TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC":

TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TIỀN TỆ 1
CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH 7
CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 15

25 Đọc thêm

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 9

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 9 .

8 Đọc thêm

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5.

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 5.

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 5.

29 Đọc thêm

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 11

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 11

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11 .
Xem thêm

8 Đọc thêm

Ngân Sách Nhà Nước Tài Chính Tiền Tệ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với quyền lực kinh tế chính trị của nhà nước và việc thực hiện các chức năng của nhà nước, được nhà nước tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất định.
Hoạt động ngân sách nhà nước là hoạt động phân phối lại các nguồn tài chính, nó thể hiện ở hai lãnh vực thu và chi của nhà nước.
Ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với sở hữu nhà nước, luôn chứa đựng những lợi ích chung, lợi ích công cộng.
Ngân sách nhà nước cũng có những đặc điểm như các quỹ tiền tệ khác. Nét khác biệt của ngân sách nhà nước với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nó được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng, sau đó mới được chi dùng cho những mục đích đã định.
Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.
Xem thêm

18 Đọc thêm

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 7.

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 7.

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 7.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 1

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 . Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 .
Xem thêm

20 Đọc thêm

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 3.

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 3.

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3.
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1809

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1809

câu 35: th t th c hi n chu trình qu n lý ngân sách nhà n ứ ự ự ệ ả ướ c là: a. hình thành ngân sách, phê chu n ngân sách, quy t toán ngân sách ẩ ế b. hình thành ngân sách, quy t toán ngân sách, phê chu n ngân sách ế ẩ c. hình thành ngân sách, ch p hành ngân sách, quy t toán ngân sách ấ ế d. phê chu n ngân sách, hình thành ngân sách, quy t toán ngân sách ẩ ế Câu 36. n i dung c a vi c phân c p qu n lý ngân sách không bao g m: ộ ủ ệ ấ ả ồ
Xem thêm

12 Đọc thêm

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Séc sẽ không có giá trị thanh toán nếu số tiền ghi trên séc vượt quá số dư trên tài khoản séc trừ khi có qui định khác c.. Tiền tệ phải có giá trị ổn định c.[r]

19 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

- MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÁC NHƯ: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ, MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÁC NHƯ: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI; GIÁ CẢ, LÃI SUẤT, TỶ GIÁ HỐI TRANG 12 3.3.4 CỎC NGUYỜN T C T CH C CHI NSNN Ắ [r]

17 Đọc thêm

Tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước tại tỉnh Oudomxay (CHDCND LÀO)

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH OUDOMXAY (CHDCND LÀO)

Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước (NSNN) đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Để đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước Lào nêu lên trong Đại hội
Đảng lần thứ VIII là làm thế nào để đưa đất nước hoàn toàn thoát khỏi kém phát triển trong năm 2020, công tác quản lý ngân sách nhà nước cần được hết sức chú trọng. Quản lý NSNN cần được triển khai và phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu của kế hoạch và dự toán ngân sách kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội của Lào.
Sự hình thành và phát triển của ngân sách nhà nước gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ trong các phương thức sản xuất của cộng đồng và nhà nước của từng cộng đồng. Nói cách khác, sự ra đời của nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa - tiền tệ là những tiền đề cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của ngân sách nhà nước. Vì thế cần quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ từ việc lập dự toán đến chấp hành dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước. Trong thời gian qua việc lập dự toán ở Oudomxay Lào còn mang tính chủ quan, việc lập dự án ngân sách mang tính thành tích chỉ để nhận được sự đồng ý từ Bộ quy hoạch và đầu tư, Bộ tài chính. Chi tiêu không phù hợp với nhu cầu thực tế và dự toán ngân sách không gắn liền với kế hoạch công tác, phân bổ vốn và sắp xếp con người, cũng như tình hình thực tế của từng đơn vị. Vì vậy, hiểu đúng đắn về công tác quản lý ngân sách là hết sức cần thiết để tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trong việc thực hiện luật ngân sách.
Nền kinh tế của Lào cũng như tỉnh Oudomxay trong thời gian qua chưa thực sự phát triển, ngân sách nhà nước và các công cụ tài chính chưa phát huy được vai trò là công cụ điều tiết của Nhà nước một cách hiệu quả. Vấn đề tồn đọng và kéo dài trong lĩnh vực chính sách thu-chi ngân sách vẫn chưa được giải quyết một cách đồng bộ nên đã hạn chế khả năng phát huy và vai trò của ngân sách trong thời kỳ mới.
Quản lý ngân sách tại tỉnh Oudomxay chưa được thắt chặt, thu ngân sách chưa đạt mục tiêu và thế mạnh về tiềm năng kinh tế của tỉnh nên làm cho tỉnh Oudomxay rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách. Vì thế cần tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh, vận động nguồn thu vào ngân sách kịp thời. Bên cạnh đó, quản lý chi ngân sách cũng cần có sự hiệu quả hơn đúng theo kế hoạc đã đề ra và hạn chế chi ngoài kế hoạch mang tính lãng phí.
Với những lý do trên em quyết định chọn đề tài: “ Tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước tại tỉnh Oudomxay (CHDCND LÀO)”, làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

105 Đọc thêm

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG PÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG PÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ

TRANG 1 LỜI NÓI ĐẦU Nói đến quá trình tăng trưởng phát triển nền kinh tế phải kể đến yếu tố tài chính tiền tệ và an ninh quốc phòng,khoa học kĩ thuật.Và một trong những yếu tố quan trọng[r]

36 Đọc thêm

Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á khởi đầu là Thái Lan năm 1997

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Ở CHÂU Á KHỞI ĐẦU LÀ THÁI LAN NĂM 1997

MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương 1. Lý thuyết về khủng hoảng tài chính tiền tệ
1.1. Khái niệm về khủng hoảng tài chính
1.2. Các loại khủng hoảng tài chính
1.2.1 Khủng hoảng ngân hàng
1.2.2 Khủng hoảng trên thị trường tài chính
1.2.3 Khủng hoảng tài chính quốc tế
1.2.4 Khủng hoảng tài chính trong tập đoàn kinh tế
1.3. Một số lý thuyết về khủng hoảng tài chính tiền tệ
1.4. Hậu quả của khủng hoảng tài chính tiền tệ

Chương 2. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á khởi đầu là Thái Lan năm 1997
2.1. Tình hình Đông Á trước cuộc khủng hoảng
2.1.1. Thực trạng
2.1.2. Những mất cân đối vĩ mô năm 1997
2.2. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Thái Lan
2.3. Tác động
2.3.1. Tác động tích cực
2.3.2. Tác động tiêu cực

Chương 3. Các biện pháp thoát khỏi khủng hoảng tài chính tiền tệ
và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập
3.1. Các biện pháp thoát khỏi khủng hoảng tài chính tiền tệ
3.1.1. Ở cấp độ quốc tế
3.1.2. Ở cấp độ khu vực
3.1.3. Ở cấp độ quốc gia
3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập
Kết luận

LỜI MỞ ĐẦU

Một trong những sự kiện kinh tế lớn nhất xảy ra trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, có thể nhắc đến là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á khởi đầu là Thái Lan năm 1997. Cuộc khủng hoảng này đã gây ra những tác hại nghiêm trọng tới nền kinh tế chính trị của hàng loạt các nước trong khu vực, nó cũng làm đảo lộn đời sống xã hội của hàng trăm triệu người dân, hậu quả của cuộc khủng hoảng này được so sánh với những cuộc chiến tàn khốc cho dù không có cảnh đổ nát nào.
Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ bắt đầu ở Thái Lan, sau đó lan sang các nước Đông Nam Á khác, khu vực Đông Bắc Á và cuối cùng ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trên thế giới. Cuộc khủng hoảng khởi đầu từ lĩnh vực tài chính tiền tệ, tiếp theo là toàn bộ nền kinh tế và ảnh hưởng sâu sắc tới các lĩnh vực chính trị xã hội mà hậu quả của nó cho tới nay người ta vẫn nhận thấy rõ ràng.
Tuy cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ đã đi qua, nhưng có rất nhiều băn khoăn xung quanh sự xuất hiện của những cuộc khủng hoảng này, có lẽ băn khoăn lớn nhất và cũng cần giải đáp tốt để có thể tránh được những cuộc khủng hoảng khác là làm thế nào một đất nước từ trạng thái tăng trưởng cao ngay trước cuộc khủng hoảng có thể biến chuyển rất nhanh chóng sang trạng thái khủng hoảng, sụt giảm kinh tế trầm trọng. Đề tài “ Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á khởi đầu là Thái Lan năm 1997” cố gắng tìm hiểu bản chất của cuộc khủng hoảng nợ tư để thấy được sự cần thiết của nó đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta đồng thời đánh giá thực trạng đổi mới tài chính và nêu lên một số nhận xét gợi mở về định hướng phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam .
Phù hợp với trình tự lôgic đó, kết cấu của tiểu luận gồm ba chương:
Chương 1. Lý thuyết về khủng hoảng tài chính tiền tệ.
Chương 2. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á khởi đầu là Thái Lan năm 1997 .
Chương 3. Các biện pháp thoát khỏi khủng hoảng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Chương 1
LÝ THUYẾT VỀ KHỦNG HOẢNG
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

1.1. KHÁI NIỆM VỀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
Khủng hoảng tài chính là sự mất khả năng thanh khoản của các tập đoàn tài chính, dẫn tới sự sụp đổ và phá sản dây chuyền trong hệ thống tài chính.
Dấu hiệu của khủng hoảng tài chính là:
Các Ngân hàng thương mại (NHTM) không hoàn trả được các khoản tiền gửi của người gửi tiền.
Các khách hàng vay vốn, gồm cả khách hàng được xếp loại A cũng không thể hoàn trả đầy đủ các khoản vay cho ngân hàng.
Chính phủ từ bỏ chế độ tỷ giá hối đoái cố định.
Một số nguyên nhân của việc không thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán là do gặp phải vấn đề thanh khoản. Tình trạng mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ các vụ phá sản, kinh doanh thua lỗ và các vấn đề về chi tiêu của Chính phủ. Bản thân Chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc tìm tài trợ khi gặp khó khăn về thanh toán do những kỳ vọng không sáng sủa mặc dù trong điều kiện bình thường nền kinh tế hoàn toàn có khả năng chi trả. Sự mất khả năng thanh toán thường có tính dây chuyền. Vì vậy, khủng hoảng tài chính là điều không mong muốn.
Thành phần chính của các cuộc khủng hoảng tài chính là các thông tin không đối xứng. Thông tin không đối xứng có vai trò chính yếu trong các giao dịch tài chính. Nó đưa người vay tới những hành vi cơ hội nguy hiểm và là mầm mống cho những kỳ vọng xấu của người cho vay về người đi vay. Thông tin không cân xứng khiến cho người đi vay và người gửi tiền do họ khó khăn trong việc phân biệt giữa vấn đề thanh khoản và tình trạng mất khả năng thanh toán, qua đó dẫn đến việc người sở hữu bán đi những tài sản bằng ngoại tệ của nước gặp khó khăn. Vì vậy, để hạn chế những thông tin không đối xứng thì hai bên đi vay và cho vay cần có càng nhiều thông tin càng tố về nhau thông qua những câu hỏi và người cho vay hỏi người đi vay để tránh sự lựa chọn bất lợi cho nhà đầu tư.
1.2. CÁC LOẠI KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
1.2.1 Khủng hoảng ngân hàng
Đây là tình trạng diễn ra khi các khách hàng đồng loạt rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng. Vì ngân hàng cho vay phần lớn số tiền gửi vào nên khi khách hàng đồng loạt rút tiền, sẽ rất khó để các ngân hàng có khả năng hoàn trả các khoản nợ. Sự rút tiền ồ ạt có thể dẫn tới sự phá sản của ngân hàng, khiến nhiều khách hàng mất đi khoản tiền gửi của mình, trừ phi họ được bồi thường nhờ bảo hiểm tiền gửi. Nếu việc rút tiền ồ ạt lan rộng sẽ gây ra khủng hoảng ngân hàng mang tính hệ thống. Cũng có thể hiện tượng trên không lan rộng, nhưng lãi suất tín dụng được tăng lên (để huy động vốn) do lo ngại về sự thiếu hụt trong ngân sách. Lúc này, chính các ngân hàng sẽ trở thành nhân tố gây ra khủng hoảng tài chính.
1.2.2 Khủng hoảng trên thị trường tài chính (bong bóng đầu cơ và sự sụp đỗ)
Khủng hoảng trên thị trường tài chính thường xảy ra do 2 nguyên nhân chính:
+ Do các chính sách của Nhà nước
+ Do sự tồn tại của các “bong bóng” đầu cơ.
Yếu tố các chính sách của Nhà nước. Khi nhà nước phát hành tiền nhằm trang trải cho các khoản thâm hụt ngân sách, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới tỷ giá cố định. Người dân sẽ mất lòng tin vào nội tệ và chuyển sang tích trữ bằng các loại ngoại tệ. Khi đó dự trữ ngoại tệ của Nhà nước sẽ cạn dần, Nhà nước buộc phải từ bỏ tỷ giá cố định và tỷ giá sẽ tăng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH CÔNG

BÀI TẬP TÀI CHÍNH CÔNG

A ĐẶT VẤN ĐÊ
Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính. Hiện tượng ngân sách nhà nước với tính cách là một hiện tượng tài chính đã ra đời và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử, trên nền của kinh tế hàng hóa tiền tệ và sự hình thành, phát triển của Nhà nước. Bởi vì, bất kỳ một Nhà nước nào cũng cần phải có các nguồn tài chính đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu, nhằm duy trì sự tồn tại của Bộ máy nhà nước và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nó. Ngân sách đã luôn luôn được sử dụng để huy động nguồn tài chính đáp ứng cho những nhu cầu chi tiêu đó của Nhà nước.
Trong xã hôi có nhà nước, điều mang tính quy luật là Nhà nước phải tham gia vào quá trình phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân được sáng tạo ra từ bản thân nền kinh tế. Mục đích của việc tham gia phân phối của Nhà nước là nhằm thu về tay mình những nguồn của cải để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, trước hết là để duy trì sự tồn tại của bộ máy Nhà nước, sau nữa là để thực hiện các chức năng kinh tế xã hội mà Nhà nước đảm nhiệm. Ngân sách Nhà nước là một hình thức, một công cụ để Nhà nước tham gia (thực hiện) quá trình phân phối đó. Do đó, thu ngân sách nhà nước là một loại hoạt động Nhà nước, hoạt động của một tổ chức quyền lực công, luôn gắn với yếu tố quyền lực chính trị của Nhà nước. Từ dó có thể hiểu “Thu ngân sách Nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành Quỹ ngân sách Nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước”. Thu ngân sách Nhà nước là một hoạt động rất quan trọng của Nhà nước, tạo ra thu nhập tài chính của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Thu ngân sách Nhà nước là hoạt động mang nội dung kinh tế, vì các mục tiêu kinh tế trực tiếp, nhưng luôn hàm chứa yếu tố quyền lực chính trị và không tách rời yếu tố Nhà nước, pháp quyền và các mục tiêu chính trị của Nhà nước.
Các khoản thu Ngân sách Nhà nước là những hình thức cụ thể của thu ngân sách Nhà nước. Thông qua các khoản thu này mà những bộ phận thu nhập của dân cư, những giá trị sản phẩm xã hội được tập trung vào tay Nhà nước dưới những nguyên tắc, nội dung và cách thức khác nhau, nhưng đều nhằm hình thành Quỹ ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Đồng thời cũng thông qua các khoản thu này, Nhà nước thực hiện việc điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế, hướng dẫn sản xuất, tiêu dung và điều tiết thu nhập trong xã hội. Trong cơ cấu các khoản thu ngân sách Nhà nước, thuế là khoản thu quan trọng nhất, chiếm khoảng 15% so với GDP và khoảng gần 90% tổng số thu ngân sách nhà nước.
Xem thêm

25 Đọc thêm

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ÔN THI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ÔN THI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam)
Phần I: Câu hỏi lựa chọn
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp
Chương 3: Ngân sách Nhà nước
Chương 5: Thị trường Tài chính
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
Chương 8: Ngân hàng Thương mại
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
Chương 11: Tài chính Quốc tế
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ
Chương 13: Cầu Tiền tệ
Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải
Xem thêm

52 Đọc thêm

bài giảng pháp luật tài chính đầy đủ, dễ hiểu

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH ĐẦY ĐỦ, DỄ HIỂU

Ngân sách nhà nước là phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính. Hiện tượng ngân sách ra đời và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử, trên cơ sở của nền kinh tế hàng hoá và sự hình thành, phát triển của nhà nước. Về phương diện kinh tế, ngân sách nhà nước được hiểu là bản dự toán các khoản thu và chi tiền tệ của một quốc gia, được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước quyết định để thực hiện trong thời hạn nhất định, thường là một năm. Các đặc điểm của ngân sách nhà nướcCơ cấu của ngân sách nhà nước khoản thu của NSNNCác khoản thu không có tính chất hoa lợi: Là khoản thu làm tăng ngân quỹ khả dụng của ngân khố nhưng đồng thời cũng làm tăng một số lượng tương ứng các trái vụ của quốc gia. Các nguyên tắc cơ bản của ngân sách nhà nước Cơ cấu các khoản chi của NSNNNguyên tắc ngân sách nhất niên9 Chế độ chi trợ giá.Chi về nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.Chi cấp xã hội và trợ cấp quỹ bảo hiểm xã hội.Chi về giáo dục và đào tạo:
Xem thêm

34 Đọc thêm

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

Đề thi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ ( Đại học Ngoại thương) ... Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn .... Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. ... tuyển tập các đề thi trắc nghiệm bô môn tài chính tiền tệ, phần tài chính doanh nghiệp... doc ...

35 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ THANH TƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ THANH TƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG

Nền tài chính quốc gia của nước ta đã và đang đổi mới một cách toàn diện, trong sự chuyển biến sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới tài chính là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, là tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính tiền tệ. Tài chính xã không chỉ thực hiện khai thác các nguồn thu thúc đẩy kinh tế trên địa bàn mà phải tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hoạt động tài chính ngân sách nói chung và tài chính ngân sách xã nói riêng cần phải quản lý bằng pháp luật, bằng các công cụ, biện pháp, cụ thể có hiệu lực trong mọi khuôn khổ pháp lý rõ ràng lành mạnh.
Xã, phường, thị trấn ( gọi chung là xã ) là một cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống nhà nước pháp quyền của nước ta. Hoạt động tài chính xã là hoạt động tài chính cấp cơ sở trong hệ thống tài chính quốc gia. Sự rõ ràng, minh bạch, công khai hoạt động Tài chính của xã là thể hiện sự trong sạch của chính quyền cơ sở và đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, một yếu tố cơ bản cho sự vững mạnh của bộ máy nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Cấp xã không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ thu chi của một cấp ngân sách, mà là nơi triển khai các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , văn minh.
Cùng với sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế đất nước , ngân sách xã trở nên phong phú và đa dạng, đòi hỏi thông tin kinh tế tài chính về ngân sách xã phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách Nhà nước, được ghi chép đầy đủ các loại sổ sách theo yêu cầu và phản ánh qua Kho Bạc Nhà Nước. Để đảm bảo ngân sách xã thực sự là phương tiện vật chất cho chính quyền xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị.
Do vậy việc tăng cường quản lý ngân sách xã trong điều kiện hiện nay là hoàn toàn cần thiết và là vấn đề cấp bách, thiết thực.
Để nhận thức đầy đủ vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tương Huyện Na Hang, em đã tập trung nghiên cứu đề tài về “Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn xã Thanh Tương Huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang”. Vì sau hai mươi năm thực hiện cơ chế chính sách mở cửa của Đảng, Nhà Nước ta. Mọi mặt kinh tế xã hội đã được cải thiện vượt bậc tạo cho nước ta một bộ mặt với những thay đổi to lớn về diện mạo kinh tế mới trong mắt bạn bè quốc tế
Cùng với sự thay đổi về cơ chế chính sách như vậy, nền kinh tế nước nhà đã liên tục tăng trưởng qua các năm một cách ổn định và bền vững, tạo nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển lâu dài. Từ những thành tựu đã đạt được Nhà nước ta đã không ngừng cải cách, đổi mới hệ thống Ngân sách Nhà nước cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế, quốc tế.
Song song với tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Ngân sách Nhà nước là một trong những công cụ quan trọng với tính chất là nội lực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước luôn luôn cần thiết phải có nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên của những tổ chức, cơ quan đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước. Để đáp ứng nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động như; Các cơ quan quản lý Nhà nước, quân đội, cảnh sát, sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, đầu tư phát triển kinh tế đất nước thì Nhà nước phải tạo ra các nguồn thu để bảo đảm, đó là nguồn thu từ các loại thuế và các nguồn khác. Tất cả quá trình thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đó của Nhà nước đều phải được phản ánh qua Ngân sách Nhà nước.
Ngân sách xã với tư cách là một bộ phận hữu cơ của Ngân sách Nhà nước cùng ra đời, tồn tại và phát triển của hệ thống ngân sách Nhà nước. Ngân sách xã là nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước ở địa phương mà việc duy trì sự tồn tại và phát triển của các cơ quan này nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lý của Nhà nước tại địa phương đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người dân địa phương với Nhà nước. Thông qua các hoạt động thu chi của mình mà Ngân sách xã trở thành một công cụ đắc lực để chính quyền cấp xã thực hiện quản lý toàn diện và thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương.
Hiện nay công tác quản lý Ngân sách xã trên cả nước nói chung bên cạnh những thành quả đạt được còn gặp phải những vướng mắc nhất định. Đó là những vướng mắc về việc áp dụng các chính sách chế độ, về công tác quản lý thu chi…và một số vấn đề khác cần quan tâm. Những vấn đề đó nếu được xem xét giải quyết một cách kịp thời sẽ phát huy tốt vai trò của ngân sách cấp này. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tải sản của Nhà nước, tăng tích luỹ nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Mục đích của đề tài là thông qua nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng quản lý thu chi ngân sách xã Thanh Tương nhằm đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường quản lý ngân sách xã Thanh Tương trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang nhằm đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường quản lý ngân sách xã Thanh Tương trên địa bàn huyện;
Xem thêm

59 Đọc thêm

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - chi NSNN bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước Na Hang

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THU - CHI NSNN BẰNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NA HANG

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta đang sống ở những năm đầu của thế kỷ XXI và đang được chứng kiến sự phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử của thông tin. Công nghệ thông tin đặc biệt là tin học đang xâm nhập ngày càng sâu, rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống nhất là lĩnh vực quản lý. Với việc được tin học hóa, công việc quản lý trở nên đơn giản hóa, hiệu quả cao, tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất của cán bộ quản lý.
Ở Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin nhất là tin học tuy mới phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước khi đất nước mở cửa hội nhập nhưng cũng đã phát triển rất nhanh chóng. Các thành tựu của công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng có hiệu quả đặc biệt trong lĩnh lực quản lý. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hiện nay dù là cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hay tổ chức doanh nghiệp cũng đã và đang dần tiến hành tin học hóa công tác quản lý của mình nhất là ở các nghiệp vụ kế toán. Bởi nếu số liệu kế toán không chính xác thì nhà quản lý rất khó đưa ra được các quyết sách, định hướng hoạt động cho tổ chức trong tương lai.
Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, sự phát triển với tốc độ cao của công nghệ thông tin, công tác tin học trong toàn hệ thống KBNN nói chung, KBNN Na Hang nói riêng cũng ngày càng được củng cố và phát triển, đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn, đáp ứng kịp thời về thông tin phục vụ lãnh đạo các cấp trong quản lý điều hành quỹ NSNN.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại KBNN huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước, là một sinh viên Tin học kinh tế với mục đích chính là áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc, đồng thời được sự giúp đỡ của cán bộ phòng Kế toán của Kho bạc, sự đồng ý và hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Thu Hà, em quyết định chọn đề tài "Phân tích và thiết kế HTTT Kế toán thu - chi NSNN bằng tiền mặt tại KBNN Na Hang" để thực hiện. Trong bài Chuyên đề tốt nghiệp này em xin được trình bày nội dung chính gồm ba chương:
Chương 1. Tổng quan về KBNN Na Hang - Tuyên Quang và đề tài thực hiện
Nội dung chính của phần này là giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành của hệ thống KBNN Việt Nam, sự ra đời của KBNN huyện Na Hang và làm rõ chức năng nhiệm vụ của toàn hệ thống KBNN cũng như của riêng KBNN huyện Na Hang.
Sau khi tìm hiểu thực tế tại KBNN huyện Na Hang về nghiệp vụ Kế toán NSNN và công tác tin học hoá, trong phần này em xin được trình bày những lý do chính để bản thân quyết định chọn đề tài thực hiện và mục tiêu đề tài cần đạt được.
Chương 2. Những vấn đề cơ bản về NSNN, kế toán thu – chi NSNN và phát triển HTTT kế toán
Để thực hiện được đề tài đã chọn cần phải có những nhận thức về ngân sách nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Trong chương này sẽ trình bày cụ thể những vấn đề đó.
Chương 3. Phân tích và thiết kế HTTT Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt
Trong chương này sẽ áp dụng trực tiếp phần lý thuyết ở chương trước để tiến hành đi sâu vào phân tích và thiết kế HTTT kế toán thu - chi NSNN bằng tiền mặt tại KBNN Na Hang
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Trần Thị Thu Hà và các cán bộ KBNN Na Hang đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KBNN NA HANG -TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN

1.1. VÀI NÉT VỀ KBNN NA HANG
1.1.1 Lịch sử ra đời, chức năng và quyền hạn của KBNN
1.1.1.1 Lịch sử ra đời của hệ thống KBNN Việt Nam
Kho Bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Quản lý và điều hành quỹ ngân sách nhà nước là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Cơ quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước không những chỉ làm các nhiệm vụ tập trung nhanh chóng, đầy đủ các khoản thu và thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi, mà còn có trách nhiệm tổ chức công tác hạch toán - kế toán, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng, hiệu quả các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước. Mặt khác, phải tổ chức công tác điều hoà vốn và tạo nguồn vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi cấp bách của nền kinh tế.
Quan điểm đúng đắn đó đã được Đảng và Nhà nước ta nhận thức ngay từ những ngày đầu giành chính quyền thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 và ngày càng đầy đủ, hoàn thiện hơn Tuy nhiên để có được sự phát triển toàn diện và ổn định như ngày nay, KBNN Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài xây dựng và phát triển, có thể tóm tắt thành những giai đoạn cụ thể như sau:
Giai đoạn 1945 – 1950: Nha Ngân khố
Để chuẩn bị cho sự ra đời và hoạt động của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng lâm thời quyết định thành lập ngành Tài chính của nước Việt Nam độc lập. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Tài chính Việt Nam. Ngân khố quốc gia lúc bấy giờ chưa được chính thức thành lập nhưng nó là một bộ phận công việc cực kỳ quan trọng của Bộ Tài chính nói riêng và của Chính phủ cách mạng nói chung. Những cán bộ tài chính làm công tác ngân khố được giao nhiệm vụ trực tiếp đối phó và giải quyết tình hình nước sôi lửa bỏng trên mặt trận tài chính - tiền tệ và ngân sách quốc gia.
Ngày 29 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Đây là cơ quan chuyên môn, đặc trách nghiên cứu và giải quyết các vấn đề tài chính - tiền tệ.
Nhiệm vụ chủ yếu của Nha Ngân khố là:
1.Tập trung quản lý các khoản thu về thuế, đảm phụ quốc phòng (ủng hộ quân đội), tiền thu công phiếu kháng chiến;
2.Quản lý và giám sát các khoản cấp phát theo dự toán được duyệt; chịu trách nhiệm về việc xác nhận và thanh toá
Xem thêm

148 Đọc thêm

Cùng chủ đề