TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT":

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ SÀI GÒN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn
Xem thêm

88 Đọc thêm

Báo cáo chuyên đề hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yên

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm 4
1.1.2.1. Khái niệm 4
1.1.2.2. Phân loại 5
1.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 5
1.1.4. Kỳ tính giá thành 6
1.1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang 7
1.1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 7
1.1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 7
1.1.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành 8
1.1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
1.1.6.2. Phương pháp tính giá thành 9
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 15
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 20
1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 22
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 24
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng SECOIN Hưng Yên 24
2.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty 25
2.1.2.1. Chức năng 25
2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động 25
2.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 31
2.1.2.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty 32
2.1.2.5. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 34
2.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên 35
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 35
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty 43
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 44
2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 46
2.2.7. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 62
2.2.8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty 75
2.2.9. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty 88
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 89
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty 94
2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 94
2.4.2. Quy trình tính giá thành 95
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 98
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 98
3.1.1 Ưu điểm 98
3.1.2 Nhược điểm 100
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 101
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 102
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 106
KẾT LUẬN 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNCÁN BỘ HƯỚNG DẪN 110
Xem thêm

122 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng quang huy

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG HUY

LỜI CAM ĐOAN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU viii
LỜI NÓI ĐẦU ix
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP xi
1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp xi
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp xi
1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp xi
1.1.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp chi phối đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở DN xây lắp xii
1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp xiii
Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố (trên thuyết minh báo cáo tài chính). Định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp. xiv
1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thánh sản phẩm trong DN xây lắp xv
1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong DN xây lắp xv
1.2.1.1. Chi phí sản xuất xv
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất xv
1.2.2 Giá thành và phân loại giá thành trong DN xây lắp xvii
1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành xvii
1.2.2.2. Phân loại giá thành xvii
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xxi
1.3. Tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp xxiii
1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xxiii
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xxiv
1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp xxv
Xem thêm

80 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn
Chương 1:Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích thiết kế HTTT kế toán tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
1.2.1 Một số đề tài có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2
1.2.2. Đánh giá khái quát các đề tài liên quan đến đề tài nghiên cứu 11
1.3.1 Mục tiêu chung 12
1.3.2Mục tiêu cụ thể 12
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13
1.4.1Đối tượng nghiên cứu 13
1.4.2Phạm vi nghiên cứu 13
1.5Phương pháp nghiên cứu 13
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15
2.1 Những khái niệm cơ bản 15
2.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 15
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 16
2.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 16
2.1.2.2 Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng kinh tế của chi phí 17
2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động. 18
2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 18
2.1.4 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm 19
2.1.5 Phân loại giá thành sản phẩm 20
2.1.5.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm và cơ sở số liệu để tình giá thành 20
2.1.5.2Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm 21
2.1.6 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 21
2.1.7 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 22
2.2 Phương pháp kế toÁn tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28
2.2.4.1 Phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.4.2 Phương pháp kiểm kê định kì 28
2.2.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp 29
2.2.5.1Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính) 29
2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 30
2.2.5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 30
2.2.6 Các hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất 31
2.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 32
2.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn hay phương pháp trực tiếp 32
2.3.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 32
2.3.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 33
2.3.4 Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ 34
2.3.5 Phương pháp tính giá thành định mức 34
2.3.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 35
2.3.7 Phương pháp tính giá thành phân bước 35
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 37
3.1 Giới thiệu về công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 37
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 37
3.1.2Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 38
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 38
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 40
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 42
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 42
3.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy 42
3.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận công ty. 42
3.1.3.3 Tình hình lao động của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 44
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 44
3.1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 44
3.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 45
3.1.5 Chế độ kế toán chung của công ty 47
3.1.5.1 Các chính sách kế toán chung 47
3.1.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 48
3.1.5.3 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 48
3.2Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 49
3.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 49
3.2.2Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long. 49
3.2.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 50
3.2.3.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty 51
3.2.3.2Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp của công ty 53
3.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung của công ty 55
3.2.3.4 Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài 58
3.2.3.5 Kế toán chi phí khác bằng tiền 58
3.2.3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 58
Kết chuyển. tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 59
3.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long. 59
3.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty. 59
3.3Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 60
3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 60
3.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty 61
CHƯƠNG 4 NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 62
4.1 Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 62
4.1.1 Ưu điểm 62
Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán 64
4.1.2 Nhược điểm 65
4.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 66
4.2.1 Nội dung, yêu cầu của công việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 66
4.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Xem thêm

82 Đọc thêm

Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bê tông thương phẩm

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm.

119 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH tại CÔNG TY CP tư vấn và đầu tư xây DỰNG á CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU

LỜI NÓI ĐẦU81.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp101.1.1. Chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp xây dựng.101.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng.101.1.3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây dựng.121.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.131.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.141.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.141.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.141.2.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.151.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.241.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.251.3.1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.251.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.261.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.26CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.312.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.322.1.2.1. Đặc hoạt động sản xuất kinh doanh322.1.2.2. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.332.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.342.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.372.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán.392.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.442.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.442.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.452.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.512.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.582.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung.642.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.712.2.7. Xác định chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm.722.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.802.3.1.Những mặt đạt được.802.3.2.Những hạn chế còn tồn tại.82CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.863.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.863.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CUẢ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.873.3. MỘ SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.883.3.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ.893.3.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.893.3.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ.913.3.4. Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công.923.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.933.3.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vòa công tác kế toán.94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HISON VINA

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina
Xem thêm

86 Đọc thêm

Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP

BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP
Xem thêm

13 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 1

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1

98 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Xuân
Xem thêm

75 Đọc thêm

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP 10
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 11
1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 12
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm: 13
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 15
1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 15
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 15
1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 16
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 16
1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 17
1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 17
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 18
1.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 27
1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29
1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30
1.5.1. Kỳ tính giá thành 30
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành 30
1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 32
1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY: 33
1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 33
1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 34
1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy: 35
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 38
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY 38
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 39
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm tại công ty 39
2.1.4.Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 41
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán được áp dụng ở công ty 46
2.1.6.Giới thiệu phần mềm kế toán công ty đang áp dụng 52
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRINH GIAO THÔNG 422 53
2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty công trình giao thông 422 53
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá SP dở dang 48
2.2.3.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty. 53
CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 58
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 58
3.1.1.Ưu điểm 58
3.1.2. Hạn chế 59
3.2. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 61
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

113 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÁ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÀ ĐAN

MỤC L ỤC

MỤC L ỤC 1
DANH MỤC VIẾT TẮT 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
LỜI NÓI ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: 9
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TẬP HỢP 9
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 9
1.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 9
1.1.1.Chi phí sản xuất 9
1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. 9
1.1.1.2. Bản chất của chi phí sản xuất 9
1.1.1.3. Phân loại chi phí sản xuất 9
1.1.2. Giá thành sản phẩm. 11
1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 11
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 12
1.1.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 13
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13
1.2.1. Vai trò. 13
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14
1.3. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 15
1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất. 15
1.3.2. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp áp dụng tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 15
1.3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20
1.3.3.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 20
1.3.3.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 21
TK 334 TK 622 TK 631 21
1.3.3.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung. 22
1.3.4. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 22
1.3.4.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính). 23
1.3.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ước lượng sản phẩm tương đương. 23
1.3.4.3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 24
1.4. Đối tượng và phương pháp kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 24
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 24
1.4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 25
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn). 25
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 26
1.4.2.3. Phương pháp phân bước (phương pháp xác định giá thành theo quy trình). 26
1.4.2.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 28
1.4.2.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 29
1.4.2.6. Phương pháp giá thành theo định mức chi phí. 30
1.5. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 30
Giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là tiền đề, là cơ sở để xác định đúng đối tượng của tập hợp giá thành, giúp cho việc tính giá thành được chính xác, phản ánh thực chất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy, chúng cũng có những đặc điểm giống và khác nhau: 30
1.6. Hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp có thể áp dụng. 31
1.6.1.Hình thức nhật ký sổ cái 31
Chứng từ gốc 31
Sổ quỹ 31
Nhật ký Sổ cái 31
Báo cáo tài chính 31
Ghi hàng ngày 31
Ghi cuối tháng 31
1.6.2.Hình thức chứng từ ghi sổ 32
Sổ quỹ 33
Chứng từ ghi sổ 33
Sổ cái 33
Báo cáo kế toán 33
Ghi hàng ngày 33
Ghi cuối tháng 33
Ghi hàng ngày 33
1.6.3.Hình thức Nhật ký chung 34
Chứng từ gốc 34
Sổ cái 34
Ghi hàng ngày 34
Ghi cuối tháng 34
1.6.4.Hình thức Nhật ký chứng từ 35
1.6.5. Hình thức kế toán máy 35
Bảng kê 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHNH NỘI THẤT HÀ ĐAN 37
2.1 Khái quát về công ty TNHN Nội Thất Hà Đan 37
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty. 37
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty. 38
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 39
Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty 40
2.1.3.1 Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty. 40
2.1.3.2 Chức năng ,quyền hạn của từng phòng ban trong công ty. 40
2.1.4 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 41
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần đây 43
2.1.6. Tóm tắt về bộ máy kế toán của Công ty. 44
2.1.6.1.Nhiệm vụ của từng kế toán: 45
2.1.6.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 46
Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 47
Ghi chú: 47
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 47
2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan 48
2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty. 48
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại công ty. 48
Đối tượng tập hợp chi phí: 48
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan. 48
2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48
2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 61
2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở tại công ty. 79
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 81
Phần 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÀ ĐAN 85
3.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán của công ty TNHH nội thất Hà Đan: 85
3.2. Những nhược điểm trong công tác hạch toán của công ty TNHH nội thất Hà Đan: 86
3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH nội thất Hà Đan. 86
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
Xem thêm

90 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.3I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:4I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.7I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.7I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất.9I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.16I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.16I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.18I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.19I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán).21Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.25II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.28II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng:28II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.30II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.37II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.38II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.39Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.40III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.40III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.41Phần kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.4. Kỳ tính giá thành 11
1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19
1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30
Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20
2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20
2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32
2.2.2. Kỳ tính giá thành 33
2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59
Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huy

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG HUY

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huyvà tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huy
Xem thêm

81 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAN ANH.

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

MỤC LỤCLời mở đầu7Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất91.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm91.1.1 Chi phí sản xuất91.1.2 Giá thành sản phẩm111.1.3 Mối quan hệ giữa chi sản xuất và giá thành sản phẩm131.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm141.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm141.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất141.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất151.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất151.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp151.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp171.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung181.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành201.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên201.2.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ211.2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang221.3 Tính giá thành sản phẩm241.3.1 Đối tượng tính giá thành241.3.2 Các phương pháp tính giá thành241.4 Các hình thức kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm311.4.1 Hình thức Nhật ký chung311.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái331.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ351.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ371.4.5 Hình thức Kế toán máy39Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà412.1 Tổng quan chung về công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà…..412.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty412.1.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty432.1.3Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty452.1.4 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty472.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà522.2.1 Phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất522.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất532.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp532.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp632.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung672.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp712.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.4 Tính giá thành sản phẩm74Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1.1 Ưu điểm813.1.2 Hạn chế833.2 Kiến nghị85Tài liệu tham khảo91
Xem thêm

93 Đọc thêm

ĐỀ TÀI :”THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETGAP”

ĐỀ TÀI :”THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETGAP”

Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”.
Xem thêm

115 Đọc thêm

KẾ TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANGKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
Xem thêm

2 Đọc thêm