BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ - NGÀNH DU LỊCH PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ - NGÀNH DU LỊCH PPSX":

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

Nói tóm ại, để thành công trong giờ dạy Tiếng Anh nói chung à dạy kĩnăng đọc nói riêng, đ i h i người giáo iên phải biết kết hợp hài hoà, khéo léogicác bước ên ớp ới ới ượng kiến thức trong ách giáo khoa.19Để àm cho giờ dạy thêm inh động, ngoài nh ng phương pháp giảng dạy cthể tôi c n ử d ng các bức tr nh minh hoạ, các giáo c trực qu n à bằng cácbài tập thực tế. Nên tri t để ận d ng các bài tập tạo cơ hội cho học inh có thểhiểu bài một cách dễ dàng.Ngoài ra, để gây hứng thú học tập cho học inh, tôi kể các mẫu chuy n iênqu n đến bài học gợi mở cho học inh nh ng nội dung chính trước khi đọcbài.Nh ng kết quả nêu trên bước đầu cho thấy nh ng bi n pháp để giúp họcinh học tốt tiết đọc hiểu môn Tiếng Anh 7 có kết quả. Nhưng bản thân tôi c nphải tiếp t c xem x t, học h i kinh nghi m củ các bạn đồng nghi p tronghuy n cũng như các bạn ngoài huy n.20PHẦN KẾT LUẬNI. KẾT LUẬN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNGS u một thời gi n băn khoăn trăn trở ới phương pháp mình đã chọn, i uhọc inh có hiểu bài tốt không? Bằng i c kiểm tr đánh giá chất ượng họcinh tôi đã thu được kết quả khả qu n hơn nhiều o ới chất ượng trước khiáp d ng phương pháp mới. Để thực hi n thành công đề tài “M t s
Xem thêm

24 Đọc thêm

GIAO AN DIA 6 MOI

GIAO AN DIA 6 MOI

- Bồi dỡng cho học sinh bảo vệ Trái Đất của mình.II. Ph ơng tiện dạy học. - Quả địa cầu- Một số bản đồ: thế giới, châu lục, quốc giaTiết 3III. Tiến trình hoạt động trên lớp1. Kiểm tra bài cũ: (5)-Khoanh tròn câu trả lời đúng:Câu1: Hãy vẽ một hình tròn tợng trng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đờng xích đạo, nửa cầu bắc ,nửa cầu Nam.Câu 2 : Giải bài 1 SGK trang 82. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bàiHĐ 1: Tìm hiểu vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đấtlên mặt phẳng của giấy (25)G/v giới thiệu 1 số loại bảnđồ.CH: Nghiên cứu sgk?. Bảnđồ là gì?G/V cho học sinh quan sátquả địa cầu, bản đồ.CH: Dựa vào hình 5 chobiết bản đồ thế giới nàykhác bản đồ H4 ở chỗ nào?GV ;dựng qu a cu vbn th gii xỏc nh,v trớ cỏc chõu lc bn v qu a cu.CH: Em hóy tỡm imging v khỏc nhau v
Xem thêm

19 Đọc thêm

Giáo trình -Độc chất học thú y - Chương 3 ppt

GIÁO TRÌNH -ĐỘC CHẤT HỌC THÚ Y - CHƯƠNG 3 PPT

thác; khChì ành công nghi scác h à luyngành công nghi òn kho ã s ì và th chì vào à không khí.ì trong s ò mnh ê, ng à loài d ì hì h ành do kh u chì cl ì, trong n18 - à 4 - 8 àg/l.ùng làm th à th à à cây, hoa qu à máy ch ì, hai bên b ì n à Bowles cnhi ì tCác thi ì d nat dùng làm à nguyên nhân gây nhi ì cho ng* Vòng tu àn c ì trong môi trNh ì t ên, giao thông và các nhà náy công nghith ên bngu ì có hàm l à t ì êu hoá: thkhí tr ì.S ì trong khí quy ào thh ên 2 Nh m sS ì ph òa tan c ì và sh ì. Khi pH > 5,4 nng ì t 00 g/l.ì trong th àng ngày: c à cây lúa mì
Xem thêm

22 Đọc thêm

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo trình -Độc chất học thú y - Chương 4 docx

GIÁO TRÌNH -ĐỘC CHẤT HỌC THÚ Y - CHƯƠNG 4 DOCX

Các clo h òn ên quan v ng d Trong nhóm này có các ch DDT, hexaclorbenzol, dieldrin và aldrin là nh ình, - HCN và metoxiclor thì ít tích l Do s rãi các thu trong cây tr à lâu.. DDT cao nh[r]

31 Đọc thêm

Bài giảng Giáo án 6 cả năm - Chuẩn KTKN

BÀI GIẢNG GIÁO ÁN 6 CẢ NĂM - CHUẨN KTKN

- Rèn luyện kỹ năng vẽ các phép chiếu đồ, cách vẽ bản đồ3. T t ởn g- Bồi dỡng cho học sinh bảo vệ Trái Đất của mình.II. Ph ơng tiện dạy học. - Quả địa cầu- Một số bản đồ: thế giới, châu lục, quốc giaIII. Tiến trình hoạt động trên lớp1. Kiểm tra bài cũ: (5 )-Khoanh tròn câu trả lời đúng:Tiết 3Câu1: Hãy vẽ một hình tròn tợng trng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đờng xích đạo, nửa cầu bắc ,nửa cầu Nam.Câu 2 : Giải bài 1 SGK trang 82. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bàiHĐ 1: Tìm hiểu vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy (25 )G/v giới thiệu 1 số loại bản đồ.CH: Nghiên cứu sgk?. Bản đồ là gì?G/V cho học sinh quan sát quả địa cầu, bản đồ.CH: Dựa vào hình 5 cho biết bản đồ thế giới này khác bản đồ H4 ở chỗ nào?GV ;dựng qu a cu v bn th gii xỏc nh, v trớ cỏc chõu lc bn v qu a cu.
Xem thêm

50 Đọc thêm

Du lịch sinh thái- Lê Huy Bá - part 10 potx

DU LỊCH SINH THÁI- LÊ HUY BÁ - PART 10 POTX

Nhằm vào nhu cầu này chúng ta cần mở rộng diện tích rừng hiện có và gia tăng số lượng lồi động thực vật trong khu vực. Chúng ta cần tham khảo hệ động thực vật của một số VQG, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan ở chính Đắk Lắk nhằm biến khu V1 thành một vùng đặc trưng cho rừng ở khu vực Đắk Lắk và cả ở Tây Ngun. Tất nhiên khơng phải tất cả mọi thứ đều có ở đây do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, tuy nhiên chúng ta cần cố hết sức sao cho ở Eakao thể hiện các nét đặc thù nhiều nhất, mục tiêu là biến Eakao thành một mơ hình thu nhỏ. Điều này cho chúng ta một lợi thế so sánh đối với các khu du lịch khác ở nhiều điểm. Do địa hình của khu Eakao khơng hiểm trở, khó đi như các rừng núi tự nhiên, mà tương đối dễ tham quan khu bán hoang dã bằng cách thám hiểm. Đối với đối tượng thích tham quan du lịch dã ngoại về với thiên nhiên thì đây là một điểm lợi thế rất lớn vì khơng phải ai cũng có đủ sức khỏe và được đi vào các khu rừng tự nhiên, cũng như là có đủ thời gian để đi tham quan. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi 515 516 Trong khi đó, chỉ cần 30 phút đi xe máy là đến, chúng ta sẽ tạo ra ở Eakao một khu rừng nhân tạo do đó việc tạo, bản đồ du lịch cho khu bán hoang dã là hoàn toàn dễ dàng. Và cũng
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tài liệu Vở giấy A4 rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho HS Tiểu học.(In giấy A4)

TÀI LIỆU VỞ GIẤY A4 RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CHO HS TIỂU HỌC IN GIẤY A4

C V L M L C M Đ N T Ngu n Ώǜ ǣίσT V t Nς; Θʸ ȯʎn hò ên ǡμế Ƒ LJΛgȤŪ Đ õ u gȽ Ȳ ɛȰKhông c n ch nh s a gì thêm, ch c n in 2ầ ỉ ử ỉ ầm t đ dùngặ ểȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Xem thêm

8 Đọc thêm

kích thước của quần thể nang nguy ên thuỷ và phản ứng trả lời sự kích thích gây rụng nhiều trứng ở trâu và bò

KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ NANG NGUY ÊN THUỶ VÀ PHẢN ỨNG TRẢ LỜI SỰ KÍCH THÍCH GÂY RỤNG NHIỀU TRỨNG Ở TRÂU VÀ BÒ

nang kiểu sóng như bò nhưng hiệu quả của việc gây rụng nhiều trứng ở trâu vẫn ch ưađược khẳng định.Điều gì tạo cho trâu các khác biệt nh ư vậy? Ở các công trình trước, khi so sánhquần thể nang, chúng tôi thấy rằng trâu có số nang có xoang chỉ bằng 20% so với b ò[1]. Ngoài ra, ở bò, người ta phát hiện thấy về mặt số l ượng quần thể nang có xoangtỷ lệ thuận với quần thể nang nguy ên thuỷ [2]. Tuy nhiên, theo lứa tuổi, quần thểnang nguyên thuỷ của buồng trứng có biến động rất lớn, hiệu ứng tuổi có thể l àm lu mờhiệu ứng cá thể hoặc hiệu ứng lo ài. Việc nghiên cứu quần thể nang nguyên thuỷ củabuồng trứng trâu và bò ở giai đoạn phát triển b ào thai (từ 2 tháng đến 9 tháng tuổi),giai đoạn sớm nhất của quá trình hình thành và phát tri ển, một mặt xoá đi khoảng trốngtr ong hiểu biết của chúng ta về quần thể nang của trâu giai đoạn n ày, mặt khác, sosánh về mặt định lượng, sẽ là hữu ích cho việc tìm ra nguyên nhân phản ứng thấp ởtrâu trong việc trả lời các hooc - môn gây rụng trứng.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁPBuồng trứng của bào thai trâu và bào thai bò được thu một cách ngẫu nhi ên tại hai
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Uống kháng sinh để trị ho và cảm lạnh: Ngừng ngay! docx

TÀI LIỆU UỐNG KHÁNG SINH ĐỂ TRỊ HO VÀ CẢM LẠNH: NGỪNG NGAY! DOCX

NHỮNG POSTER TUY ÊN TRUY ỀN N ÀY S Ẽ NHẮC HỌ NH Ớ RẰNG CẢM LẠNH L À DO VI RÚT GÂY RA VÀ KHÁNG SINH CH Ỉ CÓ TÁC DỤNG VỚI VI KHUẨN; RẰNG KHÔNG PHẢI CỨ ỐM TRANG 3 NGOÀI RA, DÙNG THU ỐC KHÔN[r]

3 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

+ Icắt đm : Dòng điện cắt định mức của MC (kA) + fđm : Tần số định mức (Hz)2/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt điện dập hồ quang bằng khí SF6- Cấu tạo: Được chế tạo mỗi pha một chỗ cắt (với cấp điện áp ≤ 220kV), buồng dập hồ quang được bố trí rong một cột sứ, nạp khí SF6 từ 3.5÷ 8 bar, trong đó dặt tiếp điểm chính, tiếp điểm chịu hồ quang của phần cố định và phần động, phần tiếp điểm động được nối với thanh truyền bằng phíp cách điện, được đưa ra bên ngoài liên kết với hệ thống truyền động bên ngoài bằng các khớp nối, tay đòn. Cơ cấu truyền động thường sử dụng truyền động bằng khí nén hơặc lò xo c ng b i hu n nâng b c công nhân Đề ươ ồ ấ ậ - 5 - Lò xo đóngLò xo c tắCamB ch ng ộ ốrungTr cụ chínhCh t ốch nặCh t ốmở
Xem thêm

10 Đọc thêm

Lị trực khuẩn cấp doc

LỊ TRỰC KHUẨN CẤP

Lị trực khuẩn cấp Biện chứng đông y: Thấp nhiệt nội uẩn. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, điều khí bổ huyết. Đơn thuốc: Thang bào ẩm, Đương quy thược dược thang gia giảm. Công thức: Thang bào ẩm: Mễ xác (1) 10g, Mật ong 31g, Mễ xác sắc lấy nước, rót mật ong vào. Mỗi ngày uống 1 thang chia làm 2 lần sáng chiều. Đương quy thược dược thang gia giảm: Đương quy 60g, Bạch thược 60g, Lai phục tử 3g, Quảng mộc hương 3g, Hoành liên 9g, Địa du 12g, Chỉ xác 6g, Tân lang 6g, Hoạt thạch 10g, Cam thảo 6g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang vào buổi tối. Hiệu quả lâm sàng: Đông y thường chia bệnh lỵ thành: thấp nhiệt lỵ, hưu tức lỵ (cửu lỵ), hư hàn lỵ, dùng Thanh bào ẩm để trị tiêu (ngọn). Dùng đương quy thược dược thang gia giảm để trị bản (gốc), có thể có tác dụng tốt. Phép điều trị này đối với già trẻ phụ nhi đều thích hợp, đã sử dụng trên lâm sàng mấy chục nǎm chữa cho rất nhiều ca kết quả đều rất tốt. Bạch XX., nam, 30 tuổi, nông dân. Sáng ngày 4-7-1974, đột nhiên phát sốt, phát rét, tháo tỏng, ngay chiều hôm đó đi lỵ, ra mủ máu, mót rặn, vào nhà tiêu liên tục, vào viện cấp cứu. Kiểm tra thân nhiệt 39 độ C, huyết áp 120/70 mmHg, bạch cầu 13.600/mm3, trung tính 80%, lympho 20%, thử phân thấy nhiều tế bào mủ và hồng cầu, chẩn đoán lỵ trực khuẩn cấp, cho dùng cloromycetin, tetracyclin, thuốc lỵ đặc hiệu phối hợp truyền dịch, nhưng điều trị đến 4 ngày mà hiệu quả không rõ rệt. Ngày 8 tháng 7 chuyển sang điều trị đông y. Bệnh nhân đau bụng, mót rặn, đi lỵ phân lẫn lộn trắng đỏ. Đó là thấp nhiệt tích, trệ ở ruột, khí huyết bị tắc, chức nǎng dẫn truyền rối loạn, sinh đau bụng mót rặn, thấp nhiệt hun đốt, tổn thương khí huyết đến nỗi thành lỵ. Phân đỏ trắng lẫn lộn, hậu môn nóng rát, tiểu tiện ít mà đỏ là do thấp nhiệt hạ trú. Rêu lưỡi vàng bẩn, mạch hoạt sác cũng là thể hiện của thấp nhiệt. Nên dùng phép thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, điều trị bổ huyết, cho uống "Thang bào ẩm" và "Đương quy thược dược thang gia giảm". Buổi sáng uống "Thang bào ẩm" buổi tối dùng "Đương quy thược dược thang gia giảm", mỗi ngày mỗi bài 1 thang. Bệnh nhân uống 2 hôm, mọi chứng đều hết, hoàn toàn khỏe mạnh ra viện. Bàn luận: Mễ xác chất bình vào các kinh phế, đại tràng và thận, các chứng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Sai lầm của sinh viên và cái lắc đầu của nhà tuyển dụng doc

SAI LẦM CỦA SINH VIÊN VÀ CÁI LẮC ĐẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

TRANG 1 SAI LẦM CỦA SINH VI ÊN VÀ CÁI LẮC ĐẦU CỦA NH À TUY ỂN DỤNG ÁM ẢNH BẰNG CẤP Với suy nghĩ rằng các công ty Việt Nam vốn chuộng hồ sơ đẹp, không ít sinh viên tranh thủ chạy đua với [r]

3 Đọc thêm

Những mẫu phòng ăn giản đơn mà thanh lịch pot

NHỮNG MẪU PHÒNG ĂN GIẢN ĐƠN MÀ THANH LỊCH

TRANG 1 NHỮNG MẪU PHÒNG ĂN GIẢN ĐƠN MÀ THANH LỊCH NH ỮNG PH ÒNG ĂN CÓ MÀU SẮC ĐƠN GIẢN NHƯNG LẠI TOÁT L ÊN V Ẻ THANH L ỊCH, MẠNH MẼ V À QUY ẾN RŨ ĐẾN KHÓ CƯỠNG.. Những phòng ăn có phong [r]

9 Đọc thêm

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google pptx

TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN TRONG GOOGLE PPTX

Theo nh ên gia, chính cách ti à c ã ào vi ìm ki ày ngày càng giành ên, m à Google c khó có th ình thông qua website này.[r]

3 Đọc thêm

công nghệ mạng man-e và ứng dụng

CỘNG NGHỆ MẠNG MANE VÀ ỨNG DỤNG

CÔNG NGH Ệ ETHERNET ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC NH À C ŨNG CẤP THIẾT BỊ TR ÊN TH Ế GIỚI HỖ TRỢ Tại Việt Nam côn nghệ mạng MAN-E đã được một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã triển khai và đưa v[r]

93 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

- TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP HẾT HẠN HIỆU LỰC, NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GI ẤY PHÉP NHÂN VI ÊN AMT N ỘP HỒ SƠ TỐI THIỂU 20 NGÀY TRƯỚC NG ÀY H ẾT HẠN C ỦA GIẤY PHÉP Đ Ã ĐƯỢC CẤP ĐẾN CỤC H À[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ " ppt

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIÊN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ " PPT

ĐỀ T ÀI: VAI TRÒ C ỦA DOANH NGHIỆP VỪA V À NH Ỏ Ở VIỆT NAM V À NH ỮNG BI ÊN PHÁP T ẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA TRANG 2 VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎỞ VIỆT NAM VÀ NHỮNG[r]

35 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

Lỗi tần số được tạo ra do sự khác biệt về tần số giữa hai bộ tao dao động bên phát và bên thu, do độ dịch tần Doppler, hoặc do nhiễu pha xuất hiên khi kênh truyền không tuyến tính. Hai ảnh hưởng do lỗi tần số gây ra là : suy giảm biên độ tín hiệu thu được (vì tín hiệu không được lấy mẫu tại đỉnh của mỗi sóng mang hình sin) và tạo ra nhiễu xuyên kênh ICI (vì các sóng mang bị mất tính trực giao).  Ước lượng tần số Tương tự như kỹ thuật đồng bộ ký tự, để thực hiện đồng bộ tần số, có thể sử dụng tín hiệu pilot hoặc sử dụng tiền tố lặp. Trong kỹ thuật sử dụng tín hiệu pilot, một số sóng mang được sử dụng để truyền những tín hiệu pilot (thường là các chuỗi giả nhiễu). Sử dụng những ký tự đã biết trước về pha và biên độ sẽ giúp ta ước lượng được độ quay pha do lỗi tần số gây ra. Để tăng độ chính xác cho bộ ước lượng, người ta sử dụng thêm các vòng khóa pha (Phase Lock Loop-PLL). Nhận xét : Một vấn đề cần được quan tâm đến là mối quan hệ giữa đồng bộ ký tự và đồng bộ tần số sóng mang. Để giảm ảnh hưởng của sự mất đồng bộ tần số sóng mang thì có thể giảm số lượng sóng mang, tăng khoảng cách giữa hai sóng mang cạnh nhau. Nhưng khi giảm số sóng mang thì phải giảm chu kỳ của mỗi ký tự trên mỗi sóng mang, dẫn đến việc đồng bộ ký tự rất khó khăn và phải chặt chẽ hơn. Điều đó chứng tỏ hai vấn đề đồng bộ trên có quan hệ chặt chẽ lẫn nhau, cần phải có sự dung hòa hợp lý để hệ thống đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra. 2.4.2.3 Đồng bộ tần số lấy mẫu Tại bên thu, tín hiệu liên tục theo thời gian thu được lấy mẫu theo đồng hồ bên thu, vì vậy sẽ xuất hiện sự bất đồng bộ giữa đồng hồ bên phát và bên thu. Người ta đưa ra hai phương pháp để khắc phục sự bất đồng bộ này. Phương pháp thứ nhất là sử dụng bộ dao động điều khiển bằng điện áp (Voltage Controlled Oscillator-VCO). Phương pháp thứ hai được gọi là : lấy mẫu không đồng bộ; trong phương pháp này, các tần số lấy mẫu vẫn được giữ nguyên nhưng tín hiệu được xử lý số sau khi lấy mẫu để đảm bảo sự đồng bộ. 2.5 Đặc tính kênh truyền trong kỹ thuật OFDM 2.5.1 Sự suy hao Suy hao là sự suy giảm công suất tín hiệu khi truyền từ điểm này đến điểm khác.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BỆNH TỰ MIỄN – PHẦN 2 pptx

BỆNH TỰ MIỄN – PHẦN 2 PPTX

Ch Không có kháng th th -reticulum endoplasmic týp 1 hay anti LKM-1 liver-kidney-microsomes phát hi b ên tiêu b à th 1.4.[r]

17 Đọc thêm

Cùng chủ đề