TÌNH HÌNH THANH TOÁN NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌNH HÌNH THANH TOÁN NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG":

Luận văn tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Chương Dương

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN CHƯƠNG DƯƠNG

Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chủ yếu và là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên tín dụng là hoạt động đem lại rủi ro và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất trong hoạt động ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn đề phát sinh do mất khả năng kiểm soát tại một số ngân hàng. Do đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đi lên đối với các ngân hàng thương mại.Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Ngân hàng Công thương về hoạt động tín dụng. Tuy vậy, tình hình nợ quá hạn, nợ xấu vẫn còn tồn tại. Xuất phát từ thực tế trên trên, là một nhân viên đang công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Chương Dương, em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu là: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Chương Dương”.
Xem thêm

86 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÀ MAU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÀ MAU

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Đặt vấn đề
Trong xu thế cạnh tranh và hội nhập, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế ngày một nâng cao thì nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án, công trình cũng tăng cao. Bên cạnh bổ sung cho cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. Các doanh nghiệp luôn cần nguồn vốn bổ sung liên tục cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh hay dịch vụ của mình. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu ấy, nhiều ngân hàng trung gian đã sáp nhập nhằm huy động tối đa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nỗi bật là hoạt động tín dụng và đây cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành ngân hàng.
Hiện nay, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ hơn dẫn đến sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày một diễn ra gây gắt, sẽ tạo nền kinh tế trở nên năng động và sôi nỗi, các ngân hàng thương mại muốn tồn tại bền vững thì yêu cầu cấp bách trong giai đoạn này là việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Xác định được tính cấp thiết và tầm quan trọng của tín dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng đó là chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng vì mục tiêu của ngân hàng là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong toàn bộ các hoạt động ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu và đem lại lợi nhuận cao nhất, có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngân hàng thương mại không trực tiếp tham gia vào sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhưng hệ thống ngân hàng với chức năng là huy động tài chính nhàn rỗi và các nguồn lực khan hiếm trong xã hội, để cung ứng một cách tốt nhất , lợi ích nhất cho nhu cầu sản xuất, trao đổi, thanh toán góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa nhanh chóng, điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Với vai trò như vậy thì hoạt động tín dụng của ngân hàng rất cần cho cuộc sống của con người nói chung và cho sự phát triển kinh tế xã hội nói riêng. Vì vậy, hoạt động tín dụng không những là yêu cầu khách quan mà còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh liên tục.
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của ngân hàng là một lĩnh vực rất phức tạp, phải thường xuyên cập nhật theo những chuyển biến của nền kinh tế và chứa đựng nhiêu rủi ro. Vì vậy để có thể tồn tại và cạnh tranh được thì hoạt động kinh doanh phải phát triển hiệu quả, ổn định cung ứng vốn cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển, điều đầu tiên các ngân hàng cần quan tâm là nâng cao chất lượng tín dụng, đặt biệt là tín dụng ngắn hạn. Cho nên, việc phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng là một việc không thể thiếu đối với tất cả các ngân hàng.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn: “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Cà Mau” để làm chuyên đề báo cáo thực tập.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Cà Mau qua 3 năm (20122014)
1.3.2. Mục tiêu cụ thể: Từ phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Cà Mau, sẽ tập chung nghiên cứu các vắn đề sau:
Phân tích tình hình huy động vốn cho doanh nghiệp vay ngắn hạn
Đánh giá thực trạng tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp thông qua việc phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu của ngân hàng.
Trên cơ sở phân tích thực trạng chỉ ra những vướng mắc tồn tại trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro tín dụng.
1.4. Đối tượng nghiên cứu
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng qua 3 năm (20122104).
1.5. Phạm vi nghiên cứu
1.5.1. Phạm vi không gian
Chuyên đề được thực hiện trên số liệu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Cà Mau.
1.5.2. Phạm vi thời gian
Thu thập số liệu trong 3 năm từ 2012 đến năm 2014.
Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 20042015 đến 01062015.
1.6. Số liệu và phương pháp thu thập số liệu
1.6.1. Phương pháp thu nhập số liệu:
Các số liệu dùng để phân tích được lấy từ các báo cáo kết quả kinh doanh, biểu lãi suất, bảng cân đối tài sản của NH TMCP Công thương – chi nhánh Cà Mau qua 3 năm (20122014).
Các thông tin trên tạp chí ngân hàng, sách báo có liên quan đến đề tài phân tích.
1.6.2. Phương pháp phân tích số liệu:
Dùng phương pháp thống kê tổng hợp, phương pháp so sánh để phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng; đánh giá tình hình biến động và mức độ biến động trong giai đoạn (20122013), qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn.
Tổng hợp các vấn đề đã phân tích, sử dụng phương pháp suy luận, tự luận để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tại Ngân hàng.
1.7. Bố cục của báo cáo thực tập
Đề tài được cấu trúc thành 4 chương cụ thể như sau:
Chương 1. Đặt vấn đề.
Chương 2. Cơ sở lý luận.
Chương 3. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương – chi nhánh Cà Mau.
Chương 4. Kết luận và kiến nghị.
Xem thêm

44 Đọc thêm

KẾ TOÁN THANH TOÁN BÙ TRỪ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC HỆ THỐNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN BÙ TRỪ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC HỆ THỐNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các Ngân Hàng khác hệ thống nên Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Đà Nẵng đã rất quan tâm và đầu tư về hệ thống máy tính, đào tạo đội ngũ nhân viên thanh toán bù trừ. Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Đà Nẵng với bề dày hoạt động, đã có kinh nghiệm lâu năm trong công tác Thanh Toán Bù trừ với các Ngân Hàng khác.
Hòa mình vào công cuộc hội nhập kinh tế Quốc tế, các Ngân Hàng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước. Nhất là những năm gần đây, lạm phát đạt mức cao, xảy ra cơn bão khủng hoảng kinh tế Thế Giới thì chúng ta càng thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Lãi suất trở thành công cụ để chính phủ thực thi chính sách thắt chặt hay nới lỏng chi tiêu. Ngày nay, các Ngân Hàng ngày càng hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả đã thúc đẩy quá trình thanh toán của doanh nghiệp cũng như của mỗi cá nhân được nhanh chóng hơn.
Cũng như trong các ngành kinh doanh khác, trong lĩnh vực Ngân Hàng đang có sự cạnh tranh hết sức khốc liệt với sự ra đời của rất nhiều các Ngân Hàng tư nhân. Các Ngân Hàng thi nhau chạy đua lãi suất cùng những chương trình dự thưởng, quà tặng hết sức phong phú. Để có được thương hiệu mạnh và uy tín trên thương trường, các Ngân Hàng phải mất một thời gian dài tạo được niềm tin trong lòng khách hàng. Trong đó, điều quan trọng nhất là mỗi Ngân Hàng phải thực hiện tốt chức năng và các nghiệp vụ của mình. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và chuyển tiền một cách nhanh chóng. Hiểu được tầm quan trọng đó, các Ngân Hàng luôn tìm các phương thức thanh toán phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Trong đó phương thức thanh toán bù trừ với các Ngân Hàng khác hệ thống được rất nhiều các Ngân Hàng lựa chọn vì nó vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng vừa giúp cho Ngân Hàng sử dụng vốn linh hoạt và tiết kiệm được chi phí.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

Từ sau thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và thu được những thành tựu đáng kể. Thu nhập kinh tế trên đầu người tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện theo đó trình độ dân trí cũng được nâng cao. Kinh tế phát triển tạo động lực phát triển các ngành khác, chúng tồn tại song song và thúc đẩy nhau phát triển. Các hoạt động sản xuất cho năng suất cao và giải phóng sức lao động chân tay. Con người chủ yếu sử dụng máy móc và tự động hoá đến mức nhiều nhất có thể. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thu được lợi nhuận cao, của cải làm ra nhiều đóng góp cho đất nước đồng thời ngày một nâng cao đời sống của con nguời. Kinh tế phát triển tiền tệ tạo ra nhiều kéo sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Với chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng hệ thống ngân hàng đã giúp cho quá trình kinh doanh nói riêng và hoạt động kinh tế nói chung thuận tiện và thu được kết quả tốt. Huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư cho các tổ chức kinh tế vay để phát triển săn xuất. Đồng thời thực hiện các dịch vụ thanh toán nhanh và thuận tiện phù hợp với xã hội hiện đại. Song ngân hàng cũng là một tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ và cũng có lợi nhuận góp phần vào thu nhập quốc dân đồng thời thu hút được số lượng nhân viên tương đối lớn. Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm là một trong số những chi nhánh lớn trong hệ thống ngân hàng Công thương Việt Nam đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Được sự cho phép của Nhà trường và Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, em đã được thực tập tại chi nhánh và tìm hiểu sâu hơn về cơ cấu tổ chức, phong cách làm việc chuyên nghiệp cũng như vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế tại chi nhánh.
Em xin cám ơn cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình trong suốt thời gian thực tập tổng hợp để em có thể hoàn thành báo cáo này.
Em cũng xin cám ơn các anh các chị trong Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm đã giúp đỡ em về kiến thức chuyên môn, những tài liệu cần thiết trong quá trình thực tập.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, thực trạng và giải pháp

PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Để hiểu thêm về thực trạng phát hành và thanh toán thẻ của nước ta hiện nay, em quyết định lựa chọn đề tài “Phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Thực trạng và giải pháp”.

55 Đọc thêm

 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG

KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG

TRANG 8 CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG 2.1 CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NH[r]

30 Đọc thêm

Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Chương Dương

CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG

Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Chương Dương
Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngân hàng thương mại là một tổ chức gắn chặt với nền kinh tế thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển. Gắn với kinh tế thị trường, để tồn tại và không ngừng phát triển, hệ thống NHTM nói chung cũng như Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương, tất yếu đòi hỏi công tác tín dụng trung và dài hạn phải được nâng cao chất lượng đâu tư
Xem thêm

39 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai

27 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Phát triển sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai

LUẬN VĂN THẠC SỸ - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀNG MAI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập và phát triển, Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Tổ chức Thương mại đa phương lớn nhất toàn cầu. Ngành ngân hàng là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh mẽ và phát triển nhất, nó là một kênh trung gian chuyển tải vốn ra thị trường và điều chỉnh nguồn vốn của thị trường. Đồng nghĩa với đó, thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam cũng là một sân chơi chung cho các Tổ chức Tín dụng trong và ngoài nước, và từ đó, các ngân hàng nước ngoài sẽ được thiết lập sự hiện diện thương mại của mình tại Việt Nam. Một hệ thống cạnh tranh mới về dịch vụ cũng được khẳng định và chiếm lĩnh, các quan hệ thương mại theo đó sẽ trở nên ngày càng phát triển và đa dạng. Điều này đã đặt ra những đòi hỏi và thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong nước.
Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đang từng bước thiết chế cho mình các mạng lưới, đổi mới các hình thức hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh để có thể đứng vững trên thị trường. Đối với một ngân hàng hiện đại và phát triển như các nước ngoài, hoạt động dịch vụ phát triển rất mạnh, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và ảnh hưởng nhất định đến ngân hàng. Trong khi đó, đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, thu chủ yếu vẫn tập trung vào các hoạt động truyền thống như cho vay, bảo lãnh, tiền gửi. Nguồn thu từ các dịch vụ hoặc chưa có, chưa khai thác hết hoặc rất khiêm tốn trong tổng thu của ngân hàng, trong khi hoạt động tín dụng và bảo lãnh lại là hoạt động có nhiều rủi ro và rủi ro cao. Bởi vậy, phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam là một chiến lược đúng đắn và cần thiết.
Ngân hàng Công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam, quy mô tài sản nợ và tài sản có hàng năm tăng từ 20% - 25%. Tuy vậy, hiện nay trước bối cảnh thực hiện lộ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế thì quả thực hệ thống ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hết sức hạn chế. Chính vì vậy, bằng cách nào, biện pháp nào, và giải pháp nào để nhanh chóng phát triển thị trường tiềm năng này đang là bài toán lớn mà các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung và Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng cần có lời giải.
Là một Chi nhánh mới thành lập của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Hoàng Mai cũng đang trong quá trình tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để có thể phát triển hơn nữa thị trường tiềm năng này.
Xuất phát từ nhận thức nói trên, tôi đã chọn đề tài: "Phát triển sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai".
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn:
- Làm rõ vai trò, nội dung cơ bản của các loại hình dịch vụ tại Ngân hàng thương mại.
- Tiến hành phân tích thực trạng tại Ngân hàng công thương Hoàng Mai. Do Ngân hàng Công thương Hoàng Mai là chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng Công thương Việt Nam mới chính thức đi vào hoạt động từ quý I năm 2007. Nên việc phân tích đánh giá thực trạng chủ yếu lấy số liệu năm 2007.
- Kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tại ngân hàng Công thương Hoàng Mai trong thời gian tới.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của luận văn:
- Các loại hình dịch vụ ngân hàng thương mại
- Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng công thương Hoàng Mai
4. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê, kết hợp giữa lý luận và tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng. Đồng thời vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá báo cáo tổng kết để đưa ra nhận định và giải pháp.
5. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phụ lục, bảng biểu và các tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 03 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ của Ngân hàng
Chương 2: Thực trạng dịch vụ của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai.
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Hoàng Mai.
Xem thêm

93 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

17- Kỹ năng quản trị đối với nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ vàkỹ năng thực hiện nghiệp vụ đối với nhân viên: đây là tiêu chí quan trọng quyếtđịnh đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. NHTM cầnmột đội ngũ những nhà điều hành giỏi để giúp bộ máy vận hành hiệu quả và mộtđội ngũ nhân viên với kỹ năng nghiệp vụ cao, có khả năng tư vấn cho khách hàngđể tạo được lòng tin với khách hàng và ấn tượng tốt về ngân hàng.Đây là những yếu tố then chốt giúp ngân hàng cạnh tranh giành khách hàng.Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đối vớinăng lực cạnh tranh của một NHTM. Chất lượng nguồn nhân lực là kết quả của sựcạnh tranh trong quá khứ đồng thời lại chính là năng lực cạnh tranh của ngân hàngtrong tương lai. Có một đội ngũ cán bộ thừa hành và nhân viên giỏi, có khả năngsáng tạo và thực thi chiến lược sẽ giúp ngân hàng hoạt động ổn định và bền vững.Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ về số lượng và đầy về chất lượng là một biểuhiện năng lực cạnh tranh cao của NHTM.- Thái độ nhân viên khi tiếp xúc với khách hàng:Đây là tiêu chí mà trong kinh doanh nói chung và kinh doanh dịch vụ ngânhàng nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc thỏa mãn khách hàng. Sự ứng xửphủ hợp của nhân viên khi tiếp xúc sẽ đem lại cho khách hàng sự hài lòng và niềmtin ở dịch vụ. Nó có thể là: Đối xử với khách hàng bằng sự kính trọng, lịch sự và ănmặc chỉnh tề (dấu hiệu của sự tự trọng), chú ý đến họ ngay lập tức, thể hiện sự thânthiện (nụ cười và giao tiếp bằng ánh mắt), chào hỏi khách hàng bằng những lời thânthiện và lịch sự, tất cả nhân viên đều phải chào khách hàng khi gặp họ, những cử chỉthể hiện cũng quan trọng như lời nói….1.2.2.3. Năng lực công nghệ trong kinh doanh các dịch vụ thẻ thanh toán.Trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếutố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM. Để nâng cao chất lượng sản phẩm,
Xem thêm

110 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN CỦA NH CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG MỘT SỐ PHÒNG GIAO DỊCH: 1-PGD Hà Thành 2-PGD Tràng An 3-PDG Thành Công 4-PGD Long Biên Nhiệm vụ và chức n[r]

38 Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh 6TPHCM từ 20112014

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 6TPHCM TỪ 20112014

MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanLời cảm ơnNhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giảng viên hướng dẫnMục lụcDanh mục các chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục biểu đồDanh mục sơ đồPHẦN MỞ ĐẦUTính cấp thiết của đề tàiMục tiêu nghiên cứuPhạm vi và đối tượng nghiên cứuPhương pháp nghiên cứuCấu trúc đề tàiCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN11.1.NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI11.1.1.Khái niệm11.1.2.Đặc điểm11.1.3.Vai trò21.1.4.Chức năng31.1.5.Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.41.1.5.1.Nghiệp vụ nguồn vốn.41.1.5.2.Nghiệp vụ sử dụng vốn.51.1.5.3.Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ71.1.5.4.Các hoạt động khác.81.2.TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI91.2.1.Khái niệm91.2.2.Đặc điểm101.2.3.Phân loại101.2.3.1.Dựa vào thời gian cấp tín dụng101.2.3.2.Dựa vào thành phần kinh tế.111.2.3.3.Dựa vào mức độ đảm bảo111.2.3.4.Dựa vào phương thức cho vay111.2.3.5.Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay111.2.3.6.Dựa vào nguồn phát sinh các khoản tín dụng121.3.TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN121.3.1.Khái niệm121.3.2.Đặc điểm121.3.2.1.Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số lượng các khoản vay nhiều.121.3.2.2.Tín dụng khách hàng cá nhân thường dẫn đến các rủi ro.131.3.2.3.Tín dụng khách hàng cá nhân thường tốn kém nhiều chi phí.141.3.3.Vai trò151.3.3.1.Đối với nền kinh tế xã hội.151.3.3.2.Đối với ngân hàng.161.3.3.3.Đối với khách hàng cá nhân.161.3.4.Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân.171.3.4.1.Cho vay cá nhân171.3.4.2.Bảo lãnh cá nhân.181.3.4.3.Phát hành – thanh toán thẻ tín dụng.181.4.KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI191.4.1.Xu hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân trên thế giới hiện nay.191.4.2.Kinh nghiệm phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của một số NHTM nước ngoài.20CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 6222.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH 6 TP.HCM.222.1.1.Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.222.1.1.1.Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam222.1.1.2.Cơ cấu tổ chức.232.1.2.Sơ lược về Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh 6 –TP.HCM252.1.2.1.Quá trình hình thành và phát triển.252.1.2.2.Sơ đồ tổ chức của Chi nhánh 6 – TP.HCM.252.1.2.3.Tình hình hoạt động kinh doanh272.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 6 TP.HCM.322.2.1.Hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân322.2.1.1.Chính sách cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình.322.2.1.2.Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân.332.2.1.3.Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân.332.2.1.4.Mạng lưới phòng giao dịch402.2.1.5.Tình hình, chất lượng nhân sự, cán bộ nhân viên.412.2.2.Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietinbank – Chi nhánh 6 Tp.HCM.412.2.2.1.Theo thời gian422.2.2.2.Theo mục đích442.2.2.3.Theo cơ cấu đối tượng khách hàng.472.2.2.4.Theo lãi suất492.2.2.5.Theo nợ quá hạn512.2.3.Đánh giá về hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietinbank – Chi nhánh 6 TP.HCM.522.2.3.1.Những kết quả đạt được522.2.3.2.Những tồn tại và nguyên nhân56CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH 6633.1.MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.633.2.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH 6.643.2.1.Phát triển các sản phẩm tín dụng khách hàng nhân643.2.2.Cải tiến quy trình, chính sách tín dụng khách hàng cá nhân.693.2.3.Nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên.703.2.4.Phát triển công tác tuyên truyền, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ723.2.5.Nâng cao cơ sở vật chất, mở rộng, phát triển kênh phân phối.723.3.KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.73KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPhụ Lục
Xem thêm

81 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng công thương hoàn kiếm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

Ở nước ta trong những năm gần đây, cơ chế thị trường theo định hướng XHCN đang đòi hỏi các quan hệ kinh tế xã hội phải chuyển biến và thay đổi thường xuyên. Lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng, một trong những lĩnh vực năng động và nhạy bén nhất của nền kinh tế, cũng được quan tâm, đổi mới theo xu hướng đó.
Ngân hàng Công thương Việt Nam với chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng đối với các thành phần kinh tế cũng thường xuyên được đổi mới và phát triển, đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong cạnh tranh của thị trường để trở thành một trong những ngân hàng hoạt động có hiệu quả nhất trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống chi nhánh ngân hàng Công thương nói chung và chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm nói riêng đã từng bước tạo lập được vị thế của mình trong đời sống xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để giúp cô giáo và các bạn hiểu rõ hơn về Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, nơi em đang thực tập, em xin trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, đặc điểm cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm trong báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng công thương hoàn kiếm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

Đất nước ta đã mở cửa đón những luồng gió mới để tìm ra các cơ hội và sẵn sàng đương đầu với những thách thức. Chúng ta đã có những thành công bước đầu, tuy nhiên để hội nhập sâu và rộng thì cả đất nước nói chung và từng bộ phận nói riêng cần tìm ra chiến lược phù hợp trong từng thời điểm để tồn tại và phát triển.
Với tư cách là trung gian tài chính quan trọng bậc nhất có vai trò quan trọng trong việc lưu chuyển vốn giữa các thành phần trong nền kinh tế, Ngân hàng thương mại luôn được xem là trụ cột, là huyết quản của nền kinh tế. Các ngân hàng hiện nay đang đứng trước một thực tế là có cung trong tay nhưng cầu có khả năng thanh toán thì hạn chế và cùng với đó là cường độ cạnh tranh trong ngành Ngân hàng ngày càng gay gắt, vì thế đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng trên cơ sở chuyên môn hóa là một bước đi đúng của các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
Cho vay tiêu dùng cách đây khoảng 20 mươi năm về trước còn là khái niệm khá mới đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam, nhưng chỉ một vài năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng đã trở thành mục tiêu của nhiều TCTD, nhất là các TCTD ngoài nhà nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng cao, đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển. Nếu như ở các nước phát triển, tỷ trọng cho vay tiêu dùng thường chiếm khoảng từ 40% đến 50% trên tổng dư nợ, thì tỷ lệ này của các TCTD Việt Nam hiện chỉ chiếm tỷ trọng < 10% trên tổng dự nợ tín dụng. Qua đó cho thấy, với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay và với số dân trên 82 triệu người đang mở ra thị trường cho vay tiêu dùng vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng.
Với kiến thức đã học tại nhà trường cùng với một thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm và thấy được tiềm năng trong việc nên phát triển mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài:

Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
Nội dung đề tài gồm 3 phần:

Chương 1: Khái quát về Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.
Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Luận văn Ngân hàng công thương khu vực 2 và kế hoạch tăng chất lượng các hình thức thanh toán

LUẬN VĂN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC 2 VÀ KẾ HOẠCH TĂNG CHẤT LƯỢNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Luận văn Ngân hàng công thương khu vực 2 và kế hoạch tăng chất lượng các hình thức thanh toán
Năm 2003 tình hình kinh tếxã hội nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, tăng trưởng kinh tế khả quan và đạt mức cao nhất trong những năm gần đây, cơcấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, khả nănghội nhập và cạnh tranh của nền kinh tế tăng lên cùng với những cải thiện đáng kể trong các lĩnh vực xã hội. Đạt được những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt N
Xem thêm

41 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ mức độ LÀNH MẠNH của NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG QUA KHUNG PHÂN TÍCH CAMELS

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG QUA KHUNG PHÂN TÍCH CAMELS

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG QUA KHUNG PHÂN TÍCH CAMELS

Để đánh giá được mức độ lành mạnh của hệ thống tài chính nói chung cũng như hệ thống ngân hàng TMCP nói riêng. Cụ thể ở đây trình bày về Ngân Hàng Công Thương (Vietinbank) là một trong những Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần lớn, các chỉ số khung phân tích CAMELS thấy rõ hơn tình hình tài chính hiện nay của NH này là khá tốt.

Khung phân tích CAMELS gồm 6 nhóm chỉ tiêu có tác động đến các định chế tài chính:
 Capital Adequacy: Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn
 Asset quality: Chất lượng tài sản.
 Management Soundness: Quản trị lành mạnh
 Earnings: Thu nhập
 Liquidity: Tính thanh khoản
 Sensitivity To Market Risk: Độ nhạy rủi ro thị trường
Note: Số liệu 2007, 2008, 2009 đã được kiểm toán.
Xem thêm

18 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN BẰNGPHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN BẰNGPHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1.3. Rủi ro đối với phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ của NHTM .... Error!Bookmark not defined.1.3.1. Các loại rủi ro trong thanh toán bằng tín dụng chứng từ và các nhân tố tácđộng gây ra rủi ro ....................................................... Error! Bookmark not defined.1.3.2. Rủi ro trong thanh toán bằng tín dụng chứng từ đối với các ngân hàng tham gia.................................................................................................................................... 221.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụngchứng từ ...................................................................................................................... 241.3.4. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụngchứng từ. ..................................................................................................................... 251.3.4.1. Kinh nghiệm của một số NHTM trên thế giới .......................................... 251.3.4.2. Bài học rút ra cho các NHTM của Việt Nam ............................................ 28CHƢƠNG II. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ........................... 302.1. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 302.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu ........................................................... 302.3. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................................. 312.4. Phương pháp xử lý số liệu....................................................................................... 312.5. Phương pháp phân tích, đánh giá ............................................................................ 322.6. Đánh giá phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 32CHƢƠNG III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚIPHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VIETINBANK........................................................................................................................................ 343.1. Giới thiệu chung về Vietinbank ........................................................................... 343.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank.............................. 343.1.2. Các mô hình tổ chức kinh doanh, quản trị rủi ro và xử lý nghiệp vụ đang ápdụng tại Vietinbank .................................................................................................... 373.2. Thực trạng rủi ro theo phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ tạiVietinbank..................................................................................................................... 393.2.1. Tình hình hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế tại Vietinbank 39
Xem thêm

13 Đọc thêm

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 20032009

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 20032009

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như của các cá nhân. Sự phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, qui mô và chất lượng của hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay đã có tác động lớn, thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho quá trình mở cửa và hội nhập. Đặc biệt, từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp cũng như của cá nhân và hộ gia đình là rất lớn. Nhờ vào hoạt động của hệ thống ngân hàng mà nhu cầu sử dụng vốn để duy trì và mở rộng quy mô sản xuất của các thành phần kinh tế được đáp ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tín dụng là một hoạt động hết sức quan trọng của ngân hàng thương mại và cũng là lĩnh vực mà các ngân hàng cạnh tranh gay gắt nhất. Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là hoạt động chiếm tỷ trọng khoảng 70% doanh thu của các ngân hàng thương mại. Tín dụng không những ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chu chuyển vốn, lưu thông tiền mặt, ổn định giá trị đồng tiền, tạo mặt bằng giá cả mà còn góp phần đảm bảo tự do kinh doanh và bảo vệ lợi ích của các chủ thể kinh tế. Do đó vấn đề đặt ra là cần quản lý tốt hoạt động tín dụng: giải quyết làm sao để có thể huy động vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất.
Nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại, do đó trong quá trình tìm hiểu thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương em đã chọn đề tài: “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 20032009” để làm chuyên đề thực tập.
Ngoài lời mở đầu, kết luận kiến nghị và danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, kết cấu của chuyên đề thực tập gồm 2 chương:
Chương 1: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 20032009.
Do thời gian và kiến thức thực tế còn hạn chế, nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em mong được sự góp ý của các thầy cô giáo để cho đề tài của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Trần Thị Bích đã trực tiếp hướng dẫn và nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình viết chuyên đề. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Thống Kê, và các cô chú anh chị trong Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương đã nhiệt tình giúp đỡ em để hoàn thành tốt chuyên đề thực tập này.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên Thực trạng và giải pháp phát triển

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã đổi mới theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhờ đó kinh tế nhanh chóng phát triển và Việt Nam đã từng bước hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Với vai trò là “trái tim” của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng phải đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới này, do đó không thể tránh khỏi những khó khăn. Vào năm 1990, nhà nước ta đã ban hành hai pháp lệnh ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến hành một bước đổi mới, cơ bản chuyển sang hoạt động theo mô hình hai cấp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và là ngân hàng phát hànhtức là đóng vai trò là ngân hàng của các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam. Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng theo cơ chế thị trường trong khuôn khổ pháp luật.
Hơn mười năm qua, hệ thống ngân hàng ở nước ta không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nổi bật là đẩy lùi lạm phát phi mã, ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô, làm nòng cốt trong huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của nhân dân… Những thành tựu đó đạt được trong hoàn cảnh đầy khó khăn thử thách của cơ chế thị trường.
Tuy nhiên, do mới chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động, còn thiếu hiểu biết và kinh nghiệm vận hành trong cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không tránh khỏi những thiếu sót và bất cập cả về khuôn khổ pháp lý, kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ và chất lượng hiệu quả trong quản lý cũng như trong kinh doanh.
Từ lâu nay, vấn đề luôn làm cho ngành ngân hàng phải quan tâm vẫn là công tác thanh toán, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trường, ba yêu cầu kịp thời – chính xác, thuận tiện và an toàn trong thanh toán vẫn đang là điểm nóng. Thanh toán mà yếu kém sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và hoạt động kinh tế của đất nước.
Chính vì vậy, thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng là một vấn đề luôn được coi trọng và nghiên cứu cải tiến để thích ứng với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Để giải quyết tốt vấn đề thanh toán, lâu nay ngành ngân hàng đã cố gắng đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến và hoàn thiện những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thanh toán.
Ngày nay, việc đưa công nghệ tiên tiến, tin học hoá trong khâu thanh toán đã đựơc thực hiện ở hầu hết các ngân hàng trong cả nước. Song song với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ngành ngân hàng đang dần dần hoàn thiện các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và từng bước thích ứng với thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán.
Tuy nhiên, thanh toán không dùng tiền mặt là một nghiệp vụ hết sức phức tạp về nhiều mặt, vì thế việc áp dụng hình thức thanh toán này ở nước ta trong những năm gần đây vẫn còn một số tồn tại. Do vậy cần phải nghiên cứu để tìm ra những biện pháp tích cực nhằm đảm bảo an toàn, độ tin cậy, đồng thời nâng cao tốc độ thanh toán vốn, tạo thêm thuận lợi cho khách hàng.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, sau quá trình học tập ở trường và thực tập tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên, chúng tôi đã chọn đề tài “Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên Thực trạng và giải pháp phát triển”, để thực hiện khoá luận tốt nghiệp, mục đích của khoá luận này nhằm đóng góp một số ý kiến nhỏ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh toán không dùng tiền mặt ở Ngân hàng Công thương Hưng Yên hiện nay.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được cấu trúc làm 3 chương:
Chương 1: Vài nét tổng quát về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường.
Chương 2: Tình hình sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên và các vấn đề đang đặt ra.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên.
Chúng tôi thực hiện công trình nghiên cứu đầu tay này với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc mở rộng và nâng cao chất lượng công tác thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Công thương Hưng Yên nói riêng và ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung nhằm đáp ứng tốt hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Khoá luận chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, và khó tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của các thầy cô giáo, của bạn đọc và của cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ trong Ngân hàng Công thương Hưng Yên. Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và đông đảo cán bộ thuộc phòng Kế toán của ngân hàng Công thương Hưng Yên đã tận tình giúp đỡ hoàn thành khoá luận này.
Xem thêm

96 Đọc thêm

Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiền tệ luôn giữ một vai trò quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế. Trải qua nhiều hình thái phát triển, cho đến những năm giữa của thế kỷ XX với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật hiện đại, tiền tệ đã phát triển đến một hình thái mới đó là tiền điện tử. Trong đó, thẻ thanh toán là loại tiền điện tử được ra đời sớm nhất. Với việc phát triển các hình thức thanh toán bằng thẻ, các Ngân hàng thương mại đã đem lại sự tiện ích và an toàn cao hơn so với việc sử dụng tiền mặt của khách hàng. Không chỉ có vậy, thẻ thanh toán ra đời còn đáp ứng được đòi hỏi của xã hội trong thời kỳ toàn cầu hoá hiện nay.
Đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay vừa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng thì việc các ngân hàng triển khai dịch vụ thẻ cho khách hàng là hết sức cần thiết. Trong vài năm gần đây thị trường thẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong năm 2007 các ngân hàng không ngừng mở rộng phát triển hoạt động thanh toán thẻ không cả về số lượng dịch vụ mà còn cả về chất lượng dịch vụ thẻ. Nhiều ngân hàng đã phát hành các loại thẻ có độ bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm cho khách hàng sử dụng thẻ. Có thể nói vai trò của hoạt động thanh toán thẻ ngày càng được khảng định trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay mới chỉ đang ở giai đoạn đầu hình thành và phát triển, các dịch vụ thẻ vẫn chưa phản ánh hết các tiện ích đặc thù của chúng. Hệ thống thanh toán thẻ của ngân hàng Công thương Việt Nam cũng không nằm ngoài những hạn chế nêu trên. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: “Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập”.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
- Tập trung phân tích, hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở khoa học về thị trường và hoạt động thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.
- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán thẻ ở ngân hàng Công thương Việt Nam từ năm 2005 đến nay, đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán thẻ trong năm 2007 của hệ thống, từ đó rút ra được những thành tựu, những tồn tại và nguyên nhân của nó.
- Nghiên cứu và đề ra các giải pháp phát triển sâu rộng hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện phát triển hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán thẻ, thị trường thanh toán thẻ và kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại khác về phát triển hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam, bài học đối với ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán thẻ của ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Từ thực trạng hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam và của ngân hàng Công thương Việt Nam, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Thẻ thanh toán là một công cụ thanh toán không dùng tiền tiền mặt đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay với tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt vẫn là thói quen dùng phổ biến và với nhu cầu tất yếu của một nước đang phát triển hội nhập thì ý nghĩa của việc phát triển các hoạt động thanh toán thẻ càng to lớn. Hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Công thương nói riêng và của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung trên thực tế mới đang trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển, do đó các dịch vụ còn rất hạn chế về cả số lượng và chất lượng. Việc tìm ra các giải pháp để phát triển các hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Công thương trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách. Đề tài có nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về phát triển thị trường áp dụng cho thị trường thẻ thanh toán.
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
Do thời gian cũng như trình độ nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn luận văn vẫn chưa thể đề cập hết những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn về thẻ thanh toán và phát triển thẻ đang cần thiết đặt ra hiện nay. Với tinh thần cầu thị sự tiến bộ và học tập, tác giả rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để có thể tiếp tục hoàn thiện luận văn này đạt chất lượng tốt hơn.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Cùng chủ đề