HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TỚI CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hệ thống kiểm soát nội bộ và ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ tới công việc của kiểm toán viê...":

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán là một vấn đề rất quan trọng để xây dựng kế hoạch kiểm tóan phù hợp. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ xây dựng cách tiếp cận kiểm toán hiệu quả. Nếu hệ thống kiể[r]

16 Đọc thêm

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST – ĐÀ NẴNG

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST – ĐÀ NẴNG


đúng đắn thì việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ vững chắc đóng vai trò không kém phần quan trọng. Chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều về công tác kiểm soát của nhiều đơn vị sử dụng phần mềm kế toán nhưng gần như không có hoặc rất ít những tìm hiểu về tổ chức ki[r]

48 Đọc thêm

SỬ DỤNG BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA TRONG ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

SỬ DỤNG BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA TRONG ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Một trong những công cụ hữu hiệu giúp cho kiểm toán viên có thể nhanh chóng đánh giá khái quát hệ thống kiểm soát nội bộ của một đơn vị trong giai đoạn tìm hiểu khách hàng theo th hẹn ki[r]

38 Đọc thêm

Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ - TRẦN THỊ VINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

 Trình bày các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ..  Giải thích được mục đích nghiên cứu hệ thống KSNB của kiểm toán viên  Trình bày trình tự nghiên cứu hệ.[r]

7 Đọc thêm

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

34 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

- Đối với đơn vị thành viên trong Tổng công ty, Liên hiệp các xí nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập: Phải tổ chức bộ phận kiểm toán có chức năng độc lập, hoặc bố trí một số nhân viên ki[r]

34 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

3 Sự tuân thủ pháp luật của các quy định.” 1.1.1.2.KHÁI NIỆM KSNB THEO VSA 400 Theo VSA số 400 về “Đánh giá rủi ro và KSNB” thì khái niệm về KSNB được hiểu là “các quy định và các thủ tụ[r]

50 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN


Lời mở đầu
Trong kiểm toán tài Báo cáo chính thì chu trình bán hàng và thu tiền là một chu trình rất quan trọng vì đây là một chu trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là khâu cuối cùng phản ánh kết quả kinh doanh của một đơn vị. Hơn nữa đây là chu trình có mật độ ph[r]

28 Đọc thêm

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Rõ ràng, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin càng cao đồng nghĩa với việc những công nghệ mới được ứng dụng trong công tác quản lý và kế toán; dữ liệu được tích [r]

16 Đọc thêm

TAI LIEU HUONG DAN ON TAP LY THUYET KIEM TOAN CAN BAN

TAI LIEU HUONG DAN ON TAP LY THUYET KIEM TOAN CAN BAN

CÂU 7: TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN VIÊN PHẢI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO KIỂM SOÁT CHỈ ĐỂ XÁC MINH TÍNH HỮU HIỆU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ.=> S _GT: Không ch[r]

Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO

Do đó, mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát trong các DNVNN cao, đòi hỏi lượng bằng chứng cần thu thập nhiều và kiểm toán viên phải tập trung theo hướng tăng cường kiểm tra chi tiết.
+ Mặt khác, trong các DNVVN có thể không có hệ thống kế toán chính thức mà thuê[r]

41 Đọc thêm

 TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là một phần việc hết sức quan trọng mà kiểm toán viên phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán, vấn đề này[r]

35 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM


2.2.3.2. L ập kế hoạch kiểm tra hệ thống kiểm soát
T ại công ty A , mặc d ù KTV k ết luận l à h ệ thống kiểm soát nội b ộ của đơn vị có hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính nhưng do quy mô c ủa công ty không lớn n ên KTV nh ận thấy việc kiểm tra hệ th ống[r]

26 Đọc thêm

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN


 Về việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
Quy trình kiểm toán hiện nay của AASC chủ yếu thực hiện thử nghiệm cơ bản, kiểm toán viên hầu như không thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. Việc áp dụng các thử nghiệm kiểm soát góp phần giúp kiểm toán viê[r]

20 Đọc thêm

BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Sau đây ta có sơ đồ về hoạt động kiểm soát nội bộ Sơ đồ 1 Trong kiểm toán doanh thu, soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ đợc thể hiện thông qua các công việc sau: - Xem xét các qui định c[r]

33 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là một phần việc hết sức quan trọng mà kiểm toán viên phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán, vấn đề này[r]

35 Đọc thêm

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là một phần việc hết sức quan trọng mà kiểm toán viên phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán, vấn đề này[r]

35 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 3 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 3 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ cung cấp cho người học các kiến thức trình bày định nghĩa kiểm soát nội bộ và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đọc thêm

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN


Trong lĩnh vực kiểm toán, khái niệm trọng yếu thường xuyên được nhắc đến, được định nghĩa trong rất nhiều các tài liệu về kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán BCTC.
Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế số 320 (VSA 320) về tính trọng yếu trong kiểm toán đã định nghĩa: “Thông[r]

13 Đọc thêm

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

13. Th t c ki m soát: ủ ụ ể Là các quy ch và th t c do Ban lãnh đ o đ n v thi t l p và ch đ o ế ủ ụ ạ ơ ị ế ậ ỉ ạ th c hi n trong đ n v nh m đ t đ ự ệ ơ ị ằ ạ ợ c m c tiêu qu n lý c th . ụ ả ụ ể
N i dung chu n m c ộ ẩ ự
14. Khi xác đ nh ph ị ơ ng pháp ti p c n ki m toán, ki m toán viê[r]

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề