BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM: THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG THCS VÕ CƯỜNG DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM: THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG THCS VÕ CƯỜNG DOC":

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp:Đo ường sự thõa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An potx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:ĐO ƯỜNG SỰ THÕA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LONG AN POTX

---[\ [\--- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP _ĐỀ TÀI:_ Đ O ƯỜ NG S Ự THÕA MÃN TRONG CÔNG VI Ệ C C Ủ A NG ƯỜ I LAO ĐỘ NG T Ạ I CÔNG TY C Ổ PH Ầ N C Ơ KHÍ TRANG 2 TÓM T Ắ T Nghiên cứu này được thực hiện[r]

61 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO (Về việc cập nhật thông tin của người đầu tư) ppsx

MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ) PPSX

VSD THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ CÔNG TY BI ẾT V À TH ỰC HIỆN.[r]

1 Đọc thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 pot

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 POT

Liên doanh và công ty liên kết Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Công ty liên kết là tất cả các công ty trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải kiểm soát, thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu quyết ở công ty đó. Các khoản đầu tư vào liên doanh và các công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Khoản đầu tư của Tập đoàn vào liên doanh và công ty liên kết bao gồm lợi thế thương mại phát sinh khi đầu tư, trừ đi những khoản giảm giá tài sản lũy kế. Lợi nhuận của Tập đoàn được chia sau khi đầu tư vào liên doanh và các công ty liên kết sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, và phần chia của biến động trong các quỹ dự trữ sau khi đầu tư vào liên doanh và các công ty liên kết sẽ được ghi nhận vào quỹ dự trữ hợp nhất. Các khoản thay đổi lũy kế sau khi đầu tư vào liên doanh và các công ty liên kết được điều chỉnh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Khi phần lỗ trong liên doanh liên kết bằng hoặc vượt quá lợi ích của Tập đoàn trong liên doanh và các công ty liên kết, Tập đoàn sẽ không ghi nhận khoản lỗ vượt đó trừ khi đã phát sinh nghĩa vụ hoặc đã thanh toán hộ cho liên doanh và các công ty liên kết. Các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ giữa Tập đoàn với các bên liên doanh, liên kết sẽ được loại trừ tới mức tương ứng với phần lợi ích của Tập đoàn trong các bên liên doanh, liên kết. Các chính sách kế toán của các bên liên doanh, liên kết được thay đổi khi cần thiết để đảm bảo sự nhất quán với chính sách kế toán mà Tập đoàn áp dụng. 2.4 Sử dụng các ước tính kế toán Việc soạn lập báo cáo tài chính phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đòi hỏi Ban Điều hành phải đưa ra các ước tính và giả thiết có ảnh hưởng đến các số liệu về tài sản, nợ phải trả và việc trình bày các tài sản và nợ tiềm tàng tại ngày lập các báo cáo tài chính cũng như các khoản doanh thu, chi phí cho niên độ đang báo cáo. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Điều hành, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính. 2.5 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đồng Việt Nam. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp
Xem thêm

51 Đọc thêm

TEST5

TEST5

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST4

TEST4

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

luận văn kế toán vốn bằng tiền tại công ty cp thực phẩm đóng hộp kiên giang chi nhánh bến tre

LUẬN VĂN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KIÊN GIANG CHI NHÁNH BẾN TRE

NIÊN KHÓA: 2010 - 2012 Bến Tre, tháng 12 năm 2012 1 LỜI CẢM ƠN  Kính gửi: - Ban giám hiệu và toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh. - Ban giám đốc cùng các anh chị Phòng kế toán tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang chi nhánh Bến Tre. Được sự hướng dẫn cùng sự đồng ý của Ban lãnh đạo, phòng kế toán công ty, em được đến thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang. Qua thời gian thực tập tại trường và thời gian thực tập tại công ty nhằm củng cố và đánh giá lại kiến thức đã học tại trường. Nay em đã hoà nhập vào thực tế nên còn nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi những sai sót. Tuy công việc ở phòng kế toán có nhiều bận rộn nhưng các anh chị ở công ty vẫn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện giúp em tiếp cận chuyên môn, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn - Ban giám hiệu và toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh. - Thầy Nguyễn Ngọc Thạch là giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập. Trong thời gian thực tập với trình độ hiểu biết và khả năng tiếp thu còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót em rất mong được sự chỉ dẫn và đóng góp ý kiến của quý thầy cô và anh chị phòng kế toán công ty để em hoàn
Xem thêm

32 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ” potx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ” POTX

doanh nghiệp; tài khoản giao dịch tại các tổ chức tín dụng; những người lãnh đạo chủ chốt của công ty ( trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ); cơ cấu tổ chức, hoạt động ; các đơn vị trực thuộc trong hệ thống. - Tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm : Vốn và quan hệ với các ngân hàng: bao gồm vốn tự có ( vốn cố định, vốn lưu động ), dư nợ vay ( vay ngắn hạn, trung dài hạn, nợ quá hạn, nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn, khả năng thu hồi…, bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, vay khác ( vay phát hành chứng khoán, vay cán bộ công nhân viên…) Tình hình công nợ hiện tại ( tổng số nợ phải thu, phải trả ). Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu : Trên cơ sở báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, cán bộ tín dụng cần tính toán và đưa ra nhận xét chủ yếu về các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu (có 4 loại chỉ tiêu chủ yếu, sẽ trình bày vào phần sau). Tuy nhiên, do đặc thù của các dự án khác nhau (ngành nghề, điều kiện hình thành dự án, chủ đầu tư…), việc phân tích tài chính đối với chủ đầu tư cần được linh hoạt, không nhất thiết phải tính toán toàn bộ các chỉ tiêu trên (thậm chí trong một số trường hợp, do chủ đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập nên những tính toán trên cũng không thể thực hiện). Tuy vậy, với hầu hết các dự án thông thường, việc thẩm định, phân tích tài chính với chủ đầu tư có một ý nghĩa lớn, nhằm tới an toàn vốn vay, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, và từ đó có những đề xuất cho phương án cho vay thích hợp. - Tình hình sản xuất kinh doanh : đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên doanh số hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất. Bao gồm những nội dung được liệt kê dưới đây : o Các loại sản phẩm, hàng hóa đang sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. o Đánh giá về tình trạng thiết bị, máy móc hiện có. o Đánh giá về số lượng, chất lượng sản phẩm chủ yếu, thị trường tiêu thụ. o Tình hình hàng tồn kho (nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, hàng hoá
Xem thêm

107 Đọc thêm

CÁC THAO TÁC TRÊN WORD

CÁC THAO TÁC TRÊN WORD

NGÀY MAI KIỂM TRA BÀI TRANG 16 TH TH ỰC HIỆN: ỰC HIỆN: • Vũ Đình BảoVũ Đình Bảo • Trường THPT Lộc TháiTrường THPT Lộc Thái • Ban KHTNBan KHTN • Mail: Mail: dinhbaoblue@yahoo.comdinhbaobl[r]

16 Đọc thêm

TEST6

TEST6

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 C­ỰC TRỊ CỦA HÀM SÓ

BÀI 2 C­ỰC TRỊ CỦA HÀM SÓ

KiÓm tra bµi còT×m kho¶ng ®¬n ®iÖu cña c¸c hµm sè sau:a)12+−= xyTrong kho¶ng( )+∞∞− ;b)( )233−= xxyTrong kho¶ng( )+∞∞− ; Giảia) Tập xác định của hàm số là Rxy 2,= 00,== xy

8 Đọc thêm

tiểu luận aviation controls và hãng hàng không pakistan

TIỂU LUẬN AVIATION CONTROLS VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG PAKISTAN

sẽ được áp dụng. Điều này về nguyên tắc là 180 ngày, nhưng thực tế thì kéo dài hơn nhiều. Đại lý cũng thông báo rằng đồng Rupee sẽ bị mất giá. Khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, Makran chỉ trả lời đơn giản rằng chủ tịch Ibrahim Makran có “ những mối quan hệ” tốt. BỘ PHẬN TÀI CHÍNH ATS Philip Costa, giám đốc tài chính AvAC, người vẫn luôn mong muốn trở thành một kỹ sư. Tuy nhiên, với niềm đam mê số học và sự chính xác, gồm cả ký hiệu dollar, ông đã thăng tiến nhanh chóng ở ACI. Bộ phận tài chính mà ông lãnh đạo đang trong giai đoạn tái thiết kế lại hầu hết các quy trình và cả hệ thống để giảm nguồn vốn lưu động ròng. Một trong những bước khởi đầu này bao gồm việc xem xét toàn diện về hình thức thanh toán và thời gian thu tiền bình quân trên toàn cầu (DSR- Days Sales Receivable). Bộ phận đưa ra mục tiêu giảm DSR từ 55 xuống còn 45 ngày trong năm tài chính hiện tại. Việc trả tiền thưởng cho các thành tích đạt được mục tiêu của năm nay (theo hệ thống thưởng thành tích hàng năm ở ACI) bao gồm các mục tiêu về vốn lưu động ròng và đã có những bận tâm trong tổ chức vì cho rằng mục tiêu vốn lưu động ròng chứng tỏ có khó khăn trong việc chi trả tiền thưởng mặc dù doanh thu có tăng trưởng. Và tất cả dòng tiền, thu và chi, được ước tính về giá trị hiện tại bằng cách sử dụng tỷ suất chiết khấu 12%. Philip bắt đầu việc thẩm định bằng việc xem lại các bản báo cáo DSR mới nhất trong bảng 1. Điều khoản chi trả ACI là 30 ngày kể từ ngày ra hóa đơn. Tuy nhiên, hình thức thanh toán này và thực tế có sự khác biệt lớn ở các quốc gia và lãnh thổ. ACI trong quá khứ đã không bắt buộc nghiêm ngặt về điều khoản tín dụng đối với nhiều khách hàng, chẳng hạn không hợp đồng hay biên bản nào nói đến việc xử phạt vì việc chi trả chậm trễ. Nhiều hãng hàng không thì chi trả đúng hạn nhưng một số khác lại lợi dụng các khoản nợ tài chính chi phí thấp của ACI. Việc xem xét lại các khoản phải thu của PIA chỉ ra rằng có sự chi trả trễ so với thời hạn hóa đơn. Chỉ số DSR trung bình hiện tại là 264 ngày. PIA luôn chậm trễ trong việc thanh toán khiến các đại diện tiếp thị liên tục thúc ép đại lí để yêu cầu PIA thanh toán nhanh hơn. Sự lo ngại của Philip về các dữ liệu thu thập được đã thúc đẩy ông nghiên cứu về sự đảm bảo cho việc thanh toán nhanh. Cuối cùng, ông ta đã yêu cầu
Xem thêm

17 Đọc thêm

TEST2

TEST2

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực.[r]

1 Đọc thêm

Bài soạn Sách giáo trình...

BÀI SOẠN SÁCH GIÁO TRÌNH...

23. Trần Hải Phụng, Lưu Phương Thanh (1994), Lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định kháng chiến (1945-1975), Nxb TP.HCM.24. Trần Nam Tiến (2007), 100 sự kiện lịch sử Việt nam trong thế kỷ XX, Nxb.GD.25. Lê Kim (2007), Những mẫu chuyện lịch sử ngoại giao Việt Nam (Thời kì kháng chiến chống Pháp), Nxb.GD.26. Trần Thái Bình (2004), Điện Biên Phủ nhớ lại và suy ngẫm, Nxb.Trẻ.27. Lê Kim Ngân (1970), Việt sử văn minh Việt nam thế giới sử-địa lý.28. Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoa (1995), Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam, tập 1, Nxb.CTQG.29. Lê Hữu Tầng (2005), Vấn đề xác định lựa chọn và thực hiện khả năng, Nxb.KHXH.30. Phan Huy Lê (1985), Lịch sử Việt nam, tập 1, Nxb.Đại học và Trung học chuyên nghiệp.31. Viện sử học (1971), Lịch sử Việt nam, tập 1, Nxb.KHXH.32. Trương Hữu Quýnh (2005), Lịch sử Việt Nam (Toàn tập), Nxb.GD.33. Nguyễn Khắc Thuần (2002), Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 2 và tập 3, Nxb.GD.34. Nguyễn Văn Phú (2005), 100 truyện ngắn danh nhân dã sử (tập 1,2,3,4), Nxb.Hội nhà văn.35. Nguyễn Đắc Xuân (2005), Chín chúa mười ba đời vua Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa.36. Trương Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ - con người và di cảo, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990.37. Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội, Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam (từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX), tập bài giảng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.38. Phan Đại Doãn - Nguyễn Minh Tường - Hoàng Phương - Lê Thành Lân - Nguyễn Ngọc Quỳnh, Một số vấn đề về quan chế triều Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế, 1998.39. Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 1995.40. Trần Thái Bình, Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2001.41. Đỗ Bang - Nguyễn Minh Tường, Chân dung các vua Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế, 1996.42. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, NXB Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.43. Minh Tập (2007):Kinh tế ngoại thương dưới triều Nguyễn (1802-1884), tiểu luận Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP.Tp.HCM.(còn nữa chưa cập nhật)
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài : Quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần lâm đặc sản - mây tre xuất khẩu pdf

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN - MÂY TRE XUẤT KHẨU PDF

Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn. Và trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển cao. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị cũng như trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nền kinh tế sản xuất hàng hoá, hệ thống hàng hoá tiền tệ. Cho nên hệ thống hạch toán kế toán phải phù hợp đáp ứng được yêu cầu từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế sản xuất xã hội, xuất phát từ thực tế trên lý thuyết đi đôi với thực hành cho nên việc xuống cơ sở thực tập là hết sức cần thiết. Trong nền kinh tế hiện nay muốn sản xuất ra nhiều của cải vật chất cũng như việc kinh doanh của các doanh nghiệp có hiệu quả đều không thể thiếu được "Vốn lưu động". Đó là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ vốn lưu động là điều kiện tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bảo vệ chặt chẽ ngăn ngừa các hiện tượng lãng phí tham ô tài sản của các đơn vị. Ngoài việc liên quan tới nguồn tài chính quốc gia xuất phát từ tầm quan trọng của "vốn lưu động" qua khảo sát thực tế tại "Công ty mây tre xuất khẩu". Báo cáo quản lý Đặng Thị Hằng - KT46E ASEAN 2Em đã nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình tỷ mỷ của thầy (cô) giáo hướng dẫn và cơ quan thực tập. Cho nên em đã nghiên cứu và chọn đề tài "Quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động". Báo cáo này gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất: Khái quát chung về Công ty
Xem thêm

31 Đọc thêm

Th­ực hành: Vẽ lược đồ VN

TH­ỰC HÀNH: VẼ LƯỢC ĐỒ VN

*TỜN SỤNG VIẾT DỌC THEO DŨNG SỤNG * VIẾT TỜN THEO CHIỀU NGANG CỦA LƯỢC ĐỒ B2 * DỰA VÀO ÁTLỎT ĐỊA LỚ VIỆT NAM ĐỂ XỎC ĐỊNH VỊ TRỚ CỦA THỦ ĐỤ, CỎC THÀNH PHỐ,THỊ XÓ, VỊNH BIỂN XÁC ĐỊNH VỊ TR[r]

11 Đọc thêm

Tài liệu Sách giáo trình...

TÀI LIỆU SÁCH GIÁO TRÌNH...

23. Trần Hải Phụng, Lưu Phương Thanh (1994), Lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định kháng chiến(1945-1975), Nxb TP.HCM.24. Trần Nam Tiến (2007), 100 sự kiện lịch sử Việt nam trong thế kỷ XX, Nxb.GD.25. Lê Kim (2007), Những mẫu chuyện lịch sử ngoại giao Việt Nam (Thời kì kháng chiến chốngPháp), Nxb.GD.26. Trần Thái Bình (2004), Điện Biên Phủ nhớ lại và suy ngẫm, Nxb.Trẻ.27. Lê Kim Ngân (1970), Việt sử văn minh Việt nam thế giới sử-địa lý.28. Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoa (1995), Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền ViệtNam, tập 1, Nxb.CTQG.29. Lê Hữu Tầng (2005), Vấn đề xác định lựa chọn và thực hiện khả năng, Nxb.KHXH.30. Phan Huy Lê (1985), Lịch sử Việt nam, tập 1, Nxb.Đại học và Trung học chuyên nghiệp.31. Viện sử học (1971), Lịch sử Việt nam, tập 1, Nxb.KHXH.32. Trương Hữu Quýnh (2005), Lịch sử Việt Nam (Toàn tập), Nxb.GD.33. Nguyễn Khắc Thuần (2002), Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 2 và tập 3, Nxb.GD.34. Nguyễn Văn Phú (2005), 100 truyện ngắn danh nhân dã sử (tập 1,2,3,4), Nxb.Hội nhà văn.35. Nguyễn Đắc Xuân (2005), Chín chúa mười ba đời vua Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa.36. Trương Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ - con người và di cảo, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990.37. Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội, Lịch sử Nhà nước và phápluật Việt Nam (từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX), tập bài giảng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,1997.38. Phan Đại Doãn - Nguyễn Minh Tường - Hoàng Phương - Lê Thành Lân - Nguyễn Ngọc Quỳnh,Một số vấn đề về quan chế triều Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế, 1998.39. Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 1995.40. Trần Thái Bình, Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2001.41. Đỗ Bang - Nguyễn Minh Tường, Chân dung các vua Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế, 1996.42. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, NXB Lửa Thiêng, SàiGòn, 1971.43. Minh Tập (2007):Kinh tế ngoại thương dưới triều Nguyễn (1802-1884), tiểu luận KhoaLịch sử, Trường ĐHSP.Tp.HCM.(còn nữa chưa cập nhật)
Xem thêm

4 Đọc thêm

báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện báo cáo thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện
Xem thêm

36 Đọc thêm

TD NGAY KHAI TRUONG

TD NGAY KHAI TRUONG

Tập đọcKiểm tra bài cũ:Tập đọcNgày khai trườngTập đọcNgày khai trườngSáng đầu thu trong xanh Từng nhóm đứng đo nhauEm mặc quần áo mớiThấy bạn nào cũng lớnĐi đón ngày khai trường Năm xưa bé tí teo,Vui như là đi hội.Giờ lớp ba, lớp bốn.Gặp bạn, cười hớn hởĐứa tay bắt mặt mừngĐứa ôm vai bá cổCặp sách đùa trên lưng.Tiếng trống trường gióng giảNăm học mới đến rồiChúng em đi vào lớpKhăn quàng bay đỏ tươi.Nhìn các thầy, các côAi cũng như trẻ lại
Xem thêm

6 Đọc thêm

Huyền thoại Thiếu Lâm (Trung Quốc) pot

HUYỀN THOẠI THIẾU LÂM TRUNG QUỐC

ẻm cụt. Không chỉ dạy cho người Trung Quốc, Đăng Phong còn thu hút võ sinh từ nhiều quốc gia khác nhau đến đây “tầm học đạo”. Chùa Thiếu Lâm được thành lập năm 495, dưới thời Bắc Ngụy. Tới thời Đường, để ghi ơn 13 vị tăng Thiếu Lâm tự đã giúp mình trong cuộc chiến với Vương Thế Sung, vua Lý Thế Dân ban sắc lệnh cho phép chùa tụ tập cùng lúc trên 500 người để tập (thời đó, tụ tập đông người tập luyện võ thuật có thể bị xem là tạo phản). Chùa cũng còn lưu giữ một tấm bia đá do Lý Thế Dân ban tặng, trên bia có khắc lịch sử hình thành và các sự kiện chính của chùa kể từ thời Bắc Ngụy đến nay. Hai vị vua nổi tiếng của nhà Thanh là Khang Hy và Càn Long cũng lưu dấu tại chùa. Ngay trước chùa có tấm bảng “Thiếu Lâm tự” do Khang Hy ngự bút, bên trong chùa là bia đá khắc một bài thơ ngẫu hứng của vua Càn Long sau một đêm ngủ tại chùa. Hiện nay, chùa Thiếu Lâm mở cửa một phần cho du khách vào tham quan với nhiều công trình kiến trúc đáng chú ý như Thiên Vương điện, Thiên Phật điện,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề