BÀI TOAN THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TOAN THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ DOC":

LÝ THUYẾT LUYỆN TẬP VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO

LÝ THUYẾT LUYỆN TẬP VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon 1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,...) 2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon. 3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị. 4[r]

1 Đọc thêm

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu cơ và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY QUAN HỆ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN TỬ, CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ ĐỘ BẤT BÃO HOÀ TRONG MÔN HÓA HỌC

Hoá hữu cơ là ngành Hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ (Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua.)
Một trong những kiến thức quan trọng của học sinh khi học về Hoá hữu cơ là phải biết xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo. Từ công thức phân[r]

23 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

LÝ THUYẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. - Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). 1. - Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). - Công thức phân tử[r]

1 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP LẬP CTPT CỦA HCHC ĐỀ 1

PHƯƠNG PHÁP LẬP CTPT CỦA HCHC ĐỀ 1

Đa dạng các câu hỏi và bài tập về Phương pháp lập CTPT của HCHC phục vụ học sinh ôn thi đại học có đáp án và lời giải chi tiết. VD: . Mục đích của việc phân tích định tính nguyên tố là nhằm xác định
A. các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ
B. tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu[r]

13 Đọc thêm

10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC 9

10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC 9

Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một hợp chất hữu cơ thành phần có các nguyên tố C; H; O người ta thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Khối lượng phân tử chất đó là 180. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ nói trên.
Câu 3: Cho 50 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với Mg[r]

16 Đọc thêm

4 ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ7

4 ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ7

Câu 16: Đốt hoàn toàn m gam chất hữu cơ X (C,H,N) cần dùng 14 lit O2 đktc. Sản phẩm cháy cho lộichậm qua nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa và 1120 ml khí không bị hấp thụ. CTPT của X ?Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam một hỗn hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 0,1375 mol O2 thuđư[r]

20 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT POP

TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT POP

Tổng quan về một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) như DDT, 66, 666, ... Cho biết công thức phân tử của một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy, tên gọi, một số phương pháp phân hủy được giới thiệu trong mục này.

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :
Học sinh biết :
Cách biểu diễn công thức cấu tạo và cấu trúc không gian của các phân tử hữu cơ đơn giản
Khái niệm đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể
Phân biệt các loại đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể
Học sinh hiểu : Những luận điểm cơ bản của thuyết cấu t[r]

62 Đọc thêm

BD HSG HÓA HỌC 9: TOÁN HỮU CƠ

BD HSG HÓA HỌC 9: TOÁN HỮU CƠ

Chuyên đề: HÓA HỌC HỮU CƠ
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬCÔNG THỨC CẤU TẠO
HỢP CHẤT CHẤT HỮU CƠMỘT SỐ BÀI TOÁN HỖN HỢP

A KIẾN THỨC CƠ BẢN:
I. Đại cương hữu cơ:
1. Thành phần nguyên tố:
a. Định tính: Xác định sự có mặt của các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ, bằng cách
chuyển chúng thành các hợp chất[r]

8 Đọc thêm

bài tập hóa hữu cơ đại cương microsoft word online

BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ ĐẠI CƯƠNG MICROSOFT WORD ONLINE

đại cương hóa học hữu cơCâu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơA. nhất thiết phải có cacbon, th¬ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.D. th¬ường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halog[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

LÝ THUYẾT CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính. 1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính. 2. - Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồn[r]

1 Đọc thêm

BÀI tập ANĐEHIT XETON AXIT CACBOXYLIC

BÀI TẬP ANĐEHIT XETON AXIT CACBOXYLIC

an®ehit xeton axit cacboxylic

PhÇn 1: lý thuyÕt tr¾c nghiÖm an®ehit xeton

I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC
Câu 1: Cho các nhận định sau:
(1) Hợp chất hữu cơ có nhóm chức CHO liên kết với H là anđehit.
(2) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là CxH2xO (x  1, nguyê[r]

40 Đọc thêm

ĐỀ THI HKII HÓA HỌC 11

ĐỀ THI HKII HÓA HỌC 11

C. C4H8.D. kết quả khác.Câu 18. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C6H14 ?A. 3 đồng phân.B. 4 đồng phân.C. 5 đồng phân.D. 6 đồng phân.Câu 19. Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể khí ?A. C4H10.B. CH4, C2H6.C. C3H8.D. Tất cả đều đúng.Câu 20. Hoạt tính sin[r]

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÓA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÓA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ

PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÓA HỌC
VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong chương trình hóa học, phần hóa học hữu cơ có nhiều dạng bài tập khác nhau: phân tích định tính, phân tích định lượng, thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, giải bài tập về tính chất hợp chất hữu cơ....Đặc[r]

26 Đọc thêm

ĐỀ 33

ĐỀ 33

C. Metyl axeat và axit etanoic là đồng phân của nhau.D. Các este thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.Câu 45. Đốt cháy 20,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong oxi, thu được hỗn hợp rắn X, trong đó oxi chiếm24,242% về khối lượng. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 1,16 mol HCl, thu được 2,688 lít khí H[r]

5 Đọc thêm

hướng dẫn giải bài tập hóa học 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 12

Lipit bị thuỷ phân bởi những enzim đặc hiệu (xúc tác sinh học) trong cơ thể ngay ở điều kiện thường tạo thành axit béo và glixerol.
4. Ứng dụng.
Este có khả năng hoà tan tốt các chất hữu cơ, kể cả hợp chất cao phân tử, nên được dùng làm dung môi. Metyl acrylat, metyl metacrylat được trùng hợp thành[r]

134 Đọc thêm

Đại cương hóa hữu cơ lớp 11 năm 2015

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ LỚP 11 NĂM 2015

CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat…). Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
2. Phân loại hợp chất hữu cơ
Thường chia thành hai[r]

16 Đọc thêm

GA HÓA HỌC 11 PHẢN ỨNG HỮU CƠ ( TIẾT 32)

GA HÓA HỌC 11 PHẢN ỨNG HỮU CƠ ( TIẾT 32)

hoá học hữu cơ?(HS tb + khá)- HS: nhận xét ví dụ và rút ra đặc điểm củaphản ứng hoá học hữu cơnguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.II ĐẶC ĐIỂM CỦA PHĂN ỨNG HOÁ HỌC TRONGHOÁ HỌC HỮU CƠ.+1. Khác HH vô cơ, phản ứng của các chất hữu cơthường xảy ra chậm, d[r]

5 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ONLINE ÔN THI THPT QUỐC GIA 20172018

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ONLINE ÔN THI THPT QUỐC GIA 20172018

ẩm chuyển màu) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được lượng rắn nặngA6,66 gam.B3,32 gam.C9,92 gam.D5,1 gam.Lời giải chi tiếtCâu 11 ( ID:41329 )Bình luậnCâu trắc nghiệm (0 điểm)Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử trù[r]

8 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 112 SGK HOÁ HỌC 9

BÀI 5 TRANG 112 SGK HOÁ HỌC 9

Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam. Lời giải: Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A th[r]

1 Đọc thêm