NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT BẢO TỒN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ NỮ TẠI BỆNH VIỆN K

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT BẢO TỒN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ NỮ TẠI BỆNH VIỆN K":

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

thang long ha noi

THANG LONG HA NOI

Phần II: Câu hỏi tự luậnBạn viết một bài không quá 1.000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng ) của bạn về những câu mở đầu trong bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi: “Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm ”.B i l m: à àNguyễn Đình Thi l mà ột nh và ăn , l mà ột nhạc sĩ, l nh thà à ơ lớn. Ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng. Rất nhiều b i thà ơ, b i và ăn, b i hát à đã đi sâu v o àlòng người. B i hát Ngà ười H Nà ội, ca ngợi về H Nà ội của ông l mà ột b i hát rà ất hay đã được rất nhiều người biết đến.Với b i hát n y, ôngà à xứng đáng được tôn vinh l mà ột trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của nước ta. Ngo i b i hát n y, ông à à àcòn sáng tác rất nhiều b i hát nà ổi tiếng khác, đặc biệt l thà ể loại nhạc thời kháng chiến. Tên tuổi của ông đã được bao thế hệ biết đến v hà ơn nửa sau của thế kỷ XX, với sự hoạt động có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực: triết học, văn thơ, kịch , nhạc. Ông l àmột văn nghệ sĩ đa t i, à để lại cho đời những th nh tà ựu đáng kể ở cả 2 hoạt động sáng tác v quà ản lý. V o à đầu b ià hát Nguyễn Đình Thi không ngần ngại khẳng định rằng “Đây Hồ Gươm, Hồng H , Hà ồ Tây ”, đây l ba danh lam thà ắng cảnh đẹp, nổi tiếng nhất của H Nà ội không được kẻ n o dám xâm phà ạm. Vì “ Đây lắng hồn núi sông ng n nà ăm, ng n nà ăm”, đây l mà ột nơi rất linh thiêng, hồn sông núi từ ng n nà ăm hội tụ về đây. Ông sáng tác b ià hát Người H Nà ội v o nà ăm 1947. Đó l thà ời điểm hết sức khó khăn của nhân dân ta, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa mới được lãnh tụ Hồ Chí Minh phát động. Chúng ta vẫn gọi đây l giai à đoạn phòng ngự với việc thực hiện vườn không nh trà ống ở những nơi giặc xâm chiếm để cản bước tiến của chúng. Tại Thủ đô Hà Nội, chiến lũy được dựng lên ở nhiều đường phố v nhà ững đội quân cảm tử đã sẵn s ng tà ất cả cho Tổ Quốc. Cả thủ đô ngập trong máu lửa v àhừng hực lòng căm thù, sôi sục ý chí quyết chiến quyết thắng. Vậy m mà ở đầu b i àhát, nhạc sĩ đã không phản ánh ngay điều đó m nhà ư người họa sĩ phác họa một m u thà ật tươi sáng, thật lãng mạng về H Nà ội, về Thủ đô ng n nà ăm văn hiến: Nét nhạc ở phần đầu d n trà ải thoáng đãng, đã được vút lên gieo v o lòng ngà ười nghe cái gì đó thật linh thiêng thanh cao với việc nhắc lại những cái tên của Thủ đô từng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 2 pdf

KINH TẾ LƯỢNG - TỰ TƯƠNG QUAN PART 2 PDF

Kiểm định 2 về tính độc lập của các TRANG 7 PH ƯƠ NG PH Á P Đ Ồ TH Ị  Giả định về sự tự tương quan liên quan đến các giá trị ut của tổng thể, tuy nhiên, các giá trị này không thể quan [r]

10 Đọc thêm

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

Lu ật qu ốc t ịch Nh ật B ản – nh ững đi ều ng ườin ước ngoài c ần bi ếtCó rất nhiều các bạn du học sinh, tu nghiệp sinh hay các bạn đi theo diệnvisa kỹ sư để sang Nhật học tập và làm việc, sau một thời gian các bạn đềumuốn ở lại lâu dài ở bên Nhật, thậm chí nhiều bạn cố gắng học tập, làm việchơn mười năm để chuyển visa vĩnh trú, hay có bạn thì kết hôn với người Nhậtđể được nhanh chóng đảm bảo chắc chắn sẽ được ở lại bên Nhật .Nhưng có chắc rằng các bạn đã hiểu rõ về Luật quốc tịch Nhật dành chongười nước ngoài chưa ? Sau đây là những điều trích dẫn từ Luật quốc tịch cóliên quan tới yếu tố người nước ngoài .CHƯƠNG IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1.Các điều kiện cần thiết để trở thành công dân Nhật Bản sẽ được quy địnhtrong các điều khoản của Luật này.CHƯƠNG IINHẬP QUỐC TỊCHĐiều 2. Có quốc tịch do sinh ra.Trẻ em được công nhận là công dân Nhật Bản nếu thuộc một trong nhữngtrường hợp sau đây:1. Tại thời điểm trẻ em sinh ra, cha hoặc mẹ là công dân Nhật Bản.2. Cha của trẻ em đã chết trước khi đứa trẻ sinh ra, có quốc tịch Nhật Bản ởthời điểm người cha chết.3. Trẻ em không xác định được cha mẹ là ai hoặc cha mẹ là người khôngquốc tịch sinh ra trên lãnh thổ Nhật Bản thì mang quốc tịch Nhật Bản.> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900 6162
Xem thêm

10 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG

nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Có thể khẳng định rằng,hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giáthông qua khối lượng hàng hoá được thị trường thừa nhận và lợinhuận mà đơn vị thu được. Vậy đặt ra vấn đề là người làm côngtác kế toán phải có những nhiệm vụ gì?Như chúng ta đã biết kế toán là một công cụ quản lý tích cực. Công tác kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy để đảmbảo được yêu cầu này kế toán bán hàng và xác định kết quả bánhàng cần thực hiện những nhiệm vụ sau:+ Ghi chép kịp thời, đầy đủ khối lượng hàng hoá, thànhphẩm, dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ.+ Tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán, các khoảngiảm trừ và các khoản chi phí khác nhằm xác định đúng đắn kếtquả bán hàng.+ Xác định kịp thời và chính xác kết quả bán hàng của từngmặt hàng, của từng loại sản phẩm cũng như toàn bộ lợi nhuận vềtiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp trong một thời kỳnhất định.+ Tiến hành lập báo cáo và gửi báo cáo kết quả kinh doanhtheo đúng chế độ.+ Cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liênquan, đồng thời tiến hành phân tích hoạt động kinh tế đối với vệcbán việc bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quảbán hàng một cách khoa học và hợp lý phù hợp với điều kiện cụthể của doanh nghiệp là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọngtrong việc thu nhận và xử lý cung cấp thông tin cho doanh nghiệp,giám đốc điều hành, các cơ quan chủ quản, quản lý tài chính, thuế.
Xem thêm

93 Đọc thêm

common sentence structures in english - các cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh

COMMON SENTENCE STRUCTURES IN ENGLISH - CÁC CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

- V Ị NGỮ CĨ THỂ L À DANH T Ừ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ … NĨI CHUNG, TR ẬT TỰ CỦ A CÁC LO ẠI TỪ TRONG CÂU T ÙY THU ỘC V ÀO D ẠNG THỨC CỦA MỖI CÂU CÂU TƯỜNG THU ẬT, CÂU HỎI, CÂU CẦU KHIẾN, CÂU P[r]

18 Đọc thêm

Kế hoạch bài giảng K12

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG K12

cầu- 15 quả bóng8 15+16- NX: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơivà động tác bỗ trợ KT. Tập mô phỏng động tác chân lăng. Tập mô phỏng động tác chân giậm. Tập hoàn chỉnh KT và nâng cao thành tích- BC: Ôn k ỹ thu ật chuyền hai- CB: Ktra chạy bền Trò chơi: Đổi chổ nhanh- Biết cách thực hiện các động tác bỗ trợ KT và phát triển sức mạnh chân.- Thực hiện được KT chuyến bóng- Ktra chạy bền- Vôi, ván giậm.- 15 quả bóng-Thang điểm, còiCHƯƠNGNHẢY XA9 17+18- NX: Một số bài tập phát triển thể lực,trò chơi và động tác bỗ trợ KT. Tập hoàn chỉnh KT và nâng cao thành tích. Giới thiệu luật thi đấu- BC: đấu tập theo lu ật - CB: Phối hợp nhịp thở trong khi chạy- Trò chơi: Đuổi bắt- Biết và hiểu luật thi đấu- Thự hiện được KT chuyền bóng vào ôqui định- Thự hiện tốt nhịp thở khi chạy- Vôi, ván giậm
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích cấu hình đường cố định cấu trúc mạng đơn giản cho router trong giao thức chuyển gói tập tin p1 ppsx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CẤU HÌNH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH CẤU TRÚC MẠNG ĐƠN GIẢN CHO ROUTER TRONG GIAO THỨC CHUYỂN GÓI TẬP TIN P1 PPSX

K Ỹ THU ẬT CƠ BẢ N V Ề C Ấ U HÌNH ROUTER GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CẤU HÌNH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH CẤU TRÚC MẠNG ĐƠN GIẢN CHO ROUTER TRONG GIAO TRANG 2 _HÌNH 6.1.3_ Ở khung phía trên của hìn[r]

6 Đọc thêm

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu hình đường cố định cho router trong giao thức chuyển gói tập tin p1 ppsx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CẤU HÌNH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH CHO ROUTER TRONG GIAO THỨC CHUYỂN GÓI TẬP TIN P1 PPSX

K Ỹ THU ẬT CƠ BẢ N V Ề C Ấ U HÌNH ROUTER GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CẤU HÌNH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH CHO ROUTER TRONG GIAO THỨC CHUYỂN GÓI TRANG 2 _HÌNH 6.1.3_ Ở khung phía trên của hì[r]

6 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm "SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM ÂM HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " potx

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM ÂM HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " POTX

TRANG 1 S Ử DỤNG MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHI ỆM ÂM HỌC TRONG CHƯƠNG TR ÌNH V ẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CHƯƠNG TR ÌNH V ẬT LÝ 12 THPT, DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆ[r]

6 Đọc thêm

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con; mã số hồ sơ 022251 pot

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC LÔ CÂY CON MÃ SỐ HỒ SƠ 022251

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn số 15: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004. + Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: MẪU THÔNG BÁO KẾT QỦA SẢN XUẤT CÂY CON LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh … - Chi cục lâm nghiệp tỉnh Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây: Tên đơn vị SXKDGLN
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản khai hành lý thuyền viên ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN KHAI HÀNH LÝ THUYỀN VIÊN PPT

TRANG 1 M ẪU B ẢN KHAI H ÀNH LÝ THUY ỀN VI ÊN CREW’S EFFECTS DECLARATION TRANG S Ố: PAGE NO: TÊN TÀU: Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign QU ỐC TỊCH T ÀU: Flag State of [r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC: QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ĐA CHỨC NĂNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA LOẠI PHÂN NÀY BÓN CHO CÂY LẠC XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU PPT

TRANG 1 BỎO CỎO KHOA H ỌC QUY TRỠNH S Ả N XU Ấ T PHÕN H Ữ U C Ơ VI SINH V ẬT ĐA CHỨC NĂNG VÀ HI Ệ U QU Ả C Ủ A LO Ạ I PHÕN NÀY BÚN CHO CÕY L Ạ C XUÕN TRỜN TRANG 2 Tạp chí KHKT Nông nghiệ[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu danh sách thuyền viên docx

TÀI LIỆU MẪU DANH SÁCH THUYỀN VIÊN DOCX

TRANG 1 M ẪU DANH SÁCH THUY ỀN VI ÊN CREW LIST ĐẾN Arrival RỜI Departure TRANG SỐ: Page No: TÊN TÀU: Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign C ẢNG ĐẾN/RỜI: Port of arrival/d[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề