NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM":

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Vốn là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng bậc nhất để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển và tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, vốn lưu động là bộ phận rất quan trọng trong vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước đây, đối với các doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, chế độ cấp phát vốn và giao nộp sản phẩm theo chỉ tiêu đã làm vô hiệu hóa tác dụng vai trò của vốn. Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, có sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế, cùng với sự chuyển đổi của cơ chế quản lý, cắt giảm nguồn ngân sách nhà nước, chuyển giao quyền tự chủ, nguồn vốn cho các doanh nghiệp quản lý và sử dụng. Từ đó, các doanh nghiệp trở thành các đơn vị kinh tế độc lập, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở lên gay gắt. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó là sự sống còn của các doanh nghiệp khi tìm chỗ đứng trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Giải Pháp Kiểm Định Việt Nam, em đã chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Giải Pháp Kiểm Định Việt Nam"
Xem thêm

59 Đọc thêm

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN

LỜI CAM ĐOAN


Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Báo cáo tốt nghiệp được hình thành và phát triển trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, số liệu thực của công ty TNHH Minh Tiến, kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến nơi em thực tập. Mọi tham khảo trong báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng.
Một lần nữa, em xin khẳng định về sự trung thực của cam kết trên.


Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014
Sinh viên thực hiện


TRẦN THỊ LIÊN

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường Đại học công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa, đặc biệt là các thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học cao đẳng. Xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến đã cung cấp cho em những tư liệu, tài liệu quý báu giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014
Sinh viên


Trần Thị Liên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 3
1.1.2. Đặc điểm, vai trò vốn kinh doanh 3
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh 5
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 9
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 9
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 10
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 12
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 13
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 14
1.2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 14
1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 16
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18
1.3.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 18
1.3.2. Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 19
CHƯƠNG 2 21
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINHTIẾN…………………………………………………………………………………………….21
2.1. Khái quát về công ty Minh Tiến 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Minh Tiến 21
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của công ty 21
2.1.2.1 Chức năng 21
2.1.2.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty 22
2.1.2.3 Thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh 24
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 24
2.2. Thực trạng về vốn và tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Tiến 25
2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 25
2.2.2 Tình hình tài chính của công ty 26
2.2.2.1 Khái quát tình hình tài chính của công ty 26
2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 28
2.2.3. Thực trạng quản lý vốn của công ty 33
2.2.3.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp 33
2.2.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn 37
2.2.4. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 38
2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 38
2.2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 40
2.2.4.3 Hiệu quả sử dụng tổng thể vốn kinh doanh 42
2.2.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013 43
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Tiến 46
2.3.1. Những kết quả đạt được 46
2.3.2. Những tồn tạị và nguyên nhân 47
2.3.2.1. Những tồn tại 47
2.3.2.2. Nguyên nhân 48
CHƯƠNG 3 50
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN ………………………………………………………………………………………………………50
3.1 Những định hướng phát triển của công ty TNHH Minh Tiến 50
3.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 50
3.1.2. Những định hướng của công ty trong thời gian tới 50
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến 51
3.2.1. Giải pháp chung đối với công ty 51
3.2.1.1. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn 51
3.2.1.2. Đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty 53
3.2.1.3. Quản lý chặt chẽ chi phí 54
3.2.1.4. Mở rộng mạng lưới bán hàng và đối tượng khách hàng 55
3.2.1.5. Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 55
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 55
3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu 55
3.2.2.2. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho 57
3.2.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên một cách hợp lý 57
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 59
3.3 Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến 60
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 60
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng 61
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Danh mục bảng
Bảng 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh các năm 20102013
Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán các năm 20102013
Bảng 2.4: Các chỉ tiêu tài chính
Bảng 2.5: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty các năm 20102013
Bảng 2.6: Cơ cấu vốn của công ty
Bảng 2.7: Cơ cấu phân bổ tài sản – nguồn vốn của công ty các năm 20102013
Bảng 2.8: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động
Bảng 2.9: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn các năm 20102013
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của công ty
Bảng 2.11: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty
Bảng 2.12: Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013 của công ty
Danh mục biểu đồ:
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2012
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2013
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Diễn giải
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
NSNN Ngân sách nhà nước
NVL Nguyên vật liệu
UBND Ủy ban nhân dân
PTNT Phát triển nông thôn
SXKD Sản xuất kinh doanh
VCSH Vốn chủ sở hữu
TSLĐ Tài sản lưu động
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vốn kinh doanh là một trong các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
Công ty TNHH Minh Tiến được thành lập năm 2004, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấp phép kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh phân bón phục vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai.
Với mong muốn giúp công ty có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến”
2. Mục đích nghiên cứu
Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, từ đó có các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng vốn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phù hợp với mục đích nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ chức, quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Minh Tiến trong những năm tới.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp:
Phương pháp thống kê,
Phương pháp phân tích tổng hợp,
Phương pháp đánh giá dựa trên các tài liệu sưu tầm…
Kết hợp suy luận, phân tích để làm sáng tỏ vấn đề


5. Kết cấu bài báo cáo
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến.
Xem thêm

68 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn

VỐN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

MỤC LỤC
Trang bìa……………………………………………………………………………..i
Lời cam đoan ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục bảng biểu vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh 4
1.1.1. Khái niệm,đặc trưng và vai trò của vốn kinh doanh 4
1.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 4
1.1.1.2.Đặc trưng của vốn kinh doanh 5
1.1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh 6
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 6
1.1.2.1. Căn cứ theo đặc điểm chu chuyển: 7
1.1.2.2. Căn cứ vào nguồn hình thành 10
1.1.2.3. Căn cứ vào tính chất 10
1.1.2.4. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn 11
1.1.2.5.Theo phạm vi huy động vốn 11
1.1.3. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 12
1.1.3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 12
1.1.3.2. Nợ phải trả 13
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 14
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 14
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.. 15
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh 15
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17
1.2.2.3. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hiệu suất và hiệu quả (theo phương pháp phân tích DU PONT).. 18
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18
1.2.3.1. Các nhân tố khách quan 18
1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan 19
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN 21
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Liên Sơn 21
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu hoạt động 22
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu hoạt động của công ty 22
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý công ty 23
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán 25
2.1.3.3. Các nguồn lực của công ty 26
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 27
2.1.4.1.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 27
2.1.4.2. Đặc điểm về các yếu tố thị trường đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm 28
2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty một số năm gần đây 29
2.1.5.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động KD ở công ty 29
2.1.5.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 31
2.2. Thực trang sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Liên Sơn 33
2.2.1.Thực trạng về vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn 33
2.2.1.1. Sự biến động vốn kinh doanh và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn. 33
2.2.1.2. Sự biến động của nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh 36
2.2.1.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 39
2.2.1.4. Phân tích tình hình tài trợ vốn 40
2.2.2. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn. 41
2.2.2.1. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn cố định 41
2.2.2.2. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty. 46
2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng VKD của công ty TNHH Liên Sơn 55
2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý và sử dụng vốn SXKD ở công ty TNHH Liên Sơn. 59
2.2.3.1.Kết quả đạt được 59
2.2.3.2.Một số vấn đề đặt ra với công tác quản lý và sử dụng vốn SXKD ở công ty TNHH Liên Sơn… 61
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN 63
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 63
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong và ngoài nước 63
3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013. 64
3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của công ty 67
3.2.1. Điều chỉnh cơ cấu vốn lưu động theo hướng phù hợp hơn tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. 67
3.2.2. Quản lý vốn bằng tiền và nâng cao khả năng thanh toán của công ty 68
3.2.3. Tăng cường biện pháp quản lý các khoản công nợ 69
3.2.4. Thực hiện quản lý hàng tồn kho, phấn đấu tăng tốc độ luân chuyển vốn 70
3.2.5. Hoàn thiện công tác dự báo cũng như đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm. 71
3.2.6. Quản lý tốt chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm và gia tăng lợi nhuận cho công ty 72
3.2.7. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 73
KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………..77.
Xem thêm

81 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện cơ TĨNH GIA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivMỤC LỤCvDANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiDANH MỤC BẢNGviiDANH MỤC BIỂU ĐỒviiLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Kết cấu của báo cáo2NỘI DUNG3CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP31.1. Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp31.1.1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệp31.1.2 Nguồn hình thành nên vốn của doanh nghiệp41.1.3 Đặc điểm về vốn của doanh nghiệp61.1.4 Phân loại vốn trong doanh nghiệp71.1.5 Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp121.1.5.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh141.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn181.1.6.1. Nhân tố khách quan181.1.3.2 Nhân tố chủ quan18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA202.1 Khái quát chung về Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia202.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty202.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh202.2 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH điện cơ202.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 20112013202.2.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 20112013202.2.1.2. Khái quát tình hình tài chính của công ty giai đoạn 2011 – 2013232.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty322.2.2.1. Đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh322.2.2.2. Đáng giá hiệu quả sử dụng vốn cố định342.2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động372.3. Đánh giá về tình hình sử dụng vốn của Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia452.3.1. Thành tích đạt được452.3.2. Hạn chế và nguyên nhân46CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA473.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới473.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.483.2.1. Giải pháp trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh483.2.1.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định483.2.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động493.2.2. Giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh513.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp trên523.3.1. Về phía Nhà nước523.3.2. Về phía Công ty52KẾT LUẬN53 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒDANH MỤC BẢNGBảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh c ủa c ông ty21Bảng 2.2: Bảng cân đối kế toán của công ty 2011 201324Bảng 2.3: Cơ cấu tài sản của công ty 2011 – 201327Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn của công ty 2011 – 201329Bảng 2.5: Bảng chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh32Bảng 2.6: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu34Bảng 2.7: Các chỉ tiêu sinh lời vốn kinh doanh34Bảng 2.8: Hiệu suất sử dụng vốn cố định35Bảng 2.9: Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động vốn cố định37Bảng 2.10: Vòng quay vốn lưu động38Bảng 2.11: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán42Bảng 2.12: Tốc độ thu hồi các khoản phải thu42Bảng 2.13: Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho43Bảng 2.14: Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động vốn lưu động45Bảng 3.1: Kế hoạch mục tiêu năm 201448DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 2.1: Biểu đồ cơ cấu tài sản27Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn30 LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở cửa nền kinh tế thị trường. Tham gia trên “một sân chơi chung” rộng lớn, mỗi doanh nghiệp đều phải đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có rất nhiều cơ hội để đầu tư phát triển. Để có thể đứng vững trên thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình, giải quyết nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc canh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt. Một trong những vấn đề quan trọng đó là hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu quan trọng hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để đạt được điều đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức kinh tế phải thực sự nhạy bén, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, phải tạo được nền tảng phát triển bền vững và lâu dài. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi các nguồn lực đầu vào được sử dụng một cách hiệu quả nhất và tối ưu nhất. Trong các nhân tố đầu vào đó, vốn đóng vai trò tiên quyết và hiệu quả sử dụng vốn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt khi mà các nguồn lực ngày càng hạn hẹp, chi phí sử dụng chúng ngày một tăng cao thì vấn đề sử dụng các nguồn lực nói chung và vốn nói riêng càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.Nhận thức được tầm quan trọng của vốn và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp nên trong quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia tận tình của các cô, chú, anh chị trong công ty, cùng với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, em đã bước đầu làm quen với thực tế và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để có thể đi sâu nghiên cứu. Em mạnh dạn thực hiện đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia ”.2. Mục đích nghiên cứuĐánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ TNHH điện cơ Tĩnh Gia, chỉ ra những thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại đó và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, góp phần ổn định tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.3. Đối tượng nghiên cứuNghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia giai đoạn 2011 – 20134. Phương pháp nghiên cứuChuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, logic… đồng thời sử dụng hệ thống bảng biểu để minh họa.5. Kết cấu của báo cáoTên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia”.Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia.Chương 3: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH điện cơ Tĩnh Gia. 
Xem thêm

55 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa

VỐN KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HÒA

Vốn là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh,đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp vốn là điều kiện để đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp… Vì vậy, trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lúng túng trong quản lý, sử dụng vốn kinh doanh. Tình hình sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả, tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng phổ biến đã làm hạn chế khả năng cạnh tranh, giảm hiệu quả sản xuất của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trở thành vấn đề bức xúc.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa, được sự hướng dẫn và giúo đỡ nhiệt tình của Thạc sỹ Đoàn Hương Quỳnh và các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty, em đã lựa chọn, nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty
TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa”.
Xem thêm

62 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
1. Tính cấp thiết của đề tài 4
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu của khóa luận 5
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ 6
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 6
1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp 6
1.1.1. Khái niệm vốn 6
1.1.2. Đặc trưng của vốn 6
1.1.3. Phân loại vốn 8
1.1.3.1. Căn cứ theo nguồn hình thành vốn 8
1.1.3.2. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn 9
1.1.3.3. Căn cứ vào phạm vi nguồn hình thành 9
1.1.3.4. Căn cứ theo công dụng kinh tế của vốn 10
1.1.4. Vai trò của vốn trong hoạt động doanh nghiệp 11
1.2. Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 12
1.2.1. Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn 12
1.2.1.1. Nhóm các nhân tố khách quan 12
1.2.1.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 15
1.3. Hiệu quả và những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn 17
1.3.2. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn 18
1.3.2.1. Phương pháp so sánh 18
1.3.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 19
1.3.2.3. Phương pháp số chênh lệch 20
1.3.2.4. Phương pháp cân đối 21
1.3.2.5. Phương pháp tương quan 21
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 22
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 23
1.3.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 24
1.3.3.5. Nhóm hệ số về cơ cấu tài chính 25
1.3.3.6. Các chỉ số về hoạt động 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM 27
2.1. Tổng quan về công ty TNHH giải pháp y tế việt nam 27
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty 27
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 28
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của công ty 28
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức 28
2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32
2.1.4.1. Hình thức tổ chức kinh doanh 32
2.1.4.2. Sản phẩm và công nghệ 32
2.1.4.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 32
2.1.5. Tình hình tài chính của công ty 34
2.2.1.1. Phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty 41
2.2.1.2. Phân tích và đánh giá hiệu qủa sử dụng tài sản của công ty 44
2.2.2. Kết cấu vốn kinh doanh của công ty 47
2.2.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của công ty TNHH giải pháp y tế việt Nam 48
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh của công ty 49
2.3. Phân tích hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 55
2.3.1. Kết cấu vốn lưu động của công ty 55
2.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động 57
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 59
2.5 Kết quả đạt được 61
2.6. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại 62
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM 65
3.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của công ty trong các năm tới 65
3.1.1. Phương hướng thực hiện mục tiêu 65
3.1.2. Mục tiêu 66
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH giải pháp y tế Việt Nam 66
3.2.1. Giải pháp thứ nhất: Giảm lượng hàng tồn kho 66
3.2.2. Giải pháp thứ hai: Xác định nhu cầu vốn cố định 68
3.2.3. Giải pháp thứ ba: Giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào 70
KẾT LUẬN 72
Xem thêm

69 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP 8
1.1. Lý luận cơ bản về vốn kinh doanh tại doanh nghiệp 8
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 8
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8
1.1.3. Các bộ phận cấu thành vốn kinh doanh 9
1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh 13
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 13
1.2.1. Khái niệm về Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 13
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 14
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 18
1.2.4. Sự cần thiết của Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 22
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 22
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 24
2.1.3 Khái quát tình hình Tài chính và Kết quả kinh doanh trong một số năm qua của Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát 27
2.2 Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 35
2.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng vốn 36
2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 39
2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 44
2.3 Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty so với trung bình nghành 46
2.4 Đánh giá ưu điểm và những mặt còn tồn tại trong thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát. 48
2.4.1 Kết quả đạt được trong công tác sử dụng vốn 48
2.4.2 Những khó khăn hạn chế cần khắc phục 49
2.4.2.1 Những hạn chế 49
2.4.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 50
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 52
3.1 Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 52
3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 54
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động 54
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn cố định 58
3.3. Những kiến nghị với Nhà nước 60
KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 83
Xem thêm

82 Đọc thêm

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV thuốc lá thăng long

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt động tài chính và hoạt động tài chính không thể tách rời quan hệ trao đổi tồn tại giữa các đơn vị kinh tế. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu tạo lập vốn đến khâu phân phối lợi nhuận thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính của Nhà Nước. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản lý tài chính doanh nghiệp có rất nhiều nội dung, song có thể nói nội dung phân tích tài chính rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, tăng cường khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp phải nắm bắt được hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. Qua đó, các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề ra những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới.
Xuất phát từ nhận thức và ý nghĩa thực tiễn của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, em đã chọn thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài:
“Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long”.
Xem thêm

105 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY TNHH THỌ THANH

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THỌ THANH

MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu14.Phương pháp nghiên cứu25.Kết cấu chuyên đề2CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP32.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN32.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp32.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh32.1.1.2 Đặc điểm vốn kinh doanh32.1.2 Phân loại vốn kinh doanh42.2 VAI TRÒ CỦA VỐN KINH DOANH72.3 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH NĂM TRƯỚC82.4 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP92.4.1 Khái niệm chung về hiệu quả sử dụng vốn92.4.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh102.4.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh112.4.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định112.4.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động13CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THANH THƯƠNG MẠI THỌ THANH182.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU182.1.1 Phương pháp thu thập số liệu182.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu193.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THANH193.2.1 Khái quát chung về công ty192.3.1. Chức năng và nhiệm vụ hiện nay202.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý202.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY212.4.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty212.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh24CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THANH273.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THANH273.1.1 Thành công273.1.2 Hạn chế283.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI303.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THANH313.3.1 Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn313.3.1.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động313.3.1.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định353.3.2 Một số kiện nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn363.3.2.1 Kiến nghị với nhà nước363.3.2.2 Đối với các ngân hàng36TÓM LƯỢC38KẾT LUẬN39DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy20DANH MỤC BẢNGBảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty22Bảng 2.2: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh25 MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiĐể tiến hành sản xuất kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định, đó là một tiền đề cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thì nhu cầu về vốn cho từng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì một mặt, các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, và do vậy sự cạnh tranh cả trên thị trường vốn cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Bất kỳ Doanh nghiệp nào khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó việc bảo toàn và sử dụng vốn kinh doanh một cách có hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hay nói cách khác hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó trở thành yếu tố mang tính tất yếu khách quan của mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn nhằm mục đích nhận thức một cách đúng đắn toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hơn nữa. 2.Mục tiêu nghiên cứuĐể thấy được hiệu quả sử dụng vốn, đề tài đặt ra những mục tiêu cần nghiên cứu sau: Thực trạng tình hình sử dụng vốn của Công ty. Thông qua kết quả kinh doanh để thấy được tình hình sử dụng vốn có hiệu quả hay không ? Một số đề xuất nhằm nâng cao tình hình sử dụng vốn. Quá trình tiếp xúc tại Công ty cho chúng ta cái nhìn tổng quát về Công ty, đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, thấy được cách sử dụng vốn của Công ty. Nguồn vốn đó được huy động ra sao, được sử dụng như thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả như mong đợi hay không ? Và hiệu quả mang lại cao hay thấp ? Tóm lại, mục tiêu nghiên cứu là tình hình sử dụng vốn tại Công ty. Từ đó, đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo3.Phạm vi nghiên cứuNội dung nghiên cứu của đề tài: phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thương mại THỌ THANHĐề tài được thực hiện trên cơ sở khảo sát tại công ty TNHH Thương mại THỌ THANHSố liệu thể hiện trong đề tài do đơn vị thực tập cung cấp đó là nguồn số liệu về thực tiễn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong 3 năm 2010 – 2013.4.Phương pháp nghiên cứuPhương pháp thu thập số liệuPhương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp phân tích tổng hợpPhương pháp thống kêPhương pháp so sánh5.Kết cấu chuyên đềChương 1: Một số lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệpChương 2: Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thọ Thanh Chương 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiểu quả sử dụng vốn của công TNHH Thọ ThanhCHƯƠNG 1MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN2.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp2.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanhVốn kinh doanh được biểu hiện là giá trị của toàn bộ tài sản do doanh nghiệp quản lý và sử dụng tại một thời điểm nhất định. Mỗi đồng vốn kinh doanh phải gắn liền với một chủ sở hữu nhất định. Tiền tệ là hình thái vốn kinh doanh ban đầu của doanh nghiệp, nhưng chưa hẳn có tiền là có vốn kinh doanh. Tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành vốn kinh doanh thì tiền phải đưa vào sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời.Như vậy: Vốn là lượng giá trị ứng trước của toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp kiểm soát để phục vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằ
Xem thêm

45 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế 4
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4
1.1.2. Phân loại VLĐ 6
1.1.3 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 9
1.1.4 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 10
1.1.5 Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động.. 14
1.2 .Hiệu quả sử dụng VLĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 20
1.2.1.Khái niệm 20
1.2.2.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của DN 21
1.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 23
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ 27
1.2.5 Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 29
CHƯƠNG 2: 32
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC 32
2.1.Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 32
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
2.1.2 Tình hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 34
2.1.2.1 Tổ chức nhân sự 34
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 42
2.2. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 48
2.2.1 Tình hình tổ chức đảm bảo và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 48
2.2.2.Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 54
2.2.3.Những vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 76
CHƯƠNG 3 79
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC 79
3.1 Những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 79
3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội trong thời gian tới 79
3.1.2 Những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 82
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 84
3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý 84
3.2.2 Xác định lượng dự trữ tiền mặt hợp lý 87
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu 92
3.2.5 Phối hợp nhiều biện pháp phấn đấu không ngừng mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 95
3.2.7 Một số đề xuất kiến nghị với Nhà nước 96
KẾT LUẬN 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
PHỤ LỤC 100
Xem thêm

112 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

1.1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm cơ sở cho sự phát triển lớn mạnh. Muốn vậy doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mầ trước hết thể hiện ở hiệu quả sử dụng vốn.
Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thực sự là cuộc đấu trí giữa các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Nó là bài toán phải giải trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và rất khó khăn trong thời kỳ đầu thành lập. Đối với các doanh nghiệp thương mại việc quản lý vốn và vấn đề đặc biệt khó khăn và phức tạp.
Hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vấn đề đã và đang được rất nhiều các ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu. Song cho đến nay kết quả thu được vẫn chỉ ở mức độ nhất định trên phạm vi chung, còn đối với các doanh nghiệp cụ thể thì đòi hỏi phải có đường đi nước bước riêng cụ thể cho mình.
Qua quá trình học tập ở trường, tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Phú An em đã chọn đề tài nghiên cứu :” Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú An” để làm và với hy vọng góp phần tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hiệu quả hoạt động của công ty nói riêng và các công ty thương mại nói chung.

1.2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề.
Đề tài hướng vào mục đích là khảo sát những số liệu thực tế về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Từ những vấn đề lý thuyết cơ bản đến những đánh giá thực tế về những kết quả và hạn chế trong công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề .
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vốn lưu động và hiệu quả sử dụng, thông qua giá trị là tiền, tài chính của doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu toàn cảnh về vấn đề hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong ba năm gần đây (20102012) và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho những năm tiếp theo.
1.4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề.
Dựa trên tình hình thực tế về vấn đề quản lý và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, để xem xét tình hình một cách khách quan từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao nhất có thể. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin để nắm thêm về tình hình kinh doanh của công ty.
1.5. Kết cấu của chuyên đề.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em bố trí theo bố cục như sau:
Ngoài phần danh mục, sơ đồ bảng biểu và kết luận, chuyên đề được chia thành 4 phần sau:
Phần I: Lời mở đầu
Phần II: Những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn.
Phần III: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Phú An
Xem thêm

66 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kinh doanh dược Thiên Thành

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH

Cùng với sự chuyển mình của đất nước, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Đây là thời kỳ đổi mới và phát triển theo guồng máy cơ chế thị trường, các doanh nghiệp là chủ thể sản xuất, kinh doanh độc lập, do vậy sự cạnh tranh diễn ra trên thị trường xảy ra ngày càng gay gắt hơn. Với một nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt như vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn.
Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó doanh nghiệp mới có thể tăng lợi nhuận, tăng thu nhập để tồn tại và phát triển. Vốn lưu động là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là một vần đề thường xuyên được quan tâm và là vần đề cốt lõi trong hoat động kinh doanh của doanh nghiệp.
Qua một thời gian thực tập ở Công ty TNHH kinh doanh dược Thiên Thành, em nhận thấy công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động sao cho hiệu quả và đã gặt hái được một số thành quả nhất định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Do vậy, việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động là việc rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kinh doanh dược Thiên Thành làm mục đích và nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Sau thời gian thực tập, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn và được sự giúp đỡ của Giảng viên Th.s Phạm Thành Đạt, cùng các anh chị ở Công ty TNHH kinh doanh dược Thiên Thành đã giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này.
Nội dung của chuyên đề báo cáo bao gồm 3 phần :
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH
Xem thêm

72 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long

TÓM TẮT LUẬN VĂN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: 9
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 9
1.1. Khái quát chung về VLĐ trong doanh nghiệp. 9
1.1.1.Khái niệm và đặc điểm VLĐ của doanh nghiệp. 9
1.1.2.Vai trò của VLĐ. 9
1.1.3.Phân loại VLĐ. 9
1.2. Quản lý VLĐ trong doanh nghiệp. 9
1.2.1.Quản lý tiền mặt. 9
1.2.2.Quản lý dự trữ tồn kho. 10
1.2.3.Quản lý các khoản phải thu. 11
1.2.4.Quản lý ngân quỹ. 11
1.3.Hiệu quả sử dụng VLĐ. 11
1.3.1.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. 11
1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 11
1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới VLĐ trong doanh nghiệp. 12
1.4.1.Nhân tố khách quan. 12
1.4.2.Nhân tố chủ quan. 13
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG 14
2.1. Tổng quan về Công ty. 14
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 14
2.1.2.Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long. 14
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 15
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 17
2.2.1. Cơ cấu VLĐ của công ty. 17
2.2.2. Nguồn hình thànhVLĐ. 21
2.2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng VLĐ của công ty. 22
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụngVLĐ tại công ty. 26
2.3 Đánh giá hiệu quả tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long.................................................................................26
2.4 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 27
2.4.1. Những kết quả đạt được. 27
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 27
CHƯƠNG 3: 29
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG 29
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty. 29
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 29
3.2.1. Đối với quản lý vốn. 30
3.2.2. Đối với sử dụng vốn. 30
3.3. Kiến nghị. 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
Xem thêm

32 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÙNG HƯNG

Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không có vốn, doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bảo toàn được vốn bỏ ra và làm cho đồng vốn sinh sôi nảy nở nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của luật pháp. Quản lí vốn kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có được nhiều lợi thế và khẳng định được vững chắc vị trí của mình trên thị trường. Vì vậy, có thể nói tăng cường quản trị vốn sản xuất kinh doanh đang là một vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp hiện nay.
Công ty TNHH Phùng Hưng là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập năm 2007 với doanh thu hàng năm vài chục tỷ đồng. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tuy nhiên hiệu quả sử dụng VKD của công ty vẫn chưa cao, việc quản lý các loại chi phí của công ty còn nhiều bất cập, chi phí sử dụng vốn vay lớn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Chính vì vậy, vấn đề tăng cường quản trị VKD đối với công ty hiện nay là rất cần thiết, nó quyết định đến khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai.
Với mong muốn giúp công ty có thể có các giải pháp tăng cường quản trị VKD, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tôi đã lựa chọn đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng”. Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế công tác quản trị vốn, từ đó sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ( trong 1 doanh nghiệp thì nguồn lực chính đây chính là VKD) để tạo ra nhiều của cải vật chất hơn cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu của quản trị VKD là tối đa hóa lợi nhuận cho CSH và công ty.
Xem thêm

141 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long cũng không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tìm hướng đi riêng cho mình trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý Kinh tế –Tài chính, có vai trò không thể thiếu được trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Thông tin mà kế toán cung cấp không chỉ cần thiết cho bản thân các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp. Đặc biệt trong đó kế toán tài sản cố định hữu hình là một mắt xích quan trọng trong doanh ngiệp. Tài sản cố định hữu hình không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp mà thực chất trong Doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn Doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định hữu hình không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra.
Mặt khác trong Doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình còn là thước đo trình độ quản lý của Doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của Doanh nghiệp.
Trong Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long tuy giá trị TSCĐ không chiếm tỷ trọng chủ yếu nhưng việc hạch toán TSCĐ HH tại công ty cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình xác định kết quả kinh doanh của công ty.
Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long em mạnh dạn nhận đề tài “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long” .
Nội dung chuyên đề thực tập gồm 3 phần:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long.
Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long.
Xem thêm

74 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Điện Quang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN QUANG

MỤC LỤC .................................................................................................................1LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................4CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP...................................................................................................... 51.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. .... 51.1.1. Khái niệm vốn ....................................................................................51.1.2. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp ................................................61.1.3. Phân loại vốn của doanh nghiệp......................................................... 71.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ...................................................101.2.1. Khái niệm: ........................................................................................101.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ..............................................................................................131.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .....................................141.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ........ 191.3.1. Các nhân tố chủ quan .......................................................................191.3.2. Các nhân tố khách quan ....................................................................22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN QUANG........252.1 Khái quát về công ty: .......................................................................................252.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty: ...................................252.1.2. Tổ chức quản lý hoạt động của công ty TNHH TMDV Điện Quang. ........................................................................................................ 292.1.3. Lực lượng lao động tại Công ty ........................................................352.1.4. Cơ cấu và trình độ lao động: ............................................................362.1.5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty: ..................................... 362.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH TMDV Điện quang. ...................................................................................................................... 40
Mua quảng cáo
Sạc Yoobao Giá Sốc
cucre.vn

Thiết ké thời trang, thanh lịch với dung lượng lớn thích hợp cho mọi chuyến đi dài ngày.
645.000đ
Đẳng cấp đầy lịch lãm
cucre.vn

Ví da cao cấp, kiểu dáng trẻ trung, tự tin là bạn đồng hành của phái mạnh trong cuộc sống.
Chỉ từ 99.000đ
Đăng kí publisher, tăng thu nhập cho web
myad.vn

Đăng kí publisher với MyAd, nhận tối thiểu 400đclick khi người dùng click vào quảng cáo
ĐĂNG KÍ NGAY
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Điện Quang p2 22.2.1. Thực trạng quản lý sử dụng vốn tại tông ty TNHH TMDV Điện quang. .........................................................................................................402.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại tông ty TNHH TMDV Điện quang .......................................................................................................... 492.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TMDV Điện Quang. ............................................................................................................592.3.1. Những kết quả đạt được: ..................................................................592.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân: ......................................................59CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN QUANG ..........................................................613.1. Định hướng phát triển của công ty thời gian tới:......................................... 613.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TMDV Điện Quang: ...............................................................................................613.2.1. Các giải pháp chung: ........................................................................613.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định: ...................643.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động:............................... 663.3. Kiến nghị:......................................................................................................... 703.3.1. Với các ngành chức năng có liên quan và chính quyền địa phương: .......................................................................................................703.3.2. Với nhà nước: ...................................................................................70KẾT LUẬN .............................................................................................................73
Xem thêm

73 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG

MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 8
1.1. Khái quát chung về VLĐ trong doanh nghiệp. 8
1.1.1.Khái niệm và đặc điểm VLĐ của doanh nghiệp. 8
1.1.2.Vai trò của VLĐ. 9
1.1.3.Phân loại VLĐ. 9
1.2. Quản lý VLĐ trong doanh nghiệp. 11
1.2.1.Quản lý tiền mặt. 11
1.2.2.Quản lý dự trữ tồn kho. 12
1.2.3.Quản lý các khoản phải thu. 14
1.2.4.Quản lý ngân quỹ. 15
1.3.Hiệu quả sử dụng VLĐ. 17
1.3.1.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. 17
1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 17
1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới VLĐ trong doanh nghiệp. 20
1.4.1.Nhân tố khách quan. 21
1.4.2.Nhân tố chủ quan. 22
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG 25
2.1. Tổng quan về Công ty. 25
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 25
2.1.2.Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long. 26
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 29
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 34
2.2.1. Cơ cấu VLĐ của công ty. 34
2.2.2. Nguồn hình thànhVLĐ. 38
2.2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng VLĐ của công ty. 40
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụngVLĐ tại công ty. 50
2.3 Đánh giá hiệu quả tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH sản xuất và DVTM Khang Long 51
2.4 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 52
2.4.1. Những kết quả đạt được. 52
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 53
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM KHANG LONG 55
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty. 55
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty. 58
3.2.1. Đối với quản lý vốn. 58
3.2.2. Đối với sử dụng vốn. 62
3.3. Kiến nghị. 64
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Xem thêm

63 Đọc thêm

ĐÀO THỊ HOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại THANH TRUNG

ĐÀO THỊ HOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI THANH TRUNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCSH chủ sở hửuDHdài hạnDVdịch vụDNNNdoanh nghiệp nhà nướcDTT doanh thu thuầnĐVT đơn vị tiền ĐTNH đầu tư ngắn hạnĐTDH đầu tư dài hạnNSNN ngân sách nhà nướcNHngắn hạnNVLĐTX nguồn vốn lưu động thường xuyênNVLĐTT nguồn vốn lưu động tạm thờiVLĐ vốn lưu độngVKD vốn kinh doanhVCSH vốn chủ sở hửuTSNHtài sản ngắn hạnTSCĐtài sản cố địnhTT tỉ trọngTL tỉ lệTNHH trách nhiệm hữu hạnTNDH Thu nhập doanh nghiệpTSLĐtài sản lưu độngTCDN tài chính doanh nghiệpST số tiền MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvMỤC LỤCviDANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒixDANH MỤC SƠ ĐỒixDANH MỤC BẢNGixDANH MỤC BIỂU ĐỒixLỜI MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài.12.Phương pháp nghiên cứu.13.Mục đích và phạm vi nghiên cứu2CHƯƠNG 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP31.1.Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.31.1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp.31.1.1.1. Vốn lưu động nội dung vốn lưu động của doanh nghiệp.31.1.1.2. Một số đặc điểm của vốn lưu động:41.1.1.3. Phân loại VLĐ của doanh nghiệp.41.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chúc sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.71.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chúc sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.71.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hịêụ quả tổ chức sử dụng VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.91.2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hịêụ quả tổ chức sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.91.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH THANH TRUNG142.1. Khái quát chung về tình trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy tính Thanh Trung.142.1.1. Sơ lược về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy tính Thanh Trung142.1.2. Tổ chức họat động kinh doanh của công ty142.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.142.1.4.2. Khái quát về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu.162.2.Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty vài năm trở lại đây182.2.1. Nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động182.2.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động262.2.2.1.Tình hình phân bổ và cơ cấu vốn lưu động của công ty262.2.2.2.Vốn lưu động bằng tiền và khả năng thanh toán của công ty.292.2.2.3.Tình hình quản lý các khoản phải thu312.2.2.4. Tình hình quản lý hàng tồn kho của công ty342.2.3.Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty362.2.3.1. Những kết quả đạt được.362.2.3.2. Những vấn đề cần khắc phục.39CHƯƠNG 3:41MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH THANH TRUNG413.1 Các căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty413.1.1 Môi trường kinh doanh hiện nay413.1.2 Phương hướng, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới423.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung423.2.1. Có kế hoạch về nhu cầu vốn lưu động của Công ty423.2.2. Chủ động khai thác và sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng của Công ty một cách hợp lý và linh hoạt443.2.3 Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu453.2.4. Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi473.2.5 Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho483.2.6 .Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động503.2.7. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra513.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.52KẾT LUẬN55DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO56 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy tính Thanh Trung15DANH MỤC BẢNGBảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung.16Bảng 2.2 : Cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty19Bảng 2.3: Nguồn hình thành VLĐ của công ty.23Bảng 2.4: Cơ cấu nợ ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung25Bảng 2.5: Cơ cấu VLĐ của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung27Bảng 2.6 Các chỉ tiêu thanh toán của Công ty30Bảng 2.7: Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty.32Bảng 2.8 : Tình hình thu hồi nợ của công ty34Bảng 2.9 Tình hình quản lý hàng tồn kho tại Công ty35Bảng 2.10 Bảng các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động37DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 2.1: Nguồn hình thành VLĐ của công ty.23 LỜI MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài.Vốn là yếu tố hàng đầu vào không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn không phải chỉ riêng một đối tượng nào mà tất cả các nhà kinh doanh, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lưỡng đến các phương hướng, biện pháp làm sao sử dụng vốn đầu tư một cách có hiệu quả nhất, sinh được nhiều lợi nhuận nhất. Thực tế cho thấy, để thực hiện được điều đó không phải là đơn giản. Bước sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã được hơn chục năm nhưng hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước vẫn là vấn đề nan giải. Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững nổi trong cơ chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn từ ngân sách cấp cho. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc các nghành kinh tế khác nhau đã đạt được thành công, khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong nước và thế giới.Chính vì vậy, em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu độngtại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung” với mong muốn tìm hiểu, tổng hợp các kiến thức đã học và phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung.2.Phương pháp nghiên cứu. Trong bài em có sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích, so sánh và thống kê3.Mục đích và phạm vi nghiên cứu Nội dung của báo cáo gồm có ba phần. Chương 1: Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng tổ chức, sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung. Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính Thanh Trung.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Lê Thị Thuỳ Linh và cháu xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cô, các chú, các anh chị trong Công ty đã giúp cháu hoàn thành báo cáo thực tập này.
Xem thêm

65 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp 1
1.1.1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1
1.1.1.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp 1
1.1.2. Thành phần và kết cấu của vốn lưu động 4
1.1.2.1. Thành phần vốn lưu động 4
1.1.2.2. Kết cấu và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 6
1.1.3. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 7
1.1.3.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động 7
1.1.3.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 8
1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 9
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 9
1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 11
1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 11
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về hệ số hoạt động 12
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về hệ số sinh lời 15
1.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP 16
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 16
1.3.1.1. Nhân tố khách quan 17
1.3.1.2. Nhân tố chủ quan 18
1.3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 19
1.3.2.1. Xác định chính xác nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết 19
1.3.2.2. Quản lý vốn bằng tiền 19
1.3.2.3. Quản lý công tác thanh toán 20
1.3.2.4. Quản lý vốn về hàng tồn kho 20
1.3.2.5. áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh 20
1.3.2.6. Chủ động phòng ngừa rủi ro 21
1.3.2.7. Nâng cao trình độ quản lý của công nhân viên 21
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 22
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 22
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ cấu quản lý của công ty. 23
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 26
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 29
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2007 - 2008 29
2.2.THỰC TRẠNG TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 30
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn. 30
a. Thuận lợi. 30
b. khó khăn 31
2.2.2. Khái quát về vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam. 32
2.2.3. Tình hình tổ chức và sử dụng VLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam. 38
2.2.3.1. Nguồn vốn lưu động của công ty 38
2.2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động . 40
2.2.3.3. Khả năng thanh toán của công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam. 50
Bảng 2.11: Các chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán của công ty 56
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 59
2.2.4.1. Hiệu quả của việc tổ chức sử dụng vốn lưu động 59
2.2.4.2. Một số kết quả - hạn chế và nguyên nhân trong quá trình quản lý và sử dụng VLĐ tại công ty. 63
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 68
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 68
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 69
3.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng VLĐ 69
3.2.1.1. Xác định nhu cầu VLĐ cần thiết cho năm kế hoạch 69
3.2.1.2. Dự kiến nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm năm kế hoạch 70
3.2.2. Nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động 70
3.2.2.1. Xác đinh cơ cấu vốn lưu động hợp lý 70
3.2.2.2. Tăng cường công tác quản lý cáckhoản nợ phải thu hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng 71
3.2.2.3. Xây dựng kế hoạch dự trữ linh hoạt 73
3.2.2.4. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hoá 73
3.2.2.5. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên 74
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRÊN 75
3.3.1. Về phía Nhà nước 75
Xem thêm

79 Đọc thêm

Cùng chủ đề