Quan điểm định hướng dài hạn83. Thực tiễn hòa hợp và hội tụ với kế toán quốc tế. Vai trò của Malaysia đối với kế toán quốc tế sau khi hòa hợp, hội tụ103.1. Thực tiễn hòa hợp và hội tụ103.1.1. Malaysia và chuẩn mực kế toán103.1.2. Những lợi thế của hội tụ123.1.3. Các hoạt động MASB để tiến tới hội tụ với IFRS năm 2012123.2. Vai trò MASB sau khi hội tụ với IFRS154. So sánh 12 chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế16PHẦN II: LIÊN HỆ THỰC TIỄN KẾ TOÁN VIỆT NAM311. Các nhân tố tác động tới hệ thống kế toán Việt Nam31
Xem thêm

42 Đọc thêm

GIÁO TRÌNHKẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNHKẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chương 3: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tưChương 4: Kế toán đầu tư tài chínhGiáo trình là một trong bốn giáo trình của môn kế toán doanh nghiệp trongchương trình dạy nghề có cấu trúc phù hợp với trình độ cao đẳng nghề trên phươngdiện tiếp cận lý thuyết phối hợp với làm thực hànhĐể hoàn thiện giáo trình đã có sự đóng góp của đội ngũ giảng viên trong khoa,các chuyên gia, và đặc biệt là sự góp ý của các đơn vị sử dụng người lao động để giáotrình ngày càng thực tế hơn với công tác kế toán. Xin chân thành cảm ơn tập thể giảngviên; các chuyên gia trong ngành, các đơn vị sử dụng lao động.Tp. HCM,ngày 15 tháng 10 năm 2013Tham gia biên soạn1. Lê Thị Hải Xuân
Xem thêm

3 Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu
tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán.
Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây
dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán
quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu được mong đợi sẽ đóng góp thêm vào lý luận và
thực tiễn hội tụ kế toán quốc tế tại Việt Nam.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận án là đề xuất định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo
tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế. Các mục tiêu nghiên cứu
cụ thể của luận án sẽ được trình bày trong chương 1.
Xem thêm

172 Đọc thêm

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

Phần 2 giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày nội dung các chương: Tổ chức hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán.

64 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Quá trình toàn cầu hóa cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn quốc tế đòi hỏi thông tin tài chính phải nâng cao chất lượng và phải so sánh được với nhau; để so sánh được với nhau các thông tin tài chính phải được ghi nhận trên cùng hệ thống chuẩn mực kế toán chung, là tiền đề để hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) được hình thành. Trên thực tế, các quốc gia có thể áp dụng các chuẩn mực kế toán khác nhau để lập các báo cáo tài chính và các chuẩn mực kế toán có thể có sự khác biệt. Sự khác biệt của hệ thống các chuẩn mực kế toán xuất phát từ sự khác nhau về văn hóa, hệ thống pháp lý, chính trị, quá trình hình thành và phát triển của các hiệp hội nghề nghiệp. Và các báo cáo tài chính của cùng một doanh nghiệp được lập trên các hệ thống chuẩn mực khác nhau có thể có sự khác biệt.

Chuẩn mực kế toán quốc tế đang dần được áp dụng chung trên hơn 100 quốc gia trên thế giới và tại các quốc gia chưa áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cũng đang diễn ra quá trình hòa hợp giữa hệ thống chuẩn mực kế toán của quốc gia đó với chuẩn mực kế toán quốc tế. Ví dụ điển hình, Mỹ đã ký hiệp ước Norwalk năm 2002 nhằm thúc đẩy quá trình hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và Hệ thống các nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận của Mỹ (US GAAP Generally Accepted Accounting Principles); căn cứ vào hiệp ước này, Ủy Ban chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ chỉnh sửa một số điểm trong chuẩn mực kế toán quốc tế và đến năm 2011 Mỹ sẽ chuyển qua sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế. Một ví dụ khác vào tháng 1 năm 2006, Ủy Ban chuẩn mực kế toán Canada cũng đã thông qua kế hoạch 5 năm hội tụ giữa Hệ thống các nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận của Canada (GAAP Canada) với chuẩn mực kế toán quốc tế.
Xem thêm

88 Đọc thêm

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
Phần 1 giáo trình trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán sản xuất kinh doanh qua nội dung 4 chương đầu tài liệu.

80 Đọc thêm

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
Giáo trình Kế toán thuế nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng Luật thuế và các văn bản thuế vào quá trình tính toán, kê khai các loại thuế, từ đó giúp vận dụng vào xử lý nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

119 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Phần 1 giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày nội dung các chương: Những vấn đề lý luận của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.

66 Đọc thêm