LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP IN ẤN THIẾT KẾ THIỆP CƯỚI “ONLY LOVE”

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP IN ẤN THIẾT KẾ THIỆP CƯỚI “ONLY LOVE”":

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tóm tắt chu kỳ dự án nh sau:
1. ý đồ về dự án
Trong giai đoạn này, công việc chính là đánh gía sự thay đổi tiềm năng, nhu cầu của thị trờng hay sự thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, đa ra yêu cầu “nghiên cứu tiềm khả thi”. Việc lựa chọn dự án trong thời gian này là quyết định, mà nó mang tính sách lợc phụ thuộc vào các mục đích của tổ chức, nhu cầu của thị trờng, các dự án đang diễn ra. Trong giai đoạn này, khoản lợi nhuận ớc tính của dự án, định giá chi phí và rủi ro, ớc tính nguồn lực yêu cầu là những yếu tố cần cân nhẵc. Hành động quan trọng bao gồm các quyết định “mua hay bán” máy móc thiết bị, việc lập kế hoạch dự phòng cho các lĩnh vực có rủi ro cao và việc lựa chọn ban đầu các nhà thầu và các thành viên tham gia vào dự án.
Xem thêm

14 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH MỞ RỘNG

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH MỞ RỘNG

Phỳ Th ọ , V ĩ nh Phỳc, B ắ c Giang, B ắ c Ninh, H ả i H ư ng, H ả i Phũng, Qu ả ng Ninh, H N à ộ i, H Tõy, Nam à Đị nh, Thỏi Bỡnh, Ninh Bỡnh, Thanh Hoỏ. Ngh ệ An, H T à ĩ nh,.. v cỏc t à ỉ nh Khỏnh Ho , à Đắ c L ắ c.
Cụng ty tiờu th ụ s ả n ph ẩ m đượ c giao cho phú giỏm đố c kinh doanh ph ụ trỏch v ớ i cỏc đơ n v ị ch ứ c n ă ng th ự c hi ệ n l phũng k à ế ho ạ ch v ậ t t ư v c à ử a h ng gi à ớ i thi ệ u s ả n ph ẩ m. Ph ươ ng th ứ c tiờu th ụ c ủ a cụng ty l k à ế t h ợ p bỏn buụn, bỏn l ẻ v bỏn tr à ự c ti ế p. Cụng ty cú m ạ ng l ướ i đạ i lý v ớ i h ơ n 180 đầ u m ố i chớnh ở h ầ u h ế t cỏc t ỉ nh trong c ả n ướ c va ng y c ng phỏt tri à à ể n để cụng ty gi ả m b ớ t th ủ t ụ c, t ă ng thờm chớnh sỏch khuy ế n m ạ i nh ư ng v ẫ n qu ả n lý ch ặ t ch ẽ an to n v à ề ti ề n h ng. Cỏc à đạ i lý c ủ a cụng ty đượ c h ưở ng ư u đ ói v ề giỏ, chi ế t kh ấ u hoa h ồ ng, s ả n l ượ ng tiờu th ụ , v ậ n chuy ể n tr ự c ti ế p, linh ho ạ t trong ph ươ ng th ứ c thanh toỏn.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

M

ĐẦU
1. TÍNH C
ẤP THIẾT CỦA
ĐỀ TÀI
Doanh nghi
ệp nhỏ và vừa
(DNNVV)đóng vai tr
ò quan trọng trong việc phát
tri
ển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống đối với hệ thống kinh tế xã hội của đất

ớc. Trong những năm vừa qua, mặc dù có nhiều cố gắng t
i
ếp cậ
n ngu
ồn vốn vay
c
ủa các ngân hàng thương mại
(NHTM)song doanh nghi
ệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
vẫn gặp phải những rào cản: đó là môi trường vĩ mô không ổn định, khung pháp lý
chưa hoàn ch
ỉnh, công chúng và NHTM chưa đánh giá đúng mức vai trò của doanh
nghi
ệp
nh
ỏ và vừa
đối với sự phát triển kinh tế xã hội… Trong khi đó, nguồn vốn tín
d
ụng tại hệ thống NHTM Việt Nam vẫn rất dồi dào mà ngân hàng thương mại không
dám cho doanh nghi
ệp nhỏ và vừa vay với khối l
ượng lớn do sợ sức nặng rủi ro.
Nhu c
ầu vốn của doanh
nghi
ệp nhỏ và vừa ở Việt Nam cũng như việc tìm lối
ra cho ngu
ồn vốn tín dụng của NHTM Việt Nam
nói chung và Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)nói riêng đã được đề cập trong
nhi
ều nghiên cứu của nhiều tác giả tr
ước đây. Tuy n
hiên, làm th
ế nào
để
v
ừa giải
quy
ết được nhu cầu vốn vay
cho doanh nghi
ệp
trong n
ền kinh tế, đặc biệt là doanh
nghi
ệp nhỏ và vừa
, v
ừa mang lại hiệu quả và an toàn vốn vay cho ngân hàng
v
ẫn là
v
ấn đề thời sự đang được bàn luận. Trong thực tế, để có thể giải
quy
ết vấn đề này
m
ột cách thấu
đáo, tôi nhận thấy cần trả lời được các câu hỏi sau:
- Doanh nghi
ệp nhỏ và vừa ở Việt Nam có vai trò quan trọng như thế nào đối
v
ới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam?
- Nguyên nhân d
ẫn đến việc khó tiếp cận nguồn vốn
tín d
ụng ngân hàng của
doanh nghi
ệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
nói chung và NHNo&PTNT Vi
ệt Nam
nói riêng hi
ện nay là gì?
- Làm th
ế nào để ngân hà
ng thương m
ại nói chung và NHNo&
PTNT Vi
ệt
Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)nói riêng vừa có thể
đáp ứng
được nhu cầu vốn vay của DNNVV
, v
ừa
m
ở rộng quy mô
và nâng
cao đư
ợc chất l
ượng tín dụng
?
Nh
ững yêu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết
trư
ớc yêu cầu hội nhập nền
kinh t
ế thế giới của cả DNNVV và của NHTM nói chung, NHNo&PTNT
Vi
ệt Nam
nói riêng. Chính vì v
ậy, việc nghiên cứu để đưa ra giải pháp
v

m
ở rộng
quy mô và
nâng cao ch
ất l
ượng
tín d
ụng
đối với
DNNVV t
ại các chi nhánh
NHNo&PTNT Vi
ệtNam trên đ
ịa bàn TP.HCM là một trong những vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế,
giúp DNNVV và h
ệ thống NHNo&PTNT
Vi
ệt Nam hội nhập
n
ền kinh tế thế giới
.
Xem thêm

257 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN XI MĂNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN XI MĂNG

đế n nay nh n à ướ c tuy không còn độ c quy ề n s ả n xu ấ t v cung à ứ ng nh ư ng nó v ẫ n ph ả i ch ị u s ự qu ả n lý c ủ a nh n à ướ c thông qua B ộ xây d ự ng, T ổ ng công ty xi m ă ng Vi ệ t Nam v U à ỷ ban v ậ t giá nh n à ướ c. Đố i t ượ ng ph ụ c v ụ c ủ a nó l các công à trình xây d ự ng c ủ a các công ty xây d ự ng, nhu c ầ u xây d ự ng c ủ a các t ổ ch ứ c, cái nhân v h à ộ gia đ ình. Xi m ă ng l lo à ạ i v ậ t t ư c ầ n thi ế t, l ch à ấ t k ế t dính không th ể thay th ế trong công trình xây d ự ng. Cùng v ớ i s ự phát tri ể n n ề n kinh t ế đấ t n ướ c, nhu c ầ u xây d ự ng đ ang ng y c ng t à à ă ng. Hi ệ n nay v ớ i dân s ố 78 tri ệ u ng ườ i, bình quân đầ u ng ườ i v ề xi m ă ng Vi ệ t Nam l 162kg/ng à ườ i l r à ấ t th ấ p so v ớ i các n ướ c trên th ế gi ớ i nh ư :H n Qu à ố c : 1022kg/ng ườ i, Đ à i Loan 964kg/ng ườ i. M ặ t khác, chúng ta đ ang phát tri ể n t ừ m ộ t trình độ th ấ p, c ơ s ở h ạ
Xem thêm

50 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống chưng cất aceton acid acetic

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT ACETON ACID ACETIC


M Ở ĐẦU
Ngày nay cùng v ới sự phát triển vượt bậc của nền cơng nghiệp thế giới v à nước nh à, các ngành cơng nghi ệp cần rất nhiều hố chất cĩ độ tinh khiết cao .
Chưng cất l à m ột trong các quá trình hay dùng để l àm s ạch các chất lỏng. Việc thi ết kế hệ thống chưng cất, với mục đích l à tách aceton ra kh ỏi hỗn hợp Aceton – Acid Acetic là m ột trong các nhiệm vụ của kỹ sư ngành cơng nghệ hĩa học .
Xem thêm

41 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

DOANH NGHI ỆP PHẢI LẬP DỰ PH ÒNG CHO T ỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ NGẮN H ẠN KHI CÓ BIẾN ĐỘNG GIẢM GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ KẾ TOÁN NĂ M THEO CÔNG TH ỨC: M ỨC DỰ PH ÒNG S Ố LƯỢNG CHỨNG [r]

9 Đọc thêm

Đề tài " CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP "

ĐỀ TÀI " CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP "


Doanh nghi ệp cần tuân thủ những quy định về quản lý, công tác hạch toán… theo đúng chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp nhằm đảm bảo tính thống nhất trong kế toán chi phí sản xuất. B ên c ạnh đó để giám
sát ch ặt chẽ chi phí sản xuất tạo ra điều kiện thuận lợi cho xác định giá th ành th ực tế một cách chính xác, đơn vị giao khoán chỉ thực hiện giao khoán khi:

22 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

- Cỏc thụng tin m khỏch h ng m à à ục tiờu cú thể liờn lạc với cụng ty khi cần thiết: Địa chỉ cụng ty, số điện thoại, số Fax, số t i kho à ản ngõn h ng... à
* Phương tiện quảng cỏo đầu tiờn m cụng ty c à ần sử dụng l bỏo, t à ạp chớ, tạp chớ chuyờn ng nh. Cụng ty nờn ch à ọn cỏc loại bỏo chớ cú diện phỏt h nh r à ộng, cú uy tớn, được nhiều người quan tõm đặc biệt l cỏc doanh nghi à ệp như Hà Nội Mới, Diễn đ à n doanh nghi ệp, Thời bỏo kinh tế, Tạp chớ cụng nghiệp...Việc đăng tải thụng tin quảng cỏo trờn bỏo chớ, tạp chớ chuyờn ng nh à phải xem xột về số lượng cỏc độc giả (diện bao phủ của thụng điệp hay phạm vi của hoạt động xỳc tiến hỗn hợp), thời gian phỏt h nh c à ủa bỏo (tần suất của thụng điệp) để tớnh toỏn được tổng số lần tiếp xỳc với cỏc khỏch h ng ti à ềm năng, từ đú quyết định về cường độ tiếp xỳc (số lần phỏt h nh thụng à điệp). Số lần tiếp xỳc cú trọng số T: T = Lượng độc giả  Thời gian phỏt h nh à  Số lần phỏt h nh thụng à điệp. Con số n y ph à ải l m à ột định lượng đủ lớn để đạt được mục tiờu của truyền thụng.
Xem thêm

19 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ

kho ả n 641 “ chi phí bán hàng " • Tài kho ả n 3331” thu ế
GTGT đầ u ra "• Tài kho ả n 131 “ ph ả i thu ở ng ườ i mua "Ngoài ra còn s ử d ụ ng các tài kho ả n khác có liên quan nh ư : TK 111,112,.... 2.1. Ph ương pháp h ạch toán mộ t số nghi ệp v ụ bán h ng ch à ủ yếu 2.1.1. K ế toán nghi ệp v ụ bán buôn tại công ty V ật t ư & Xu ất nh ập kh ẩu Hoá chất Trong ph ươ ng th ứ c bán buôn hi ệ n nay Công ty ch ỉ áp d ụ ng ph ươ ng th ứ c bán buôn tr ự c ti ế p C ă n c ứ vào hoá đơ n GTGT, k ế toán ghi :
Xem thêm

45 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ GIAI ĐOẠN 2008 2010

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ GIAI ĐOẠN 2008 2010


pháp xử lý kịp thời hiện tượng vi phạm theo quy định của Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
* Về công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thầu, chỉ định thầu.
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác. Việc lựa chọn nhà thầu là nhằm tìm được nhà thầu chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại và cấp công trình. Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng phải bảo đảm những yêu cầu sau đây:
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

CHUYEN DE 6 DU TOAN

CHUYEN DE 6 DU TOAN

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, tổng thầu xây tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, tổng thầu xây dựng;
Xem thêm

21 Đọc thêm

DỰ ÁN KINH DOANH THỜI TRANG QUẦN ÁO NỮ

DỰ ÁN KINH DOANH THỜI TRANG QUẦN ÁO NỮ

Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữĐây là một dự án kinh doanh với mô hình nhỏ. Dự án trên đã khái quát được cơ bản các bước lập một kế Đây là một dự án kinh doanh với mô hình nhỏ. Dự án trên đã khái quát được cơ bản các bước lập một kế Đây là một dự án kinh doanh với mô hình nhỏ. Dự án trên đã khái quát được cơ bản các bước lập một kế

Đọc thêm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN HÀ NỘI PRINCE HOTEL

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN HÀ NỘI PRINCE HOTEL

+ Nhiệt độ làm việc: -10 Ģ C đến +55 Ģ C. + Diện tích bảo vệ tốt nhất từ 18 đến 20 m2.
2. Hộp nút ấn báo cháy khẩn cấp.
Hộp nút ấn báo cháy khẩn cấp đợc lắp đặt trên các sảnh cầu thang, dọc hành lang, nối thoát nạn, ở những vị trí thuận tiện để khi mới bắt đầu xảy ra cháy mà các đầu báo cháy cha đủ khả năng phát hiện (nh nhiệt độ còn thấp,...) con ng- ời phát hiện đợc, có thể tác động phát báo tình trạng hoả hoạn. Hộp nút đợc đặt cách sàn từ 1,2m. Hộp nút ấn báo cháy có thể lắp đặt chung với kênh các đầu báo cháy hoặc riêng một kênh độc lập.
Xem thêm

36 Đọc thêm

 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Ch ươ ng III
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Trong th ự c t ế các lo ạ i hình d ự án h ế t s ứ c đ a d ạ ng, m ỗ i lo ạ i hình có nh ữ ng
đặ c đ i ể m yêu c ầ u và n ộ i dung nghiên c ứ u khác nhau. Trong b ả i gi ả ng này chúng tôi t ậ p trung gi ớ i thiêu ph ươ ng pháp nghiên c ứ u l ậ p các d ư án đầ u t ư phát tri ể n; đ ây là loai d ự án khá đặ c tr ư ng có th ể giúp chúng rút ra đượ c các đ i ể m chung v ề m ặ t ph ươ ng pháp. Khi ti ế n hành công tác nghiên c ứ u l ậ p d ự án đố i v ớ i các lo ạ i hình d ự
Xem thêm

34 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 Giai đoạn 3 vận hành các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu tư (giai đoạn sản xuất kinh doanh dịch vụ) nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Nếu các kết quả do giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, giá thành thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ, tại địa điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả trong hoạt động của các kết quả này và mục tiêu của dự án chỉ phụ thuộc trực tiếp vào quá trình tổ chức quản lý hoạt động các kết quả đầu tư. Làm tốt các công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư.
Xem thêm

20 Đọc thêm

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

ế khác. Giá trị cĩ khả năng đem lại của việc đầu tư hoặc cho vay đối với một doanh nghiệp hay một hoạt động kinh tế khơng
ực hiện đĩ được coi l ột chi p ẩn (implicite), gọi l
cơ hội (cỏt d'opportunité). Đây là một khái niệm trọng tâm của ản lý tài chính, là bước chuyển giữa doanh nghiệp v ị trường vốn được thiết lập bởi các chủ thể kinh tế v

15 Đọc thêm

Dự án Cafe sách Lập thẩm định dự án đầu tư PTIT

DỰ ÁN CAFE SÁCH LẬP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PTIT

Lập và thẩm định dự án đầu tư. Dự án Cafe sách của lớp quản trị kinh doanh thuộc Học viện bưu chính viến thông. Lập và thẩm định dự án đầu tư. Dự án Cafe sách của lớp quản trị kinh doanh thuộc Học viện bưu chính viến thông.

34 Đọc thêm

LẬP DỰ ÁN – ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ

LẬP DỰ ÁN – ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ


Trong thời gian qua một số khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM cũng đã triển khai mô hình xây dựng nhà xưởng sẵn có để thu hút, đón các nhà đầu tư như: Khu chế xuất Tân Thuận, KCN Tân Bình, KCN Tân Tạo….
Tại khu chế xuất Tân Thuận đã xây dựng nhà xưởng kiên cố, bền vững với kiến trúc đẹp và vị trí thuận lợi đã thu hút rất đông đảo các nhà đầu tư. Ngoài ra còn hỗ trợ miễn thủ tục xin cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư, tiết kiệm được thời gian để bắt tay vào công việc hoạt động kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Vì vậy trong thời gian ngắn thì nhà xưởng do công ty xây dựng đã được thuê hết.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lập - Thẩm định và quản trị dự án đầu tư phạm xuân giang

LẬP - THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẠM XUÂN GIANG

dự án và quản lý dự án đầu tưquản trị dự án đầu tưtài liệu quản trị dự án đầu tưgiáo trình quản trị dự án đầu tưgiáo trình lập và quản lý dự án đầu tưthẩm định và tài trợ dự án đầu tưđề thi lập và quản lý dự án đầu tưquản trị dự án đầu tư nguyễn xuân thủyquản trị dự án đầu tư phạm xuân gianggiao trình lập và quản lý dự án đầu tư

369 Đọc thêm