QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU":

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SGN

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SGN

“ Kiểm sốt nội bộ là một q trình do người quản lý, Hội đồng qu ản tr ị vàcác nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thi ết kế đ ể cung c ấp m ột s ự b ảođảm hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây “ Báo Cáo Tài Chính đáng tin cậy. Các luật lệ và quy định được tn thủ. Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả.2. Mục Đích Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Sốt Nội BộNếu đơn vị khơng xây dựng hệ thống kiểm sốt nội bộ hữu hiệu đối với chutrình bán hàng thì việc khơng thu hồi các khoản nợ c ủa khách hàng là đi ều khótránh khỏi, mặt khác Báo Cáo Tài chính có khả năng khơng phản ánh đúng cáckhoản nợ phải thu khách hàng của đơn vị.Thí dụ: Do đơn vị bán chịu cho những khách hàng khơng có khả năng thanhtốn ; hoặc sổ sách theo dõi khơng chặt chẽ nên dẫn đ ến th ất thốt cơng n ợ, haynhầm lẫn trong theo dõi chi tiết đối với từng khách hàng …3.Những u Cầu Để Có Một Hệ Thống Kiểm Sốt Nội Bộ Hữu Hiệu ĐốiVới Chu Trình Bán HàngMột cá nhân khơng được thực hiện q nhiều trách nhi ệm và các tráchnhiệm của một cá nhân cần phải được xác định và phân chia đầy đủ, rõ ràng. Khiphân chia trách nhiệm, các chức năng sau cần phải tách biệt : Chức năng phê chuẩn nghiệp vụ hay chuẩn y quyết định. Chức năng ghi chép: Bao gồm cả việc lập chứng từ, ghi sổ kế tốn,chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, lập báo cáo thực hiện. Chức năng bảo quản tài sản : Bao gồm quản lý ti ền, quản lý hàng t ồnkho, nhận séc hay lập các séc thanh tốn.4. Quy Trình Kiểm Sốt Nội Bộ Đối Với Chu Trình Bán Hàng4.1 Nhận Và Xử Lý Đặt Hàng Của Khách HàngBộ phận bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng nhận u cầu từ khách hàng,kiểm tra về những thơng tin về hàng u cầu, lập lệnh bán hàng, chuy ển b ộ ph ậntín dụng chấp thuận bán chịu và cuối cùng bộ phận này trả lời đặt hàng mua c ủakhách hàng.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu năm 2014

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. NHỮNG VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN BCTC DOANH NGHIỆP 3
1.1.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính 3
1.1.2. Chuẩn bị kiểm toán 3
1.1.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 3
1.1.2.2 Tìm hiểu về khách hàng 4
1.1.2.3 Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán 5
1.1.2.4 Thực hiện kiểm toán 6
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU 6
1.2.1. Mục tiêu kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hang 6
1.2.1.1 Mục tiêu kiểm toán về doanh thu 7
1.2.1.2 Mục tiêu kiểm toán nợ phải thu khách hàng 7
1.2.2 cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. 7
1.2.1.2 Nghiên Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ 7
1.2.2.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 8
1.2.2.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 9
1.2.2.4 Đối với doanh thu bán hàng 10
1.2.2.5 Đối với nợ phải thu khách hàng 12
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC THỰC HIỆN 16
2.1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 16
2.1.1. Khoản mục doanh thu 16
2.1.1.1. Khái niệm 16
2.1.1.2 Đặc điểm 16
2.1.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng: 17
2.1.2. Nội dung 18
2.1.3. Đặc điểm 18
2.2. CÔNG TÁC KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆNI. SƠ LƯỢC VÀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 22
2.3. SƠ LƯỢC VỀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 24
2.3.1. Giai đoạn tiền kế hoạch Giai đoạn này về cơ bản gồm các công việc: 25
2.3.2 Lập kế hoạch kiểm toán 25
CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC THỰC HIỆN 28
3.1. Tìm hiểu chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 28
3.2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 30
KẾT LUẬN 37LỜI MỞ ĐẦU
Thời gian gần đây hoạt động kiểm toán tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh và ngày càng phổ biến hơn trong đời sống kinh tế. Đây là một xu hướng tấtyếu trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, trước làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự ra đời của các công ty cổ phần.
Kiểm toán báo cáo tài chính là một bộ phận của hoạt động kiểm toán độc lập. Trong kiểm toán báo cáo tài chính các kiểm toán viên sẽ kiểm tra và đưa ra ýkiến về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một đơn vị. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho nhiều đối tượng như đơn vị được kiểm toán, nhà nước, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng.
Trong số các khoản mục trên báo cáo tài chính, khoản mục doanh thu bán hàng – cung cấp dịch vụ và kèm theo nợ phải thu là những khoản mục nhận đượcnhiều quan tâm nhất của người sử dụng báo cáo tài chính. Bỡi lẽ đây là khoản mục phản ánh hiệu quả hoạt động cũng như tình hình tài chính của một doanh nghiệp.Cũng chính vì vậy, các kiểm toán viên thường rất thận trọng khi kiểm toán khoản mục này với mục tiêu cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính một cái nhìn chính xác đối với hoạt động của một doanh nghiệp. Trong nội dung của bài tiểu luận này, dựa trên những kiến thức đã học và tìm hiểu tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, chúng em xin trình bày và phân tích cách thức kiểm toán khoản mục doanh thu, nợ phải thu tại đề tài là: “Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu”: Bài tiểu luân của chúng em gồm 3chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp .
Chương 2: Công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
Chương 3: Một số ý kiến về công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thukhách hàng tại công ty kiểm toán và kế toán AAC
Do kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, tiểu luận của chúng em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Cô,và các Bạn. Chúng em xin chân thành cảm.
Xem thêm

40 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

đầu mà mọi nhân viên của AISC phải luôn ghi nhớ và thực hiện.AISC xác định mục tiêu giúp cho các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế thựchiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định pháp luật của nhà nước ViệtNam và các nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, đảm bảo số liệu kế toán phản ánhtrung thực và hợp lý thực trạng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp, giúp cho doanh nghiệp kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai sót, phòngQuy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng[16]SVTH: Võ Thúy TuyênGVHD: ThS Hoàng Đức Minhngừa những rủi ro thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanhcủa mình.AISC góp phần giúp cho các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức hoạt động tại Việt Nam, nhất là ở thànhphố Hồ Chí Minh nắm bắt kịp thời các quy định và pháp lệnh của nhà nước ViệtNam về kế toán – tài chính – thuế, tin học trong kế toán và quản lý, tổ chức tốt hệthống kế toán trong doanh nghiệp, giúp cho hoạt động của các doanh nghiệp cónhiều thuận lợi đạt hiệu quả cao, giúp nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong việc đầu tưvào Việt Nam.2.2. Quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại công ty Kiểm Toán vàDịch Vụ Tin Học-AISC:Quy trình kiểm toán tại công ty kiểm toán AISC có những thay đổi linhđộng theo cơ cấu, tổ chức, loại hình của công ty được kiểm toán, nhưng nhìnchung vẫn dựa trên nền tảng những chuẩn mực, quy định chung của Việt Nam vàquốc tế.
Xem thêm

37 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG – CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG – CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

doanh của doanh nghiệp. Do vậy, khoản mục này là đối tượng của nhiều sai phạm vì- Trong nhiều trường hợp việc xác định thời điểm thích hợp và số tiền để ghi nhậndoanh thu đòi hỏi sự xét đoán.ạihọcKinh- Doanh thu có quan hệ mật thiết đến kết quả lãi lỗ. Do đó, những sai lệch về doanhthu thường dẫn đến lãi lỗ bị trình bày không trung thực và hợp lý.- Tại nhiều doanh nghiệp doanh thu là cơ sở để đánh giá kết quả hoặc thành tíchnên chúng có khả năng bị thổi phồng cao hơn thực tế.- Doanh thu có quan hệ đến thuế giá trị gia tăng đầu ra nên có thể bị khai thấp hơnthực tế để trốn thuế hoặc tránh né thuế.Nợ phải thu khách hàngĐ- Nợ phải thu khách hàng là một khoản mục quan trọng trên bảng cân đối kế toán,vì có mối liên hệ mật thiết đến kết quả kinh doanh của đơn vị và việc lập dự phòngphải thu khó đòi thường dựa vào sự ước tính của Ban giám đốc nên rất khó kiểm tra.- Người sử dụng BCTC thường có dựa vào mối liên hệ giữa tài sản và công nợ đểđánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Do đó luôn có khả năng đơn vị ghităng các khoản nợ phải thu khách hàng so với thực tế nhằm làm tăng khả năng thanhtoán của doanh nghiệp.- Nợ phải thu khách hàng là đối tượng rất dễ bị các doanh nghiệp sử dụng các thủ
Xem thêm

105 Đọc thêm

Kiểm toán chỉ tiêu phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty ABC do Công ty TNHH Kiểm toán VFA thực hiện

KIỂM TOÁN CHỈ TIÊU PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VFA THỰC HIỆN

Nội dung của khóa luận gồm 3 phần: Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản khá nhạy cảm với nhiều khả năng xảy ra sai phạm, là chỉ tiêu có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh. Chỉ tiêu này thường được áp dụng các thủ thuật thổi phồng để tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị. Do vậy, kiểm toán khoản phải thu khách hàng cần thiết phải thực hiện nhằm xác minh và bày tỏ ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của các chỉ tiêu phải thu khách hàng trên BCTC. Từ nhận định trên, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán VFA , với sự giúp đỡ của Thạc sỹ Hà Thị Tường Vy và các nhân viên phòng kiểm toán tài chính Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, em đã chọn đề tài: “Kiểm toán chỉ tiêu phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty ABC do Công ty TNHH Kiểm toán VFA thực hiện” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Chương I: Một số lý luận cơ bản về kiểm toán chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC của Công ty ABC do Công ty TNHH Kiểm toán VFA thực hiệnChương II: Thực trạng kiểm toán chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán VFA thực hiệnChương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chỉ tiêu phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán VFA thực hiệnDo hạn chế về thời gian cũng như trình độ chuyên môn nên khóa luận còn nhiều hạn chế. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của thầy cô giáo, đặc biệt là Cô giáo Th.s Hà Thị Tường Vy cùng toàn thể cán bộ trong Công ty để khóa luận được hoàn thiện.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN”

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”.
Nội dung chuyên đề ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO
CHƯƠNG II: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán và kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện
CHƯƠNG III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện


CHƯƠNG I: Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO
1.1. Đặc điểm khoản nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán VACO
1.1.1.Bản chất khoản nợ phải trả người bán
Tại các khách hàng của VACO, khoản NPTNB là khoản công nợ phải trả cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ đã thực hiện và đã được bên bán cung cấp hoá đơn hoặc bên mua đồng ý chính thức bằng nhiều hình thức khác nhau, mà không tính đến đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp, bất kể doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay cung cấp dịch vụ.
Các khoản NPTNB tại các khách hàng của VACO được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau.
-Nếu phân loại theo thời hạn thanh toán, nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn
-Nếu phân loại theo mối quan hệ giữa đơn vị và người bán,nợ phải trả bao gồm
nợ phải trả nội bộ và NPTNB bên ngoài.
Khoản NPTNB là khoản nợ phát sinh thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan đến việc mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa thanh toán tiền cho người bán. Bên cạnh các khoản nợ tiền mua hàng thì cũng có những trường hợp doanh nghiệp ứng trước tiền hàng cho người bán.
Như vậy, khoản NPTNB có mối liên hệ rất mật thiết với nghiệp vụ mua hàng, là một khoản mục quan trọng trong chu trình mua hàng và thanh toán.
1.1.2.Đặc điểm hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
Tại các khách hàng của VACO, việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán cần tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam hiện hành,cụ thể như sau :
Một là, Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Xem thêm

85 Đọc thêm

Luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết quy trình kiểm toán BCTC, mà cụ thể là lí thuyết quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán để nghiên cứu, tìm hiểu thực tế quy trình thực hiện kiểm toán nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL; trên cơ sở đó rút ra nhận xét và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục này.
Xem thêm

112 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán KTV thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KTV THỰC HIỆN

Kinh tế Việt Nam đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì vậy, nó tạo cho doanh nghiệp những cơ hội cùng những thách thức. Cùng với đó, nhiều phương thức và hình thức kinh doanh mới được ra đời. Nhà nước đã ban hành và bổ sung nhiều chế tài, quy định cho các quan hệ tài chính, kinh tế. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn chưa chuyển hướng kịp thời dẫn tới tình trạng ký cương bị buông lỏng, lợi ích của Nhà nước nhiều nơi bị vi phạm. Từ thực tiễn này đưa ra một kinh nghiệm thực tế: phải triển khai tốt công tác kiểm toán mới có thể đưa công tác kế toán vào nề nếp. Kiểm toán chu trình bán hàng và nợ phải thu là một trong những công tác kiểm toán phát huy được nhiệm vụ hoàn thiện và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán ở các doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh.
Khoản mục phải thu khách hàng là một tài sản khá nhạy cảm với những sai sót và gian lận có thể xảy ra và cũng có liên quan mật thiết đến kết quả hoạt động kinh doanh. Nhận thức được vai trò của khoản mục này, em đã đi sâu vào tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng , kết hợp với cơ hội tiếp cận công việc kiểm toán trong thời gian thực tập, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán KTV thực hiện”.
Xem thêm

61 Đọc thêm

 “KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

“KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

Ngành nghề kiểm toán đã xuất hiện từ lâu trên thế giới, song ở Việt Nam nó còn khá mới mẻ. Nghiên cứu lĩnh vực kiểm toán vì thế trở nên rất cần thiết, đặc biệt là với sinh viên chuyên nghành kiểm toán .
Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp, cho khách hàng và những người quan tâm, cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung. Hơn thế nữa, kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính – kế toán nói riêng và hoạt động quản lý nói chung, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.
Trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính của một đơn vị, nhất là với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại thì kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và khoản Phải thu của khách hàng là quan trọng nhất vì mức độ phát sinh tương đối lớn và tính phức tạp về nghiệp vụ có ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu quan trọng khác. Mặt khác, thông qua đó có thể đánh giá khả năng thanh toán, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này chứa đựng nhiều rủi ro và sai sót. Do đó, kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu khách hàng là quy trình kiểm toán quan trọng và chiếm khối lượng lớn trong quá trình kiểm toán.
Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài: “Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính”
Xem thêm

38 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán an phú thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ THỰC HIỆN

Chương 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán độc lập thực hiện
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện
Xem thêm

92 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC
MỤC LỤC I
LỜI CAM ĐOAN IV
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V
DANH MỤC PHỤ LỤC VII
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC 4
NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính 5
1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9
1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 9
1.2.2. Căn cứ kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 10
1.2.3. Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 10
1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 11
1.3.1. Lập kế hoạch và soản thảo chương trình kiểm toán 11
1.3.2. Thực hiện kiểm toán 16
1.3.3. Kết thúc công việc kiểm toán 21
Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC 24
NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 24
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT 24
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 24
2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty 25
2.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán tại công ty 27
2.1.4. Quy trình chung kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 27
2.1.5. Hệ thống hồ sơ 29
2.1.6. Kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán 31
2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHTẠI KHÁCH HÀNG ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆTTHỰC HIỆN 31
2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán BCTC tại công ty khách hàng ABC 32
2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại công ty ABC 46
2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂMVIỆT THỰC HIỆN 69
2.3.1. Ưu điểm 69
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 77
3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU HOÀN THIỆN 77
3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 77
3.1.2.Nguyên tắc hoàn thiện 78
3.1.3. Yêu cầu hoàn thiện 78
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHẢP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT THỰC HIỆN 79
3.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 79
3.2.2. Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 82
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 83
3.3.1. Về phía Nhà nước, Bộ Tài chính, Hội KTV hành nghề 83
3.3.2. Về phía KTV và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 84
3.3.3. Về phía khách hàng 85
3.3.4. Về phía các cơ sở đào 86
KẾT LUẬN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
Xem thêm

117 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN

+ Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và kiểm toán doanh thu bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam
+ Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện
Xem thêm

56 Đọc thêm

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AISC

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AISC

Đhiệu và hiệu quả, KTV phải có hiểu biết đầy đủ về khách hàng.Trong đó chủ yếu làtình hình kinh doanh và HTKSNB của khách hàng. Từ đó, KTV đánh giá khả năng cósai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và sử dụng các thủ tụcphân tích để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở rộng cácthủ tục kiểm toán khác.Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh của khách hàngTheo VSA 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh: “để thực hiện kiểm toán BCTC,KTV phải có hiểu biết về tình hình kinh doanh của khách hàng đủ để nhận thức và xácđịnh các dữ kiện, nghiệp vụ thực tiễn của đơn vị được kiểm toán mà theo đánh giá củaKTV chúng có thể làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTVSVTH: Nguyễn Quang Hoài Sơn16GVHD: TS. Nguyễn Đình ChiếnKhóa luận tốt nghiệphoặc đến Báo cáo kiểm toán”. KTV có thể có được những hiểu biết này bằng nhiềucách nhưng phương pháp thường được sử dụng nhiều nhất là trao đổi với các KTV tiềnnhiệm hoặc là những KTV đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.Liên quan đến kiểm toán Nợ phải thu, KTV khi tiến hành tìm hiểu về ngành nghề vàhoạt động kinh doanh của khách hàng có thể đạt được những đánh giá ban đầu liênquan đến chính sách bán chịu chịu ảnh hưởng của đặc điểm ngành nghề và hoạt độngkinh doanh của đơn vị đó.Xem lại kết quả của cuộc kiểm toán trước và hồ sơ kiểm toán chung
Xem thêm

107 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 3
1.1. Đặc điểm chung về khoản mục nợ phải thu khách hàng. 3
1.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel . 8
1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel thực hiện 10
1.3.1. Chuẩn bị kiểm toán. 10
1.3.2. Thực hiện kiểm toán 26
1.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 32
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY TNHH IMMANUEL THỰC HIỆN 35
2.1. Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty khách hàng A 35
2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 44
2.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 55
2.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 68
2.2. Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty khách hàng B 69
2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 75
2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 89
2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán. 103

2.3. So sánh quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Immanuel thực hiện tại hai khách hàng A và B 103
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN 107
3.1. Ưu điểm trong thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 107
3.2. Những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 109
3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Immanuel thực hiện. 110
KẾT LUẬN 117
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, kiểm toán ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, mà còn đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Những thông tin do kiểm toán cung cấp sẽ là những căn cứ đáng tin cậy giúp cho Nhà Nước nhìn nhận, đánh giá, xử lý đúng đắn các vấn đề kinh tế nảy sinh, đồng thời làm cơ sở cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý khi đưa ra quyết định kinh doanh mới.
Trong đó, kiểm toán báo cáo tài chính là một loại hình đặc trưng nhất của kiểm toán. Qua những thông tin mà quá trình kiểm toán thu được, chúng ta có thể biết được tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình nợ, thanh toán nợ của công ty. Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính, kiểm toán BCTC không chỉ có chức năng xác minh tính trung thực của các thông tin trên BCTC mà cũn giỳp cỏc nhà đầu tư, nhà quản lý ra các quyết định phù hợp.
Đặc biệt, nợ phải thu khách hàng là một khoản mục lớn trên BCĐKT. Nờn nú rất quan trọng trong quá trình kiểm toán. Nó cho chúng ta biết về tình hình tài chính của công ty, khả năng thanh toán, cũng như tình hình chiếm dụng vốn của công ty. Để từ đó có thể đưa ra quyết định công ty làm ăn có hiệu quả hay không. Nhận thấy được tầm quan trọng của khoản mục nợ phải thu khách hàng như thế nên trong quá trình thực tập tại công ty TNHH kiểm toán Immanuel em đã chọn đề tài: “Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Immanuel thực hiện’’.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, báo cáo chuyên đề thực tập cuối khóa của em gồm 3 chương chính :
Chương 1: Đặc điểm khoản mục phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel .
Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại một số khách hàng do Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel thực hiện.
Chương 3 : Nhận xét và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Immanuel thực hiện.

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Cể ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN IMMANUEL

1.1. Đặc điểm chung về khoản mục nợ phải thu khách hàng.
Khoản mục phải thu khách hàng là một trong những khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành... Nó thể hiện phần tài sản của doanh nghiệp đang bị chiếm dụng trong quá trình thanh toán. Chính vì vậy, khoản mục nợ phải thu có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính thanh toán cũng như khả năng quay vòng vốn của doanh nghiệp.
Khoản mục nợ phải thu khách hàng được phản ánh thông qua tài khoản 131. Tài khoản này có số dư bên nợ và bên có. Số dư bên nợ thể hiện số tiền còn phải thu của khách hàng. Số dư bên có thể hiện số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể, là một khoản mục rất quan trọng và có mối liên hệ với nhiều khoản mục khỏc trờn bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Trong quá trình giao dịch với khách hàng phát sinh rất nhiều nghiệp vụ liên quan đến quan hệ thanh toán, trong đó có khoản mục nợ phải thu. Khi doanh nghiệp chấp nhận bán vật tư hàng hóa, hay cung cấp dịch vụ của mình theo phương thức trả trước hay phương thức bán chịu thì xuất hiện nợ phải thu khách hàng. Do đó dễ thấy, nêu số tiền của khoản nợ phải thu tăng lên thì tiền mặt thu được từ bán hàng sẽ giảm xuống và ngược lại. Bên cạnh đó, nếu nợ phải thu tăng lên cùng với sự gia tăng của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ hay trao đổi là sự giảm xuống của hàng tồn kho, nguyên vật liệu…ngoài ra khoản mục nợ phải thu cũng có quan hệ gián tiếp với một số tài khoản như thuế thu nhập doanh nghiệp khi nó là cơ sở để lập dự phòng phải thu khú đũi, do đó ảnh hưởng đến chi phí tài chính hoặc thuế giá trị gia tăng đầu ra…Không chỉ ảnh hưởng tới một số khoản mục trên Bảng cân đối kế toán mà khoản nợ phải thu cũn cú mối liên hệ với một số khoản mục khỏc trờn bảng kết quả hoạt động kinh doanh như doanh thu, giá vốn hàng bỏn…Thụng thường khi doanh thu cũng như giá vốn tăng lên thỡ cỏc khoản nợ phải thu cũng tăng lên nếu chính sách bán chịu không thay đổi.
 Các vai trò chủ yếu của khoản mục phải thu khách hàng là :
• Ghi nhận các khoản doanh thu bán hàng theo hình thức trả chậm: Đây là vai trò chủ yếu và quan trọng nhất của khoản mục phải thu khách hàng nhằm ghi nhận chính xác và kịp thời các khoản bán hàng mua chịu. Doanh thu được ghi nhận ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
• Theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng: thông qua việc ghi nhận vào bên có của tài khoản 131 đơn vị có thể kiểm soát được quá trình trả nợ của khách hàng, đó là cơ sở cho việc thu hồi nợ và xét duyệt bán chịu sau này. Công việc này giúp doanh nghiệp giảm thiểu được phần nào rủi ro khi chấp nhận bán chịu cho khách hàng.
• Đánh giá và xem xét khả năng thanh toán của khách hàng: từ việc ghi nhận và theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng, doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin của khách hàng qua nhiều kờnh khỏch nhau. Việc thường xuyên cập nhật tình hình biến động về mặt kinh doanh của khách hàng giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng.
• Khoản mục phải thu khách hàng là cơ sở để hạch toán các khoản mục dự phòng nợ phải thu khú đũi: Việc theo dõi quá trình thanh toán và đánh giá xem xét khả năng thanh toán của từng khách hàng giúp kế toán có cơ sở để ghi nhận các khoản dự phòng phải thu khú đũi. Công việc này nhằm đảm bảo tính thận trọng trong quá trình ghi nhận các khoản phải thu và mức độ thu hồi các khoản phải thu này. Giá trị thuần của khoản phải thu khách hàng bằng giá trị còn lại của khoản phải thu trừ đi khoản dự phòng phải thu khú đũi.
• Khoản mục phải thu khách hàng là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi được việc tuân thủ các chính sách bán chịu đã được đề ra: các chính sách cơ bản ở đây là thời gian thanh toán, lãi trả chậm…
 Phân loại nợ phải thu
Có nhiều các phân loại nợ phải thu tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để phân loại các khoản nợ phải thu giúp cho việc quản lớ cỏc khoản mục tốt hơn, cũng như kế hoạch thu hồi nợ và lập dự phòng phải thu khú đũi một cách tốt nhất.
• Đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại thì nợ phải thu có thể chia thành các loại chính sau: Nợ phải thu từ hoạt động bán hàng, nợ phải thu từ hoạt động đầu tư tài chính.
• Đối với các doanh nghiệp xây dựng, thi công, xây lắp thì tuổi nợ thường lớn nên nợ phải thu thường được chia thành hai loại : Nợ phải thu dài hạn và nợ phải thu ngắn hạn.
• Ngoài ra đối với các tổ chức tín dụng nợ phải thu còn được phân loại dựa vào khả năng thanh toán phân loại thành 5 loại: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn.
 Kế toỏn khoản mục nợ phải thu
Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu
• Nợ phải thu phải được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn và ghi chép chi tiết cho từng lần thanh toán.
• Đối tượng phải thu là khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư.
• Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ thu tiền ngày (Tiền mặt, séc hoặc đã thu qua ngân hàng).
• Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khú đũi hoặc có khả năng không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khú đũi hoặc có biện pháp xử lí đối với khoản nợ không thu hồi được.
• Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư đã giao dịch, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán hoặc trả lại số hàng đã giao.
Nguyên tắc lập dự phòng
• Cuối niên độ kế toán hoặc cuối kì kế toán giữa niên độ (Đối với đơn vị có lập báo cáo tài chính giữa niên độ) doanh nghiệp xác định các khoản nợ phải thu khú đũi hoặc có khả năng không đòi được để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khú đũi vào hoặc ghi giảm chi phí quản lí doanh nghiệp của kì báo cáo.
• Về nguyên tắc, căn cứ lập dự phòng là phải có những bằng chứng đáng tin cậy về khoản nợ phải thu khú đũi (Khách hàng bị phá sản hoặc tổn thất thiệt hại lớn về tài sản… nờn không hoặc khó có khả năng thanh toán, đơn vị đã làm thủ tục đòi nợ nhiều lần mà vẫn không thu hồi được nợ). Theo quy định hiện hành (Thông tư 132006TTBTC) thỡ cỏc khoản nợ phải thu được coi là phải thu khú đũi phải cú cỏc bằng chứng chủ yếu sau:
o Số tiền phải thu phải được theo dõi cho từng đối tượng, theo từng nội dung, theo từng khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khú đũi.
o Phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách hàng về số tiền nợ chưa trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh toán hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác…
• Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khú đũi là:
o Nợ phải thu quá hạn thanh toán trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, doanh nghiệp đó đũi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu hồi được.
o Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách hàng nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.
• Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khú đũi theo thông tư số 132006TTBTC của bộ tài chính ban hành.
o 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.
o 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
o 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
• Đối với những khoản phải thu khú đũi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu hồi nợ nhưng vẫn không thu hồi được nợ và xác định khách hàng nợ không còn có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể làm thủ tục bán nợ cho công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng hoặc xóa những khoản phải thu khú đũi trờn sổ kế toán. Nếu làm thủ tục xóa nợ thì đồng thời phải theo dõi chi tiết ở tài khoản ngoại bảng TK 004 “Nợ khú đũi đó xử lớ”. Việc xúa cỏc khoản nợ phải thu khú đũi phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị doanh nghiệp và cơ quan quản lí tài chính (Nếu là doanh nghiệp nhà nước) hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Nếu sau khi đã xóa nợ, khách hàng có khả năng thanh toán và doanh nghiệp đòi được nợ đã xử lớ thỡ số nợ thu được sẽ hạch toán vào TK 711 “ Thu nhập khỏc”.
Trình bày trên báo cáo tài chính
Trên bảng cân đối kế toán, khoản mục nợ phải thu khách hàng được trình bày dưới hai khoản mục:
• Các khoản phải thu ngắn hạn (Thời gian thu hồi trong vòng 1 năm)
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khú đũi()
• Các khoản phải thu dài hạn (Thời gian thu hồi trên 1 năm)
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khú đũi
Đối với doanh nghiệp có chu kì kinh doanh không phải là 1 năm thì ngưỡng phân biệt nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn là một chu kì kinh doanh.
Xem thêm

128 Đọc thêm

KIỂM TOÁN DOANH THU và nợ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Báo cáo tài chính là một bằng chứng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các nghiệp vụ giao dịch của doanh nghiệp đều được đúc kết, thể hiện trên các khoản mục được trình bày trên báo cáo tài chính, vì thế, để hoàn thành tốt nhất mục đích kiểm toán, kiểm toán viên cần phải kiểm tra, soát xét trên tất cả các khoản mục, các bộ phận cấu thành nên báo cáo tài chính.
Chu trình bán hàng – thu tiền là một bộ phận rất quan trọng và có liên quan đến rất nhiều các chỉ tiêu quan trọng được trình bày trên báo cáo tài chính. Do đó, việc kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền (doanh thu) là một công việc rất quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính, đòi hỏi kiểm toán viên phải nhận biết được tất cả các mối quan hệ của doanh thu đến các chỉ tiêu khác trong báo cáo tài chính.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Hà Nội thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC
Chương 2: Thực trạng kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Hà Nôi thực hiện
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Hà Nội thực hiện
Xem thêm

152 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu của công ty TNHH NN MTV Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH NN MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: TRANG 3 _ CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU CỦA_ _DOANH NGHIỆP_ _CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHOẢN NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH_ _NN MTV XU[r]

5 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10
1.1 Khái quát chung về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
1.1.1 Khái quát, đặc điểm cơ bản của Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp 10
1.1.2 Hoạt động kiểm soát nội bộ (các chức năng kiểm soát nội bộ) đối với khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16
1.2 Khái quát về kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 22
1.2.1 Ý nghĩa của kiểm toán khoản mụcDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 22
1.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 23
1.2.3 Căn cứ kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 26
1.2.4 Sai phạm thường gặp khi kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 27
1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 28
1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 29
1.3.2 Thực hiện kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 34
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN 42
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 42
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt 42
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Đất Việt 45
2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt 48
2.1.3 Đặc điểm tổ chức kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 51
2.1.5 Khái quát quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 59
2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt thực hiện 64
2.2.1 Giới thiệu về cuộc kiểm toán BCTC tại Công ty ABC 64
2.2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ABC 71
2.2.1 Thực hiện kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty ABC 85
2.3. Đánh giá chung về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ tại Công ty ABC 102
2.3.1. Những ưu điểm 102
2.3.2. Những hạn chế 106
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên 109
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN 112
3.1 Sự cần thiết, nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty … 112
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 112
3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện 113
3.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán Vietland thực hiện 114
3.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 114
3.2 Điều kiện để thực hiện giải pháp 117
3.2.1 Về phía Nhà Nước 117
3.2.3 Về phía công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt 118
3.2.4 Về phía đơn vị được kiểm toán 119
3.2.5 Về phía KTV 119
KẾT LUẬN 121
Xem thêm

114 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Xem thêm

86 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Quốc tế

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ v
DANH MỤC PHỤ LỤC vi
MỞ ĐẦU 1
Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1. KHÁI QUÁT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1.1. Khái niệm, nội dung, mục tiêu kiểm toán Báo cáo tài chính 3
1.1.2. Một số khái niệm trong kiểm toán BCTC 4
1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7
1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục 8
1.2.2. Căn cứ kiếm toán khoản mục 8
1.2.3. Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục 9
1.3.1. Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán 10
1.3.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục 15
1.3.3. Kết thúc kiểm toán 20
Kết luận chương 1: 20
Chương 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ THỰC HIỆN 21
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ 21
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế 21
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế 23
2.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế 24
2.1.4. Kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán 27
2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TNC DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ THỰC HIỆN 28
2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính tại khách hàng 28
2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại Công ty CP TNC do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế thực hiện 32
2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ 54
2.3.1. Ưu điểm 54
2.3.2. Hạn chế và những nguyên nhân 55
Kết luận chương 2: 57Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ THỰC HIỆN 58
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 58
3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế 58
3.2. NỘI DUNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ. 59
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 62
3.3.1. Về phía Nhà nước và Hiệp hội nghề nghiệp 62
3.3.2. Về phía Công ty kiểm toán 63
3.3.3. Về phía khách hàng được kiểm toán 63
3.3.4. Về phía kiểm toán viên 64
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
PHỤ LỤC 67
Xem thêm

97 Đọc thêm

Cùng chủ đề