NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK":

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG

Ngân hàng là một trung gian tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Trong đó, huy động vốn – hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng và đóng một vai trò to lớn trong việc trung chuyển vốn cho nền kinh tế, giúp đồng vốn được sử dụng hiệu quả, đúng đối tương, đúng mục đích. Nền kinh tế muốn đạt được tốc độ tăng trưởng cao thì nguồn lực về vốn là rất quan trọng do vậy vấn đề tăng cường huy động vốn của các ngân hàng thương mại để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đang rất cấp thiết.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển, một loạt các ngân hàng thương mại ra đời, đồng thời với sự gia nhập vào thị trường tài chính Việt Nam ngày càng sâu và rộng của các ngân hàng nước ngoài. Cuộc canh tranh, chạy đua giữa các ngân hàng thương mại đã thực sự bắt đầu và ngày càng khốc liệt khi mà thị phần đang dần bị chia nhỏ. Đứng trước những thách thức đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (VCB Thăng long) với mục tiêu xây dựng trở thành tập đoàn tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới, đang nỗ lực tạo ra lợi thế cạnh tranh cho riêng mình trong tất cả các hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, đặc biệt đối với hoạt động huy động vốn trong giai đoạn hiện nay.
Với ý nghĩa quan trọng của nguồn vốn đối với phát triển kinh tế và mở rộng hoạt động của Ngân hàng Ngoại Thương, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long”.
Xem thêm

91 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20082013Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 0141963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng TMCP vào ngày 0262008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã,
đang và tiếp tục là vấn đề thời sự, thu hút được sự quan tâm lớn cả từ gốc độ nghiên
cứu, xây dựng và điều hành chính sách, quản trị và điều hành kinh doanh ngân
hàng, ... Kể từ khi triển khai thực hiện hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực
hiện hai luật mới ban hành năm 2010 có hiệu lực từ năm 2011, cùng với mở cửa thị
trường dịch vụ tài chính gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động
ngân hàng nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay
gắt của các tổ chức tín dụng (TCTD). Để tồn tại và phát triển được, các tổ chức tín
dụng luôn phải thực hiện liên tục và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh
trong quá trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế
quốc tế.
Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội và quá trình hội nhập kinh tế khu vực
và quốc tế, hoạt động ngân hàng ngày càng có sự cạnh tranh sôi động với sự tham
gia nhiều mô hình ngân hàng khác nhau trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc
biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Sự cạnh tranh thúc đẩy quá trình đổi
mới, tiếp cận cơ cấu lại các NHTM đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ cho
pháp triển kinh tế của đất nước, tuy nhiên cạnh tranh cũng đang đặt ra nhiều vấn đề
cần giải quyết.
Vietcombank là một trong những NHTM đi tiên phong về mở cửa thị trường
và hội nhập quốc tế, quy mô tài sản không ngừng tăng lên, đa dạng về sản phẩm
dịch vụ, mạng lưới chi nhánh ngày càng tăng...Và đến nay, Vietcombank đã nâng
cao được khá nhiều về năng lực cạnh tranh của mình, đóng vai trò quan trọng thúc
đẩy tiến trình đổi mới và phát triển nền kinh tế. Song, đứng trước những yêu cầu đặt
ra trong thực tiễn việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam nói
chung và Vietcombank nói riêng luôn đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ. Xuất phát từ thực tiễn của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, Vietcombank nói riêng.
Tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam” để
nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn ở nước ta
hiện nay.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
– Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về
năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.
– Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank
trong giai đoạn 2009 – 2014
– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các nhân tố đến
năng lực cạnh tranh của Vietcombank.
– Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank trên thị trường
Việt Nam.
– Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh
của Vietcombank trong hệ thống NHTM Việt nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn
cầu, hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2020.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại thương
Việt Nam.
– Phạm vi không gian nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại
thương Việt Nam.
– Phạm vi thời gian:
Dữ liệu thứ cấp: Thu thập trong giai đoạn 2009 – 2013
Dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin đánh giá của nhân viên ngân hàng và khách
hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 2014.
- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Vietcombank, luận
án tập trung vào năng lực cạnh tranh trên các gốc độ: Quy mô; Chất lượng dịch vụ;
Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Phí dịch vụ.
Xem thêm

196 Đọc thêm

Hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh thành phố hồ chí minh, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh thành phố hồ chí minh, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

33 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ : QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ : QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng là một trong những nhân tố quan trọng cấu thành nên nền kinh tế. Đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, ngân hàng càng thể hiện rõ vai trò của mình. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, là kênh dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế, tài trợ cho các nhà đầu tư, phát triền thị trường ngoại hối…
Trong các nghiệp vụ của ngân hàng thì tín dụng ngân hàng là hoạt động quan trọng nhất, là đòn bẩy cho mọi hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. Không chỉ có ý nghĩa thiết yếu cho nền kinh tế mà tín dụng ngân hàng còn là nghiệp vụ hàng đầu, nguồn sinh lợi chủ yếu quyết định sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, theo đó là những hệ quả to lớn đối với toàn hệ thống ngân hàng và cao hơn nữa là toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vô cùng bức thiết với các ngân hàng. Làm thế nào để quản lý rủi ro tín dụng là điều đã và đang được các nhà quản lý, các nhà chính sách, nghiên cứu quan tâm.
Trong nền kinh tế hiện nay các DNVVN đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy DNVVN chiếm tới 97,6% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, các DNVVN sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm. Tuy nhiên một trong số những khó khăn lớn nhất của các DNVVN là thiếu vốn, số lượng các doanh nghiệp này tiếp cận được vốn của các ngân hàng thường chỉ chiếm khoảng 30%.
Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng nhận thức được điều này. Trong những năm vừa qua, ngân hàng luôn chú trọng tới hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng dành cho các DNVVN, từng bước hoàn thiện quy trình hoạt động chuyên nghiệp, khoa học, giảm thiểu rủi ro, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Song, quá trình hoàn thiện nâng cao chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro không thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Nó phải được tiếp diễn không ngừng, luôn đòi hỏi những giải pháp mới để đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế trong nước và bắt kịp sự tiến bộ với ngành ngân hàng trên thế giới. Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình” nhằm đóng góp vào, có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng.
Mục đích nghiên cứu
Trình bày những cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng.
Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình.
Đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Luận văn phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh long an

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH LONG AN

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Trong bất kỳ nền kinh tế nào, hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngân hàng là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân thừa vốn và thiếu vốn, thu hút vốn ở nơi tạm thời nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động này đã góp phần giúp cho quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế trở nên dễ dàng hơn và đồng vốn được sử dụng có hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) lại càng quan trọng, nó giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông để bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị trường còn non yếu. Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới, hội nhập đã mang lại cơ hội nhưng thách thức cũng rất nhiều cho ngành ngân hàng, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn, nếu không nâng cao chất lượng hoạt động thì các ngân hàng trong nước sẽ mất thị phần, bị thâu tóm, hoặc rút khỏi thị trường vì không đủ sức cạnh tranh. Nhận thức được điều này Chính phủ đã chủ trương cổ phần hóa NHTM nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Ngoại thương tiên phong cổ phần hóa. Trong suốt 45 năm trưởng thành và phát triển, NHTMCP Ngoại Thương không ngừng nổ lực và phấn đấu và vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng coi là đầu tầu trong các NHTM Việt Nam, có được những thành quả như vậy là nhờ vào sự hoạt động có hiệu quả của các chi nhánh; cụ thể là quá trình phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn hệ thống, trong đó có chi nhánh Vietcombank Long An. Như các NHTM khác, hoạt động của Vietcombank Long An là kinh doanh tiền tệ, huy động vốn và cho vay lại, trong đó tín dụng là mảng kinh doanh quan trọng đem lại lợi nhuận, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì vậy, để hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì phải phân tích hoạt động tín dụng. Đây là việc làm hết sức quan trọng, và phải tiến hành thường xuyên của các ngân hàng nhằm tìm ra các mặt mạnh và hạn chế, từ đó có giải pháp kịp thời. Do tầm quan trọng của công tác phân tích tín dụng em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động của NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh Long An” làm đề tài nghiên cứu. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) qua 3 năm 2006 2008 của Vietcombank Long An để thấy rõ thực trạng mảng tín dụng này của Chi nhánh, từ đó kiến nghị giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng DNVVN của Chi nhánh. 1.2.1. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung trên đề tài đi vào phân tích các mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm 20062008. Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm. Mục tiêu 3: Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu theo thời hạn tín dụng, theo loại tiền vay và theo ngành kinh tế trong 3 năm 2006 2008 của Vietcombank Long An đối với khách hàng là DNVVN để thấy rõ thực trạng hoạt động của mảng tín dụng này. Mục tiêu 4: Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Chi nhánh. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An qua 3 năm như thế nào? Ngân hàng có những thuận lợi và gặp những khó khăn gì trong hoạt động kinh doanh của mình? Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm ra sao? Chi nhánh có những thuận lợi và khó khăn gì? Thực trạng trong hoạt động tín dụng DNVVN của ngân hàng giai đoạn 20062008 như thế nào? Những giải pháp nào nhằm nâng cao chất lượng, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng DNVVN của Chi nhánh? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lĩnh vực hoạt động của Vietcombank Chi nhánh Long An đa dạng và phong phú. Nhưng thời gian thực tập và khả năng tiếp cận của bản thân có hạn nên em không thể phân tích một cách sâu sắc các hoạt động của Ngân hàng. Nội dung luận văn chỉ đề cập đến hoạt động tín dụng DNVVN tại Ngân hàng. 1.4.1 Không gian Đề tài tập trung phân tích tình hình hoạt động tín dụng DNVVN của NHTMCP Ngoại thương Long An. 1.4.2 Thời gian Số liệu nghiên cứu được thu thập trong ba năm 20062008. Thời gian thực hiện đề tài từ 02022009 đến 25042009. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tín dụng DNVVN của NHTMCP Ngoại thương Long An. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Để thực hiện đề tài này, em đã có tham khảo qua tài liệu nghiên cứu sau: Mai Thanh Bình, Đại học Cần Thơ, (2008), Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ”. Đề tài tập trung phân tích thực trạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Sacombank Cần Thơ qua doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu; xem xét những nhân tố ảnh hưởng và từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng tín dụng này. Trong bài viết tác giả thu thập số liệu thứ cấp tại ngân hàng giai đoạn 20052007, dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối. Trần Quốc Thái, Đại học Cần Thơ, (2008), Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Cần Thơ”. Trong đề tài này, tác giả phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn; xem xét, đánh giá những hạn chế, rủi ro, thuận lợi, khó khăn từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Trong bài tác giả sử dụng chủ yếu các phương pháp: so sánh số tuyệt đối và tương đối.
Xem thêm

57 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đi cùng với xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại ở nước ta đang từng bước chuyên môn hoá các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nhanh chóng tiếp cận và phát triển dịch vụ ngân hàng.
Dịch vụ ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng, đem lại tiện ích cho người dân, thúc đẩy chu chuyển vốn trong xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự phát triển của công nghệ ngân hàng, sự đòi hỏi cao hơn của khách hàng tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại. Chính sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng đòi hỏi mỗi ngân hàng thương mại phải lựa chọn cho mình một hướng đi cụ thể.
Với mục tiêu chung của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực trong thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng đang trong quá trình hội nhập, Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã phát triển với nhiều dịch vụ khác nhau phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa. Tuy nhiên trên thực tế số lượng các dịch vụ còn hạn chế, chất lượng các dịch vụ vẫn còn một số bất cập, thách thức vẫn còn phía trước. Nhằm tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế cạnh tranh cùng với chiến lược phát triển của Sở Giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” được lựa chọn.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
-Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển các dịch vụ ngân hàng.
-Nghiên cứu thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những thuận lợi, thành công cũng như khó khăn, hạn chế trong phát triển dịch vụ, qua đó tìm hiểu được những nguyên nhân của hạn chế đó.
-Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch -Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.
3. Phạm vi nghiên cứu
-Phạm vi không gian: tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
-Phạm vi thời gian: Trong thời gian khoảng từ năm 2007 đến 2009
-Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng cung ứng và phát triển dịch vụ ngân hàng của Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Các dịch vụ ngân hàng ở đây giới hạn trong phạm vi là các dịch vụ mà Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cung ứng cho các khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp
4. Phương pháp nghiên cứu
Xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, tư duy lô gíc và điều tra để làm rõ nội dung nghiên cứu của đề tài.5. Những đóng góp mới của luận văn:
-Làm rõ thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những vấn đề cần giải quyết và nguyên nhân.
-Đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng trong thời gian tới.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày với ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng
Chương 2: Thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Xem thêm

81 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK
Xem thêm

32 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Bài luận văn dưới đây sẽ phân tích cho chúng ta thấy được năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam đạt đến mức độ nào. Xem thêm các thông tin về Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại đây

86 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận tổng quan về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Xem thêm

106 Đọc thêm

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Nội dung chính của khóa luận là đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thông qua việc phâ tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Do hoạt động của ngân hàng gần giống như hoạt động của một công ty nên khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, khóa luận vẫn sử dụng các yếu tố bên trong (quản trị, marketing, nguồn nhân lực, năng lực tài chính…) và các yếu tố bên ngoài (môi trường vĩ mô gồm môi trường kinh tế, môi trường văn hóa – xã hội, môi trường công nghệ…; môi trường vi mô gồm đối thủ cạnh tranh, khách hàng…). Đề tài đưa ra số liệu để so sánh hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietcombank so với các ngân hàng TMCP khác. Từ việc phân tích các yếu tố này, khóa luận đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Xem thêm

127 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Nhận thức được điều này được tầm quan trọng của thẻ thanh toán, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung và Chi nhánh Ngoại thương Hà Nội nói riêng luôn tích cực đa dạng sản phẩm dịch vụ thẻ, đầu tư cho hệ thống công nghệ, mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, triển khai nhiều chương trình marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của dịch vụ thẻ. Tuy nhiên dịch vụ thẻ hiện nay là mảng hoạt động được rất nhiều ngân hàng chú trọng đầu tư phát triển và gia tăng cạnh tranh bằng nhiều chiến lược hết sức đa dạng và linh hoạt. Điều này đã và đang gây ra nhiều thách thức, áp lực cho hoạt động kinh doanh thẻ của Vietcombank Hà Nội, đòi hỏi Chi nhánh phải có chiến lược hết sức đúng đắn cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ toàn Chi nhánh.
Là một cán bộ làm việc có liên quan trong lĩnh vực thẻ, tôi đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thẻtại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Hà Nội” nhằm hệ thống thống hóa các vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻtại NHTM, đồng thời phân tích thực trạng việc cung cấp dịch vụ thẻtại Vietcombank Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hơn nữa dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội.
Xem thêm

103 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG (VIETCOMBANK THĂNG LONG)

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, việc phải sắp xếp thời gian và công việc để ra tận ngân hàng làm các thủ tục giao dịch từ nhỏ đến lớn thực sự là một điều khó khăn. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) với nhiều tiện ích vượt trội thực sự đã trở thành “cứu cánh” cho rất nhiều khách hàng bận rộn và đã trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển dịch vụ của các ngân hàng.
Nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ Ngân hàng điện tử, sau một thời gian thực tập tại Phòng Thanh toán Kinh doanh – Dịch vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Thăng Long, được sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cùa chi nhánh, sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô kết hợp với những tài liệu em đã nghiên cứu tham khảo, em quyết định lựa chọn đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long).
Xem thêm

83 Đọc thêm

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN

Mục tiêu chính của nghiên cứu là khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chất
lượng dịch vụcho vay cá nhân và đo lường chất lượng dịch vụcho vay cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổphần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An
(Vietcombank Long An).

139 Đọc thêm

Luận văn tài chính ngân hàng Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) hà nội

LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG (VIETCOMBANK) HÀ NỘI

Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) hà nội là luận văn được hội đồng đánh giá xuất sắc. Với những thông tin cập nhật mới nhất, trình bày văn bản đẹp, đây sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị.

59 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh thành công

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH CÔNG

Một trong những hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, làm cầu nối giữa cung và cầu vốn. Với vai trò là trung gian tài chính quan trọng hệ thống ngân hàng thương mại đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định thì nguồn lực về vốn đóng vai trò quan trọng. Vì vốn là một trong các yếu tố đầu vào cơ bản đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Do vậy, tăng cường huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế xã hội là điều cần thiết. Huy động vốn đồng thời cũng là một mảng hoạt động quan trọng có tính chất quyết định tới tất cả các hoạt động khác của một ngân hàng thương mại.
Đối với ngân hàng Ngoại thương Thành Công để hoàn thành được chiến lược phát triển tới năm 2013 và góp sức cùng các chi nhánh khác tự tin xây dựng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn đầu tư tài chính Ngân hàng Ngoại thương lớn mạnh thì gia tăng nguồn vốn, đặc biệt là vốn thu hút từ trong nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu. Nhận thức được điều này ban lãnh đạo ngân hàng luôn quan tâm và đặt ra tiêu chí cụ thể phát triển nguồn vốn huy động trong từng kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của ngân hàng vẫn chưa xứng với tiềm năng và uy tín mà ngân hàng có được. Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công em đã chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh thành công” để nghiên cứu, tìm hiểu và xin đưa ra một số giải pháp để gia tăng vốn huy động tại ngân hàng.
Xem thêm

103 Đọc thêm

Hoạt động kinh doanh tại SGD Vietcombank

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SGD VIETCOMBANK

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK NGÔ QUYỀN – HÀ NỘI.1.1 Quá trình hình thành và phát triểnNgày 30102008, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức khai trương trụ sở hoạt động mới tại địa chỉ 3133 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng năm 2008.Điểm giao dịch mới của SGD nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, thuận lợi về giao thông, với mật độ dân cư lớn, hệ thống doanh nghiệp và cơ quan dày đặc, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều ngân hàng, sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ và là một lợi thế để Sở giao dịch Vietcombank phát huy tốt hiệu quả hoạt động với thế mạnh về vốn và các hoạt động nghiệp vụ chuyên biệt của một ngân hàng đối ngoại, cũng như các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và nhiều sản phẩm mới hướng đến khách hàng cá nhân mà Sở giao dịch đang triển khai.Sở giao dịch Vietcombank hiện có hệ thống 19 phòng giao dịch và khoảng 150 máy ATM được đặt tại các điểm giao dịch thuận tiện, đảm bảo cung cấp đến khách hàng những dịch vụ hiện đại, tiện ích cùng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Với hoạt động kinh doanh đa dạng, SGD Vietcombank hiện cung ứng tất cả các dịch vụ liên quan đến tiền tệ, ngân hàng và nhiều hoạt động khác theo Luật các TCTD, có thể kể đến những dịch vụsản phẩm tiêu biểu: Tín dụng; Phát hành và thanh toán thẻ; kinh doanh ngoại tệ; thanh toán xuất nhập khẩu…1.2 Nhiệm vụ.Chức năng: Vietcombank Ngô Quyền đã thực hiện đầy đủ các chức năng của 1 NHTM hiện đại:Nhận tiền gửi có và không có kỳ hạn bằng tiền gửi Việt Nam đồng và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế cá nhân trong và ngoài nước.Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ đối với mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư.Cho vay vốn bằng các nguồn tài trợ Đài Loan, EC...Thực hiện nghiệp vụ cầm đồ, cầm cố bất động sản, cho vay tiêu dùng đối với tất cả đối tượng dân cư và mọi thanh phân kinh tế.Dịch vụ thanh toán chuyển tiền nhanh qua mạng vi tính hiện đại với các tỉnh, thành phố trong cả nước và tất cả các nước trên thế giới.Dịch vụ thu chi tiền mặt tại cơ sở cho các tổ chức kinh tế và dân cư mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Vietcombank Ngô QuyềnDịch vụ bảo quản tuyệt đối, an toàn tài sản quý cho mọi tổ chức kinh tế và tư nhân.Dịch vụ tư vấn, lập luận chứng kinh tế đầu tư phát triển SXKD.Thực hiện nghiệp vụ tín dụng, thuê mua bất động sản, tư vấn liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức kinh tế.Mua bán chuyển đổi ngoại tệ và chi trả kiều hối theo nhu cầu của khách hàng bằng tiền mặt, ngân phiếu, séc.Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, cung cấp dịch vụ chế tác sửa chữa tư trang, vàng, bạc, đá quý1.3 Bộ máy tổ chức
Xem thêm

29 Đọc thêm

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU
Theo quy định trong điều 14 Quy chế 25 của trường Đại học Ngoại thương về việc thực tập giữa khóa của sinh viên, em đã liên hệ và được nhận thực tập tại Phòng Thanh toán quốc tế của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2962009 đến 3172009.
Trong quá trình học tập tại nhà trường cũng như trong 5 tuần thực tập tại Phòng Thanh toán của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, em nhận thấy việc thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu bằng phương pháp tín dụng chứng từ (LC) là rất phổ biến, và được các bên tin tưởng áp dụng. Mặt khác, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng có uy tín hàng đầu và đã có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này tại Việt Nam và nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ phía khách hàng. Chính vì thế, em đã chọn đề tài “Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua”.
Bài báo cáo gồm 3 phần chính:
Chương I : Khái quát về Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Chương II : Tình hình thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Chương III : Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình về mặt tài liệu cũng như ý kiến đóng góp của cán bộ Phòng Thanh toán quốc tế Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, sự hướng dẫn tận tình của chị Nguyễn Thu Phương. Và xin đặc biệt cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thu Trang đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
1. Lịch sử hình thành Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
a) Lịch sử hình thành
Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam là đơn vị trực thuộc Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Sở Giao dịch Vietcombank được thành lập theo quyết định số 1215QĐNHNTTCCBĐT ngày 28122005 và hoạt động theo Quyết định số 1234QĐNHNTTCCBĐT ngày 30122005. Lúc đó, Sở Giao dịch trực thuộc Hội Sở chính của Vietcombank.
Tháng 52006, Sở Giao dịch Vietcombank tách ra hoạt động như một đơn vị độc lập so với Hội Sở chính. Đến ngày 05062008 Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo Quyết định số 431QĐNHNTTCCBĐT ngày 0562008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần thương mại Ngoại thương Việt Nam.
Như vậy, Sở Giao dịch là một chi nhánh của Vietcombank và không có tư cách pháp nhân, được Vietcombank ủy quyền, kinh doanh trên các lĩnh vực được phép. Từ khi thành lập cho đến nay, Sở Giao dịch Vietcombank luôn khẳng định được vị thế “anh cả” trong đại gia đình Vietcombank. Không chỉ hoạt động như một chi nhánh của Vietcombank với thị phần lớn trong nhiều lĩnh vực tại Hà Nội, Sở Giao dịch còn là nơi tiên phong thực hiện các chủ trương chính sách của Vietcombank, đi đầu trong việc thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện một số nghiệp vụ đặc thù khác. Trong thời gian qua, Sở Giao dịch luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Vietcombank về quy mô huy động vốn, ngay cả trong những thời điểm̀ công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn.
b) Chức năng và nhiệm vụ
Theo Quy chế tổ chức và hoạt động thuộc Quyết định số 1234QĐNHNTTCCBĐT ngày 30122005, Sở Giao dịch có những chức năng sau:
Huy động vốn
Cho vay
Vay nợ viện trợ
Dịch vụ hối đoái và dịch vụ thẻ
Bảo lãnh
Dịch vụ thanh toán gồm có thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa.
Xét duyệt cho vay, kiểm tra xử lý
Chiết khấu và cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác
Các hoạt động khác
Tuy nhiên, Sở Giao dịch không được phép tham gia vào lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và thị trường tiền tệ liên ngân hàng trừ khi được sự cho phép của Ngân hàng Ngoại thương trung ương.
2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Theo quyết định số 1235QĐNHNTTCCB ngày 30122005 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, cơ cấu tổ chức hoạt động của Sở giao dịch Vietcombank như sơ đồ sau:
Xem thêm

28 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường Bất động sản cũng ngày càng trở nên sôi động thu hút sự quan tâm của không ít nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Để đáp lại cầu về nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê... ngày càng cao, các dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh Bất động sản cũng ngày càng tăng. Các dự án kinh doanh Bất động sản thường là những dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn do đó các Ngân hàng đã trở thành nguồn cung cấp vốn đắc lực cho thị trường này. Tuy nhiên, đây là một thị trường khá nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên đã khiến cho các Ngân hàng còn dè dặt trong việc cho vay với các dự án liên quan đến Bất động sản mặc dù nguồn lợi nhuận thu về từ thị trường này là không nhỏ.Do đó, để vẫn có thể cấp vốn cho các dự án kinh doanh Bất động sản mà vẫn giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, mang lại lợi nhuận về cho ngân hàng thì nhất thiết phải chú trọng đến công tác thẩm định dự án. Quá trình thẩm định sẽ giúp cho ngân hàng có một cái nhìn chính xác, tỉ mỉ với các dự án kinh doanh Bất động sản để đưa ra những quyết định hợp lý, để vừa không bỏ qua cơ hội, vừa có thể đạt hiệu quả cho vay cao.Trong thời gian thực tập tại Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), em nhận thấy công tác thẩm định các dự án kinh doanh Bất động sản vẫn còn một số vướng mắc, tỷ trọng dư nợ của ngành này còn ít so với tổng dư nợ của ngân hàng và so với cầu về vốn đối với ngành này. Vì vậy, nhằm giúp cho Ngân hàng mạnh dạn hơn trong việc cho vay với các dự án kinh doanh Bất động sản, tăng tỉ lệ dư nợ của ngành mà vẫn đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn, góp phần giải quyết một phần nhu cầu Bất động sản đang lên cao của thị trường, tháo gỡ khó khăn trong việc huy động vốn đối với nhà đầu tư kinh doanh Bất động sản, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án kinh doanh Bất động sản tại Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” nhằm xem xét thực trạng của công tác thẩm định, tìm ra chỗ vướng mắc để từ đó có những biện pháp thích hợp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thẩm định đối với các dự án kinh doanh Bất động sản.
Xem thêm

117 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH NGÂN HÀNG BẰNG BUSINESS MODEL CANVAS

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH NGÂN HÀNG BẰNG BUSINESS MODEL CANVAS

Nhắc đến ngân hàng, chúng ta thường nghĩ đơn giản đây là một
định chế tài chính kiếm tiền và tạo ra lợi nhuận bằng cách cho vay
và huy động vốn. Tuy nhiên, để hiểu sâu xa hơn về ngân hàng,
chúng ta vẫn có thể áp dụng business model canvas để hiểu thêm
về mô hình hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Trong bài
viết này, FGate sẽ áp dụng business model canvas cho trường hợp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) để các bạn có thể ứng dụng business model canvas
vào việc phân tích mô hình kinh doanh của một ngân hàng
Xem thêm

69 Đọc thêm