NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG NĂM 1986

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG NĂM 1986":

Báo cáo môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

BÁO CÁO MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

Báo cáo môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
Phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hoá trước năm 1986.
Đánh giá thực hiện đường lối trước đổi mới.
Phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hoá[r]

58 Đọc thêm

nghiên cứu đường lối và một số chính sách công nghiệp Việt Nam của Đảng chủ yếu từ năm 1986 đến nay.

NGHIÊN CỨU ĐƯỜNG LỐI VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỦA ĐẢNG CHỦ YẾU TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghiệp hóa ở nước ta đã được nêu ra từ lâu, đó là quá trình tự nhiên và không thể lẩn tránh trên con đường phát triển của Việt Nam cũng như của các nước khác trên thế giới. Tại Đại hội III của Đảng (9 1960) đã nhấn mạnh: muốn cải tiến tình trạng kinh tế lạc h[r]

12 Đọc thêm

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước[r]

5 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
1. Phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hoá trước năm 1986.
2. Đánh giá thực hiện đường lối trước đổi mới.
3. Phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hoá từ năm 1986 đến nay.
a. Quá trình đổi mới tư duy[r]

28 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 – 2011 LIÊN HỆ VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 – 2011 LIÊN HỆ VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 – 2011 LIÊN HỆ VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

29 Đọc thêm

SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC THỔ Ở HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA (TT)

SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC THỔ Ở HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA (TT)

tất cả các lĩnh vực của đời sống tộc người.2. Trong xã hội truyền thống, nền kinh tế của người Thổ chủ yếu dựavào nông nghiệp, đời sống của đại bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn. Chấtlượng cuộc sống thấp, nhất là ở các xã xa xôi, hẻo lánh. Chính vì vậy, tỉ lệđói nghèo, mù chữ còn cao, bệnh dịch chưa[r]

27 Đọc thêm

NÊU NHỮNG THẮNG LỢI LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 2000. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?

NÊU NHỮNG THẮNG LỢI LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 2000. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?

Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam. -Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. -Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. -Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975. -Công cuộc đổ[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM 1986NAY

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM 1986NAY

Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử4. Tóm tắt nội dung môn học:Chuyên đề đề cập đến các vấn đề tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trước đổi mới,đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình đổi mới và thành tựu của quátrình đổi[r]

4 Đọc thêm

đổi mới PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG đối với NHÀ nước và các tổ CHỨC CHÍNH TRỊ xã hội tiểu luận cao học

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TIỂU LUẬN CAO HỌC

Phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền là hệ thống các phương pháp, hình thức mà Đảng vận dụng để tác động vào các lực lượng, các tổ chức nhằm thực hiên tốt nội dung lãnh đạo.Lúc chưa có chính quyền thì sự lãnh đạo của Đảng chủ yếu trên một số lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, nhưng khi Đảng[r]

19 Đọc thêm

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

Câu 1 : trình bày nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 21930) của
Đảng? Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng của Đảng được nêu trong cương lĩnh
đó?
Câu 2 : Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai
đoạn 19391945?
Câu 3 : Trình bày nội dung đườn[r]

15 Đọc thêm

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

KHÁI QUÁT VỀ SỐ LIỆU ODA QUA CÁC NĂM Đổi mới đã mang lại cơ hội cho hợp tác phát triển Thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo từ năm 1986, trong những năm đầu của th[r]

19 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

Đường lối đổi mới của Đảng. Đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000 đã được thực hiện qua 3 kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)[r]

6 Đọc thêm

TIEU LUAN ĐLĐN “BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ CỦA ĐẢNG TRONG HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

TIEU LUAN ĐLĐN “BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ CỦA ĐẢNG TRONG HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
1. Tính khách quan và bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong hoạch định đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế 3
1.1. Tính khách quan Đảng phải đẩy mạnh quan hệ đối ngoại thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế 3
1.2. Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong hoạch đị[r]

28 Đọc thêm

nâng cao chất lượng cho hợp tác xã kinh doanh hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO HỢP TÁC XÃ KINH DOANH HIỆN NAY

Lời mở đầu
Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), Đảng và Nhà nước chủ trương nhất quán phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có phát triển HTX. Chủ trương đó đã được toàn dân hưởng ứng và thực hiện, góp phần đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo r[r]

11 Đọc thêm

BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

Với đại thắng mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn, non sông quy về một mối. Từ đây, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Trong 10 năm đầu sau giải[r]

25 Đọc thêm

Sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh phú thọ đối với kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2010

Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy kinh tế đặc biệt là kinh tế Nông nghiệp. Nhờ đó nền kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ki[r]

123 Đọc thêm

XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đổn Đảng, với các thành tố của HTCT, với đổi mới kinh tế.- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kiên định nguyên t[r]

8 Đọc thêm

Quản lý nhà nước về giá ở Việt Nam - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Tính cấp thiết của đề tài:
Giá cả trong cơ chế thị trường là một đòn bẩy kinh tế rất quan trọng nhưng bản thân nó vốn chứa đựng mâu thuẫn, có tác động cả tích cực và không tích cực đến nền kinh tế.
Thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng, từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế nước ta đã từng bước[r]

115 Đọc thêm

Đường lối đối ngoại của Đảng CSVN

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CSVN

Bài giảng điện tử về đường lối đối ngoại của Việt Nam, làm rõ tiến trình, nội dung và thành tựu, ý nghĩa của đường lối qua các thời kỳ. Sau năm 1945, trong bối cảnh Đảng cầm quyền, đường lối đối ngoại được xác định rõ về mục tiêu góp phần đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn, về nguyên[r]

134 Đọc thêm

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước  trong thập niên cả  nướ[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề