NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM...":

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Vốn là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng bậc nhất để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển và tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, vốn lưu động là bộ phận rất quan trọng trong vốn[r]

59 Đọc thêm

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN

LỜI CAM ĐOAN


Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Báo cáo tốt nghiệp được hình thành và phát triển trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, số liệu thực của công ty TNHH Minh Tiến, kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của[r]

68 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn

VỐN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

MỤC LỤC
Trang bìa……………………………………………………………………………..i
Lời cam đoan ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục bảng biểu vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh 4
1.1.1. Kh[r]

81 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện cơ TĨNH GIA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivMỤC LỤCvDANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiDANH MỤC BẢNGviiDANH MỤC BIỂU ĐỒviiLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng nghiên cứu24. Phương pháp ngh[r]

55 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt ([r]

Đọc thêm

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa

VỐN KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HÒA

Vốn là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh,đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp vốn là điều kiện để đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp… V[r]

62 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
1. Tính cấp thiết của đề tài 4
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu của khóa luận 5
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ 6
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 6
1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò[r]

69 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP 8
1.1. Lý luận cơ bản về vốn kinh doanh tại doanh nghiệp 8
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 8
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8
1.1.3.[r]

82 Đọc thêm

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV thuốc lá thăng long

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt động tài chính và hoạt động tài chính không thể tách rời quan hệ trao đổi tồn tại giữa các đơn vị kinh tế. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ kh[r]

105 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY TNHH THỌ THANH

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THỌ THANH

MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu14.Phương pháp nghiên cứu25.Kết cấu chuyên đề2CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP32.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN32.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp32.1.1.1 K[r]

45 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế 4
1.1.1. Khái niệm và[r]

112 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

1.1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm cơ sở cho sự phát triển lớn mạnh. Muốn vậy doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu qu[r]

66 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kinh doanh dược Thiên Thành

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH

Cùng với sự chuyển mình của đất nước, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Đây là thời kỳ đổi mới và phát triển theo guồng máy cơ chế thị trường, các doanh nghiệp là chủ thể sản xuất, kinh doanh độc lập, do vậy sự cạnh tranh diễn ra tr[r]

72 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long

TÓM TẮT LUẬN VĂN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: 9
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 9
1.1. Khái quát chung về VLĐ trong doanh nghiệp. 9
1.1.1.Khái niệm và đặc điểm VLĐ của doanh nghiệp. 9
1.1.2.Vai trò của VLĐ. 9
1.1.3.Phân loại VLĐ. 9
1.2. Quản lý VLĐ trong[r]

32 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÙNG HƯNG

Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất[r]

141 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất[r]

74 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Điện Quang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN QUANG

MỤC LỤC .................................................................................................................1LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................4CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH[r]

73 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG

MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 8
1.1. Khái quát chung về VLĐ trong doanh nghiệp. 8
1.1.1.Khái niệm và đặc điểm VLĐ của doanh nghiệp. 8
1.1.2.Vai trò của VLĐ. 9
1.1.3.Phân loại VLĐ. 9
1.2. Quản lý VL[r]

63 Đọc thêm

ĐÀO THỊ HOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại THANH TRUNG

ĐÀO THỊ HOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI THANH TRUNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCSH chủ sở hửuDHdài hạnDVdịch vụDNNNdoanh nghiệp nhà nướcDTT doanh thu thuầnĐVT đơn vị tiền ĐTNH đầu tư ngắn hạnĐTDH đầu tư dài hạnNSNN ngân sách nhà nướcNHngắn hạnNVLĐTX nguồn vốn lưu động thường xuyênNVLĐTT nguồn vốn lưu động tạm thờiVLĐ vốn lưu độngVKD vốn kinh doanhVCS[r]

65 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp 1
1.1.1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1
1.1.[r]

79 Đọc thêm

Cùng chủ đề