ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY":

TIỂU LUẬN MÔN Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa họcPhân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH liên hệ làm rõ sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam

TIỂU LUẬN MÔN MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌCPHÂN TÍCH KHÁI NIỆM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CNTB LÊN CNXH LIÊN HỆ LÀM RÕ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

A. Phân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH
1. Khái niệm
Quá độ là khái niệm triết học, dùng để chỉ sự chuyển biến, chuyển đổi về chất từ sự vật, hiện tượng này sang sự vật, hiện tượng khác, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử.
Theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin, thời kỳ qu[r]

14 Đọc thêm

BG tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam

BG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một nội dung rất quan trọng trong hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ Hồ Chí Minh trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm cách mạng XHCN trê[r]

17 Đọc thêm

BÀI 2 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH CHƯƠNG TRÌNH MỚI

BÀI 2 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH CHƯƠNG TRÌNH MỚI

bài 2 Cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH chương trình mớibài 2 Cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH chương trình mớibài 2 Cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH chương trình mớibài 2 Cương lĩnh xây dựng xây[r]

51 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẢNG VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ TỔNG QUÁT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA ĐẢNG VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ TỔNG QUÁT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của đảng và mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ đi lên cnxh ở việt nam

14 Đọc thêm

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, tài liệu môn học kinh tế chính trị cho các bạn học viên, sinh viên tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như ôn luyện.

22 Đọc thêm

THỜI đại HIỆN NAY và đấu TRANH GIAI cấp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ ở nước TA HIỆN NAY

THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Lịch sử xã hội loài người là lịch sử của đấu tranh giai cấp, trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, các giai cấp bóc lột tuy đã bị đán[r]

9 Đọc thêm

Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

Đề tài: Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tạo ra tiền đề vật chất, tinh thần để hình thà[r]

11 Đọc thêm

tính tất yếu, nội dung và hình thức của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay

TÍNH TẤT YẾU, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiThời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là một xã hội có giai cấp, mà trong xã hội có giai cấp tất yếu nảy sinh đấu tranh giai cấp. V.I.Lênin định nghĩa đấu tranh giai cấp là “cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có[r]

15 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG của lê NIN về cơ cấu xã hội và đấu TRANH GIAI cấp TRONG tác PHẨM KINH tế CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản

TƯ TƯỞNG CỦA LÊ NIN VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

Những nội dung cụ thể của vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được V.I. Lênin trình bày trong tác phẩm, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức phong phú đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, quá trình[r]

29 Đọc thêm

LÝ LUẬN CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

LÝ LUẬN CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

13Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Mác – Ăngghen đãđưa ra nhiều lý luận về giai cấp tư sản, đặc biệt là chương “Tư sản và vôsản”. trong chương “Tư sản và vô sản” các ông đã đi sâu vào nghiên cứuvà làm rõ về đặc điểm, vai trò và mối quan hệ của hai

35 Đọc thêm

ĐẤU TRANH GIAI cấp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đấu tranh giai cấp là những nội dung cơ bản cửa học thuyết Mác Lê nin. là động lực trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ngày nay, nhận dạng đấu tranh giai cấp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là vấn đề hết sức đa dạng và phức tạp. Cần giữ vững lập trưởng và nhìn nhận một cách khách[r]

23 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

41 Đọc thêm

Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tạo ra tiền đề vật chất, tinh thần để hình thành m[r]

21 Đọc thêm

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Đảng và nhà nước ta đã xác định rõ: “ Mọi tổ chức kinh doanh theo các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều được khuyến khích phát triển lâu dàI, hợp tác, cạnh tranh, bình [r]

27 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG NHẬN THỨC MỚI VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG NHẬN THỨC MỚI VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

hình hỗn hợp đan kết với nhau vừa cạnh tranh nhau trên cơ sở bình đẳng trước phápluật. Kinh tế quốc doanh cần có đủ lực lượng chi phối thị trường, song không nhất thiếtchiếm tỷ trọng lớn trong mọi ngành nghề... Những kết luận đó thể hiện trình độ tư duycủa Đảng đã được nâng lên. Nghị quyết Đạ[r]

15 Đọc thêm

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần kinh tế chính trị học Mác – Lênin

CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MÁC – LÊNIN

Trình bày những khái niệm cơ bản, nội dung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay và đề cập đến quan hệ kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Trình bày những khái niệm cơ bản, nội dung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay và đề cập đến qua[r]

9 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4.1. Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamTheo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê nin có 2 con đường quá độ lên CNXH:Con đường thứ nhất là con đường quá độ trực tiếp lên CNXH từ những nước Tư bản phát triển ở trình độ cao.Con đường thứ hai, là quá[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá thế giới” (UNESCO – 1987), là “một trong một trăm nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ XX” (TIME – 2005). Người ra đi để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong hệ thống tư tưởng củ[r]

26 Đọc thêm