LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XE MÁY TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG” PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XE MÁY TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG” PPTX":

NHỮNG THÓI QUEN CẦN THIÊT KHI KHỞI NGHIỆP

NHỮNG THÓI QUEN CẦN THIÊT KHI KHỞI NGHIỆP

Nh ng thói quen c n thi t khi kh i nghi p v i MLM (Ph n 1)ữ ầ ế ở ệ ớ ầ 1/ Suy nghĩ tích c cựĐ thành công trong MLM c n ph i có suy nghĩ tích c c, hãy tin vào b n thân và t nh r ng: n u nh ng ng iể ầ ả ự ả ự ủ ằ ế ữ ườ khác cũng thành công trong vi c kinh doanh này thì B n cũng s làm đ c.ệ ạ ẽ ượSuy nghĩ tiêu c c s không cho phép B n ti n lên phía tr c. Doanh nghi p c a B n s l i d n khi g p ph i hoànự ẽ ạ ế ướ ệ ủ ạ ẽ ụ ầ ặ ả c nh b t l i đ u tiên và r t c c là th t b i. Vì v y, B n c n ph i t p ki m soát đ c quá trình suy nghĩ c a mìnhả ấ ợ ầ ố ụ ấ ạ ậ ạ ầ ả ậ ể ượ ủ và c t đ t nh ng suy nghĩ tiêu c c ngay khi chúng v a xu t hi n trong đ uắ ứ ữ ự ừ ấ ệ ầThành công ch đ n khi B n không tránh né các khó khăn, mà ch u gi i quy t các khó khăn và bi t cách rút raỉ ế ạ ả ế ế l i ích cho mình t b t kỳ m t hoàn c nh nào.ợ ừ ấ ộ ảTuy nhiên, h u h t m i ng i ban đ u đ u thi u tính cách này. Song th t may, đ c tính này có th rèn luy nầ ế ọ ườ ầ ề ế ậ ứ ể ệ đ c b ng nhi u cách. B n có th nghiên c u các cu n sách d y B n t duy tích c c, nghe các cu n băng k vượ ằ ề ạ ể ứ ố ạ ạ ư ự ố ể ề nh ng ng i thành đ t và nh p tâm vào cu c đ i h . Nh ng tác ph m kinh đi n v lĩnh v c này có th k đ n làữ ườ ạ ậ ộ ờ ọ ữ ẩ ể ề ự ể ể ế “Quy lu t thành công”, “Hãy suy nghĩ và làm giàu” (Napoleon Hill), “Nhà MLM vĩ đ i” (John Fogg), “Nhà gi kimậ ạ ả thu t” (Paulo Coelo), “Doanh nhân vĩ đ i nh t th gi i” (Og Mardino)… Khi B n b t đ u suy nghĩ gi ng nh nh ngậ ạ ấ ế ớ ạ ắ ầ ố ư ữ ng i thành đ t, t c là đ nh h ng d ng cho suy nghĩ c a mình, thì B n cũng s b t đ u thành công (Xem thêmườ ạ ứ ướ ươ ủ ạ ẽ ắ ầ m c Th viên).ụ ư2/ S n sàng h c t pẵ ọ ậB t k con đ ng công danh tr c đây c a B n thành công đ n m c nào, n u mu n thành công trong MLM, B nấ ể ườ ướ ủ ạ ế ứ ế ố ạ ph i s n sàng h c t p. Hãy bi t cách làm ch lòng t ái c a mình. B n c n ph i s n sàng b t ch c ng i đả ẵ ọ ậ ế ủ ự ủ ạ ầ ả ẵ ắ ướ ườ ỡ đ u c a B n và đ ng c “phát minh l i xe đ p”. Hãy h c t p chính ng i đ đ u c a B n b i h đã tr i
Xem thêm

12 Đọc thêm

xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông cửu long đến năm 2020

XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

Là một trong những đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế giới, ĐBSCL đã trở thành vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy hải sản và câ y ăn trái nh iệt đới lớn nhất Việt Nam. Hơn thế, nó còn là vùng kinh tế trọn g đ iể m cả n ước, có vị trí qu an trọn g tron g chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đ ầu tư và giao thương với các nước tron g khu vực và thế giới. Quá trình cải cách kinh tế trong nư ớc và hội nhập kinh tế quốc tế mà th ời gian qua đ ã giúp cho các lĩnh vực côn g nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là nông nghiệp ở ĐBSCL đạt được những thành tựu to lớn. Tố c độ tăng trưởng GDP lập nên kỷ lụ c mới, xuất nhập khẩu và thu hú t đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăn g; cơ cấu kinh tế chu yển d ịch dần từ nông n ghiệp tru y ền thống san g côn g nghiệp, thươn g mại dịch vụ và nông n ghiệp côn g nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời số ng xã hộ i không ngừng được cải th iện ; một số sản ph ẩm nôn g nghiệp, thủ y sản và côn g nghiệp chế biến đ ã trở thành sản phẩm xu ất khẩu chủ lự c đem về nhiều n goại tệ cho các đại phư ơng tron g vùng và cả n ước . Tu y nh iên , qu á trình phát triển kinh tế của ĐBSCL thờ i gian qua cũng bộc lộ khá nhiều yếu kém: tăn g trưởn g xu ất kh ẩu không ổn địn h, còn chứa đựng nh iề u y ếu tố kh ông b ền vững và d ễ bị tổn thư ơng b ởi những cú sốc từ b ên n go ài; sản ph ẩm ch ủ lực còn í t và phát triển chậm, chư a chu y ển dịch th eo hướng tăng hàm lư ợng trí tu ệ và công nghệ cao n ên chưa phát hu y h ết tiềm năng, thế mạnh củ a vùng; năng lực cạnh tranh trong xuất kh ẩu củ a các sản phẩm còn thấp . Theo đ ánh giá của nhiều nhà ngh iê n cứu, sự phát triển kinh tế ­ xã hộ i củ a Đồng b ằn g sôn g Cửu Lon g còn khá b iệt lập , chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các vùng kh ác củ a đ ất nước cũng như quố c t ế. Đồn g thời, sự phát triển của vùng cũng rất thiếu đồng bộ, chưa cân xứng giữa các n gành n ghề, lĩnh vực và giữa các địa phư ơng; phát triển nặng về chiều rộn g, chạ y theo số lượng nên ch ất lượng, hiệu quả và đ ặc biệt là tính cạnh tranh quốc tế không cao Nhữn g hạn chế trên đây xu ất phát từ nhiều ngu y ên nh ân , nhưng n gu y ên nh ân chủ yếu có thể khẳng định là thi ếu vắng nhữn g sản ph ẩm chủ lự c có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, sứ c cạnh tranh cao và nhất là tạo được động lực thúc đ ẩy khai th ác một cách h iệ u qu ả tài ngu y ên th iên nhiên, lao động và những lợ i thế “trời cho ” mà khôn g một nơi n ào kh ác có được ngoài vùn g đất nầ y . Vấn đề đặt ra ở đâ y là, làm cách nào để ĐBSCL xác định được sản phẩm chủ lực ho ặc hàng hó a, d ịch vụ có tiềm n ăng để tập trung đầu tư phát triển; làm cách nào đ ể cho sản ph ẩm chủ lự c ĐBSCL có thể cạnh tranh ngang ngử a với hàng hóa, d ịch vụ cùn g lo ại trong cả nước và trên thế giới; và làm cách nào đ ể sản ph ẩm chủ lực ĐBSCL khôn g n gừn g phát triển và phát triển một cách bền vữn g trong môi trường hộ i nh ập và cạnh tranh quốc tế
Xem thêm

63 Đọc thêm

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

ờng c ủa th tr ườ n g. C ũng có th ểlà nh ững ti ến b ộtrong môi tr ườ n g côngngh ệcó l ợi cho đố i th ủc ạnh tranh.Th ứhai là nh ững r ủi ro trong quá trình qu ản tr tác nghi ệp. Có th ểl ấy ví d ụlà s ựvi ph ạm nh ữngđi ều kho ản quy địn h trong h ợp đồn g, nguy c ơm ất th ph ần, t ổn th ất v ềk ỹn ăng hay t ổn th ươn gth ểch ất c ủa ng ườ i lao độ n g, nguy c ơô nhi ễm môi tr ườ n g...Th ứba là nh ững r ủi ro v ềqu ản tr tài chính. Ví d ụdoanh nghi ệp khó kh ăn trong thu th ập các báocáo tài chính, gi ấy t ờliên quan, nh ững bi ến độ ng c ủa th tr ườ n g t ỷgiá, m ất cân b ằng tài chính.M ỗi m ột r ủi ro đề u d ẫn đế n nh ững t ổn th ất m ột cách tr ực ti ếp hay gián ti ếp, trong ng ắn h ạn, trungh ạn hay dài h ạn. Trong tr ườ n g h ợp đó , doanh nghi ệp ph ải có k ếho ạch qu ản tr r ủi ro. Không ch ỉd ừng l ại ở nh ận di ện đú ng lo ại r ủi ro đa ng x ảy ra, mà còn nh ững nguy c ơti ềm ẩn và ước lượn g
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngM ật ong Măng treNấm rừngL à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh ả n ăng h ấp th ụ nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th ể, duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu. Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh: Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngH à th ủ ô S âm Ng ọc Linh Th ảo qu ả B ạc h à C ây b á b ệnh L àm thu ốc tr suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng. L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th ể l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư… L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng… L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài,
Xem thêm

3 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

+ phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng: TSCĐ được khấu hao theophương pháp đường thẳng. • phương pháp kế toán h ng tà ồn kho+nguyên tắc đánh giá: theo giá thực tế+phương pháp xác định giá h ng tà ồn kho cuối kì: theo phương pháp nhậptrước- xuất trước+ phương pháp hạch toán h ng tà ồn kho: theo phương pháp kê khai thườngxuyên.• Phương pháp tính v nà ộp thuế GTGT : theo phương pháp khấu trừ.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký- sổ cái được thể hiệnqua sơ đồ số 4- phụ lục.2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh sà à ản phẩm tại côngty TNHH Thanh Hùng.2.2.1 đặc điểm chi phí sản xuất tại công tyCông ty TNHH Thanh Hùng l doanh nghià ệp sản xuất có quy trình công nghệphức tạp, trong đó chi phí sản xuất sản phẩm chiếm khoảng 70% trong tổng chiphí to n doanh nghià ệp. đây l khoà ản chi phí quan trọng cần thiết cho quá trìnhsản xuất của doanh nghiệp v nó l mà à ột tỷ trọng phù hợp trong doanh nghiệp sảnxuất. Chi phí nguyên vật liệu của công ty chiếm khoảng 50% tổng chi phí sảnxuất, chi phí nhân công l mà ột chi phí cần thiết chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổngchi phí . doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm cuối cùng v theo thà ời gian. Bêncạnh đó chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp được tập hợp theo từng phânxưởng.Với cách phân loại chi phí theo công dụng kinh tế thì nội dung chi phí sản xuấttrong giá th nh sà ản phẩm của công ty bao gồm các khoản mục sau:(1) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp- chi phí vải- chi phí chi- chi phí hóa chất(2) chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương, các khoản trích theo
Xem thêm

16 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊM NH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ. TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 docx

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM); MÃ SỐ HỒ SƠ 019397 DOCX

TRANG 1 CÔNG NH ẬN LẠI NGUỒN GIỐNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHI ỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM ; MÃ S Ố HỒ SƠ 019397 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 thá[r]

5 Đọc thêm

 VĂN TỰ SỰBÀI 1

VĂN TỰ SỰBÀI 1

vách. Mẹ đi ra thì thấy ngời ấy quay đi, bớc rảo bớc, ngời ấy rất giống dáng của Lan. Hằng ngày, đều thấy ngời này nhìn qua vách mên của lớp hàng giờ. Mẹ tôi cũng thấy làm lạ nhng không quan tâm. Có những lúc mẹ đinh ninh rằng đó là Lan nhng Lan đến đây để làm gì? Chả nhẽ Lan đến để học chữ? Lan làm nghề bán sách kia mà. Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí mẹ tôi. Sau đó vài tháng, mẹ tôi đi thăm một ngời bạn ở xã khác, vì quên không nói với Lan nên mẹ viết giấy để lại bảo Lan cứ ăn tra trớc không cần chờ, không cần để dành phần cơm. Thế mà lúc chiều về, thấy vẫn còn một phần cơm, mẹ hỏi Lan thì nói rằng: Phần cơm của cậu đấy! Đợi mãi không đợc nên tớ đã ăn trớc rồi. Mẹ tôi hỏi: Thế cậu không đọc th của tớ sao? ừ! Tớ không đọc- Lan bảo: Nhng thực ra Lan đã thấy mẫu giấy nhắn nhng không biết đọc và cũng không muốn nhờ ai đọc. Bởi vì ngời bạn thân nhất của - anh Hải đang đi làm việc xa. mẹ tôi đã thấy nghi nghi. Mỗi khi thấy mẹ nhắc đến cuyện chữ nghĩa là Lan lại bối rối, nói năng ấp úng rồi kiếm chuyện khác để làm ngơ. Có hôm, mẹ nhờ Lan đọc để mẹ chép cho nhanh một bài văn gì đó. Đang ngồi rãnh rỗi thế mà Lan lại từ chối và bảo đang bận việc nhng thực ra mẹ thấy đang ngồi buồn một mình. thích ngồi hàng giờ bên mẹ, nhìn mẹ viết những nét chữ tròn trịa và cời có vẻ rất thích thú. Rồi cũng gần đến ngày về nhà, mẹ toi chạy vụt ra chợ và thông báo rằng mẹ gần phải đi. Vô tình nghe đợc câu chuyện giữa Lan và chú Hải. Chú Hải nói: Cậu cứ mãi nh thế này thì không đợc! Những lúc tôi đi vắng cậu biết nhờ ai? Cứ thế này không phải là hay! Nhng làm sao bây giờ! Tui không thể đi học và trở thành học sinh học chữ lớn tuổi nhất đợc. Nghe xong câu chuyện mẹ tôi thấy sống mũi hơi cay cay, thì ra bấy lâu nay Lan mang một nỗi buồn không biết chữ. Thật khó cho ấy khi lớn tuổi nh vậy mà không biét chữ. Hẳn rằng nhiêu lúc ấy buồn, bối rối cũng là vì chuyện này.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

BI ẾT RẰNG A TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NAOH, CÔ CẠN ĐƯỢC CH ẤT RẮN B V À H ỖN HỢP HƠI C, TỪ C CHƯNG CẤT ĐƯỢC D, D THAM GIA PH ẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CHO S ẢN PH ẨM E, E TÁC DỤNG VỚI NAOH L[r]

5 Đọc thêm

KIỂM TRA ANH VĂN (2) pot

KIỂM TRA ANH VĂN 2

1.Toms in trouble with the teacher. Now, he wishes he (1not miss) ____ class three times this week. 2. Its raining. I wish it (2 stop) ______ and the sun ( 3shine ) _____ so that we could go swimming 3. Alice doesnt like her job as a nurse. She wishes she ( 4 not go ) ______ to nursing school. I wonder what does she wish she ( 5 study ) ________ instead of nursing? 4. I wish I ( 6 not move ) ______ to this town. I cant seem to make any friends, and every thing is so complex. I wish I ( 7 take ) _______ the job I was offered in my village. 5. I know I should quit smoking. I wish you ( 8 stop ) _______ nagging me about it 6. I wish we ( 9 can ) ______ buy everything we wanted all the time. - In that case, you probably wish money ( 10 grow ) ________ on trees. 7. My ten year old daughter wishes she ( 11 not be ) _____ so tall and wishes her hair ( 12 be ) _______ black and straight. - Really? My daughter, on the contrary, wishes she ( 13 be ) ____ taller and that her hair ( 14 be ) ______ blond and curly. 8. I wish most world leader ( 16 meet ) _______ in the near future and reach some agreement on environmental issues. Im worried that the earth is running out of time. - I wish I ( 17 disagree ) ______ with you and ( 18 can prove ) _______ your fears groundless, but Im afraid you ( 19 be ) _______ right. Exercise 4*. Translate into English 1. Giá mà tôi đã xem bộ phim ấy, thì tối qua tôi đẫ kể cho bạn nghe rồi. 2. Nếu anh ta có tiền thì anh ta đã trả cậu 3. Ước gì chúng không làm ồn ào quá để tôi có thể tập trung đợc. 4. Nếu cậu có đủ thời gian, nhớ sơn cái ghế ấy trớc khi đi nhé. 5. Nếu ta đoạt giải, thì đó chính là vì văn của ấy rất hay. 6. Lan mong rằng năm sau ta sẽ đợc nghỉ hè ở vùng Vịnh. 7. Tôi sẽ nhận lời mời nếu họ mời tôi đến dự tiệc. 8. Vì Lan làm bài thi quá kém nên ta mới ớc sao giá tối qua ấy học chăm hơn một chút. 9. Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hớng dơng. 10. Cuộc sống giá mà nh thế, chỉ có thơ và những nhà thơ.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Quy trình sản xuất thêu docx

TÀI LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÊU DOCX

HDCV Giao nhận t M HDCV công nhân áy thêu m HDCV KCS thêu DCV KCS thêu H HDCV Giao nh B Nhận Kế hoạch sản xuấtNhập Nguyên phụ liệuSản xuất thử

1 Đọc thêm

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động, và lĩnh vực này không tốt cho mục đích đầu tư. Các lĩnh vực khác như nông ngiệp và liên minh nông nghiệp (biến giả IND 1), Vật liệu xây dựng (biến giả IND 6), và Dệt may (biến giả IND 15) cũng cho thấy một mối quan hệ nghịch biến giữa các chỉ số hiệu quả hoạt động với các lĩnh vực của đó, nhưng không có ý nghĩa. Dựa trên dòng thảo luận ở trên, giả thuyết 7 dự đoán rằng y ếu tố ngành của một công ty ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó là được chấp nhận. Bảng 3b ở trên (Mô hình 2) cung cấp kết quả mạnh mẽ hơn Bảng 3a (Model 1). Điều này có thể được nhìn t hấy từ các kết quả của hệ số xác định R2 điều chỉnh và hệ số Durbin-Watson đã gia tăng đáng kể trong Mô hình 2. 5. Kết luận Bài viết này xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đối với hiệu quả hoạt động về mặt tài chính của doanh nghiệp sử dụng 30 công ty phi tài chính được niêm yết ở thị trường chứng khoán Nigeria trong giai đoạn từ năm 2001 và 2007. Bài viết này tìm cách lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu về lĩnh vực này cũng sử dụng dữ liệu của Nigeria. Một nỗ lực đã được thực hiện bởi Akintoye (2008) nhưng các nghiên cứu chỉ sử dụng 10 doanh nghiệp của Nigeria, đó là một kích thước mẫu chưa đủ đại diện. Nó cũng thiếu phần phân tích thực nghiệm - một yêu cầu phải có trong nghiên cứu này. Những kết luận của nó dựa trên các chỉ số tài chính như các chỉ số về cấu trúc vốn và không tiến hành lập mô hình hồi quy hay không có bất kỳ hình thức thống kê kinh tế nào đã được thực hiện. Do đó, bài viết này cố gắng lấp đầy khoảng trống vốn có trong nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu này cho thấy rằng các kỳ vọng cho β1 được xác định bởi mối quan hệ thực tế thu được theo nghiên cứu hai chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động tài chính là ROA và ROE trong hai mô hình. Như vậy,cấu trúc vốn của công ty là m ột yếu tố quan trọng quy ết định đến hiệu quả hoạt động tài chính của công ty và có mối quan hệ tác động theo hướng tiêu cực. Kết quả này cung cấp bằng chứng củng cố cho giả thuyết chi phí vấn đề người đại diện.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tham khảo quá trình thêu doc

TÀI LIỆU MẪU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH THÊU DOC

QUI TRÌ XUẤT T Người thực hiện Tài liệu/Biểu mẫu NH SẢN HÊU Trang: 1 Nội dung công việc Quản đốc Giao nhận Giao nhận hó QĐ nhân uản đốc hêu ẫu khách duyệt đứng ận thêu ản Kế hoạch

1 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cháu thương chú bộ đội ( tiết 3)

CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI ( TIẾT 3)

vui hơn nếu các con cho biết các con vừa nhảy theođiệu gì? Thế Điệu Twits được thể hện ra sao? - Các cháu biết không Điệu Twist được sữ dụng chonhững bài hát có tiết tấu nhanh, vui vẻ và sôi động đấy!Mỗi cháu thể hiện những dáng vẽ rất khác nhau nhưngcô thấy rất đẹp, bây giờ cháu mình cùng nhảy lạithật đẹp để tham gia dự biểu diễn chào mừng ngàythành lập Quân đội nmhân dân các cháu nhé.- Cho cháu hát vạn động: Cả lớp, nhóm, từng đôi.- quan sát cháu hát và vận động.- Đến vơí buổi biểu diễn thì không chỉ có điệu Twistnhanh sôi động mà còn có những nhòp điệu khác nữacác cháu nói xem nhòp điệu này như thế nào nhé.- Cho trẻ nghe nhạc “Cháu thương chú bộ đội” (nhòpnhàng uyển chuyển)- Vậy cháu mình thể hiện đúng nhòp điệu lời canào.- các cháu hát múa rất giỏi, rất hay.Vậy mình sẽ khenmình như thé nào? ( Cháu vổ tay hát hay quá, mùa haynghê).- Các cháu biết chú bộ đội sống trong quân đội vậycác cháu có biết những đồ dùng gì được dùng trongquân đội không?- Súng, đạn, xe tăng, pháo, đều là những công cụdùng để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược bảo vẹ đấtnước.- Vậy các cháu cò biết ngoài những phương tiện trênchú bộ còn có những đồ dùng gì khác không?- Chú có mủ tai bèo, có ba lô, có giầy và tư trangriêng nưa, Nhưng các cháu có biết áo của các chú có
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chủ đề: Nghề nghiệp - Đề tài: Cháu yêu cô chú công nhân ppt

TÀI LIỆU CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - ĐỀ TÀI: CHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN PPT

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Nghề nghiệp Đề tài: Cháu yêu chú công nhân Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ hát to, rõ lời, đúng nhịp bài hát “cháu yêu chú công nhân” (Tác giả Hoàng Văn Yến). - Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát. - Trẻ phối hợp cùng nhóm minh họa cho bài hát. - Trẻ biết một số dụng cụ của một số nghề quen thuộc như: công nhân xây dựng thì cần có bay, ximăng, cát, gỗ, thợ may cần có kéo, vải, thước đo, phấn… III. Chuẩn bị: Máy casset, đàn, đĩa nhạc. Bộ gõ, cây múa, phát trẻ, quạt. Tranh một số nghề nghiệp. V. Tiến hành: 1. Hoạt động 1: Trò chơi: đoán nghề qua hành động. Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có một bạn lên lấy một bức tranh vẽ một nghề, nhóm sẽ thảo luận tìm cách diễn tả động tác của nghề đó cho nhóm còn lại đoán. 2. Hoạt động 2: Vận động theo nhạc:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chữ U – Ư pps

GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI ĐỀ TÀI: CHỮ U – Ư PPS

_ Trẻ chơi. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai khuyết chữ, cho trẻ ra bàn thực hiện viết thêm chữ còn khuyết. Hoạt động 3: “ Nghe sự thay đổi trong tiếng và trong các âm thanh” _ Cho trẻ đứng vòng tròn. nói “Lắng nghe, lắng nghe” , “Hãy chú ý lắng nghe và lặp lại những từ nói” Ví dụ: Lu – Lư Mút _ Mứt Nu _ Nư Bút _Bứt Trẻ Lu – Lư Mút _ Mứt Nu _ Nư Bút _Bứt ( tăng dần số lượng sau mỗi lần chơi, có thể cho trẻ so sánh sự khác Trẻ đứng vòng tròn lắng nghe
Xem thêm

8 Đọc thêm

ÔN T ẬP BÀI TRÀNG GIANG HUY C ẬN

ÔN T ẬP BÀI TRÀNG GIANG HUY C ẬN

Ôn t ập bài Tràng Giang- Huy C ậnPosted by Thu Trang On Tháng Bảy 25, 2016 0 CommentNhững dạng đề thi về bài Tràng Giang:Dạng 1 : Cảm nhận/ phân tích khổ thơBài thơ có 4 khổ, trong đó khổ 1 xác suất thi nhiều hơn.Dạng 2: Nghị luận ý kiến bàn về bài thơ : Đề bài trích dẫn 1 nhậnđịnh và yêu cầu chứng minh, bình luận về nhận định đóDạng 3 : Dạng đề so sánh hai bài thơ, đoạn thơ : Bài Tràng giang có thểso sánh với những bài thơ cùng đề tài thiên nhiên, sông nướcDạng 4 : Dạng đề cảm nhận, phân tích 1 giá trị thuộc nội dung hoặcnghệ thuật của tác phẩm, ví dụ cảm nhận về vẻ đẹp cổ điển và hiệnđại trong bài thơ.1. ĐỀ LUYỆN TẬP:Đề số 1: Anh (chị) có cảm nhận gì về linh hồn sông nước quê hươngtrong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận.Để số 2: Bàn về bài Tràng giang của Huy Cận, nhà nghiên cứu NguyễnHoành Khung đã khẳng định:“Bài thơ đã bộc lộ kín đáo mà thấm thía tình quê hương đất nước”.(Văn 11, NXB Giáo dục, Hà Nội 1997, tr. 238)Hãy bình luận ý kiến trên.Đề 3 : Cảm nhận của anh/ chị về khổ thơ sau :Sóng gợn tràng giang buồn diệp điệp,Con thuyền xuôi mái nước song song,Thuyền về nước lại sầu trăm ngả;Củi một cành khô lạc mấy dòng.Đề 4 : Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng giang cuả HuyCận.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề