VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC":

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệ[r]

58 Đọc thêm

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá ở Việt Nam hiện nay

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Việt Nam là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, lại không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng và tài nguyên vốn có. Trong khi đó việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế tập trung hành chính bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhưng vẫn còn mang nặng[r]

17 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC TIỄN ÁP DỤNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC TIỄN ÁP DỤNG

của Nhà nước hiện do các doanh nghiệp này nắm quá lớn. Có thể nói, việcban hành một chương riêng về DNNN trong LDN2014 là một bước đột pháthể chế lần hai đối với các DNNN, việc này tạo ra hành lang pháp lý đủ chặtchẽ và thống nhất trong quản lý DNNN.Việc thay đổi các quy định về DNNN t[r]

67 Đọc thêm

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - TỪ THỰC TIỄN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với mục tiêu xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng chú trọng hoàn
thiện và hài hòa hóa các thành phần kinh tế. Trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ l[r]

215 Đọc thêm

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay

NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhà[r]

24 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐIỀU 1 LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2003

PHÂN TÍCH ĐIỀU 1 LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2003

phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty tráchnhiệm hữu hạn nhà nước có 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp có cổ phần, vốn gópchi phối của Nhà nước.Đặc điểm về tư cách pháp lý và trách nhiệm tài sản : Doanh nghiệp

2 Đọc thêm

QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

lý sử dụng vốn nhà nước. Vấn đề quản lý sử dụng vốn nhà nước cần đượcluật riêng điều chỉnh, bởi các lý do chủ yếu sau đây: nền kinh tế thị trườngđòi hỏi Nhà nước phải quản lý vĩ mô nền kinh tế bằng công cụ là pháp luật;Nhà nước quản lý gián tiếp DNNN thông q[r]

167 Đọc thêm

Tiểu luận tìm hiểu về Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tiểu luận tìm hiểu về Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Theo Luật Doanh nghiệp nhà nước (1995), DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà n[r]

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1
1.1. Khái niệm 1
1.2. Phân loại doanh nghiệp Nhà nước 1
1.2.1. Dựa vào mục đích hoạt động gồm: 1
1.2.2. Dựa vào tiêu chí cơ quan quản lý gồm: 1
1.2.3. Dựa vào quy mô gồm 2
1.2.4. Dựa vào hinh thức quản lý 2
1.3. Vai trò của các Doanh nghiệp nhà nước[r]

34 Đọc thêm

Tìm hiểu về doanh nghiệp nhà nước

TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập, tổ chức và quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. Hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước có thể là hoạt động kinh doanh , có thể là hoạt động phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi Nhà nước ra quyết đị[r]

7 Đọc thêm

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh n[r]

27 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUẢN lý vốn NHÀ nước tại DOANH NGHIỆP NHÀ nước HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUẢN lý vốn NHÀ nước tại DOANH NGHIỆP NHÀ nước HIỆN NAY

Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nhà nước (mà trong đó doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt) giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước thực hiện giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao. Việc Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước đặt[r]

Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dệt kim Hà Nội

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Vốn luôn được coi là yếu tố đầu vào quan trọng hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh, là linh hồn, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì thế có thể nói những thành tựu mà doanh nghiệp đạt được là kết quả của nghệ thuật sử dụng vốn của doanh nghiệp. Tuy nh[r]

82 Đọc thêm

Báo cáo rà soát luật xây dựng

BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT XÂY DỰNG

Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản quy định chỉ các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên mới được điều chỉnh dự án trong một số trường hợp.Quy định này chưa bảo đảm tính hợp lý và công bằng giữa các doanh nghiệp có vố[r]

19 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Đề Tài: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LUẬN VĂN: ĐỀ TÀI: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tất cả mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (nộp thuế cho NSNN) NSNN cấp vốn cho doanh nghiệp Nhà nước và có tểh góp vốn với Công ty liên doanh hoặc Công ty cổ phần (mua cổ phiếu) hoặc cho vay( mua trái phiếu) tùy theo mục đích yêu c[r]

54 Đọc thêm

VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng. Vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp.Vì vậy[r]

71 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

nghiệp khai thác dầu khí lớn, trên 45%).Mức tỷ suất lợi nhuận này còn thấp xa so với mức lãi suất tiền vay vốn, vì vậyphần lớn các doanh nghiệp vay vốn nhiều thì hoạt động kinh doanh có lãi chỉ đủ trả cholãi suất tiền vay.Tỷ lệ lãi trên doanh thu tiêu thụ tuy có tăng, nhưng cũng[r]

15 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp được coi là một tế bàocủa nền kinh tế với nhiệm vụ là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho xã hội, từ đó đạt được mục đích tối đa hóa lợi nhuận của mình. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh[r]

98 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Vốn là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng bậc nhất để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển và tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, vốn lưu động là bộ phận rất quan trọng trong vốn[r]

59 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY PPT

Nghị định số 592011NĐCP ngày 1872011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thành công ty cổ phần,có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2011,được sửa đổi,bổ sung bởi:
Nghị định số 1892013NĐCP ngày 20112013 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 592011NĐCP ngày 1872[r]

40 Đọc thêm