BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VLĐ ĐÀ NẴNG” PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VLĐ ĐÀ NẴNG” PPT":

CÂU TR Ả L ỜI HAY NH ẤT

CÂU TR Ả L ỜI HAY NH ẤT

ng nhau nên ph ải có ph ần for me*Khi ch ủ t ừ và túc t ừ c ủa độn g t ừ chính và túc t ừ c ủa to inf là m ột thì túc t ừ đó đượcngh ầm ,không vi ết ra.hi ểuex:- The exercise is not easy for me to do it.(sai)- The exercise is not easy for me to do.( đúng)túc t ừ c ủa câu c ũng chính là ch ủ t ừ The exercise nên không vi ết ra.* Tóm lai các b ạn cần nh ớ 3 nguyên t ắc sau đ

2 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

y ok e và ế bàoT làm giảm số lượ g đơ vị co bóp cuả ơ. á dụ g ày í lũy dần gây suy giảmchứ ă g o bóp dẫ đến tái cấu trúc lâu dài và tiến triển bơdã ỡ.Hoạt hoá cytokine: Chất trung gian chủ yếu ho t hoá miễn dị và duy rì đáp ứngmiễn dịch là cytokines. Matsumori và cs cho thấy rằng các bâ vêơóho t hoá m nh mẽ cytokine bao gồm yêú tố ho i tử mô, interleukin-1 và Cytokine gópphần quan trọ g đối với d ng biểu hi n b nh.Giai đoạn 4: BơdãBiểu hi n lâm sàng của viê ơó ể khác nhau từ mứ độ nhẹ, oá g qu đếnmứ độ nặng có thể gây tử vong [2, 6].Các biểu hi n hay gặp nhất là số , đ u gực, khó thở, gan to, phù. B nh nhân củachúng tôi có biểu hi k á đặc bi t. Ngoài biểu hi n sốt bâ đã ó b ểu hi đ ungự vù g 1/3 dướ xươ g ứ và vù g ượng vị. Chính tri u chứ g đ u vù g ượng vịđã là lướng thầy thuố đến chẩ đó v ê d dày và chỉ định soi d dày.Chẩ đoá xá đị v êơk ô g k ó. Cá p ươ g ê g úp k ẳ g định chẩnđó là đâ đồ, siêu âm tim và có thể chụp cộ g ưởng từ khi cần thiết.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu PHP Tutorial part 13 ppt

TÀI LIỆU PHP TUTORIAL PART 13 PPT

ng chuyên o ko dùng Wtớ chưa dùnhơn. Với lạà chạy. XAMPP ở p://www.apacho Window t và sử dụnvề, bạn sẽ cạy web servà nút close đ

4 Đọc thêm

TCVN 4087 1985

TCVN 4087 1985

điều độ trong sản xuất xây dựng.3.12. Việc thi công bằng máy phải thực hiện theo các quy định hiện hành về an toàn trong xây dựng.3.13. Chỉ những ng ời có bằng chứng nhận điều khiển máy do các cơ quan có thẩm quyền cấp mới đ ợc điều khiển máy. 3.14. Nhứng ng ời điều khiển máy cấu tạo trên cơ sở ôtô ngoài bằng chứng nhận điều khiển máy còn phải có bằng lái xe ôtô do cơ quan cảnh sát giao thông cấp. 3.15. Những ng ời điều khiển máy trục, máy nâng, máy nén khí, ngoài bằng điều khiển máy còn phải có giấy chứng nhận hiều biết về những quy định an toàn trong sử dụng từng loại máy đó. 3.16. Khi chuyển sang điều khiển lạo máy mới ng ời điều khiển máy phả đ ợc học các đặc điểm cấu tạo của máy mới, nguyên tắc điều khiển, sử dụng, kỹ thuật án toàn và phải qua thực tập. Mức độ có thể điều khiển đ ợc loại máy mới của từng ng ời do xí nghiệp kiểm tra, xác nhận trên cơ sở quy định về cấp bậc kỹ thuật của thợ điều khiển máy mới. 4. Vận chuyển máy4.1. Để vận chuyển máy từ công trình này đến công trình khác, đến nơi sửa chữa, bảo dỡng kĩ thuật hoặc bảo quản, xí nghiệp phải lập kế hoạch vận chuyển máy hàng tháng dựa vào kế hoạch sử dụng máy hàng tháng. Trong kế hoạch phải ghi rõ tên máy, số đăng ký của máy cần vận chuyển, thời gian, khoảng cách và loại phơng tiện vận chuyển. Cho phép vận chuyển máy ngoài-kế hoạch trong các trờng hợp: giải quyết sự cố, thay thế máy hết khả năng làm việc, thay thế máy khi thay đổi thiết kế thi công. Mọi diễn biến thực tế của việc vận chuyển máy và thời gian vận chuyển thực tế so với kế hoạch phải đợc theo dõi chặt chẽ và ghi chép đây đủ vào sổ nhật kí vận chuyển.4.2. Khi vận chuyển bằng cách cho máy tự hành, dùng xe khác kéo hoặc đặt trên các phơng tiện vận chuyển trong đờng phố, khu đông dân c và trên đờng quốc lộ phải tuân theo quy định cua "Quy tắc giao thông đờng bộ" do liên bộ: Bộ Nội vụ và Bộ giao thông ban hành.4.3. Việc vận chuyển máy theo đờng sắt, đờng thủy phải tuân theo các quy định về vận chuyển trên các loại đờng đó do Bộ Giao thông quy định.TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4087 - 19854.4. Khi chuẩn bị vận chuyển, xếp dớ máy lên, xuống phơng tiện vận chuyển, vận chuyển trên
Xem thêm

6 Đọc thêm

POWERPOINT TƯƠNG TÁC BÀI 2

POWERPOINT TƯƠNG TÁC BÀI 2

BÀI 2BÀI 2CÁC Đ I T NG C  B NỐ ƯỢ Ơ ẢCÁC Đ I T NG C  B NỐ ƯỢ Ơ M c tiêuụM c tiêuụSau bài này bạn có thể:Sau bài này bạn có thể:Trình bày được các thuộc tính và phương Trình bày được các thuộc tính và phương thức cơ bản của các đối thức cơ bản của các đối tượng tượng LabelLabel, , ButtonButton, , OptionBoxOptionBox, ,

10 Đọc thêm

Đề tài : Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia potx

ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA POTX

TRANG 1 BÀI TẬP SỐ 2 Đề tài : QU Ả N LÝ GI Ả I BÓNG Đ Á VÔ ĐỊ CH QU Ố C GIA Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng hệ thống tin học để quản lý, theo dõi giải bóng đá vô địch quốc gia, [r]

1 Đọc thêm

THUỐC BÔI NGOÀI DA docx

THUỐC BÔI NGOÀI DA DOCX

nhất định, do thuốc ngấm vào dịch lâm ba, vào máu, tác động lên đầu dây thần kinh thụ cảm ngoại vi, hoặc tác động lên các trung tâm của thần kinh thực vật. Như vậy, thuốc bôi ngoài da có cả tác dụng tại chỗ và toàn thân, chỉ định và sử dụng thuốc bôi ngoài da cần hết sức cẩn thận. 3/ Sự hấp thu của thuốc qua da. 3.1. Lớp "phim mỡ" trên da có ái tính với nước , do đó các chất nước vẫn có thể ngấm qua da được, nhưng các chất hoà tan trong mỡ (các muối thuỷ ngân, muối chì) dễ ngấm hơn. 3.2. Lớp sừng đóng vai trò một màng hữu cơ là trở ngại chính đối với sự hấp thu chất nước, để đảm bảo một sự hấp thu tốt qua lớp sừng, cần chú ý độ pH của thuốc (pH của lớp sừng thì toan rõ rệt: pH = 4, pH của trung bì thì hơi kiềm). 3.3. Thuốc còn ngấm qua da theo đường nang lông, tuyến bã, người ta đã chứng minh rằng: một chất muối vào cơ thể để phát huy tác dụng phải thông qua vùng da có nhiều mạch máu. Xoa, miết thuốc lên da tạo thuận lợi cho sự hấp thu thuốc, nhất là dạng thuốc mỡ. 3.4. Các vùng da có tổn thương hấp thu thuốc khác vùng da lành, vẩy tiết dày, tổ chức xơ sẹo hay quá sản lớp sừng hạn chế thuốc ngấm qua da. 3.5. Sự hấp thu thuốc qua da còn phụ thuộc vào đặc tính của các chất hóa học được sử dụng, các chất dễ bay hơi như clorofoc, iốt, thuỷ ngân sẽ được hấp thụ mạnh, các chất hoà tan trong mỡ sẽ ngấm vào da chậm hơn, các chất muối hoà tan trong nước sẽ ngấm vào da, đi vào hệ tuần hoàn. *Tóm lại: sự hấp thu của thuốc qua da phụ thuộc vào trạng thái lớp sừng, lớp mỡ bao phủ lên da, trạng thái các phần phụ của da, độ kiềm toan của da, đặc tính của các hoạt chất được sử dụng, dạng thuốc và dung môi được dùng, phản ứng của các thuốc đó trên da và hiện tượng phân ly ion của chúng. ảnh hưởng và tác dụng phối hợp các yếu tố trên sẽ quyết định mức hấp thu của da và tác dụng của các loại thuốc bôi ngoài da.
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

11.3. Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuậnđược chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2)điều kiện sau:-Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhậnlợi nhuận từ việc góp vốn.11.4. Doanh thu Hîp đồng xây dựng: Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xácđịnh doanh thu được xác định theo biên bản quyết toán A – B, biên bản nghiệm thu giai đoạn.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựngChi phí của hợp đồng xây dựng gồm: Chi phí trực tiếp liên quan đến từng hợp đồng, chi phí chung đượcphân bổ cho các hợp đồng có liên quan và các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điềukhoản của hợp đồng xây lắp.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lýdoanh nghiệpChi phí tài chính: Chi phí tài chính bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếpđến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tưxây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm cáckhoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phíphụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho hoạt độngphân phối sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra thị trường và điều hành sản xuất kinh doanh của Côngty. Mọi khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay vào báocáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.14. Nguyên tắc ghi nhận Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các loại thuế khác.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành: Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổnggiá trị của số thuế phải trả trong năm hiện tại và số thuế hoãn lại. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
Xem thêm

32 Đọc thêm

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2Giúp xác định khối lượng tiêu thụ cần thiết để đạt đượcmức lợi nhuận mong muốn, chủ động trong điều hành cácsách lược bán hàng, hoạch định kế hoạch ngắn hạn.3Giúp DN xác định được điểm ngừng sản xuất và giá bánhòa vốn4Giúp DN lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với quy mô thịtrường, lựa chọn hình thức đầu tư giúp giảm thiểu nhữngrủi ro do sự biến động sản lượng tiêu thụ293.2 PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNGĐòn bẩy hoạt động thể hiện mức độ sử dụng chi phíhoạt động cố định của công ty.Doanh thu tăngLợi nhuậntăng nhanhĐòn bẩyhoạt độngcao
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo ngân lưu 03

BÁO CÁO NGÂN LƯU 03

Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữuTrang thiết bòTrừ khấu hao (tích lũy)Tổng cộng tài sảnLương phải trảThuế phải trảTrái phiếu phải trảNămTài sảnTiền và chứng khoán ngắn hạnCác khoản phải thuHàng tồn khoĐất đaiNhà xưởngTổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữuCổ phiếu thường (mệnh giá 10 đô la)Vốn thặng dư do bán cổ phiếuLợi nhuận giữ lại18-Aug-04NguyenTanBinh4Báo cáo thu nhậpBáo cáo thu nhậpCông ty Hồng SơnCông ty Hồng SơnKhoản mục 2002 2003 Doanh thu Trừ các chi phí: Giá vốn hàng bán (COGS) Chi phí bán hàng
Xem thêm

10 Đọc thêm

Wi-Fi là ''''một thuật ngữ không có nghĩa''''? doc

WIFI LÀ 'MỘT THUẬT NGỮ KHÔNG CÓ NGHĨA'

Wi-Fi là 'một thuật ngữ không có nghĩa'? Wi-Fi không phải thuật ngữ viết tắt của cụm từ nào cả. Nó không hề có nghĩa. Wi-Fi và hình biểu tượng (logo) theo phong cách âm dương được thiết kế bởi hãng Interbrand, công ty đã đặt ra những tên nổi tiếng như 'Prozac', 'Compaq', 'Oneworld', 'Imation' Chúng tôi, những người sáng lập Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hiện nay là Wi-Fi Alliance), đã thuê Interbrand thiết kế thương hiệu và logo để nhấn mạnh khả năng tương tác lẫn nhau và khuếch trương công nghệ. Chúng tôi cần một cái gì đó dễ nắm bắt hơn thuật ngữ 'IEEE 802.11b Direct Sequence'. Lý do duy nhất bạn nghe thấy thuật ngữ 'Wireless Fidelity' là vì một số đồng nghiệp trong nhóm cảm thấy không hài lòng. Họ không hiểu về thương hiệu hay tiếp thị. Họ không thể tưởng tưởng việc sử dụng tên 'Wi-Fi' mà không có một vài lời giải thích rõ ràng. Do đó, chúng tôi thỏa thuận thêm vào dòng chữ 'viết tắt của Wireless Fidelity' phía sau tên này. Đây là một sai lầm và chỉ làm cho mọi người khó hiểu và làm loãng thương hiệu. Sau này, khi Wi-Fi đã thành công hơn và có thêm những thành viên từ các doanh nghiệp lớn trong hội đồng quản trị, hiệp hội chấp nhận 'đoạn mở rộng' này. Như thế, Wireless Fidelity được sáng tác sau khi chúng tôi đã chọn từ 10 thuật ngữ khác nhau do Interbrand đề xuất. Và nó không có nghĩa gì cả. Đây chỉ là một cố gắng vụng về trong việc tìm ra hai từ hợp với Wi và Fi". Không sử dụng các chương trình bảo vệ, máy tính của bạn rất dễ bị nhiễm vi rút và phần mềm gián điệp.Các chương trình chống vi rút thường rất thành công trong việc xác định vi rút và tiêu diệt chúng. Nhưng tốt nhất, bạn chỉ nên chạy một chương trình diệt vi rút mà thôi, chạy 2 hay 3 chương trình cùng một lúc sẽ rất tốn tài nguyên mà lại làm ảnh hưởng tới các chương trình khác. Các phần mềm chống vi rút như Norton Antivirus của Synmatec chẳng hạn,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Luận văn: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HUẾ THEO TIÊU CHUẨN IEEE 1366 ppt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HUẾ THEO TIÊU CHUẨN IEEE 1366 PPT

2.1. Khái niệm chung về Độ tin cậy trong hệ thống điện Độ tin cậy là xác suất để đối tượng (hệ thống hay phần tử) hoàn thành nhiệm vụ chức năng cho trước, duy trì được giá trị các thông số làm việc đã được thiết lập trong một giới hạn đã cho, ở một thời điểm nhất định, trong những điều kiện làm việc nhất định. 2.2. Thiệt hại ngừng cấp điện Thiệt hại ngừng cấp điện phải được xác định đầy đủ bao gồm: Thiệt hại từ Công ty Điện lực và thiệt hại của khách hàng dùng điện. Về phía các Công ty Điện lực, các thiệt hại có thể định lượng được bao gồm: Mất lợi nhuận tương ứng với phần điện năng bị mất không bán được do khách hàng bị ngừng cấp điện, tăng chi phí do phải sửa chữa các hư hỏng lưới điện và chi phí bồi thường cho khách hàng nếu việc ngừng điện do lỗi chủ quan. Các thiệt hại không lượng hoá được bao gồm: Sự phàn nàn của khách hàng, ảnh hưởng bất lợi đến kinh doanh trong tương lai và phản ứng của dư luận xã hội. Thiệt hại ngừng cấp điện đối với khách hàng phụ thuộc rất nhiều yếu tố liên quan: Loại khách hàng, mức độ hiện đại của công nghệ, thời gian duy trì ngừng điện, thời điểm xảy ra ngừng điện, có hay không có thông báo ngừng điện. Một số nước qui định mức đền bù thiệt hại cho khách hàng bị mất điện hay giá mất điện cho từng loại phụ tải, giá mất điện do sự cố, giá mất điện theo kế hoạch v.v Thiệt hại ngừng điện khách hàng là cơ sở rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách về độ tin cậy của các Cơ quan quản lý nhà nước về điện (Cục Điều tiết Điện lực). Khi các Công ty Điện lực đang từng bước được cổ phần hoá, hoạt động theo cơ chế thị trường, 6 việc nâng cao độ tin cậy là bắt buộc theo các qui định ràng buộc định lượng về độ tin cậy cung cấp điện thì thiệt hại ngừng điện khách hàng là vấn đề đáng quan tâm để đảm bảo hiệu quả về kinh tế trong việc
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

chênh lệch giá vật liệu năm 2008 ~ 60 tỷ đồng).- Công trình TĐ Xêkaman 3: + Do thời tiết ma nhiều việc vận chuyển vật t, phụtùng, xe máy thiết bị và lơng thực, thực phẩm đến công trình gặp rất nhiều khó khăn.Ngoài ra địa bàn thi công xa trung tâm, và ở nớc ngoài (Nớc Cộng hoà dân chủ nhân dânLào) nên việc cung cấp phụ tùng và sửa chữa xe máy thiết bị đặc biệt khó khăn, làmảnh hởng lớn đến tiến độ và kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty.+ Tổng dự toán Công trình đến nay cha đợc duyệt, việc thanh toán khối lợng xâylắp hoàn thành tạm thanh toán theo tỷ lệ %, dẫn đến khối lợng thi công dở dang lớn làmtăng lãi vay vốn phải trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 kết thúc vào ngày đến 31tháng 12 năm 2008.2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam, viết tắt (đ)- Nguyên tắc và phơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Đều quy đổi ra VNĐ,tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng ngoại thơng tại thời điểm hạch toán.III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính2- Báo cáo tài chính đợc lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kếtoán Việt Nam.3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính.6IV- Các chính sách kế toán áp dụng1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tơng đơng tiền:- Nguyên tắc và phơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Đều quy đổi ra VNĐ,
Xem thêm

22 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

có thể thực hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được hai thử thách sống cònvà hai mục tiêu cơ bản của kinh doanh là có lãi và trả được nợ. Một doanhnghiệp bị lỗ liên tục, rút cục sẽ cạn kiệt nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặtkhác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộcngừng hoạt động và đóng cửa. Như vậy, hơn ai hết, các nhà quản trị và chủdoanh nghiệp cần có đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp nhằm đánh giá tìnhhình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi,rủi ro và dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định đúng.+ Đối với các tổ chức tín dụng: Mối quan tâm của họ hướng chủ yếu đếnkhả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền vàcác tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, từ đó so sánh với nợ ngắn hạn đểbiết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chủ ngânhàng cũng rất quan tâm đến vốn chủ sở hữu, bởi nguồn vốn này là khoản bảohiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàngcho vay nếu các thông tin cho thấy người vay không đảm bảo chắc chắn rằng cáckhoản vay đó sẽ được thanh toán khi đến hạn. Người cho vay cũng quan tâm đếnkhả năng sinh lợi của doanh nghiệp vì nó là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãivay dài hạn.+ Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ: họ phải biếtkhả năng thanh toán hiện tại và sắp tới của doanh nghiệp để quyết định xem cócho phép doanh nghiệp mua chịu hàng, thanh toán chậm hay không.Học viên: Nguyễn Thị Liên11Lớp: 11BQTKD2Luận văn Thạc sỹ QTKD
Xem thêm

102 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề